RNDr. Křivánek Roman Ph.D.

Department: Department of Information Sources and Landscape Archaeology
Job: Geophysicist
Telephone Number: + 420 257 014 333
e-mail: krivanek@arup.cas.cz
Specialization: Geophysics in archaeology, survey and protection of archaeological monuments, historic cartography, landscape reconstructions
Projects:
R300021421
A8002301
PK01P04OPP011
IPP1043020
PK99P04OPP007
978-80-87365-69-4

He specializes in geophysics of archaeology, survey and maintenace of archaeological monuments, historical cartography, landscape reconstruction, evidence of archaeological actions. He was employed in the Department of Geomechanics UD Hamr (1983-1984), Most Archaeological Institute (1990-1994).

Projects:
Projects leading:
The identification of destroyed fortifications and internal structure of settlement of hillforts (1999 – 2000, OPP MK ČR PK99P04OPP007) – geophysics, surface collection, GPS

Erlargement of the application opportunities of geophysical methods in the Bohemian archaeology (2000–2001) – geophysical devices, metal detectors

The geophysical surveys in archaeologically non-excavated areas of czech oppids (Křivánek et al., 2003-2007, GA AV ČR A8002301) – geophysics, surface collection, GPS, survey using metal detectors

Internationals projects participation:
Ancient Landscape Reconstruction in Northern Bohemia (ALRNB) (University of Sheffield -Zvelebil et al., ARÚ Praha – Kuna et al., branch office at Most – Beneš-Křivánek, 1991-1996) – surface collections, carthography, geophysics

SEARCH (University of Sheffield – Brannigan et. al., 1992-1997) – archaeological investigations of the deserted islands in the southern part of the Outer Hebrids (Foster)

project of the settlement investigation of the Krušné hory mountain (branch office at Most – Černá-Velímský, Landesamt f ür Denkmalpflege Dresden – Oexle, J. et al., 1993) – geophysics

Abú Dhabi Islands Archaeological Survey Project (ADIASP) (University of London – King et al., 1995) – geophysics on the island Sir Bani Yas

project of the river flood-plain of the river Ohře’s lower reach (University of Sheffield – Zvelebil, University of Newcastle – Passmore, ARÚ Praha – Křivánek, 1997) – surface collection, carthography

Non-destructive methods of surveying of archaeological sites (IAE PAN Warszawa -Kobylinski-Misiewicz-Wach, ARÚ Praha – Gojda-Křivánek, 2000-2002) – geophysics

long-term investigation of the microregion of Drama, Bulgary (Universität Saarbrűcken – Lichardus et al., Universita Hl. Kliment Orchidski Sofia – Getov-Fol et al., Historical Museum Jambol – Ilia Krastev, 2001, 19th excavation season) – geophysics

member of the archaeological expedition at Abusir, Egypt, 2002 (within the frame of the cooperation between the ARÚ AV ČR Prague and the Czech National Centre for Egyptology – Bareš-Bárta) – geophysics

Domestic projects participation:
Archeologická databáze Čech/ Archaeological Database of Bohemia (Kuna et al., since 1991, internal project ARÚ AV ČR Praha)

Predikce archeologických areálů/ Archaeological areas prediction (Neustupný, 1995-1997, GAČR 404/95/0523) – carthography

Sídelní prostor pravěkých Čech. Přínos nedestruktivních metod archeologického výzkumu (Gojda et al., 1997 – 2002, GAČR 404/97/K024) – geophysics, surface collection, GPS

Význam Labe pro kontakty mezi Čechami a Saskem v době laténské (Salač et al., 1998-2000, GA AV ČR A9002809/98) – carthography

Lovosicko ve středoevropské době laténské a římské (Salač et al., 1998-2000, GAČR 404/98/1565) – carthography

Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postavení v raném přemyslovském státě (Boháčová et al., 1999-2001, GAČR 404/99/1060) – geophysics

Pravěké hradiště Plešivec, metody dokumentace lokalit ohrožených nelegálním užíváním detektorů kovů (Korený – Křivánek – Kuna – Marešová, 2001-2004, OPP MK ČR PK01P04OPP011) – metal detectors prospection, geophysics, GPS

