PhDr. Venclová Natalie DrSc.

Department: Department of the Natural Sciences and Archaeometry
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 342
e-mail: venclova@arup.cas.cz
Specialization: Iron Age, Prehistorical settlement, industrial and ritual activities, aerial archaeology
Projects:
GA14-25396S
IAA800020903
GA404/06/1284
GA404/02/0757
GA404/93/1037
AVČR90214

 

Publications on Sale:
978-80-87365-90-8
978-80-87365-59-5
978-80-87365-58-8
978-80-86124-90-2
978-80-86124-79-7
978-80-86124-80-3

She is specialized in the Iron Age, prehistoric settlements, industrial and ritual activities, landscape archaeology. Before: Pravěké oddělení Muzea hlavního města Prahy (1973-74), Československá archeologická společnost (1974-76).

Projects:
Keltský industriální mikroregion horního toku Loděnice (1991-92, AVČR 90214.) Celtic industrial microregion of the upper stream Lodenice (1991-92, AVČR 90214). /The project was aimed at verifying of thesis on the importance of industrial regions in pre-oppidal period (3rd-2nd Century BC) for future economic development. A selected survey was organized in the region nearby Msecke Zehrovice. Thirty two new sites were identified there from the period of LT B2-C1 besides two specialized industrial zones, processing of iron and sapropelit. Afore mentioned theses were formulated./

Struktura laténského osídlení ve středních Čechách (1993-95, GAČR 404/93/1037.) Strucure of latene settlment in middle Bohemia (1993-95, GAČR 404/93/1037). /Project was aimed at the settlement structure of a well-known region using analytical survey methods. Model of a regional settlement structure, together with a higher number of components from the LT B2-C1 periods (more than 70-120% of them) resulted from these field activities. Next period LT C2 – D1 brought quite different settlement strucuture comprising fewer components. Thesis on industrial zones was formulated and interpreted as groups of communities organizing specialized production, managing raw material resources, and enchaining the products into supraregional exchange nets. These zones contributed to the progress during the late Latene period, and considered the origin of important settlements and industrial agglomerations of this period./

Sídelní prostor pravěkých Čech (1997-2002, GAČR, 404/97/K024) – účast v projektu. Vyhodnocení výsledků předchozího projektu (Struktura laténského osídlení ve středních Čechách, GAČR) zakončené publikací „Výroba a sídla“ (viz níže).

Železo a sídla: region Říčanska (2002-2004, GAČR, 404/02/0757). Integrace dat získaných výzkumem pravěkého hutnictví a sídelních aktivit v regionu Říčanska. Zdroje železných rud a jejich využití. Prostorové vztahy a chronologie výrobních a sídelních areálů.

Syntéza českého pravěku (2002-2004, GAČR, 404/02/0785) – účast v projektu. Vedení autorského kolektivu zpracovávajícího kapitoly „Doba halštatská“ a „Doba laténská“.

Selected pilot publications from recent years:
2015: Natalie Venclová – Václav Hulínský – Šárka Jonášová – Jaroslav Frána – Marek Fikrle – Tomáš Vaculovič: Hellenistic mosaic glass vessels in Bohemia and Moravia. Archeologické rozhledy 67, 213-238.

2014: Venclová, N. – Hulínský, V. – Jonášová, Š.: Merovingian glass beads from Holubice in Moravia: chemical and technological view. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. eds: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno (Moravské zemské muzeum), 815-826.

2013: Venclová, N. ed. et al.: The Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age – the Hallstatt period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 196 pp.

2013: Venclová, N. ed. et al. 2013: The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 183 pp.

2011: Venclová, N. – Hulínský, V. – Henderson, J. – Chenery, S. – Šulová, L. – Hložek, J.: Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy 63, 559-585. PDF

2009: Venclová, N. – Hulínský, V. – Frána, J. – Fikrle, M.: Němčice a zpracování skla v laténské Evropě. Archeologické rozhledy 61, 2009, 383-426. textobr. 3tabulky 7-13 (PDF)

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba halštatská. Archeologie pravěkých Čech 6. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 173 s.

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba laténská. Archeologie pravěkých Čech 7. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.). 164 s.

2008: Venclová, N. a kol.: Hutnický region Říčansko. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) 2008. 318 s.

2007: Communication within archaeology: do we understand each other? European Journal of Archaeology 10, 2007, Nr. 2-3, 207-222.