PhDr. Dobeš Miroslav Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Archaeologist, deputy head of the Department of prehistorical archaeology, curator of archaeological collections of the Institute, secretary of the Supervisory board of the Institute
Telephone Number: + 420 257 014 374
e-mail: dobes@arup.cas.cz
Specialization: Late Palaeolithics, Aeneolithics
Projects:
R300021703
IAA800020904

 

Publications on Sale:
978-80-87365-98-4
978-80-87365-57-1
978-80-87365-56-4
978-80-87365- 65-6

He specializes in the Eneolithics of the Central Europe. Since 1. 2. 2005 is the administrator of ARÚ depository.

Projects:
coordinator of the archaeological investigation of Vliněves site, in the district of Mělník

Selected publications from recent years:

2014
2014 (with M. Metličkou): Raný eneolit v jihozápadních Čechách – Frühes Äneolithikum in Südwestböhmen. Archeologie západních Čech. Supplementum 1. Plzeň.

2014 (with R. Šumberovou): Sídlištní objekty středního eneolitu z obchvatu Kolína ve světle jejich chronologické a kulturní homogenity – Middle Eneolithic settlement features from the Kolín ring road in the light on their chronological and cultural homogeneity, Archeologické rozhledy 66, 310-346. (PDF)

2013
2013: Měď v eneolitických Čechách – Kupfer im Äneolithikum Böhmens. Disertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 16. Praha.

2013 (with P. Limburským): Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi – Gräberfeld des älteren Äneolithikums und der Schnurkeramik in Vliněves. S příspěvky Želimira Brniće, Jakuba Likovského, Miroslava Popelky, René Kyselého a Jaroslava Hlaváče. Archeologické studijní materiály 22. Praha.

2013 (with M. Zápotockým): Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří – Die Spätphase der Trichterbecherkultur in Nordwestböhmen: die Siedlung Brozany nad Ohří, Archeologické rozhledy 65, 451–503. (PDF)

2013 (with R. Šumberovou and R. Kyselým): Bošácká keramika z Kolína. Doklad kontaktu postbadenských kultur v závěru středního eneolitu – Keramik der Bošáca-Kultur aus Kolín (Mittelböhmen). Nachweis vom Kontakt der Postbadener-Kulturen am Ausgang des Mitteläneolithikums, Archeologické rozhledy 65, 382–400. (PDF)

2011
2011 (with L. Klassenem and P. Pétrequinem): Dreieckige Kupferflachbeile aus Mitteldeutschland und Böhmen. Zum kulturgeschichtlichen Hintergrund einer bemerkenswerten Fundgruppe, Alt-Thüringen  41, 7-35. (PDF)

2011 (s M. Kostkou a J. Likovským): Pohřebiště mladšího stupně kultury nálevkovitých pohárů v Praze-Bubenči a Dejvicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 139-162. (PDF)

2011 (s S. Venclem, J. Zadákem a J. Řídkým): K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy, Archeologické rozhledy 63, 90-135. (PDF)

2011 (with P. Limburským, R. Kyselým, J. Novákem and T. Šálkovou): Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi, Archeologické rozhledy 63, 375-424. (PDF)

2011 (with R. Koreným): Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách, Praehistorica 29, 69-77. (PDF)

2010
2010 (with R. Koreným): Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 25-51. (PDF)

2010 (with M. Kostkou and M. Popelkou): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316. (PDF)