PhDr. Boháčová Ivana Ph.D.

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 350
e-mail: bohacova@arup.cas.cz
Specialization: Early Middle Ages, central places – their function and research (Prague Castle, Stará Boleslav), material culture
Projects:
DF13P01OVV014
IAA800020902
GA404/05/2671
GA404/03/0365
GA404/99/1060
KZ97P02OPP006
Publications on Sale:
978-80-87828-19-9
978-80-87365-76-2
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
987-80-85394-52-8

She specializes in material culture mainly in the development of pottery, and in research of complicated stratigraphies and fortifications of Early Medieval Age. She is head of the Department of medieval archaeology.

She is also externally employed at the Institute of Archaeology, Charles University and Department of Archaeology, University of West Bohemia in Pilsen.

.

Projects:

DF13P01OVV014  Integrate Information System of Prague Archaeological Sources 2013-2017

IAA800020902
GA404/05/2671
GA404/03/0365
GA404/99/1060
KZ97P02OPP006

Selected presentation:

Integrate Information System of Prague Archaeological Sources

test version of IIS_APP

Třeboň 2014 (PDF)

workshop pro odbornou nearcheologickou veřejnost (PDF)

Archeologie středověké Prahy – Úvod do mezioborového studia archeologických pramenů – FF UK 2012 (PDF)

.

Selected publications: Academia.edu

Complete bibliography:

in press:

Boháčová, I.: 90. let systematického studia Prahy pod Prahou a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče.  Poznámky k stavu a možnostem poznání Prahy raného středověku, Staletá Praha.

Boháčová, I. – Podliska, J. – Hasil, J.:  Down to trenches – adjustements for urban archaeology. In: Kuna, M. et all., Structuring of archeaological evidence. Archaeological map of the Czech Republic. Praha.

Boháčová, I.: Prague Early Medieval Pottery –  The State of Knowledge, the Testimonial Potential methods and prospects for the study. In. Pottery and Glass, Wroclaw.

2015

Boháčová, I.:  Prezentace archeologických památek v Čechách.  Archeologické areály in situ – příklady z Pražského hradu a Vyšehradu, Archeologia historica 40/2.

Boháčová, I. – Profantová, N. (2014): Čechy v době velkomoravské – Bohemia in the Great Moravian Period. In: P. Kouřil (ed.), Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu.

Boháčová, I. – Profantová, N. (2014): Čechy a Velká Morava – svědectví archeologie. In: P. Kouřil (ed.), Velká Morava a počátky křesťanství, 134-144.

Boháčová, I. – Profantová, N. (2014): Bohemia and  Great Moravia – archaeological evidence. In: P. Kouřil (ed.), Velká Morava and beginnings of christianity, 143-154.

Boháčová, I. – Podliska, J.: Praha archeologická. Koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy, Archeologia historica 40/1, 41-55.

2014

Boháčová, I.  (2014): Civitas, castrum, urbs – wczesnosredniowieczne grody jako zagadnienie archeologiczne, 73-97. In: K. Czapla, S. Moździoch, eds., Przyczynek archeologii w dyskujsji nad poczatkami panstwa. In: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Srodkowej Głogów-Wrocław 2012.

Boháčová, I. – Hošek, J. 2014: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi – Archaeology of medieval Construction Technologies: Coffin with hinges and circular handles from a burial ground by the Curch of St. Kliment, Stará Boleslav, Archeologia historica 39/1, 241-271.

Boháčová, I. – Nechvátal, B. 2014: Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Vyšehrad, Zprávy památkové péče 1, 11-3 (PDF).

2013

Boháčová, I. 2013: Replika dlažby vyšehradského typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky, Staletá Praha 29, 114-125 (PDF).

I. Boháčová 2013: Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a jejich interpretace – Die Anfänge des Přemyslidenstates und seine Zentren – Synchronisierung derAussagen archäologischer Quellen und ihre Interpretation, Archaeologia historica 38, 7-25. (PDF)

2012

Boháčová, I. 2012: From the history of Czech medieval archaeology. Archaeological excavation of Ivan Borkovský at Loretánské Square in Prague – Hradčany, Archeologia Polski 57, 161-197.

2011

Boháčová, I. – Blažková, G. 2011: Loretánské náměstí v Praze – Hradčanech. Archeologický výzkum I. Borkovského a jeho výsledky, Castrum Pragense 11/I.

