PhDr. Militký Jiří Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Numismatist
Telephone Number: + 420 257 014 340
e-mail: militky@arup.cas.cz
Specialization: Celtic mints, finds of Antiquity coins in barbaricum, Antiquity numismatics, High Medieval coin finds
Projects:
GA13-24707S
GAP405/10/1588

 

Publications on Sale:
978-80-7581-002-1; 978-80-7308-763‑0
978-80-87365-60-1
978-80-7007-390-2; 978-80-87365-61-8

He specializes mainly in the field of Celtic and Antique numismatics.

*

Projects:
– Corpus Sasanicus (GA CR 1998–2000, co-researcher);
– Nálezy římských a raně byzantských mincí v Čechách (GA CR 2002–2004, Inv.Nr.404/02/0063);
– Mincovnictví na českých oppidech doby laténské (GA CR 2010–2013, Inv. Nr. 405/10/1588);
– Die keltische Höhensiedlung am Oberleiserberg (Inv. Nr. P22615), FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz Klein-Gasse 1, 1190 Wien (2010–2013);
– Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období (GA CR 2010–2013, Inv. Nr. 13-24707S).

*

Exhibitions:
– Střed Evropy okolo roku 1000 / Europas Mitte um 1000, Budapest 2000, Berlin and Mannheim 2001, Prague and Bratislava 2002 (exhibition commissioner in Prague);
– Příběh Pražského hradu, Praha 2004 (co-operation);
– Tetínský poklad, Beroun 2007;
– Tetínské křižovatky, Beroun 2009 (co-operation);
– Pražská mincovna, Praha 2009;
– Královský sňatek, Praha 2010 (co-authorship);
– Europa Jagellonica, Kutná Hora 2012 (co-authorship)-
– Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum. Praha 2012.

*

Organisation of numismatic conferences:
– Nálezy mincí – jejich archeologický kontext a historický význam (I). Třešť 2008.
– Nálezy mincí od antiky po raný novověk (II). Výroba – distribuce – tezaurace ve světle mincovních nálezů. Žumberk 2010.
– Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III). Český Krumlov 2012.

*

Selected publications from recent years:

Monographies, exhibition catalogues
– Vybraná hesla, In: Kolektiv: Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice 1998.

– Vybraná katalogová hesla, In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. Katalog Band. Stuttgard 2000.

– (et Novák, V.): Numismata orientalia regni Bohemiae, Corpus Sasanicus (in collaboration with J. Frána and with avant – propos by R. Gyselen). Prague 2000, CD.

– (et Novák, V.): Greek, Roman, Byzantine and Islamic coins excavated by Bedřich Hrozný in the Middle East (1924–1925). Anals of the Náprstek museum 23, 2000, 1–68.

– (et Hána, J. – Beránek, A. – Hůrková, J. – Klíma, M.): Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Svazek první. Defůrovy Lažany 1999. Nález mincí ze 13. až 15. století, Klatovy 2002.

– Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. – Profantová, N. a kolektiv: Počátky raného středověku v Čechách, Praha 2005, 275–286.

– Nálezy mincí z doby římské a doby stěhování národů, In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kolektiv: Pravěká Praha. Praha 2005, 803–809

– Nálezy mincí na Českokrumlovsku. Sborník Národního muzea, Řada A – historie 59, 2005, 1–88.

– Mincovnictví v době laténské. In: Venclová, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská. Praha 2008, 122–128.

– Numizmatické prameny ke starší i mladší době římské. Numizmatické prameny. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 8. Doba římská a stěhování národů. Praha 2008, 32–37, 166–170.

– Vybraná katalogová hesla, In: Charvát, P. – Maříková Vlčková, P. (ed.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha 2008.

– Pražská mincovna 1526–1856. Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Praha 2009.

– (et Kašák, K. – Valkony, J.): Dům mincmistra nebo zloděje střížků? In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 2009, 37–39.

– (et Omelka, M.): Svědectví mincí – největší soubor ztracených platidel. In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 2009, 170–175.

– Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 1). Collection Moneta 107. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University 2010.

– Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 2). Collection Moneta 108. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University 2010.

– Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 3). Collection Moneta 109. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University 2010.

– Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010, 572–579.

– Měnové poměry v Čechách a na Moravě od konce 13. století do poloviny 14. století na základě svědectví mincovních pokladů. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010, 584–589.

– (et Polanský): Pražský groš. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010, 310–319.

– (et Karnicka, M.): Mince z pokladu ze Slezské Středy. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010, 564–569.

– (et Karwowski, M.): The Oberleiserberg types in the kontext of Taurisci inluences. In: Guštin, M. – Jevtić, M. (Ed.): The eastern Celts. The communities between the Alps and the Black sea. Koper – Beograd 2011, 131–136.

