Reflection of actions

Název / Title: Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko
Autor / Author: Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2020: 410-426
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.14
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The hoard from Moravička Sela in Gorski Kotar (Croatia), discovered thirty years ago, is a medium-sized hoard with a mixed composition, containing typologically different and differently preserved objects. With its defined, most likely reduced inventory, we have acquired a smaller number of tools and weapons, half products and items of symbolic importance. Its place of discovery could be included in the distribution of the hoards of the II Late Bronze Age horizon on the broader territory of Caput Adriae and its hinterland in the 13th and early 12th century BC. Its composition reflects, in particular, the cultural connections ranging from the south-eastern Alpine region to the wider Pannonian and Carpathian area. Therefore, the hoard from Moravička Sela can be interpreted as a materialized act of precisely determined cultural knowledge from a broader but contemporary cultural network of meaning.

Depot nalezený před třiceti lety u obce Moravička Sela v Chorvatsku patří mezi středně velké depoty s heterogenním složením, obsahující typologicky odlišné a různě zachované předměty. Pravděpodobně neúplný soubor sestává z několika pracovních nástrojů, zbraní, polotovarů a artefaktů symbolického významu. Autoři jej v rámci chronologie oblasti Caput Adriae řadí do druhého horizontu mladší doby bronzové, tedy do 13. až počátku 12. století př. Kr. Složení depotu odráží zejména kulturní kontakty mezi jihovýchodními Alpami a pannonskou či karpatskou oblastí. Depot je proto představen jako materializovaný projev dobové mentality sdílené na širokém, kulturně spřízněném území.

Klíčová slova / Key words:
hoard – Late Bronze Age – Croatia – weapons – tools – cultural and social interactions
depot – mladší doba bronzová – Chorvatsko – zbraně – nástroje – kulturní a sociální interakce