Archeologické rozhledy

 

Archeologické rozhledy LXXIV (2022) / 2

Peter Kováčik – Jan Pavelka – Andrea Hořínková: Rádla z pozdní doby bronzové z Opavy / Late Bronze Age ards from Opava, Czech Silesia, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 155–179.

Ivan Čižmář – Roman Křivánek – Miroslav Popelka: K poznání charakteru a rozsahu oppida Staré Hradisko (okr. Prostějov) na základě nedestruktivních prospekčních metod a dálkového průzkumu / Determining the character and scope of Staré Hradisko (central Moravia) oppidum using non-destructive survey methods and remote sensing, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 180–202.

Sylva Drtikolová Kaupová – Zdeněk Vytlačil – Lenka Kovačiková – Michaela Látková – Lumír Poláček – Petr Velemínský: Stav izotopových výzkumů stravy, rezidenční mobility a zemědělského hospodaření populace Velké Moravy (9.–10. století) / Current stage of isotopic research on diet, residential mobility and agricultural practices of the Great Moravian population (9th–10th century AD), Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 203–240.

Ivana Boháčová – Vojtěch Dvořák: Hmotová rekonstrukce raně středověkého opevnění a jeho vývoje. Proměny fortifikačních prvků z 9.–11. století ve výpovědi pramenů z někdejší Císařské konírny Pražského hradu a přilehlého dvora / Reconstruction of early medieval fortification and its development. Types and changes in fortification elements (9th–11th century) in the testimony of sources from the former Imperial Stables of Prague Castle and the adjacent courtyard, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 241–274.

Hedvika Sedláčková – Jan Musil – Petr Kubín – Jaroslav Podliska – Dana Rohanová – Pavel Staněk – Kateřina Vaďurová: Číše s choboty v kontextu gotického a renesančního skla v Čechách a na Moravě / Claw beakers in the context of Gothic and Renaissance glass in Bohemia and Moravia, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 275–290.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 291–296.

 

Archeologické rozhledy LXXIV (2022) / 1

Marek Půlpán – Jiří Hošek – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska – Lenka Ondráčková: Sekery s raménky z Krušných hor. K solitérním nálezům z doby halštatské z hor a kopců Českého masivu / Trunnion axes from the Ore Mountains/Erzgebirge. On solitary finds from the Hallstatt period from the hills and mountains of the Bohemian Massif, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 3–66.

Magdalena Okońska-Bulas – Jan Bulas – Marcin M. Przybyła: Rediscovery of a known site. The results of magnetic and field-walking survey at the Roman period pottery production site in Wrzępia, Lesser Poland / Znovuobjevení známé lokality. Výsledky magnetometrického a povrchového průzkumu hrnčířského centra z doby římské: Wrzępia, Malopolsko, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 67–83.

Anna Nováčková – Ludmila Kaňáková – Tomáš Zeman: Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period / Traseologická identifikace dílenských aktivit. Zpracování parohoviny na sídlišti Zlechov-Padělky (okr. Uherské Hradiště) v pozdní době římské, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 84–109.

Noémi Beljak Pažinová – Katarína Šimunková – Ján Beljak: The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia) / Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 110–133.

František Trampota – Petr Květina: Trampoty s chronologií nálevkovitých pohárů / Troubles with the Funnel Beaker chronology, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 134–140.

Miroslav Šmíd – Petr Limburský: Věci se mají trochu jinak aneb Jak vytvořit téma bez závěrů / Things are somewhat different than they appear, or How to create a topic without a solution, Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 141–152.

 

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 4

Mária Novotná – Tomáš Zachar – Ján Dzúrik: Fascinácia špirálou. Depot medených ozdobných predmetov zo staršieho eneolitu z Hrádku, okr. Nové Mesto nad Váhom / The fascination of spirals. An Early Eneolithic hoard of decorative copper artefacts near Hrádok, West Slovakia, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 507-532.

Markéta Augustýnová – Marek Fikrle – Jiří Kmošek: Příspěvek k výpovědní hodnotě kovových slitků doby bronzové a poznání organizačního a technologického procesu metalurgie cínového bronzu / The testimonial value of Bronze Age metal raw materials and knowledge of the organisational and technological process of tin bronze metallurgy, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 533-577.

Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – René Kyselý – Petra Stránská: Proměny pohřebních zvyklostí starší a mladší doby železné ve střední Evropě / Changes in the burial customs in the Early and Late Iron Age in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 578-623.

Rastislav Korený – Michal Vopálenský – Ivana Kumpová – Šárka Msallamová – Klára Drábková – Marek Fikrle – Petr Valenta – Jaroslav Frána: Dva „vikinské“ náramky z Nového Knína, okr. Příbram. Jejich původ, prvkové složení a technologie výroby / Two “Viking” bracelets from Nový Knín in Central Bohemia. Their origin, chemical composition and production technology, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 624-642.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 643-649.

 

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 3

František Trampota – Jarmila Bíšková – Alžběta Čerevková – Ivan Čižmář – Eva Drozdová – Jiří Kala – Petr Kos – Petr Květina – David Parma – Michal Přichystal – Ivo Světlík – Lukáš Šín – Zdeněk Tvrdý – Jakub Vrána: Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování / The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 315–358.

David Vích – Naďa Profantová – Roman Křivánek – Zuzana Jarůšková – Jan Zavřel: Hradiště u Mařína (okr. Svitavy) a jeho širší zázemí ve světle kovových artefaktů z 6.–10. století / Hillfort near Mařín (East Bohemia) and its broad hinterland in light of metal artefacts from the 6th to 10th century AD, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 359-422.