Boháčová, I. 2011: Dřevěné konstrukce a využití dřeva v raně středověké opevněné centrální lokalitě. Příklady z Pražského hradu – Wooden structures and the use of wood at an early medieval fortified central site. Examples from Prague Castle, Památky archeologické 102, 355-400. (PDF)

Boháčová, I. 2011: Prague, Budeč and Boleslav. The reflection of state formation in Early Medieval archaeological sources. In: Macháček, J.; Ungerman, Š., Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 371-395.

Boháčová, I. – Blažková, G. 2011: Loretánské náměstí v Praze – Hradčanech. Archeologický výzkum I. Borkovského a jeho výsledky, Castrum Pragense 11/II.

Boháčová, I. 2011: Archeologické nálezy. Každodennost a výjimečnost v archeologických pramenech z areálu Anežského kláštera. In: Svatá Anežka česká. Princezna a řeholnice. Publikace s katalogem k výstavě. Praha, 148-151, 155-157, 159-163.

Boháčová, I. 2011: Konec jedné kapitoly pražské archeologie, Archeologické rozhledy 62, 346-347.

2010

Boháčová, I. 2010: Die Kirchen auf dem Burgwall von Stará Boleslav. Ein Beitrag der Archäologie zur Erforschung der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur in Böhmen. – Churches in the stronghold of Stará Boleslav. The contribution of archaeology to understanding early medieval sacral architecture in Bohemia. In: Poláček, L.; Maříková-Kubková, J., Hrsg.  Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Internationale Tagungen in Mikulčice 8 Brno, 243-261. (PDF)

Boháčová, I. 2010: Archeologie o rané středověké architektuře ve Staré Boleslavi: hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík sv. Klimenta a kostel neznámého (?) zasvěcení. In: M. Studničková, ed. Čechy jsou plné kostelů. Bohemia plena est eccelsiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.

Boháčová, I. 2010: „sub honore sancti Wencezlai…“ Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech, Praha. In: P. Kubín, ed., Sv. Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha 2010, 167-192.

2009

Boháčová, I. 2009: Christianizace české společnosti a vznik významných sakrálních center (Příklad Staré Boleslavi). In: Józef Dobosz, ed., Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Hnězdno, 87-97.

Boháčová, I. 2009: Pražský hrad a Malá Strana v raném středověku a problém synchronizace jejich vývoje. In: S. Moździoch, ed., Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie 6 (2004), Wrocław, 71-98. (PDF)

Boháčová, I. – Herichová, I. 2009: Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu, Archeologica Pragensia 19/2008, 257-308. (PDF)

Boháčová, I. – Hošek, J. 2009: Raně středověké nože ze Staré Boleslavi, Archaeologia historica 40, 367-392. (PDF)

2008

Boháčová, I. 2008: The archaeology of the dawn of Prague. In: I. Boháčová – L. Poláček, eds., Burg – Forburg – Suburbium. Zum Problematik der Nebenareale frűhmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Brno, 103-119. (PDF)barevné přílohy

Boháčová, I. 2008: Dalších deset let archeologického areálu pod třetím nádvořím Pražského hradu, Zprávy památkové péče 65/4, 259-263. (PDF)

Boháčová, I. 2008: Contribution to the study of hinterland of the early medieval Stará Boleslav. In: L. Poláček, ed., Das wirtschaftliche Hinterland der frűhmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice 6, 179-194, Fig. I-VII. (PDF)

Boháčová, I. – Kašpar, V. 2008: Seminář Standardy terénního archeologického výzkumu komplikovaných stratigrafií, Archeologické rozhledy 60. 777-780.

Boháčová, I. – Kozáková, R. 2008: Přírodní prostředí Pražského hradu a jeho zázemí – výpověď pylové analýzy z raně středověkých sedimentů ze III. nádvoří, Archeologické rozhledy 60, 547-564. (PDF)

Boháčová, I. – Poláček, L. 2008: Nebenareale frűhmittelalterlicher Zentren als Gegenstand der archäologischen Forschung. In: I. Boháčová – L. Poláček, eds., Burg – Vorburg – Suburbium. Zum Problematik der Nebenareale frűhmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Brno, 9-17.

2007

Boháčová, I. 2007: Pohanské rituály či běžné řemeslo? Příspěvek k poznání zázemí Pražského hradu na přelomu raného a vrcholného středověku, Archaeologica Pragensia 18, 20-44. (PDF)

2006

Boháčová, I. 2006: K historii archeologického zkoumání center raného středověku v Čechách. Příklad ze Staré Boleslavi, Archeologické rozhledy 58, 117-128.

