Vepřeková Jana

Department: Department of rescue excavations
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 348
e-mail: zegklitzova@arup.cas.cz
Specialization: Field work, Early Modern glass
IAA8002304

Publications:

– Veselá, J. 2003: Úvodní zpráva o archeologických nálezech renesančních skel z Pražského hradu – Vorläufiger Bericht über die archäologischen Funde von Renaissance-Glas auf der Prager Burg, Historické sklo 3, 9–20.

– Drahotová, O. – Žegklitzová-Veselá, J. 2003: Die Typen Renaissancekelchgläser (Weingläser) in venezianischer Art aus böhmischen und mährischen Fundorten, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ősterreich 19, 119–126.

– Drahotová, O. (ed.) 2005: Historie sklářské výroby v Českých zemích, I. díl, Praha.

– Veselá, J. 2009: Sklo v renesančním stylu z archeologických nálezů z Pražského hradu – Renaissance-Style Glass from Archaeological Finds at the Prague Castle, Študijné zvesti archeologického ústavu SAV 46, 55–68.

– Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2011: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.

– Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2011: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.

– Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assamblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – Raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–232

– Frolík, J. – Pecinovská, M. – Vepřeková, J. 2014: Neolitický dlouhý dům z Chrudimi – Masarykovo náměstí. Předběžná zpráva. Archeologie východních Čech, Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. 78-86.