Justyna Kolenda – Kinga Zamelska-Monczak: The North or the South? Early medieval ceramics decorated with a zoned ornament – the result of local changes or interregional contacts? / Sever či jih? Raně středověká keramika s pásovou výzdobou – výsledek lokálního vývoje nebo meziregionálních kontaktů?, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 423–454.

Eva Černá – Zuzana Zlámalová Cílová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová: Sklářský výrobní okruh z 2. poloviny 13. století u Jilmové v Krušných horách Přínos analytických metod pro poznání technologie výroby středověkého skla v Čechách / The glass production area near Jilmová in the Ore Mountains from the second half of the 13th century The contribution of analytical methods for studying glass production technology in medieval Bohemia, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 455–491.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 492-504.

 

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 2

Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska: Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí, Archeologické rozhledy LXXXIII (2021), 163-199.

Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka: Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 200-227.

Hana Čižmářová: Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 228-258.

Kateřina Tomková – Natalie Venclová – Šárka Křížová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová: Sklo z doby stěhování národů ze Záluží u Čelákovic: archeologie a archeometrie / Migration period glass from Záluží (Central Bohemia): archaeology and archaeometry. Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 259-292.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 293-312.

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 1

Miroslav Šmíd a kol.: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze / A Funnel Beaker settlement and cemetery in Dambořice, South Moravia. A contribution to knowledge of cemeteries with burials in an extended position, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 3-47.

Eszter Fejér: Neue und wiederentdeckte Griffzungendolche mit Ringabschluss. Die Verbreitung einer spätbronzezeitlichen Innovation in Mitteleuropa / New and rediscovered tanged daggers with ring-shaped handle tip. The spread of a Late Bronze Age innovation in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 48-71.

Vladimír Varsik – Ľudmila Illášová – Ján Štubňa: Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko) / Beads from the Germanic residence at Cífer-Pác (southwest Slovakia), Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 72-101.

Pavel Drnovský – Petr Hejhal – Erika Průchová: Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) / An Early Modern military camp as an archaeological site. The excavation of the field camp in Jaroměř–Semonice (northeast Bohemia), Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 102-141.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 142-160.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 4

Eduard Droberjar: Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia) / Markomanské války a nové římské objevy v Jevíčku (okr. Svitavy), Archeologické rozhledy LXXII (2020), 479–522.

Nela Doláková a kol.: Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí / Development of interaction of the environment and the subsistence strategy of early medieval society: Pohansko near Břeclav and surroundings, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 523-572.

Aleksandra Pankiewicz – Sylwia Siemianowska: Early medieval large glass beads from Poland: utilitarian and social functions / Velké skleněné korále v raně středověkém Polsku: užitková a sociální funkce, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 573-606.

Jan Kypta a kol.: K stavebním proměnám venkovského domu v pozdním středověku a raném novověku: příklad ze Zbečna u Křivoklátu / Structural changes of a rural house in the Late Middle Ages and Early Modern period: An example from Zbečno, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 607-648.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 649-655.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 3

Martin Ježek: Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348.

Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová: Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378.

Ludmila Kaňáková a kol: Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409.

Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac: Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426.

Tomáš Mangel a kol.: New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449.

Andrzej Pydyn – Mateusz Popek: A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 2

František Trampota – Petr Květina: How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology / Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 163–193.

Klára Šabatová – David Parma – František Trampota – Ivana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal – Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová: Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova / A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 194–237.

Piotr Łuczkiewicz: On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches / K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 238-259.

Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková: A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Prague-Střešovice / Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 260–290.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 291–307.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 1

Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25.

Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66.

Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek: Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101.

Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl: Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí / A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 102-145.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 146–160.

Archeologické rozhledy LXXI (2019) / 1

Klára Šabatová – David Parma: Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě: chronologie, typologie a absolutní data / Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 3–26.

Milan Salaš – Šárka Msallamová: Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů / Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 27–44.

Łukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Ścibior – Małgorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr Długosz: Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC / K přímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 př. n. l., Archeologické rozhledy LXXI (2019), 45–66.

Venceslas Kruta: Considérations sur la signification et l’origine de la fibule-pectoral de Želenice en Bohême / Úvahy o významu a původu spony ze Želenic, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 67–81.

Petr Žákovský – David Vích: Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách / A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceň in east Bohemia, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 82–104.

Martin Oliva – Petr Kostrhun: Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů / Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 105–137.

Nové publikace, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 138–152.

Archeologické rozhledy LXXI (2019) / 2

Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova: Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 155-167.

Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý: Raná fáze staršího (baalberského) stupně kultury nálevkovitých pohárů na východě Čech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín / The early part of the early (Baalberge) stage of the Funnel Beaker culture in east Bohemia: the settlement in Štítary, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 168-240.

Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz: Nové poznatky o stravě mužů z kumulace lidských ostatků K7/90 na Cezavách u Blučiny v mladší době bronzové / New findings about the diet of males from the Late Bronze Age accumulation of human skeletons K7/90 from Cezavy near Blučina, south Moravia, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 241-266.

Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky / Webgewichte oder Feuerböcke? Tongewichte vom jungbronzezeitlichen Siedlungsareal bei Březnice (Kr. Tábor) aus der Sicht der Archäologie und Archäobotanik, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 267-308.

Marek Krąpiec – Jerzy Piekalski: Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences. The example of medieval Wrocław / Dendrochronologie a datování komplikovaných souvrství. Příklad ze středověké Vratislavi, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 309-326.

Nové publikace, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 327-342.