Boháčová, I. 2006: O archeologických výzkumech, Maltské konvenci a hledání nepřítele, Zprávy památkové péče 2, 160.

Boháčová, I. 2006: Stav a perspektivy výzkumu raně středověkých sídelních aglomerací v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy 58, 619-622. (PDF)

Boháčová, I. 2006: Stará Boleslav. Stav a perspektivy studia funkcí a prostorového uspořádání přemyslovského hradu, Archeologické rozhledy 58, 695-723. (PDF)

Boháčová, I. 2006: Archeologie o historii Staré Boleslavi, Studia mediaevalia Pragensia, 9-20.

2005

Boháčová, I. 2005: Recenze: J. Zavřel a kol., Pražský vrch Petřín, Praha 2001, Český časopis historický 3, 686-687.

Boháčová, I. 2005: Recenze: Staletá Praha 24. Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha 2003. Archeologické rozhledy 57, 450-451.

Boháčová, I. 2005: Recenze: Forum Urbes Medii Aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA II konané 16. – 18. 4. 2003 v Brně. Brno 2005. Archeologické rozhledy 57, 834-836.

2004

2004: (s Herichovou, I.): Georeliéf jako zdroj poznání historického vývoje lokality, Forum urbes medii aevi, Brno, 10-18.

2003

2003: Doklady česko-polských kontaktů v raně středověké Staré Boleslavi – Belege der tschechisch-polnischen Kontakte im Frühmittelalter in Stará Boleslav (Alt Bunzlau), Archaeoloiga Historica 28, 47-53.

2003 (ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. – Stará Boleslav. Přemyslid Stronghold in the early Middle Ages. Mediaevalia archaeologica 5. Praha.

2002

2002a: Zamyšlení nad zamyšlením J. Frolíka, Archeologické rozhledy 54, 727-737.

2002b: Polské prvky v keramice z přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. Ke kontaktům Polska a Čech v raném středověku. In: Buśko, C. – Klápště, J. (eds.), Civitas et villa, Wrocław – Praha, 429-438.

2002 (s Špačkem, J.): Raně středověké opevnění ve Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání fortifikační techniky – Frühmittelalterliche Fortifikation in Stará Boleslav. Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Bautechnik, Archaeologia historica 27, 37-50.

2001

2001a: Das archäologische Areal auf dem III. Hof der Prager Burg und seine Bedeutung für die Erforschung der Chronologie Mittelböhmens im frühen Mittelalter. In: Galuška, L. – Kouřil, P. – Měřínský, Z. (eds.), Velká Morava mezi východem a západem, Uherské Hradiště, 69-75.

2001b: Pražský hrad a jeho nejstarší fortifikační systémy – Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme. In: Ježek, M. – Klápště, J. (eds.), Mediaevalia archaeologica 3, 179-301. (PDF)

2001a (s Špačkem, J.): Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky, Archaeologia historica 26, 259-278.

2001b (s Špačkem, J.): Soubor keramiky z počátků vrcholného středověku ze Staré Boleslavi, Archeologie ve středních Čechách 5, 599-621.

2000

2000a: Praha 1 – Pražský hrad, III. nádvoří, in: Dragoun a kol.: Archeologický výzkum v Praze v l. 1997-1998 , Pražský sborník historický 31, 351-352.

2000b: Altbunzlau (Stará Boleslav). In: Wieczorek, A. – Hinz H.-M. (eds.): Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung. Band I, Stuttgart, 385-388.

2000c: Pražský hrad v 10.- 13. stol., PeF JEP Brno.

2000 (s Břízovou, E. – Nývltem, D. – Růžičkovou, E.): Holocene Flood plain of the Labe River, Excursion guide , International conference on PAGES, Praha.

2000 (s Špačkem, J.): Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu studia archeologických situací a jejich keramického inventáře. In: Archeologie ve středních Čechách 4, 307-335.

2000 (s Špačkem, J.): Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Předběžná zpráva z l. 1997-1998. -Ergebnisse der Rettungsgrabunf im Areal und in der Umgebung der Basilika St. Wenzeslaus in Stará Boleslav. Vorbericht über Grabungen in den Jahren 1997-1998, Archaeologia historica 25, 307-322.

1999

1999: Archeologický areál pod III. nádvořím Pražského hradu. Poznámky k jeho významu a vypovídací hodnotě jeho pramenů v kontextu studia raně středověkého hradu Praha – Das archäologische Areal unter dem III. Hof der Prager Burg. Bemerkungen zur Bedeutung und Aussagekraft der Quellen im Kontext der frűhmittelalterlichen Burg Prag, Archeologické rozhledy 51, 692-714.

1999 (s Hrdličkou, L. – Klápště, J. – Dragounem, Z. – Procházkou, R.): Czech Republic (Bohemia and Moravia). In: Report on the situation of urban archaeology in Europe, Council of Europe, 57-61.

1999 (s Špačkem, J.): Podlahové dlaždice z archeologických výzkumů v okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi, in: Archeologie ve Středních Čechách 3, 487-510.

1999 (s Dvorskou, J.): Das historische Holz im Kontext der archäologischen Untersuchungen der Prager Burg. In: Poláček, L. – Dvorská, J. (eds.), Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March, Internationale Tagungen in Mikulčice 5, Brno, 55-67.

1998

1998a: Zum Befestigungssystem der Přemyslidenburgen (am Beispiel der archäologischen Untersuchungen in der Prager Burg und in Stará Boleslav). In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel und Osteuropa, hrsg. von J. Henning und A. Ruttkay, Bonn, 37-47.

1998b: Jan Frolík – Zdeněk Smetánka: Archeologie na Pražském hradě. Recenze, Archeologické rozhledy L, 291-293.

1998c: Umocnenia Grodu Praskiego w okresie wczesnego średniowiecza. Nowe źródła i ich wstępna interpretacja, Acta Archaeologica Waweliana, Tom 2, 5-17.

1998d: K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku – Űber Disposition und Kommunikationssystem in der Prager Burg im Frűhmittelalter, Archaeologia historica 23, 9-19.

1998e: K problematice výpovědi stratigrafického vývoje Pražského hradu – Zur Problematik der Aussage von der stratigrafischen Entwicklung der Prager Burg, Archeologické rozhledy 50, 672 -688.

1998 ed.: Archeologický areál III. nádvoří Pražského hradu. Průvodce problematikou a archeologickými prameny, I.-IX. [ zpráva o výzkumu], ARÚ AV ČR čj. 6540/98.

1998 (s Profantovou, N. – Špačkem, J.): Kování avarského původu ze Staré Boleslavi, Archeologie ve středních Čechách 2, 341-348.

1997

1997a: Pražský hrad v období velkomoravském – Die Prager Burg in grossmärischer Zeit. In: Marsina, R. – Ruttkay, A. (eds.), Svätopluk 894 – 1994. Nitra, 33-40.

1997b: Deset let archeologického výzkumu ve Staré Boleslavi. Možnosti, meze, strategie a metody současného záchranného výzkumu, in: Archeologie ve Středních Čechách 1, Praha, 333-336.

1997c: Sonda do života a vývoje přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi – Eine Sonde in das Leben und die Entwicklung des přemyslidischen Burgwalls in Stará Boleslav (Altbunzlau). In: Kubková, J. – Klápště, J. – Ježek, M. – Meduna, P. et al. (eds.): Život v archeologii středověku, Praha. 41-52.

1997d: Keramika přelomu raného a vrcholného středověku z prostoru čp. 39 a 40 ve Vikářské ul. na Pražském hradě, Archeologické rozhledy 49, 86-102.

1996

1996a: Nejstarší horizonty Severního traktu Pražského hradu a jejich keramický inventář, in: Slowiansczyzna w Europie sredniowiecznej 1, Wroclaw, 215 – 325.

1996b: Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu – Die älteste stratigraphierte Keramik und das Studium der frühmittelalterllichen befestigung der Prager Burg, Archeologia historica 21, 483-492.

1995

1995: Möglichkeiten und Grenzen eines allgemeinen Konsenses auf dem Gebiet des Studiums frühmittelalterlicher Keramik. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert – Terminologie und Beschreibung, Internationale Tagungen in Mikulčice II, hrsg. L. Poláček, 118-125.

1994

1994a: Research at Prague Castle 1969 – 1993, Památky archeologické – Supplementum 1, 153-157.

1994b: Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání – Einige Bemerkungen zur Befestigung der Prager Burg am Ende des Frühmittelalters. Der Zeitgenossische Zustand der Erkenntnisse, Archaeologia historica 19, 9 – 18.