– Nálezy mincí ze 13.–19. století z kostela sv. Martina a z areálu fary. In: Kozák, P. – Prix, D. – Zezula, M. a kolektiv: Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Ostrava 2011, 313–324.

– Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha 2011, 139–172 (PDF).

– Minting activities of John of Luxemburg in Bohemia. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha 2011, 584–591.

– Monetary context in Bohemia and Moravia from the end of the 13th to the middle od the 14th century. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha 2011, 596–601.

– (et Polanský, L.): Prague groschen. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha 2011, 322–331.

– (et Karnicka, M.): Coins from the Treasure of Środa Śląska. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha 2011, 576–581.

– Lucemburské mincovnictví. In: Šmahel, F. – Bobková, L. (eds.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, 451–454.

– (et Vacinová, L.): Keltské, římské a raně byzantské mince (3. století před Kristem–7. století po Kristu). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Díl X. Praha 2012.

– (et Kern, A. – Karwowski, M.): Oberleis, Österreich. In: Sievers, S. – Urban, O. H. – Ramsl, C. (Hg.): Lexikon zur Keltischen Archeologie L–Z. Wien 2012, 1399–1402.

– (et Smejtek, L. – Lutovský, M.): Encyklopedie pravěkých pokladů. Praha 2013.

– Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Praha 2013.

– Coinage in the La Tène period. In: Venclová, N. (ed.): The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha 2013, 127–134.

– Numismatic sources on the early and late Roman period. Numismatic sources. In: Salač, V. (ed.): The Prehistory of Bohemia 7. The Roman Iron Age and the Migration Period. Praha 2013, 33–39, 176–180.

– Lhota nad Rohanovem (okr. Prachatice). In: Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc a kolektiv: POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice 2014, 41–43.

– (et Michálek, J.): Útěšov (okr. Strakonice). In: O. Chvojka – R. Krajíc a kolektiv: POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice 2014, 45–46.

– (et Korený, R.): Sezimovo Ústí (okr. Tábor). In: O. Chvojka – R. Krajíc a kolektiv: POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice 2014, 47.

– (et Korený, R.): Mašov (okr. Příbram). In: O. Chvojka – R. Krajíc a kolektiv: POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice 2014, 47–50.

– Solidus císaře Honoria z Prahy-Zličína. Svědectví mincí. In: Jiřík, J. – Vávra, J. – Šmolíková, M. – Kuchařík, M. a kol.: Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha 2015, 52–61 (PDF).

Papers and studies

– (et Miček, L.): Toulky pravěkem Podorlicka. Dějepisná čítanka pro 5. ročník ZŠ okresu Rychnov n. Kn. Rychnov nad Kněžnou 1989.

– Sídlištní objekt lužické kultury z Kostelce nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou. Zpravodaj KMVČ 17/1, 1990, 46–53.

– Pozdně halštatský sídlištní objekt u Radětic, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, 1990, 131–138.

– (et Zavřel, P.): Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, 1990, 143–150.

– (et Ernée, M. – Nováček, K. – Prostředník, J. – Turek, J. – Vařeka, P.): K optimalizaci vysokoškolského studia oboru archeologie. Archeologické fórum 1, 1990, 71–73.

– Sídliště mohylové kultury ve Spáňově, okr. Domažlice. Sborník Západočeského muzea v Plzni, historie 8, 1992, 21–27.

– Pravěké a raně středověké hradiště Bechyně, okr. Tábor. Výběr 30, České Budějovice, 1993, 95–98.

– (et Blažek, J.): Nálezy z mohylníku v Plešnicích, okr. Plzeň-sever. Archeologické rozhledy 45, 1993, 519–521.

– (et Zavřel, P.): Nálezy mohylové kultury střední doby bronzové v okolí Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 8, České Budějovice, 1993, 7–19.

– (et Zavřel, P.): Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. MARB – Památky archeologické, Supplementum 2, 1994, 219–221.

– Nálezy keltských a antických mincí v jižních Čechách. Zlatá stezka 2. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1995, 34–67, tab. 1–3.

– Odlévací forma z doby bronzové ze Skočic, okr. Strakonice. Archeologické rozhledy 47, 1995, 687–689.

– Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích. Výběr 32, České Budějovice, 1995, 77–85.

– Siedlungen der mittlbronzezeitliche Hügelgräberkultur in Westböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 5. Treffen 21. bis 24. Juni 1995 in Sulzbach-Rosenberg. Eselkamp, 1995, 60–64.

– Keltské mince ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Numismatické listy 51, 1996, 85–90.

– Záchranný archeologický výzkum v Češnovicích v r. 1995. Výběr 33, České Budějovice, 1996, 81–85.

– Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů na Českobudějovicku. Výběr 33, České Budějovice, 1996, 239–245.

– Archeologický výzkum a průzkum v okolí Čertovy zdi na hradním návrší v Bechyni, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, České Budějovice, 1996, 173–178.

– (et Ernée, M.): Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, České Budějovice, 1996, 179–188.

– Zur bronzezeitlichen Besiedlung in der Umgebung von Bechyně, Kr. Tábor. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 6. Treffen 12. bis 15. Juni 1996 in Hluboká nad Vltavou. Espelkamp, 1997, 32–38.

– Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, České Budějovice, 1997, 107–132, 170–172.

– Hromadný nález raně novověkých mincí z Mečichova, okr. Strakonice. Zlatá Stezka 4. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1997, 125–164.

– Nálezy mincí při archeologických výzkumech v Bechyni, okr. Tábor. Výběr 34, České Budějovice, 1997, 331–333.

– Nález středověkých mincí v Jakuli u Nových Hradů, okr. České Budějovice. Výběr 34, České Budějovice, 1997, 233–245.

– Archeologický výzkum dvora radnice, In: Vyzvaná anonymní architektonická soutěž na dostavbu komplexu budov radnice v Českých Budějovicích. Katalog výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. České Budějovice, 1997, 5.

– (et Vařeka, P.): Češnovice: Archeologický výzkum středověké a novověké vesnice na Českobudějovicku I. Pozdně středověký dům v usedlosti čp. 13. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, České Budějovice, 1997, 58–79.

– Frühbronzezeitliche Gräberfelder in Südböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 7. Treffen 11. bis 14. Juni 1997 in Landau an der Isar. Espelkamp, 1998, 88–101.

– Depot mincí z počátku 17. století ze Starých Prachatic. Zlatá Stezka 5. Sborník Prachatického muzea 5, Prachatice, 1998, 169–196.

– Zajímavá úprava mince Constantina I. Numismatické listy 53, 1998, 8–9.

– Nález mincí z počátku 19. století ze Skočic. Výběr 35, České Budějovice, 1998, 59–60.

– Několik nálezů jednotlivých mincí z jižních Čech. Výběr 35, České Budějovice, 1998, 128–131.

– Doplněk k nálezu středověkých mincí ze Svatonic, okr. Písek. Výběr 35, České Budějovice, 1998, 131–134.

– Nález utrechtského dukátu ve Valtínově, okr. J. Hradec. Výběr 35, České Budějovice, 1998, 220–222.

– Zpracování numismatické sbírky Prácheňského muzea v letech 1995–1997. Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 1997. Písek, 1998, 57–60.

– (et Zavřel, P.): Raně středověké osídlení v okolí Českých Budějovic. Archeologické rozhledy 50, 1998, 397–342, 488–489.

– (et Štajnochr, V. – Fröhlich, J. – Krajíc, R.): Katalog střepových nálezů mezzomajolik. Archeologie ve středních Čechách 2, 1998, 445–468.

– Doplněk k nálezu z Chelčic. Muzejní a vlastivědná práce 37 / Časopis přátel společnosti starožitností 107, 1999, 103–106.

– Zlomek depotu pozdně středověkých mincí z okolí Prachatic (N 4305). Zlatá stezka 6. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1999, 255–260.

– (et Dohnal, M. – Korený, R.): Soubor mincí z archeologických výzkumů v historickém jádru Sedlčan, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, 557–568.

– (et Ernée, M. – Nováček, K.): Vítkovci a těžba drahých kovů v Českém Krumlově. Příspěvek ke studiu středověkého hutnictví v Čechách. Mediaevalia Archaelogica 1. Praha – Wroclaw, 1999, 209–233.

– Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů). Sborník Národního muzea v Praze. Řada A-historie 54, 2000, 129–140.

– Géto-dácká tetradrachma z Nového Sedla, okr. Louny. In: P. Čech – M. Dobeš: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 2000, 163–166.

– Keltské mince ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Numismatické Listy 56, 2000, 73–79.

– Nálezový (?) soubor antických mincí ze Strážného (?), okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 2000, 87–96.

– Dva pozdně středověké depoty mincí z východních Čech. (Nález Kostelecké Horky a Choceň). Archeologické rozhledy 52, 2000, 688–697.

– Dva nové jednotlivé nálezy početních peněz z jižních Čech. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, 33–36.

– Hybridní pražský krejcar Ferdinanda II. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, 222–223.

