Mgr. Kyselý René Ph.D.

Department: Department of the Natural Sciences and Archaeometry
Job: Archaeozoologist. Deputy Head of the Department
Telephone Number: + 420 257 014 307, + 420 257 014 303
e-mail: kysely@arup.cas.cz
Specialization: Archaeozoology, osteology. Osteological analyses of animal bones from archaeological excavations: reconstructions of keeping animals in prehistory, morphometric analyses, bone artefacts, meat offerings and other ritual animal finds. Studies focused on whole holocene, particularly Eneolithic.
Projects:
IAA800020904
PK01P04OPP005
978-80-87365- 65-6

Projects:

2006-2007 Des boufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée, fin du 7e mill.– 3e mill. a. J.-C.: Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Boheme) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France). Agency EGIDE, ECONET – project n° 12676 VE. A. Tresset (main director); R. Kyselý – coordinator for the Czech Republic.

 

Bibliography:

2018

Kyselý R. 2018: Meat offerings in graves of the Hallstatt Period in Bohemia (Czech Republic): An archaeozoological comparison. Annalen Des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A 120: 245-280.  PDF

2017

Kozáková, R., Kyselý, R., Trefný, M., Drábková, K., Kočár P., Frolíková, D., Kočárová R., Moravcová, K. 2017. Archaeological and Anthropological Sciences DOI 10.1007/s12520-017-0538-x. ONLINE

Kyselý, R., Dobeš, M., Svoboda, K. 2017: Drilled teeth and shell artefacts from a graveat Prague-Březiněves and a review of decorative artefacts made from animal material from Corded Ware culture in the Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences. DOI 10.1007/s12520-017-0514-5. ONLINE

Chytráček, M., Chvojka, O., Egg, M., John, J., Kozáková, R., Křivánek, R., Kyselý, R., Michálek, J., Stránská, P. 2017: A disturbed Late Hallstatt Period Princely Grave with a two wheeled chariot and bronze vessels in Sedlina forest near Rovná in south Bohemia: Preliminary report. In. Irlinger W., Suhr G. (eds.): Archaeological sites in forests: Strategies for their protection. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Nr. 14. Volk Verlag München. München. Pp. 83-90. PDF

2016

Kyselý, R., Peške, L. 2016: Horse size and domestication: Early equid bones from the Czech Republic in the European context. Anthropozoologica 51(1): 15-39. PDF

Kyselý, R., Čuláková, K., Pecinovská, M., Široký, P. 2016: European Pond Turtles from Obříství (Bohemia, Czech Republic). International Journal of Osteoarchaeology 26: 732–739. DOI: 10.1002/oa.2466. ONLINE

Kyselý, R. 2016: The size of domestic cattle, sheep, goats and pigs in the Czech Neolithic and Eneolithic Periods: Temporal variations and their causes. Archaeofauna 25: 33-78. PDF

Kyselý, R., Pecinovská, M. 2016. Stag skeleton from the Early Bronze Age pit at Brandýs (Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences. DOI 10.1007/s12520-016-0344-x. ONLINE

Kyselý, R., 2016: Rozbor zvířecích kostí z řivnáčské chaty v Praze-Zličíně. Archaeologica Pragensia 23: 56-58. PDF

Kyselý R. 2016: Zvířecí kosti z knovízských objektů z Prahy 9 – Běchovic. Archeologie ve středních Čechách 20: 307-308. PDF

Kyselý R. 2016: Zvířecí nálezy z mladoneolitických hrobů v Pečkách, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 20: 143-146. PDF

Teegen W.-R., Kyselý R. 2016: A rare severe enamel defect on an upper pig molar from an early medieval stronghold in Prague (Czech Republic) – short contribution. Veterinarski Arhiv 86 (2): 273-285. PDF ONLINE

2015

Kyselý, R. 2015: Archeozoologická analýza raně středověkých kostí / Archaeozoological analysis of early medieval bones. Pp. 421-528. In. Moucha, V., Nechvátal, B., Varadzin, L. (eds.): Vyšehrad – knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF, errata

Moucha, V., Stránská, P., Kyselý, R. 2015: „Nordický hrob“ z Vyšehradu. Pp. 185-194. In. Moucha, V., Nechvátal, B., Varadzin, L. (eds.): Vyšehrad – knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Kyselý, R. 2015: Analýza zvířecích kostí z eneolitických sídlištních kontextu na Vyšehradě. Pp. 195-199. In. