Oddělení archeologie pravěku

Oddělení archeologie pravěku se jako celek detailně zaměřuje na takovou etapu minulosti, jejíž poznání je zcela závislé na získání a správné interpretaci archeologických pramenů, protože písemné prameny buď vůbec nejsou k dispozici (prehistorie), anebo jen ve velmi omezené míře (protohistorie). Struktura oddělení je nastavena tak, že s výjimkou paleolitu a mezolitu je pro každou základní chronologickou etapu prehistorie (neolit, eneolit, doba bronzová, atd.) k dispozici minimálně jeden specialista.
Součástí oddělení archeologie pravěku je také detašované pracoviště v Kutné Hoře vzešlé z bývalé archeologické terénní expedice na neolitickém sídlišti Bylany nacházejícím se poblíž. Detašované pracoviště v Kutné Hoře je zodpovědné za provádění archeologické památkové péče v regionu Kutná Hora a Kolín. Kromě standardní tímto směrem orientované činnosti jsou zde testovány nové metodické a metodologické postupy terénního výzkumu.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Zástupce: PhDr. Miroslav Dobeš Ph.D.

RNDr. Hana Brzobohatá Ph.D.
PhDr. Pavel Burgert, Ph.D.
Mgr. Michal Ernée Ph.D., DSc.
Barbora Hrůzová
PhDr. Miloslav Chytráček Ph.D.
Mgr. Martin Ježek Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň CSc.
Mgr. Kateřina Kleinová
Libuše Kombercová
Jan Komberec
Mgr. Markéta Končelová Ph.D.
Mgr. Michaela Langová, Ph.D.
Mgr. Petr Limburský Ph.D.
Jana Poupová
Mgr.Jaroslav Řídký Ph.D.
doc. PhDr.Vladimír Salač CSc.
PhDr. Radka Šumberová Ph.D.
Mgr. Jiří Unger, Ph.D´.