– (et Lutovský, M.): Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea. Archaeologica Pragensia 15, 2000, 101–107.

– (et Veselá, A.): Raně středověké pohřebiště v Tuchoměřicích – Kněžívce (okr. Praha – západ) s nálezem denáru Břetislava I. Archeologie ve středních Čechách 4/2, 2000, 291–300.

– (et Kopová, E.): Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu hradu v Písku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 2000, 151–154.

– (et Marešová, D.): Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2-Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II. Archaeologica Pragensia 15, 72, 2000, 185–198.

– Fragment pozdně středověkého depotu mincí z Netolic, okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, České Budějovice, 2001, 295–316.

– Keltské „nálezové“ mince z Obřího hradu. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 463–468.

– Exkurs: Mince z hrobu č. 13 z míst presbytáře kostela sv. Václava ve Vraclavi. In: Ježek, M. – Sommer, J.: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi. Průzkumy památek 8, 2001, 109–112.

– Nález pozdně středověkých mincí z Olešníku, okr. České Budějovice. Muzejní a vlastivědná práce 39/Časopis přátel společnosti starožitností 109, 2001, 37–40.

– Nový nález jednotlivých mincí z hradu Zvíkov. Výběr 38, České Budějovice, 2001, 86–87.

– Depot raně novověkých mincí z Písecka. Výběr 38, České Budějovice, 2001, 355–361.

– (et Zavřel, P.): Nález drobné středověké plastiky ze Slavonic (okr. Jindřichův Hradec). Památky archeologické – Supplementum 13, 2001, 303–306.

– (et Motyková, K.): Dva nové nálezy římských mincí ze středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 469–475.

– K otázce oběhu importované fenikové mince 1. poloviny 14. století v jižních Čechách. In: Šimek, E. (ed.): Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků – Pardubice 22.–23. 10. 1998. Praha-Pardubice, 2002, 15–50.

– Mincovna Matyáše Korvína v Českých Budějovicích a otázka identifikace její produkce, In: Pavel Radoměrský. Sborník numismatických studií k 75 výročí narození. Sborník prací P. Radoměrskému. Praha, 2002, 62–80.

– (et Michálek, J.): Depot středověkých mincí z Útěšova, okr. Strakonice. Časopis Národního muzea. Řada A-historie 176, 2002, 1–29.

– (et Novák, V.): Sásanovské mince v českých sbírkách na nosiči CD Rom. Bústan 5, č. 2 (16), 2002, 37–38.

– (et Pokorný, P. – Kočár, P. – Jankovská, V. – Zavřel, P.): Archeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic). Archeologické rozhledy 54, 2002, 813–836.

– Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách: vědecko-výzkumný projekt Národního muzea. Česká numismatická společnost. Pobočka Praha. Členské informace 3/2002, 2. (95.) aukce, 2003, 22–34.

– (et Zavřel, P.): Kolekce jednotlivě nalezených mincí ze Slavonic. Výběr 39, České Budějovice, 2003, 73–77.

– (et Gragolle, R. – Hrubý, P.): Orlík nad Vltavou ve 13.–14. století ve světle archeologického výzkumu. Archeologia historica 27, 2003, 91–118.

– (et Korený, R.): Neznámý depot mincí ze Sezimova Ústí (?). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, České Budějovice, 2003, 243–248.

– Import zlatých římských a raně byzantských mincí do českých zemí v době římské až raném středověku. Archeologie ve středních Čechách 8, Praha, 2004, 505–536, Fototab. 1–3.

– Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic, Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, 53–76.

– Zapomenutý nález keltské mince typu Ainorix z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, 189–190.

– Neznámý nález římské mince z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, 194–195.

– Ražba černomořské Olbie z Brna-Slatiny. Numismatik 9/2004, Brno, 2004, 2–6.

– Neznámý nález římské mince z obce Čejč. Numismatik 9/2004, Brno, 2004, 32.

– Münzen. In: Karasová, Z. – Schönfelder, M.: Die Funde aus dem Oppidum „Hradiště“ bei Stradonice (okr. Beroun, CZ) im Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 51, Mainz, 2004, 219–242.

– Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic. In: Alfaro, C. – Marcos, C. – Otero, P. (Ed.): Actas del XIII. Congreso Internacional de Numismática I. Madrid – 2003. Madrid, 2005, 1113–1124.

– Depot římských mincí z Polné. Příspěvek k úloze alexandrijských mincí ve střední Evropě. Numismatický sborník 20, 2005, 3–20.

– Starší nález bójské 1/3statéru z Kostelan nad Moravou (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 20, 2005, 144–146.

