PhDr. Profantová Naďa CSc.

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 317
e-mail: profantovaarup.cas.cz
Specialization: Early and Middle Hillfort periods, social elites, connections with the Avar Khaganate
Projects:
18-00477 S
GA404/09/1135
GA404/05/0232
GA404/99/0429
IAA9002702

She specializes in the Early and Middle Hillfort periods, social elities, contacts with Avars.

Projects:
Early Slavonic settlements in Bohemia. Complex processing of settlement agglomerations at Roztoky near Prague and Brezno, near Louny (1997-2000).

Proměny elit v době vzniku přemyslovského státu. Vztah vybraných pohřebišť k soudobým hradům

Selected publications from recent years:

2016

2016:  Erichtung und Zerstörung der ersten frühmittelalterlichen Burgwälle IN Böhmen( 8/9. Jahrhundert),  Bierman, F., Kerting, T., Klammt A. (edd.) Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und  nationes, BUFM 81, Langenweissbach,  223-239. pdf

Profantová 2016: Social inequality in the Early Middle Ages in Bohemia: written sources and archaeological record, in: Tagungen des  Landesmuzeum für Vorgeschichte Halle, B. XX, 636-651.PDF

2016: Archeologia elit w IX–X w. na przykładzie Czech, Poznaň, Red. H.Kócka-Krenz, Tradycja nowoczesność radycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, redakce Hanna Kočka-Krenz, Marzena Matla, Marcin Danielewski, Poznań 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, SERIA HISTORIA NR 230, s. 249-273

2015
Profantová, N. 2015: Bronzefunde des 7. Jahrhunderts aus Městec Králové, Bez. Nymburk, Böhmen. In: Orsolya Heindrych-Tamáska, H.Herold, P. Straub, T.Vida (eds.): „Castellum, Civitas, Urbs“. Zentren und Eliten in Frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Castellum pannonicum pelsonense V.6, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden/Westf., 248- 263. (PDF)

Profantová, N. 2015:  The horse harness, spurs and stirrups in Bohemia in 8th and 9th century, C. Cosma (ed) Wariors, weapons, and harness from the 5th-10th centuries  in the Carpathian Basin, Cluj-Napoca, 281- 297.PDF

Profantová, N.2015 :Славяне в Богемии и их контакты в 6-7 вв. Stratum 5,  97- 116.PDF

2014
Profantová N. 2014: Raně středověký depot č.11 z vrchu Klášťov, Kat. Vysoké pole, okr. Zlín, Pravěk NŘ 22, 327-343. (PDF)

Profantová, N. – Prostředník, J. 2014: Raně středověké sídliště v Turnově- Maškových zahradách, ASČ 18, 819-864. (PDF)

Videman, J. Profantová, N. 2014: An der Ostgrenze des Frankenreiches. Ein Hortfund von Denaren von Ludwig dem Heiligen bei Jedomělice (Bez. Kladno), in: Questiones Medií Aevi Nowae 19,  367- 389.

Profantová N. 2014: Power elites  in 9th -10th century, Katalog, P. Kouřil,   Great Moravia  and  the Beginnings of Christianity, Brno, 56 – 63.PDF

2013
Profantová, N. 2013: Gräber mit Sporen aus Böhmen. In: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (eds.): Sozialle Gruppen und
Gesellschaftstrukturen im westslawischen Raum, BUFM 70, 57- 76. (PDF)

Naďa Profantová – Michal Bureš 2013: Bedeutende frühe slawische Siedlungen in Böhmen (6.-8. Jh.) und Probleme der absoluten Datenerfassung, in: M. Dulinicz-H.Lossert(ed.) Frühe slawische Siedlung in  Mitteleuropa (6.-9. Jahrhundert) im Lichte naturwissenschaftlicher Datierung/ M.Dulinicz – S.Moździoch (ed): The Early slavic settlement of Central Europe in the lihgt of new dating evidence, Wrocław, 169 – 194

Profantová, N. 2013: Archeologický doklad kulturních styků Bavorska a Čech v 10. století. Archeologie ve středních Čechách 17, 207-214. (PDF)

2012
Profantová, N. 2012: Tausiertes Steigbügel aus dem Gegend Dobruška. B. Tobias (Hrsg.), Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der  Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz am 4.  und 5. Dezember 2009. RGZM Tagungen (Mainz 2012), 295-308.

Profantová, N. 2012:  Examples of the Most Important Results of Technological Analyses of Swords from the Czech Republic, B. Tobias (Hrsg.),  Die Archäologie der frühen  Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der  Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz am 4.und 5. Dezember 2009. RGZM Tagungen (Mainz 2012), 169-190.