1994 (s Frolíkem, J.): Záchranný výzkum na hradě v Mladé Boleslavi, Castellologica bohemica 4, 107-112.

1994 (s Čihákovou, J. – Frolíkem, J. – Hrdličkou, L.): Methode und bisherige Ergebnisse der Berarbeitung der Prager Keramik, in: Tomková a kol.: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik im Mittelböhmen. In: Staňa, Č. (hrsg.): Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Brno, 170 – 179.

1994 (s Dragounem, Z. – Klápště, J.): Prague et l’ archéologie urbaine tchéque, Les Nouvelles de l’ Archéologie 55, 38-41, Paris.

1994a (s Frolíkem, J. – Špačkem, J.): Stará Boleslav. Archeologický výzkum 1988-1994 – Die archäologische Untersuchung 1988-1994 – Archaeological excavations, Čelákovice, 24 str.

1994b (s Frolíkem, J. – Špačkem, J.): Výzkum opevnění ve Staré Boleslavi – předběžné sdělení – Archeologische Untersuchung des Burgwalls in Stará Boleslav. Vorbechit, Archaeologia historica 19, 27-35.

1994 (s Špačkem, J.): Třetí raně středověký kostel akropole staroboleslavského hradiště – Die dritte früuhmittelalterliche Kirche auf der Akropolis des Burgwalls von Stará Boleslav, Archeologické rozhledy 46, 607-617.

1993

1993a: Nové prameny k přemyslovskému hradišti ve Staré Boleslavi. Předběžná informace – New sources to the Přemysl dynasty’s hillfort in Stará Boleslav. Preliminary report. In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI. a XII. wieku w EuropieSrodkowo-Wschodnej, Wroclaw, 201-218.

1993b: Několik poznámek ke studiu (raně) středověké keramiky. Příspěvek do diskuse – Einige Bemerkungen zum Studium der (früh)mittelalterlichen Keramik. Beitreg zur Diskussion, Archeologické rozhledy 45, 508-518.

1993 (s Frolíkem, J. – Špačkem, J.): Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu ve Staré Boleslavi v letech 1988-1992 – Vorläufige Nachricht von der archäologischen Rettungsforschung in Stará Boleslav in den Jahren 1988 – 1992, Archaeologia historica 18, 239 – 246.

1993 (Dragoun, Zd. a kol.: Boháčová, I. – Frolík, J. – Tomková, K.): Archeologický výzkum v Praze v letech 1990-91, Pražský sborník historický 26, 190 – 215.

1992

1992 (s Frolíkem, J. – Hrdličkou, L. – Smetánkou, Z.): Prague and Prague Castle. Centre of the state of Bohemia in the 9th – 13th centuries, Medieval Europe, Urbanismus. Pre-printed Papers 1, 83-88.

1992 (s Frolíkem, J.): Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech, Staletá Praha 22, 71-88.

1991

1991: Příspěvek k poznání keramiky v pražském prostředí na počátku vrcholného středověku – Der Beitrag zur Erkennung der Keramik im Prager Milieu aus dem Anfang des Hochmittelalters, Archaeologica Pragensia 11, 115-137.

1991 (s Frolíkem, J.): Nové archeologické prameny a počátky Pražského hradu – Neue archäologische Quellen und die Anfänge der Prager Burg, Archeologické rozhledy 43, 562-576.

1991: Recenze: H. Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 1989, Pražský sborník historický 1991, 163 – 166.

1990

1990: Neznámý kachel z Pražského hradu se starozákonním motivem – An unknown stove title from Prague Castle with an Old Testament motiv, Studies in Post-mediaeval Archaeology 1, 261-162.

1990 (s Frolíkem, J. – Petříčkovou, J. – Žegklitzem, J.): Příspěvek k poznání způsobu života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech – Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und Hradčany, Archaeologia historica 15, 177-189.

1990 (Dragoun, Zd. a kol.: Boháčová, I. – Frolík, J. – Žegklitz, J.): Archeologický výzkum v Praze v l. 1988-9, Pražský sborník historický 24, 184 – 210.

1989

1989: K hradištnímu pohřebišti v Praze 6 – Střešovicích. Ze starých fondů – Zum brugwallzeitlichen Gräbefeld in Prag 6 – Střešovice. Aus alten Fonds, Archaeologica Pragensia 10, 109-111.