– Dodatek a poznámky k nálezu brakteátů České Budějovice II. Numismatický sborník 20, 2005, 158–161.

– Aureus Alexandra Severa z muzea východních Čech v Hradci Králové a otázka jeho případného nálezového původu z českého území. Numismatik 8/2003, Brno, 2005, 10–14.

– Poznámky k nálezu seleukovské (?) mince z Řepova (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 9/1, 2005, 217–219.

– Keltská numismatika v Českých zemích v letech 1990–2003 (Poznámky k současnému stavu pramenů, bádání a problémům oboru). In: Šimek, E. (ed.).: Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků – Pardubice, 19.–20. listopadu 2003. Praha – Pardubice, 2005, 75–93.

– (et Motyková, K.): Raně novověké mince objevené při archeologickém výzkumu na Kostelním náměstí v Nymburce. Numismatický sborník 20, 2005, 174–175.

– (et Parkman, M.): Nález řezenského feniku ze 13. století v Libotyni (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 2005, 157–158.

– (et Parkman, M.): Nález středověkého pasovského feniku ze Starých Prachatic (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 2005, 161–162.

– (et Parkman, M. – Zavřel, P.): Mince nalezené při archeologickém výzkumu Velkého náměstí v Prachaticích. Numismatický sborník 20, 2005, 162–163.

– (et Smíšek, K.): Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka. Numismatický sborník 20, 2005, 141–143.

– (et Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L.): Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 20, 2005, 172–173.

– (et Veselý, R.): Dvě neznámé varianty tzv. královských dukátů Karla IV. Numismatický sborník 20, 2005, 139–141.

– (et Beneš, J.): Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr. Písek). Numismatický sborník 20, 2005, 164–165.

– (et Hrubý, P. – Malý, P.): Hromadný nález mincí ze 13. století objevený při archeologickém výzkumu v areálu radnice v Jihlavě. Příspěvek k lokalizaci jihlavské mincovny ve 13. století. Numismatický sborník 20, 2005, 43–60.

– (et Hrubý, P. – Jaroš, Z. – Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. – Zimola, D.): Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 97, 2005, 171–264.

– (et Chvojka, O.): Struktura osídlení Bechyňska v době popelnicových polí. In: Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.–24. 9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Suplementum 1, České Budějovice, 2005, 223–244.

– (et Kohoutek, J.): Hromadný nález římských mincí a bronzové spony z doby římské ze Starého Města u Bruntálu. Pravěk, Nová řada 13 (2003), Brno, 2005, 405–424.

– (et Hahn, M. – Martínek, M. – Matoušek, V. – Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R.): Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína. Český kras 32, Beroun, 2006, 46–49.

– Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. Příspěvek k problematice nálezů byzantských mincí 9.–11. století v českých zemích. Numismatický sborník 21, 2006, 125–136.

– Neregistrovaný depot českých denárů 12. století z Prahy 6-Střešovic. Numismatický sborník 21, 2006, 218–220.

– Nález pasovských feniků z přelomu 12. a 13. století z Radčic (okr. Strakonice). Numismatický sborník 21, 2006, 220–222.

– Depot velkých brakteátů z Prahy 2-Nového Města od kaple sv. Lazara. Numismatický sborník 21, 2006, 222–228.

– Depot středních brakteátů z 2. poloviny 13. století z Písku. Numismatický sborník 21, 2006, 228–233.

– Nález „bronzového“ brakteátu z hradu Milštejn (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 21, 2006, 242–244.

– Hromadný nález pražských grošů Jana Lucemburského z kostela sv. Vavřince v Praze 1-Starém Městě. Numismatický sborník 21, 2006, 245–252.

– Hromadný (?) nález vídeňských feniků ze 14. století z Dívčic (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 2006, 253.

– Nález dukátů ze 14. století v Praze. Numismatický sborník 21, 2006, 254–256.

– Pozdně středověký depot mincí z Chebu. Numismatický sborník 21, 2006, 267–278.

– Dodatek a poznámky k raně novověkému depotu mincí z Bukové (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 2006, 281–282.

– Nález kiprové mince Ferdinanda II. v areálu oppida Třísov (okr. Český Krumlov). Numismatický sborník 21, 2006, 283.

– Nález moderních mincí z Prahy 2-Nuslí. Numismatický sborník 21, 2006, 303.

– Nálezy z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z polykulturního sídlištního areálu v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou). Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové – Pardubice, 2006, 175–190.

– (et Burian, V.): Stopa rozchváceného depotu pozdně středověkých mincí z Kunějova (okr. Jindřichův Hradec). Numismatický sborník 21, 2006, 278–279.

