PhDr. Zápotocký Milan CSc.

Department: Emeritus
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 362
e-mail: zapotocky@arup.cas.cz
Specialization: Aeneolithic of Central Europe, Early Middle Age in north-western Bohemia
Projects:
GAP405/10/1499
GA404/08/1176
GA404/05/2047
GA404/02/0481
GA404/99/0935
GA404/96/1448

 

Publications on Sale:
978-80-87365-56-4

He is specialized in Eneolithic central Evrope.

Projects:
Výšinná sídliště a hradiště středního eneolitu v Čechách (3400-2800 před n. l.) S M. Zápotockou. (GAČR č. 404/02/0481, 2002-2004.)

Syntéza českého pravěku. Luboš Jiráň řešitel, Milan Zápotocký spolupracovník pro kapitolu eneolit ((spolu s E. Neustupným, M. Dobešem a J. Turkem) : kultura nálevkovitých pohárů, starší/bolerázský a střední/klasický stupeň badenské kultury, bošácká skupina, kultury řivnáčská a chamská. (GAČR č. 404/04/0785, 2004-2006.)

Badenská kultura v Čechách (ca 3400-3100 před n.l.) / The Baden culture in Bohemia. (GAČR č. 404/05/2047, 2005-2007.)

Selected pilot publications from recent years:
2014: K osídlení labské nivy v eneolitu a starší době bronzové: sídlištní areál s půdorysy kůlových domů u Kozel, okr. Mělník. Archeologické rozhledy LXVI, 651-694 (PDF).

2014 (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl J. (Hrsg.): ,, …und es hat doch was gebracht!“. Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Rahden/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH, 79-90 (PDF).

2013a: Kultura nálevkovitých pohárů v severočeském Polabí (ca 40.–33. století př. Kr.). Archeologie ve středních Čechách 17, 387–513 (PDF).

2013b: Silicitové dýky z mladšího eneolitu. a starší doby bronzové v Čechách. Archeologické rozhledy LXV, 3-55 (PDF).

2013 (Miroslav Dobeš – Milan Zápotocký): Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří. Archeologické rozhledy LXV, 451-503 (PDF).

2012: Silicitové sekery v eneolitu a starší době bronzové Čech. Archeologie západních Čech 4, 126-159 (PDF).

– 2011 (s P. Sankotem): Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha – západ – Das äneolithiche Siedlungsareal der Jordanów- und Řivnáč-Kultur mit Rondell in Tuchoměřice, Landkr. Prag-West. Památky archeologické 102. (PDF)

2010a (s V. Šikulovou): Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka – Ein frühäneolithisches Kupferpektorale vom Berg Kotouč bei Štramberk. Archeologické rozhledy 62, 395-428. (PDF)

2010b (s M. Zápotockou): Kult hor v neolitu ? Neo- a eneolitické nálezy z hor a vrchů Českého středohoří. In: I. Fridrichová-Sýkorová, Ecce homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha, 330-347. (PDF)

2009a (s M. Dobešem): Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu – Eine früh- bis altäneolithische Siedlung in Hřebeč, Mittelböhmen als Beispiel für ein langfristig verwendetes urgeschichtliches Objekt. Archeologické rozhledy 61, 265-284. (PDF)

2009b (s V. Vokolkem): Východní Čechy v raném eneolitu: lengyelská a jordanovská kultura – Ostböhmen im Frühäneolithikum? Lengyel-Kultur und Jordanów-Kultur. Archeologie ve středních Čechách 13, 567-654. (PDF)

2008a (s M. Zápotockou): Kutná Hora–Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) – Kutná Hora–Denemark. Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.). Památky archeologické – Supplementum 18. Praha (autoři odborných příspěvků a posudků: J. Bílek, P. Budd, V. Čulíková, V. a A. Hoffmanovi, R. Kyselý, L. Macháčková, A. Majer, L. Smolíková, P. Šída, J. Turek); 586 str., 159 obr., 162 tab., 67 foto, v příspěvku R. Kyselého (Kap. 7. Animal bone analysis from the Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora – Denemark site, s. 341-418) 23 tab., 42 photo, 34 graphs.: strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)

2008b: Badenská a řivnáčská kultura v severozápadních Čechách – Die Badener und Řivnáč-Kultur in Nordwestböhmen. Archeologické rozhledy 60, 383-458. (PDF)

2008c (s J. Kudrnáčem): Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově – „Na vrchu“. Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury – Das äneolithische Siedlungs- und Bestattungsareal in Klučov – „Na vrchu“. Ein Beitrag zur Periodisierung der Řivnáč-Kultur. Památky archeologické 99, 35-92.

2008d: Kultura nálevkovitých pohárů ve starším eneolitu (Kap. 3.2). Nejstarší stupeň badenské kultury (Kap. 3.3). Badenská kultura ve středním eneolitu (spolu s E. Neustupným, kap. 4.2.). Řivnáčská kultura (kap. 4.3). Chamská kultura (kap. 4.4). In: E. Neustupný (ed.), Archeologie pravěkých Čech / 4 – Eneolit, Praha 2008), 61-86, 89-115.

2003: K ranému středověku Kutnohorska: hradiště Cimburk a Sión – Zum frühen Mittelalter der Region Kutná Hora/Kuttenberg: Die Burgwälle Cimburk und Sión, Archeologické rozhledy LV, 297-346.

2002: K sídelním a pohřebním areálům kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: Vikletice, okr. Chomutov. In: P. Čech – Z. Smrž, eds., Sborník Drahomíru Kouteckému, 281-308, Most.

2002: Eneolitická broušená industrie a osídlení v regionu Čáslav – Kutná Hora – Aeneolithic polished industry and settlement within the Čáslav – Kutná Hora region. In: I. Pavlů, ed., Bylany – Varia 2, 159-228 , Praha.

2001: Eneolitická hradiště Čáslavské kotliny a jejich kontakt s Moravou. Pravěk – Supplementum 8, 246-275.

2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. In: Památky archeologické – Supplementum 12, Praha

2000: Keramika s brázděným vpichem a synchronizace Čech, Moravy a středního Podunají ve starším eneolitu, Archeologické rozhledy 52, 595-622.