Profantová, N. 2012:  Cultural discontinuity and the migration hypothesis. The “Slavic  migration” (6th century) in the light of new archaeological finds from Bohemia.  The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early Medieval Migration and Colonisation (5th- 8th cent.).  Relicta monographien 7, Brussel,  255-264. (PDF)

Profantová, N. 2012:  Pohanský  idol z Kouřimi, Česká republika, in: Studia mythologica Slavica 15, 79– 89.

Profantová , N. 2012: Honosné udidlo ze Stavenic, okr. Šumperk – A luxurious equestrian bit from Stavenice, Northern Moravia, Archeol. rozhledy 64, 153 – 156.

2011
Profantová, N. 2011: New Evidence concerning Dating, Importance and Hinterland of Early Medieval Hillfort of Klecany, district of  Prague-East, J. Macháček , Š. Ungerman (eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14, Bonn, 355 – 370.

Profantová, N. 2011: Karolínské importy a jejich napodobování v Čechách (konec. 8 – 10. stol), Turčan, V. (ed) Karolínská doba a Slovensko –Karolingische Importe und ihre Nachamung in Böhmen, bzw. in Mähren (Das ausgehende 8.-10 Jahrhundert, Sborník SNM –supplementum, Bratislava,  71 – 104.

Profantová, N. – Špaček, J. – Novotná, M. 2011: Nové poznatky o výrobě a obsahu katorg na základě studia hrobů ze Zelenče a Čelákovic- New knolidge about the manufacture and contents of kaptorgas based on the study of graves from Zeleneč and Čelákovice, Prague-East district, ASČ 15, 539-552, Fototab. 14.

Profantová, N.  a kol.2011: Klecany. Raně středověká pohřebiště II. Praha. Monografie ArÚ AV ČR.

Profantová, N. 2011: Nové poznatky o archeologicky zjistitelných  projevech pohanství v Českých zemích. In: D. Foltýn, P. Meduna (ed.): Cokoli kostel má, nemůže kníže  odníti… Lidové noviny, 21-39.

Kuna, M. – Profantová, N. 2011: Prague-Type culture houses. Aspects of form, function  and meaning. Histria Antiqua, 20, 415-426.

2010
Profantová, N. 2010: Lunicovité závěsky  z Levého Hradce – Halbmonformige Anhänger aus Levý Hradec, Ungerman, Š. -Přichystalová, R. et al. (ed). Zaměřeno na středověk- Sborník Z. Měřínskému k narozeninám. Praha, 194-202, 804-805.

Profantová, N. 2010:  Awarische Funde in der Tschechischen Republik Forschungsstand und neue Erkenntnisse, AAC 45, Kraków , 203- 270.

Profantová, N.- Šilhová, A 2010: K problematice  kaptorg v Čechách. Na základě detailního studia hrobu 22 z Klecan II. Památky archeologické CI, Praha, 283-310.

Profantová, N. –  Bureš, M. 2010:K problému interpretace ostatků dětí na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci- Summary, in: in: Tichý R.(ed.) Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na  pravěkých a středověkých sídlištích, 155 – 163, Hradec Králové.

2009
Profantová, N. 2009: Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. The prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe. On the article by Florin Curta.  Archeol. rozhledy 61, 303- 330.

Profantová, N. 2009:  Byzantine coins from the 9th- 10th century from the Czech Republic, in  Woloszyn, M. (ed.): Byzantine Coins in Central Europe between 5th and 10 th Century, Kraków, 581-598.

Profantová, N. 2009: Raně středověké pohřebiště Klecany I –  přínos výzkumu  v r. 2005 – Das Frühmittelalterliche Gräberfeld Klecany I – Grabungsausbeute 2005,  Dresler, P.,  Měřínský, Z. (ed.) Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice,  supplem. 2, v Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana 2, 82 – 93. Brno

Profantová , N. 2009: Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. The prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe.On the article by Florin Curta. Archeogické rozhledy 61, 303- 330.

Profantová, N. 2009:Archeology and written sources on eight to tenth century Bohemia, Early Medieval Europe 17 (2009), 286 – 310.

Profantová, N. 2009: Velkomoravské vlivy v Čechách, in Sommer –Třeštík- Žemlička (ed.): Přemyslovci budování českého státu,  Praha 2009, 106-107.

Profantová, N. – Stolz, D. 2009: Nový relikviářový křížek z hradiště Dřevíč (ob. Kozojedy)- New Reliquiary Cross from the Stronghold Dřevíč,  in: Maříková Vlčková, P. – Mynářová, J. ,Tomášek, M. (ed.) My Things Changed Things. Social development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages.  Prague. 199 – 210.

Profantová, N. 2009: 5 kapitolek in:  Sommer, P. –Třeštík, D.- Žemlička, J. (ed.): Přemyslovci budování českého státu,  Praha 2009.

2008
Naďa Profantová 2008: Byzantské nálezy v  6.-11. stol. v Čechách a na Moravě, in: P. Charvát a P. Maříková Vlčková (ed.) Země koruny české a východní středomoří ve středověku  a novověku. Praha, 73- 120 + barev. příl. 1- XII.