– (et Cajthaml, M.): Nález římské mince v obci Okořín (okr. Chomutov). Numismatický sborník 21, 2006, 205–206.

– (et Hána, J. – Korený, R.): Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram). Numismatický sborník 21, 2006, 256–266.

– (et Kaiser, L.): Hromadný nález mincí 2. poloviny 13. století ze Starého Plzence (okr. Plzeň-jih). Numismatický sborník 21, 2006, 234–241.

– (et Korený, R.): Nález drobné mince Leopolda I. z Kralovic (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 21, 2006, 299.

– (et Kostka, M.): Nález římské mince v Praze 8-Dolních Chabrech. Numismatický sborník 21, 2006, 206–207.

– (et Kubín, P.): Starší nález římské mince v areálu římské vojenské stanice v Mušově (okr. Břeclav). Numismatický sborník 21, 2006, 204–205.

– (et Parkman, M.): Nález mince Leopolda I. z Křišťanovic – Zbytin (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 2006, 298.

– (et Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L.): Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 21, 2006, 209–214.

– (et Zavřel, P.): Nález mince Ferdinanda I. z Libínského Sedla (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 2006, 279–280.

– Nálezy římských mincí na Českokrumlovsku. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (edd.): Archeologie Barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference. České Budějovice, 21.–24. 11. 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 3. Svazek 1–2. České Budějovice, 2007, 261–268.

– Příspěvek k poznání a interpretaci bronzových brakteátů na základě jejich nálezů ve střední Evropě. Sborník konference věnované Prof. Jiřímu Sejbalovi 1929–2004. Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě. Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 11. Ostrava, 2007, 55–68.

– Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů. Numismatický sborník 22, 2007, 166–170.

– Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola. Numismatický sborník 22, 2007, 170–174.

– Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality. Numismatický sborník 22, 2007, 209–222.

– Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města. Numismatický sborník 22, 2007, 242–248.

– Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany. Numismatický sborník 22, 2007, 268–269.

– (et Profantová, N.): Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ). Numismatický sborník 22, 2007, 19–29.

– (et Vokáč, M.): Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč). Numismatický sborník 22, 2007, 187–189.

– (et Selmi-Wallisová, M.): Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě. Numismatický sborník 22, 2007, 190–208.

– (et Šlézar, P.): Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci. Numismatický sborník 22, 2007, 223–231.

– (et Velímský, F.): Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora).
Numismatický sborník 22, 2007, 232–242.

– (et Zeman, T.): Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 22, 2007, 183–187.

– (et Cajthaml, M.): Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov). Numismatický sborník 22, 2007, 181–182.

– (et Hložek, J.): Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivice (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 163–166.

– (et Hložek, M.): Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín). Numismatický sborník 22, 2007, 189–190.

– (et Hrubý, P. – Malý, K.): K výrobě barevných kovů a stříbra v Jihlavě ve 13. století. Archeologické výzkumy na Vysočině 1, Jihlava, 2007, 49–103.

– (et Kubín, P.): Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav). Numismatický sborník 22, 2007, 178–180.

– (et Militká, L.): Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram). Numismatický sborník 22, 2007, 267–268.

– Die römischen Fundmünzen in Böhmen – Kontexte und Fuktionen (Notizen zu dem heutigen Stand der Forschung). Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proseedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radzviłł Palace, Nieborów (Poland), 3–6 September 2005. Colection Moneta 82. Wetteren-Warsaw, 2008, 231–244.

– Atypický pražský groš se jménem Václava II. K otázce ražby napodobenin pražských grošů v Polsku. Numismatické listy 63, 2008, 153–163.

– (et Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R.): Poklad mincí ze 13. století z Tetína. Předběžná zpráva o nálezu a stavu jeho zpracování. Folia numismatica 21, 2008, 137–145.

– (et Horsnæs, H. W.): Boian coins in the numismatic collection of The National Museum in Copenhagen. Nordisk Numismatisk Årsskrift 2003–2005, 2008, 5–20 (PDF).

– (et Široký, R. – Kočár, P. – Hlaváč, J. – Kaštovská, K. – Kostrouch, F. – Kyncl, J. – Pokorný, P. – Postránecká, K. – Schneiderwinklová, K.): Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a enviromentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány. Forum urbes medii eavi 5. Brno, 2008, 272–311.

– Finds of the early byzantine coins od the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: Wołoszyn. M.: Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona, vol. III. Kraków, 2009, 357–393.

– Fundmünzen in Böhmen aus der Zeit Marbods. In: Salač. V. – Bemmann, J. (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8. 12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römisches Feldzuges gegen Marbod. / 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha – Bonn, 2009, 139–148.

