Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans

Název / Title: Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu
Autor / Author: Martin Ježek
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2020: 311-348
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.11
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Archaeology has a great deal of experience with how the misinterpretation of finds creates a false image of the past. The main reason for this is down to ideologically-conditioned stereotypes. The paper descri¬bes one such case involving hundreds of thousands of finds of one type of artefact, commonly classified as whetstones, pendants, amulets, etc., from the Chalcolithic up to the Early Middle Ages. The article emphasises that although touchstones from ancient burials had already been identified using an electron microscopy half a century ago, the interpretation of these finds corresponding to the paradigm from the early 19th century remains popular to this day. For the chemical microanalysis of metal traces preserved on the surface of these stone artefacts, samples were selected from Russian, Slovakian, Swedish and Ukrainian sites, from the Hallstatt period up to the Early Middle Ages, with special regard for their previous interpretation history. However, the main aim is to point out the symbolic role of tools used to test the value of precious metals outside the grave context. Finds from wet environments in particular reveal the continuity of the behaviour of European over the millennia, regardless of the current ideology or cult, and the diversity of artefacts that were, and still are, chosen as a medium for votive behaviour.

Archeologie má mnoho zkušeností s tím, jak chybná interpretace nálezů vytváří falešný obraz minulosti. Hlavní důvod spočívá v ideologických stereotypech. Jeden z příkladů nabízí tento článek, jehož tématem jsou stovky tisíc kamenných předmětů obvykle klasifikovaných jako brousky, přívěšky, amulety apod., a to od eneolitu do raného středověku. Ačkoli byly prubířské kameny z dávných hrobů identifikovány za použití elektronového mikroskopu už před půlstoletím, interpretace dotyčných nálezů zůstává poplatná paradigmatu první poloviny 19. století. Článek přináší ukázky z ruských, slovenských, švédských a ukrajinských lokalit, od doby halštatské do raného středověku. Avšak hlavním cílem je vyzdvihnout symbolickou roli nástrojů užívaných k určení hodnoty kovu mimo pohřební kontext. Zejména nálezy z mokrého prostředí odhalují tisíciletou kontinuitu v chování Evropanů, nezávislou na dobové ideologii či kultu, a také šíři škály předmětů, které byly, ba dosud jsou, voleny jako prostředek votivního jednání.

Klíčová slova / Key words:
Europe – burial – votive behaviour – wetland – water – touchstone – pilgrim badges
Evropa – hrob – votivní chování – voda – prubířský kámen – poutnické odznaky