Mgr. Varadzin Ladislav Ph.D.

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 316
e-mail: varadzin@arup.cas.cz
Specialization: Medieval archaeology, mainly Early Middle Ages: craft specializations, beginnings of parish organisation, integration of Early Medieval society
Projects:
18-16362S
GAP405/10/2334
KJB800020701
GAUK358/2005

Degree thesis: Keramické značky ze Staré Boleslavi (Pottery marks from Stará Boleslav). Praha UKFF. 2002

Selected publications from recent years:
in print: Vyhodnocení archeologického výzkumu v okolí rotundy sv. Martina na Vyšehradě, Královský Vyšehrad/ Evaluation of the Archaeological Excavation in the Vicinity of the Saint Martin Rotunda at Vyšehrad, Royal Vyšehrad.

in print: Zásobování raně středověkého hradiště Stará Boleslav keramikou. Příspěvek k poznání distribuce keramiky v raném středověku/ Pottery Supply of the Early Medieval Stronghold of Stará Boleslav, In: Spotykania Bytomske VI, Bytom Odrzański.

in print (together with I. Štefan): Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie/ Beginning of Parish Organization in Bohemia and Moravia through the lenses of Archaeology, Colloquia mediaevalia pragensia.

– in print (together with N. Venclová): Laténské a předlaténské nálezy z Libušína, Pravěk NŘ, (Sborník M. Čižmáře).

2007: Značky na dnech keramických nádob ze Staré Boleslavi/ Bodenmarken auf den Keramikgefäßen aus Stará Boleslav, Archeologické rozhledy 59, 53-79.

2007 (together with I. Štefan): Archeologický výzkum čp. 973/VI na Vyšehradě v roce 2003, Archaeologia Pragensia.

2007 (together with I. Štefan): Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka, naleziště u sv. Vavřince. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky středočeského Polabí/ The st Lawrence’s Basilica Site of the Early Medieval Settlement beneath the Walls at Pšovka near Mělník: A Contribution to the Dating of Late ‘Hillfort’ Period Ceramics of the Labe (Elbe) Valley in Central Bohemia, Archeologické rozhledy 59, 116-129.

2006 (together with I. Štefan): Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce, Průzkumy památek XIII.

2006 (together with J. Militký, L. Polanský, I. Štefan): Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník), Numismatický sborník 21.

2005: Značky na dnech keramických nádob ve středověku/ Bodenmarken auf den Keramikgefäßen im Mittelalter, Studia Mediaevalia Pragensia 5, 2004, 165-199.

2005: Raně středověké osídlení ve Velvarech/ Early Medieval Settlement at Velvary, Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 569-573.

2005 (together with J. Militký, L. Polanský, I. Štefan): Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník), Numismatický sborník 20.

2004 (together with I. Štefan): Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002, Archaeologica Historica 30, 2005, 403-412.