– Pro obchod i reprezentaci. Nové poznatky o keltském mincovnictví. Dějiny a současnost 31/8, 2009, 40–43.

– (et Peša, V.): Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, 207–208.

– (et Peša, V.): Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, 209.

– (et Kalábek, M.): Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína. Numismatický sborník 23 (2008), 2009, 210–214.

– (et Kostka, M.): Soubor středověkých a raně novověkých mincí objevený při archeologickém výzkumu v Praze 6-Bubenči. Numismatický sborník 23 (2008), 2009, 222–226.

– (et Vích, D.): Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. Chrudim). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, 231–234.

– Keltské a antické mince z oppida Hradiště u Stradonic v bývalé fürstenberské sbírce na hradě Křivoklát a v Donaueschingen. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 27–64.

– Nález denáru císaře Nerona v Nakléřově (okr. Ústí nad Labem). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 317–319.

– Nález mince Antonina Pia z Jílového u Prahy (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 322–323.

– Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 323–324.

– Hromadný nález brakteátů z Prahy (1)-Starého Města. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 334–336.

– „Pytel plný peněz“. Poznámky k pokladu mincí tolarového období z Českých Budějovic. Folia Numismatica 24, 2010, 1–9.

– Hromadný nález českých denárů Vladislava I. z Prahy 1-Starého Města. Archaeologica Pragensia 20, 2010, 416–421.

– (et Petráň, Z.): Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského. Numismatické listy 65, 2010, 127–132.

– (et Zavřel, P.): Nález římské mince v areálu sídliště z doby římské v Přešťovicích (okr. Strakonice). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 325–326.

– (et Beneš, J.): Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 337–338.

– (et Hušťák, P.): Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 319–321.

– Neznámý typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea. Numismatické listy 66, 2011, 3–8.

– Nález řecké bronzové mince města Odessus z Běřína – Čenkova (okr. Příbram). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, 141–143.

– Nález řecké drachmy města Dyrrhachium z obce Zlenice (okr. Benešov). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, 144–145.

– Die keltischen Münzen vom Oberleiserberg (Niederösterreich). In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 2011, 1198–1206 (PDF).

– Nový typ bójského statéru. Numismatické listy 66, 2011, 99–104.

– (et Novák, V.): Nález osmanské stříbrné mince Salíma I. z Českého Krumlova. Numismatický sborník 25 (2010), 2011, 170–172.

– (et Vích, D.): Nové nálezy římských mincí na česko-moravském pomezí. In: Droberjar, E.: Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.–9. září 2010. Olomouc, 2011, 279–306 (PDF).

– (et Vích, D.): Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí. Numismatický sborník 25 (2010), 2011, 155–156.

– (et Vích, D.): Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, 169–170.

– (et Budaj, M.): Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku. Numismatické listy 66, 2011, 151–157.

– (et Zaoral, R.): The hoard of Tetín (Czech republic) in the light of currency conditios in thirteenth-century Bohemia. In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 2011, 1664–1670.

– Die Fundmünzen vom Oberleiserberg. In: Lauermann, E. – Trebsche, P. (Hrsg.): Beiträge zum Tag der Niederöterreichischen Landesarchäologie 2012. Asparn/Zaya, 2012, 49–55. (PDF)

– Nález „Zapletal“: drachmy Alexandra III., Filipa III. a Lysimacha z nálezového souboru neznámé provenience. Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, 3–29.

– Keltské mince z areálu obchodně-produkčního centra v Němčicích nad Hanou (okr. Prostějov). Příspěvek k průběžné dokumentaci nálezového fondu. Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, 163–178.

– Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Numismatické listy 67, 2012, 7–16.

– Keltské mince z oppida Hrazany (okr. Příbram). Numismatické listy 67, 2012, 51–61.

– Dva nálezové statéry Alexandra III. Makedonského z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku. Numismatické listy 67, 2012, 108–114.

– Zajímavá přeražba mince Constantina I. Numismatické listy 67, 2012, 162–164.

– (et Kašparová, D. – Vokáč, M.): Nálezy keltských a římských mincí na polokulturním sídlišti ve Strachoticích (okr. Znojmo). Folia Numismatica 26/1, 2012, 27–41.

– (et Polanský, L.): Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum. Praha 2012.

– (et Vích, D.): Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, 138–142.

– (et Brádle, V.): Nález římské mince v obci Svinary (okr. Hradec Králové). Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, 137–138.

– (et Karwowski, M.): Gold und Silber bei den Boiern und ihren südostlichen Nachbarn – numismatische und archäologische Überlieferung. In: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. Weinstadt, 2013, 17–31 (PDF).

