Nové české depoty doby bronzové. Díl 1, díl 2 (2 svazky)

650 Kč Cena s DPH
591 Kč Cena bez DPH

Publikace se soustřeďuje na depoty kovových předmětů z doby bronzové, které byly nalezeny mezi lety 1990–2013 na území Čech a nejsou proto obsaženy v předcházejících syntézách o českých depotech zpracovaných V. Mouchou a O. Kytlicovou na konci 20. století. Prezentovány jsou výhradně  depoty, které jsou uloženy v muzeích nebo jiných oborových institucích. Depoty shromážděnými v ilegálních sbírkách se publikace nezabývá.

Jádrem publikace je podrobný katalog s popisem všech artefaktů soustředěných v nově objevených 110 depotech. Další kapitoly jsou teoretické, zabývají dějinami bádání o depotech z doby bronzové v Čechách, hodnotí současný stav dochované pramenné základny a typologickou skladbu depotů. Nechybí ani kapitoly zabývající se analýzami prvkového složení soustředěných artefaktů a organickými materiály, které byly depotech objeveny. Závěrečný syntetický souhrn řeší kulturně chronologické otázky, sídelně topografickou analýzu rozmístění depotů nebo interpretační potenciál nově objevených depotů. Druhý díl monografie přináší kresby všech soustředěných artefaktů a další související obrazovou dokumentaci.

Další informace

Autor: Chvojka, Ondřej - Jiráň, Luboš - Metlička, Milan a kolektiv
ISBN: 978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5
Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Rok vydání: 2017
Počet stránek: 228 s. + 172 s., obr., fot.
Jazyk publikace: česky, německé resumé