Rada ARÚ

Rada ARÚ Praha byla zvolena dne 14. 12. 2021, a to v následujícím složení:

Předseda Rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Místopředseda Rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

Tajemnice Rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.:
Mgr. Kristina Jarošová

Interní členové:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Mgr. David Novák, Ph.D.

Externí členové:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.