– Vzácná ražba Nových Čech – fenik Václava IV. (1378–1400) z mincovny Windsheim. Česká numismatická společnost – pobočka Praha. Členské informace 2013/1. 6. dubna 2013. 59. (126.) aukce, 9.

– Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea v Praze. Numismatické listy 68, 2013, 11–17.

– Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů. Numismatické listy 68, 2013, 99–122 (PDF).

– Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku. Numismatické listy 68, 2013, 138–147 (PDF).

– (et Hána, J. – Vařeka, P.): Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech. Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 77–93.

– Statér makedonského krále Filipa III. z Němčic nad Hanou (okr. Prostějov). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 103–106.

– Nález mince města Sikyon ze Svaté Kateřiny (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 106–108.

– Dvě ptolemaiovské mince z českého území – Lubenec (okr. Louny) a Stradonice (okr. Beroun). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 109–115.

– Hromadný nález dáckých tetradrachem z Holýšova (okr. Domažlice). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 115–118.

– Dva nové nálezy jednotlivých galských potinových mincí ze středních Čech – Bukovany (okr. Benešov) a Branov (okr. Rakovník). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 118–122.

– (et Fröhlich, J. – John, J.): Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, 123–125.

– A group find of the bronze coins struck under Philip II and Alexander III from Svoboda near Plovdiv (Bulgaria). Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, 147–160.

– Hromadný nález hexadrachem typu Biatec z neznámé lokality a nový typ bratislavské mince s nápisem LATTV. Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, 161–178.

– Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou). Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, 236–239.

– (et Profantová, N. – Videman, J.): Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice. Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, 179–190.

– (et Budaj, M. – Selmi-Wallisová, M.): Nález denárů 12. století objevených při archeologickém výzkumu v Sedlci-Prčici (okr. Příbram). Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, 247–252.

– Ein neuer Hexadrachmentyp vom Typ Biatec mit der Aufschrift LATTV. Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 54, 2014, 25–38 (PDF).

– Doplněk k nálezu římských zlatých mincí z Dobronic (okr. Tábor). Numismatický sborník 28/1, 2014, 106–108.

– (et Vyšohlíd, M.): Tři středověké „žetony“ objevené při archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1-Novém Městě. Numismatický sborník 28/1, 2014, 133–136.

– (et Brádle, V.): „Znovuobjevený“ aureus Alexandra Severa z Černilova (okr. Hradec Králové). Numismatický sborník 28/1, 2014, 108–110.

– (et Čechura, M.): Nález mincí u kostela sv. Ducha ve Všerubech (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 28/1, 2014, 142–143.

– (et Danielisová, A.): Pozdně laténské spony z oppida Třísov, získané povrchovou prospekcí v letech 2008–2013. Archeologické rozhledy 64, 2014, 40–66 (PDF).

– (et Holodňák, P.): Dva zlaté předměty z kostrových hrobů z doby laténské ze severozápadních Čech. K možnosti existence předmincovních platidel v horizontu LT B2 In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (Edd.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 2014, 563–580 (PDF).

– (et Karwowski, M.): Die Beziehungen der Kelten vom Oberleiserberg zum Ostalpenraum. Archeologia Austriaca 96 (2012), 2014, 57–70.

– (et Kysela, J. – Danielisová, A.): Středomořské importy z oppida Třísov Nálezy z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007–2013 / Mediterranean imports at the Třísov oppidum Finds from surface surveys with metal detectors, conducted in 2007–2013. Archeologické rozhledy 64, 2014, 568–608 (PDF).

– (et Krásný, F.): Nález východořímského solidu Lea I. z Loukovce (okr. Mladá Boleslav) / An Eastern Roman solidus struck under Leo I found in Loukovec (Mladá Boleslav district). Numismatický sborník 28/1, 2014, 111–113.

– (et Venclová, N.): Glass-making, coinage and local identities in the middle danube region in the third and second centuries B. C. In: S. Hornung (Ed.): Produktion – Distribution – Ökonomie. Siedlungs- und Wirtschaftsmuster der Latènezeit. Akten des internationalen Kolloquiums in Otzenhausen, 28.–30. Oktober 2011. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. Band 258. Bonn, 2014, 387–406.

– Schatzfund der keltischen Goldmünzen vom unbekannten mittelböhmischen Fundort – „OSOV 2“. Beiträge zum 6. Österreichischen Numismatikertag. Hall in Tirol, 14.–16. 5. 2014. Haller Münz-Blätter 8, 2015, 57–68.

– Ein boischer Achtelstater aus dem Areal der Höhensiedlung Braunsberg (NÖ). Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 55, 2015, 9–15 (PDF).