Počátky antropogenní činnosti v aluviu Doubravy (Pavlů et al., 2001 – 2004, GAČR A8002104) – detailed geophysics

Raně středověké sídliště v Hrdlovce (Meduna, 2002-2004, GA AV ČR A8002201) – evaluation of previous geophysical measurements, carthography

Sídelní struktury přelomu doby bronzové a železné, jako odraz hlubších změn v historickém vývoji (Chytráček et al., 2002-2006, GA AV ČR A8002204) – geophysics, GPS, metal detectors prospection

Výzkumný záměr KAR ZČU Plzeň – Opomíjená archeologie (Vařeka et al. 2005-2009) – geophysics, lecturing, magnetometers and their usage cunsulting

Selected publications (2004-2015):
2004
Křivánek, R.. 2004: kap. 4. Geofyzikální metody. In: M. Kuna (ed.) et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, Academia, 117-183.
Křivánek, R.. – Kuna, M. 2004: kap. 5. Průzkum detektory kovů. In: M. Kuna (ed.) et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, Academia, 185-193.
Křivánek, R.. 2004: 2.3. Geophysical prospection. New perspectives for settlement studies in Bohemia. In: Gojda, M. (ed.) et al.: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archeology – Czech research project 1997-2002, Academia, 47-71.
Křivánek, R. 2004: Geophysical survey in the archaeologically univestigated parts of Czech oppida. Antiquity – Project Gallery (http://antiquity.ac.uk/ProjGall/krivanek/index.html).

2005
Křivánek, R.. 2005: New scale of application of geophysical survey on sites discovered by aerial prospection in archaeological projects in Bohemia. In: Kars, H. – Burke, E. (eds.): Proceedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Volume 3, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-14.
Mrlina, J. – Křivánek, R. – Majer, A. 2005: Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze. In: J. J. Maříková-Kubková – M. Bravermanová – A. Kováč – R. Křivánek – P. Měchura – J. Mrlina – J. Šindelář – M. Šindelářová – B. Vácha – J. Vandělík: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Castrum Pragense 6, 99-124.
Křivánek, R. 2005: Role geofyzikálních měření v archeologických projektech ARÚ Praha. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie VI, Brno, 129-138. RK2005b.pdf
Křivánek, R. 2005: Geofyzikální měření na Pohansku u Břeclavi v letech 2000-2002. Archeologické rozhledy LVII/1, 139-146. RK2005a.pdf

2006
Křivánek, R. 2006: Magnetometric prospection of various types of large ditched enclosures in Bohemia. Archaeological prospection vol. 13/1, Wiley InterScience, Gaffney, C. – Aspinall, A. – Conyers, L. B. (eds.), 25-43.
Křivánek, R. 2006: Shrnutí výsledků geofyzikálních měření ARÚ Praha na moravských archeologických lokalitách sledovaných ve spolupráci s moravskými archeology (2000-2005). In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie VII, Brno, 77-92. RK2006.pdf
Křivánek, R. 2006: Nelegální využívání detektorů kovů není problém několika jednotlivých lokalit. Archeologické rozhledy LVIII/2, 313-321.
Křivánek, R. – Kuna, M. – Korený, R. 2006: Hradiště Plešivec – preventivní detektorový průzkum a dokumentace stavu lokality. Archeologické rozhledy LVIII/2, 329-343.

2007
Křivánek, R. 2007: Příspěvek geofyzikální měření k poznatelnosti vybraných výšinných opevněných lokalit (převážně hradišť) v Čechách. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2007, Brno, 90-99. RK2007b.pdf
Budínský, V. – Křivánek, R. 2007: Shrnutí geofyzikálních průzkumů v areálu hradiště Kozly, okres Mělník. Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost sv. 25, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 139-147.
Křivánek, R. – Čižmář, M. 2007: The combination of magnetometric prospection and other non-destructive survey methods of a large La Tène site near Němčice, Central Moravia, present results and future possibilities.
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 41 – 2007, Archaeological Prospection (I. Kuzma ed.) – Topics and Abstracts, 7th International Conference on Archaeological Prospection, 11-15 September 11-15, 2007, Nitra, Slovakia , Archeologický ústav SAV Nitra, 205-207.
Křivánek, R. 2007: Využití geofyzikálních metod ARÚ Praha při průzkumech archeologických lokalit v Jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, 435-451. RK2007a.pdf

