Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa

Název / Title: Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa
Autor / Author: Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXI, 2019: 155-167
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2019.8
Typ / Type: Článek (anglicky) Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The earliest iron artefacts are often presented as products made of meteoritic iron, which is characterised by its high iron content. However, recent studies have shown that high nickel and iron content cannot be taken as a firm criterion for establishing its meteoritic origin. The most effective tool for helping to specify the elemental composition in such cases is a metallographic analysis. It turns out that the material of many artefacts regarded as having been forged from meteoritic iron could in fact be bloomery iron. An analysis of ample yet scattered evidence suggests that the production of items from meteoritic iron could in fact be irregular and sporadic.
Nejstarší železné artefakty jsou namnoze prezentovány jako výrobky z meteoritického železa, jehož typickým rysem je vysoký obsah niklu. Nedávné studie však ukázaly, že vysoké obsahy niklu v železe nelze brát jako pevné kritérium pro stanovení jeho meteoritického původu. Nejúčinnějším nástrojem, který v takových případech pomáhá zpřesnit interpretaci prvkového složení, je metalografická analýza. Ukazuje se, že materiál mnoha předmětů, které jsou považovány za výkovky z meteoritického železa, může být ve skutečnosti železem svářkovým. Analýza četné, byť porůznu rozptýlené evidence nasvědčuje tomu, že výroba předmětů z meteoritického železa mohla být ve skutečnosti prostorově nerovnoměrná a sporadická.

Klíčová slova / Key words:
meteoritic iron – nickel – bloomery iron – archaeometallurgy – prehistory – Early Middle Ages
meteoritické železo – nikl – svářkové železo – archeometalurgie – pravěk – raný středověk