1989 (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Jiřské náměstí na Pražském hradě (Shrnutí výsledků 1. etapy výzkumu) – Der Georg-Platz auf der Prager Burg (Ergebnisse der ersten Forschungsetappe), Archaeologia historica 14, 193-202.

1989 (Dragoun, Zd. a kol.: Boháčová, I. – Frolík, J. – Petříčková, J. – Smetánka, Z. – Žegklitz, J.): Archeologický výzkum v Praze v r. 1987, Pražský sborník historický 22, 162-182.

1988

1988a: Stratifikovaný nález hradištní sekery na Pražském hradě – A stratified find of a Slavic-period axe from the Prague Castle. In: Sborník kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, Praha , 77-83.

1988b: K hradištním pohřebištím v okolí Pražského hradu – On Slavic-period cemeteries in the vicinity of the Prague Castle, Castrum Pragense 1988 1, 125-132.

1988 (s Frolíkem, J. – Tomkovou, K. – Žegklitzem, J.): Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v l. 1980-87 – Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980-87, Archaeologia historica 13, 173-198.

1988a (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Předbežná zpráva o předstihovém výzkumu v tzv. víceúčelovém sále v severním traktu Pražského hradu – Preliminary report on the precedens excavations in the so-called multi-purpose hall in the N tract of the Prague Castle, Castrum Pragense 1, 37-42.

1988b (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Záchranný výzkum v prostoru bývalé slévarny na Pražském hradě – Salvage excavations in the area of the one-time Foundry at the Prague Castle Castrum Pragense 1, 29-36.

1988c (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Některá zjištění ze záchranného výzkumu v čp.39 ve Vikářské ul. na Pražském hradě – Some observations on rescue work at No. 39, Vikářská Street, Prague Castle, Castrum Pragense 1988 1, 23-28.

1988d (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Zachranné práce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě (1983,1984) – Rescue Work in the St. Guy’s cathedral at the Prague Castle (1983, 1984), Castrum Pragense 1988 1, 21-22.

1988e (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.) : Kanovnická ullice (Canons’street) No. 73, Castrum Pragense 1, 43 – 56.

1988f (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Archeologické nálezy z hrobky knížete Spytihněva II. v chrámu sv. Víta – Archaelogical finds from the tomb of duke Spytihněv II /1055-1061 A.D./ in St. Guy’s cathedral, Castrum Pragense 1, 61-70.

1988g (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): Preliminary results of the investigations of the Lobkovic palace on the Prague Castle – Předběžné výsledky výzkumu v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, Castrum Pragense 1, 71-82.

1988h (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): The Foundry court-the collector – Slévárenský dvůr-kolektor, Castrum Pragense 1, 83-92.

1988i (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): The Riding School-southern wind, Castrum Pragense 1, 113-122.

1988j (s Frolíkem, J. – Žegklitzem, J.): St.George’s square – Jiřské náměstí, Castrum Pragense 1, 97-112.

1988 (Dragoun, a kol: Boháčová, I. – Frolík, J. – Petříčková, J. – Tomková, K.): Archeologický výzkum v Praze v r. 1983-1986, Pražský sborník historický 21, 173-203.

1988 (s Frolíkem, J. – Chotěborem, P. – Žegklitzem, J.): Archaeological excavations in house No. 48-the Old Provost ship in 1984, Castrum Pragense 1, 57-60.

1987

1987 (s Chotěborem, P.): Nové poznatky o opevněné lokalitě Hrádek u Zborov (okr. Klatovy) – Neues zur Kenntnis der befestigten Anlage Hrádek bei Zborovy, Archeologické rozhledy 39, 680-684.

1986

1986 (s Frolíkem, J. – Chotěborem, P. – Žegklitzem, J.): Bývalý biskupův dům na Pražském hradě – Das ehemalige Bischofhaus auf der Prager Burg, Archaeologia historica 11, 117-126.

1984

1984 (s Klápštěm, J.): Praha 6 – Řepy. Dosavadní výsledky a perspektivy dalšího studia – Prag 6 – Řepy. Bisherige Ergebnisse und Perspektiven für das weitere Studium. Archaeologica Pragensia 5, 373-377.

1983

1983: Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace – Ersterwähnungen von Siedlungen als Erkenntnisquelle zur Siedlungsgeschichte. Interpretationsmoglichkeiten, Archaeologia historica 8, 405-410.