2008
Křivánek, R. 2008: Detailní měření magnetické susceptibility v odkrytých archeologických situacích. Archeologické rozhledy LX/4, 695-724. RK2008c.pdf
Křivánek, R. 2008: Geofyzikální měření při ověřování výsledků leteckých průzkumů v severozápadních Čechách. In: Černá, E. – Smrž, Z. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 385-397. RK2008a.pdf
Venclová, N. – Křivánek, R. 2008: Nedestruktivní archeologie hutnických areálů. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 375-384. RK2008b.pdf
Křivánek, R. 2008: Nové výsledky geofyzikálních průzkumů v širším areálu pravěkého a raně středověkého hradiště Zámka, Praha-Bohnice, obv. Praha 8. Archaeologica Pragensia 19, Muzeum hlaního města Prahy, 233-256. RK2008d.pdf
Křivánek, R. 2008: Příklady využití magnetometrických metod při průzkumech zalesněných archeologických lokalit. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2008, Brno, 70-77. RK2008e.pdf
Křivánek, R. 2008: Geophysical survey in the archaeologically un-investigated parts of Czech oppida. In: Martin, L. (ed): ISAP News, Issue 14, January 2008, The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection, Bradford, 7-10 (www-zdroj: http://www.bradford.ac.uk/acad/archsci/archprospection/newsletters.php ).
Hložek, J. – Křivánek, R. 2008: Komplexní nedestruktivní průzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ. Castellologica bohemica 11, Praha, 297-312.
Křivánek, R. 2009: 3. Geophysical survey at South Abusir in 2002. In: M. Bárta et al. (ed.): Abusir XIII. Tomb complex of the vizier Qar, his sons Qar junior and Senedjemib, and Iykai. Abusir South 2. Charles University in Prague. 19-26 + 320-323. RK2009b.pdf

2009
Křivánek, R. – Mařík, J. 2009: Early Medieval stronghold Libice nad Cidlinou. An example of use of geophysical methods in systematic non-destructive archaeological project. ArcheoSciences, revue d´archéométrie, suppl. 33 (Mémorie du sol, espace des hommes), Presses de Universitaires de Rennes, 93-95.
Gojda, M. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Rytíř, L. – Trefný, M. 2009: Archeologie krajiny na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích. Archeologické rozhledy LXII, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 259-292.
Křivánek, R. 2009: Uplatnění geoelektrických metod při průzkumech zaniklých středověkých lokalit. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2009, Fineso s.r.o. Brno, 22-28.
Brych, V. – Dragoun, Z. – Křivánek, R. 2009: Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. (Předběžné výsledky v roce 2008). In: M. Mašek – P. Sommer – J. Žemlička a kol., Vladislav II. Druhý král Přemyslova rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 107-115.
Gajdoš, V. – Křivánek, R. – Rozimant, K. 2009: Výsledky geofyzikálneho výskumu NKP Kostol sv. Juraja. In: Maříková – Kubková, J. – Baxa, P. (eds.): Kostol sv Juraja, Kostoľany pod Tribečom, História, Archeológia, Prírodné vedy, dejiny umenia, Pamiatková obnova, Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Monumentorum Tutela 21, 45-52.
Křivánek, R. 2009: Využití geofyzikální měření při sledování archeologických lokalit v severozápadních Čechách v letech 2007-2008. In: Kuljavceva Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 16, ÚAPPSZČ, v.v.i., Most, 197-207. RK2009a.pdf

