Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy LXXII (2020)

Martin Ježek: Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348.

Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová: Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378.

Ludmila Kaňáková a kol: Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409.

Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac: Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426.

Tomáš Mangel a kol.: New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449.

Andrzej Pydyn – Mateusz Popek: A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476.