Profantová, N.- Vích, D 2008: Raně středověké osídlení Malé Hané na pomezí Čech a Moravy- Early medieval settlement of Malá Haná, region on the Bohemian-Moravian border, Přehled výzkumů 49, 133-164.

Profantová, N. 2008: Die frühslawische Besiedlung Böhmens und archäologische Spuren der Kontakte zum früh- und mittelawarischen Kulturkreis, in: J. Bemmann – M. Schmauder,(ed) Kulturwandel im Mitteleuropa – Langobarden,  Awaren – Slawen. Bonn,  619- 644.

Profantová, N. 2008: Problém interpretace staromaďarských nálezů v Čechách- Problem of interpretation of old Magyar finds in Bohemia,  in: T. Štefanovičová, J. Hulínek (ed) Boj pri Bratislave v r. 907 a jeho význam pre vývoj stredného Podunajska, Bratislava, 149 – 168.

Profantová, N. 2008: The Middle Avar Period and the Problem of a „Cultural Change” at the End of the Seventh Century North of the Avar Khaganate,  Budapest, Anteus 29-30, 215-232.

Profantová, N. 2008: Начала славянских городищ в Чехии in: Starodavnij Ickorosten´i slovj´anski gradi II, ed. Petrauskas A., Korosten, 85-99.

Profantová, N.; Stránská, P. 2008: Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie)- Men and women in Early medieval burial grounds in Klecany (after archaeological and physicalanthropological records), ed. S.Stuchlík : Muž a žena v pohřebním ritu, Acta archaeologica Opaviensia 3, 2008, 129-

2007
Profantová, N. 2007: Deposits of ceramic and wooden pots as one most important offerings for the „last way for the afterlife“ in the 9th-10th century in the Middle Bohemia. Ed. C. Cosma: ” Funerary  offerings and votive depositions in Europe´s 1st millenium AD. Cultural artifacts and local identities. Cluj-Napoca 2007, 191- 206

Profantová, N. 2007: Nálezy byzantského původu z 6.-10. stol. v Čechách a na Moravě: teze- Byzantinische Funde in Böhmen und Mähren aus dem 6.-10. Jh., Thesen, In: Turčan , V. (ed.): Byzantská kultura a Slovensko, Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia- supplementum 2, Bratislava, 51- 65.

Profantová, N.; Stolz, D. 2007 Nový nález relikviářového křížku  z Kouřimi, Od knížat ke králům, (in:) Doležalová E – Šimůnek R. (ed.) Sborník  pro (k narozeninám) J. Žemličku, Praha, 124—130, 604.

Profantová, N.- Stránská, P. Hájek, M. 2007: Dětské hroby na raně středověkých pohřebištích  Klecany I, II ve světle poznatků antropologie, antropogenetiky a archeologie – Kindergräber auf frühmittelalterlichen Fundstellen Klecany I, II im Licht der Erkenntnissen von Antropologie, Antropogenetik und Archäologie, ŠZ SAV 42, Nitra, 141-152.

2006
Profantová, N. – Stolz, D. 2006: Kovové nálezy z hradiště v Tismicích a pokus o interpretaci významu hradiště – Metal finds from the hillfort of Tismice and attampt to the interpretation of importance of the hillfort in the Early Middle Age. Archeologie ve středních Čechách 10, Praha, 793-838.

2005
Profantová, N. 2005: Die Elite im Spiegel der Kindergräber aus dem 9. und 10. Jahrhundert in Böhmen. In: P. Kouřil (ed.), Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östliches Mitteleuropas, Raně středověké elity ve střední Evropě. Brno, 313 – 334.

Profantová, N. 2005: Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy – Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Präger Typus aus Roztoky bei Prag, Památky Archeologické 96, 2005, 127- 164.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha

2003
Profantová, N. – Frána, J. 2003: Příspěvek ke studiu šperkařství v raném středověku v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy 55, 47- 58.

Profantová, N. 2003: Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze), Archaeologia historica 28, 19- 31

Profantová, N. 2003 (s B. Kavánovou): Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela, Studie ARÚ v Brně č. 22 (ed. P.Kouřil), Brno.

1999
Profantová, N. 1999: Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand der Frühmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Šárka (Prag 6), Památky archeologické 90, 65-106.

Profantová, N. 1999, a Kalferst J.:Nové poznatky o hradišti Kal, okr. Jičín (Neue Erkenntnisse über den Burgwall Kal, bez. Jičín, in. Archeologie ve středních Čechách 3/2, 293-335.

1998
Profantová, N. 1998: Doubravčice: zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Burgwallanlage aufgrund der Ausgrabungen von J. Kudrnáč, Památky archeologické 89, 303-364.