2010
Křivánek, R. 2010: Geofyzikální průzkum hradišť Přerovská hůra a Zámka ohrožených stavebním záměrem. Archeologické rozhledy LXII/3, 480-491. RK2010d.pdf
Hložek, J. – Křivánek, R. – Procházka, M. 2010: Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemika, 12. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 385-396.
Chvojka, O. – John, J. – Menšík, P. – Frána, J. – Křivánek, R. 2010: Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 53-71. RK2010c.pdf
Křivánek, R. 2010: Archeogeofyzikální průzkumy ARÚ Praha v jižních Čechách v letech 2007-2009 Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 261-272. RK2010b.pdf
Chytráček, M. – Šmejda, L. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Křivánek, R. – Kočár, P. – Klsák, J. 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen. [Framework from 5th century BC in former spring on the grounds of the fortified settlement foregrounds Vladař in West Bohemia.]. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 19, Chytráček, M.; Gruber, H.; Michálek, J.; Sandner, R.; Schmotz, K. (eds), Fines Transire. Rahden/Westf : Marie LeidorfS. 183-192.
Křivánek, R. – Gojda, M. 2010: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu. Živá archeologie : (re)konstrukce a experiment v archeologii 11 (2010), Hradec Králové, 92-95. RK2010a.pdf

2011
Křivánek, R. 2011: Combination of non-destructive methods for the observation of the state of subsurface preservation of ploughed archaeological sites: A case study from oppidum Stradonice in Bohemia. In: Turbanti-Memmi, I (ed.). Proceedings of the 37th International Symposium of Archaeometry 12th – 16th May. Siena, Italy (www.springerlinc.com): 527 – 532.
Křivánek, R. 2011: kap. 4. Využití archeogeofyzikálních měření při výzkumu Podřipska v letech 2005-2010. In: Gojda, M.- Trefný, M. a kol. (eds.): Archeologie krajiny pod Řípem. Opomíjená archeologie, svazek 2, KAR FF ZČU v Plzni, 41-46.
Křivánek, R. 2011: The different ways of collaboration of geophysical and archaeological methods in research project “Neglected Archaeology” of the Department of Archaeology of the University of West Bohemia in Pilsen. In: Turbanti-Memmi, I (ed.). Proceedings of the 37th International Symposium of Archaeometry 12th – 16th May. Siena, Italy (www.springerlinc.com): 533 – 540.
Křivánek, R. – Frolík, J. – Musil, J. 2011: Geofyzikální průzkum benediktinského kláštera v Podlažicích, okr. Chrudim. In: Doležalová, E. – Meduna, P. (eds.): Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 129-137.
Hložek, J. – Křivánek, R. – Menšík, P. 2011: Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí? Archaeologica historica 36/11/1 (Měřínský, Z. et Kouřil, P. eds.), Brno, 223-242.
Křivánek, R. 2011: 6.3. Shrnutí výsledků geofyzikálních průzkumů v mikroregionu říčky Smutná. In: Chvojka, O. (ed): Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 8, Č. Budějovice, 248-254.

2012
Řídký, J. – Daněček, D. – Sedláček, Z. – Smejtek, L. – Kostka, M. – Křivánek, R. 2012: Geophysical survey of rondels in the Czech Republic – contribution in: J. Řídký – D. Daněček: New Neolithic Rondels in Bohemia. In: Brthenes, F. – Meller, H. (eds): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa. Halle: Landesmuseums für Vorgeschichte, Sachsen-Anhalt (Tagungen des 8). Proceedings of the International Workshop Goseck, 7.-9. May 2004, 223-238.
Mařík, J. – Křivánek, R. 2012: Systematický nedestruktivní výzkum raně středověkého hradiště Libice nad Cidlinou. Nedestruktivní výzkum akropole libického hradiště. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, 67-70, 89-90.
Křivánek, R. 2012: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2010-2011. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, Č. Budějovice, 223-234. RK2012b.pdf
Křivánek, R. 2012: A Comparison of a Surface Artefact Collection and Geophysical Prospection Information – Examples from the Vraný Micro-region, Distr. Kladno. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA), Volume III, Issue 1/2012, Olomouc, 155-161. RK2012a.pdf
Křivánek, R. 2012: 2.4. Geofyzikální výzkum v letech 2011-2012. In: Venclová, N. – Valentová, J. a kol.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses – Volumen 38, Národní muzeum, Praha, 21-23, 51, 196-197.

