Prof. PhDr. Klápště Jan CSc.

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist, Deputy of the head of the Department
Telephone Number: + 420 257 014 320
e-mail: klapste@arup.cas.cz
Specialization: Medieval archaeology
Projects:
GD404/08/H026
GD404/03/H046
GA404/01/0490
IAE8002107
GA404/98/0968
KZ97P02OPP005
GA404/93/1036

He specializes in mediaeval archaeology. He is also employed in the Insitute for Prehistory and early mediaeval Age of the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University at Prague.

Projects:
Urban Archaeology of Most. (1993-1995, GAČR 404/93/1036).

The 13th Century in Bohemia. A Late Chapter of the Mediaeval Europe Ascent (a Contribution to the History of European Integration). (1991-1993 , AV ČR IA90207).

The Medieval house in Most and its plot (Nr. 226).

Medieval City and its region. Archaeological Study of relations between development of a city and its hinterland on selected Bohemian and Moravian examples (1998-2000).

Selected publications from recent years:
2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha. ISBN 80-7106-175-1.

2004: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten eines archäologischen Themas, in: R. Czaja – G. Nawrolska et al., Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg , 81-87.

2004: Dvě miniatury o proměnách středověké střední Evropy, in: M. Nodl – P. Sommer (edd.), Verba in imagibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha, 61-67.

2004: František Graus a archeologie, in: František Graus – člověk a historik, Práce z dějin vědy 8, Praha 2004, 83-88.

2003: Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolem jednoho tématu – Mittelalterarchäologie der „interethnischen Beziehungen“ oder die Fragenzeichen herum eines Themas, Archaeologia historica 28, 9-17.

2003: Dějepis a archeologie: Příbuzenství jak se patří, in: J. Klápště – E. Plešková – J. Žemlička (edd.), Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha, 96-109.

2003: Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích – Bemerkungen zu den sozialen Zusammenhängen der Anfänge der Herrenburgen in den böhmischen Ländern, Archeologické rozhledy 55, 786-800.

– ed. 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4. Praha: Archeologický ústav AV ČR; Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.

2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Argo. Praha, 337-363.

2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław – Praha, s. 327-338.

– 2001: Bohemia and Moravia: High Medieval Settlement, in: P.J. Crabtree (ed.) Medieval Archaeology. An Encyclopedia. New York – London, 21-24.