Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 4

Eduard Droberjar: Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia) / Markomanské války a nové římské objevy v Jevíčku (okr. Svitavy), Archeologické rozhledy LXXII (2020), 479–522.

Nela Doláková a kol.: Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí / Development of interaction of the environment and the subsistence strategy of early medieval society: Pohansko near Břeclav and surroundings, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 523-572.

Aleksandra Pankiewicz – Sylwia Siemianowska: Early medieval large glass beads from Poland: utilitarian and social functions / Velké skleněné korále v raně středověkém Polsku: užitková a sociální funkce, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 573-606.

Jan Kypta a kol.: K stavebním proměnám venkovského domu v pozdním středověku a raném novověku: příklad ze Zbečna u Křivoklátu / Structural changes of a rural house in the Late Middle Ages and Early Modern period: An example from Zbečno, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 607-648.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 649-655.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 3

Martin Ježek: Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348.

Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová: Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378.

Ludmila Kaňáková a kol: Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409.

Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac: Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426.

Tomáš Mangel a kol.: New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449.

Andrzej Pydyn – Mateusz Popek: A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 1

Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25.

Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66.

Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek: Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101.