2013
Křivánek, R. (ed.) – Danielisová, A. – Drda, P. 2013: Geofyzikální průzkum oppid v Čechách. Zhodnocení projektu (2003-2007). – Geophysical survey of oppida in Bohemia. The evaluation of project (2003-2007). Archeologické studijní materiály 23, ARÚ AV ČR Praha, ISBN 978-80-87365-69-4.
Křivánek, R. 2013: Changes of structure and extent od Early Medieval strongholds in Central Bohemia from geophysical surveys of sites. In: Neubauer, W. – Trinks, I. – Salisbury, R. B. – Einwögerer (eds.): Archaeological prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna, May 29th – June 2nd 2013. Austrian Academy of Sciences Press, Wien, 281-284.
Dreslerová, D. – Waldhauser, J. – Abraham, V. – Kočár, P. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Sádlo, J. 2013: Bezdězsko – Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech. Archeologické rozhledy LXV-2013, ARÚ Praha, 535-573. RK2013d.pdf
Křivánek 2013: Geofyzikální průzkum nově prokázaného pravěkého hradiště na k. ú. Zlončice, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách, ročník 17/1, 2013. ÚAPPSČ, Praha, 115-120. RK2013a.pdf
Baierl, P. – Hložek, J. – Křivánek, R. – Menšík, P. 2013: Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku – Ein ehemaliger Kalkofen in Vorfeld der Burg Příběničky in Gebiet von Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, Č. Budějovice, 237-248. RK2013b.pdf
Křivánek, R. 2013: Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách. In: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Č. Budějovice, 167-178. RK2013c.pdf
Křivánek, R. 2013: Geophysical surveys of abandoned quadrangular enclosures (“Viereckschanzen”) from La Tène period in Bohemia. In: Fry, R. – Brown, H. (eds.): ISAP News, Issue 36, August 2013, The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection, Bradford, 5-7 (www-zdroj: http://www.archprospection.org/isapnews/isapnews-36)

2014
Křivánek, R. 2014: Different use of magnetometric field methods in Czech archaeology. In: Braekmans, D. – Honings, J. – Degryse, P. (eds.): Proceedings of the 39th International symposium on Archaeometry, 28 May – 1 June 2012, Leuven, Belgium, KU Leuven, 302-305. RK2014a.pdf
Křivánek, R. 2014: Hillfort investigations in the Czech Republic. In: Smith, C. et al. (ed.): Encyklopedy of global archaeology. New York, Springer, ISBN 978-1-4419-0426-3, 3371-3375.
Křivánek, R. 2014: Shrnutí výsledků dosavadních geofyzikálních měření v areálu Němčice nad Hanou z doby laténské. In: Čižmářová, J – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Morava mezi pravěkem a historií (publikace věnovaná památce M. Čižmáře), MZM Brno, 785-799. RK2014b.pdf
Křivánek, R. 2014: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2012-2013. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, Č. Budějovice, 371-382. RK2014d.pdf
Lissek, P. – Derner, K. – Šrein, V. – Bohdálek, P. – Křivánek, R. 2014: Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013 – Untersuchung der Bergbausiedlung Kremsiger im Jahre 2013. Archaeomontan 2014. Ergebnisse und perspektiven, Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 23. bis 25. Oktober 2014 – Výsledky a výhledy, Mezinárodní konference, Dippoldiswalde 23.-25. říjen 2014. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, Landesamt fűr Archäologie Sachsen, Dresden, 151-166.
Křivánek, R. 2014: Geofyzikální průzkum v areálu husitského obléhacího tábora na předpolí Nového hradu v Praze-Kunraticích. Archeologické rozhledy LXVI/4, ARÚ AV ČR Praha, 633-650. RK2014c.pdf
Křivánek, R. 2014: Proč jsou (a budou) možnosti i výsledky geofyzikálních měření v areálech dříve zkoumaných mohylových pohřebišť problematické? Archeologie západních Čech 7, ZČM v Plzni, 161-169.

2015
Křivánek, R. 2015: Chapter 27. Hillfort investigations in the Czech Republic. In: M. Carver – B. Gaydarska – S. M. Subías (eds): Field archaeology from around the world. Ideas and approaches. Springer Briefs in archaeology. Springer International Publishing Switzerland, 157-161.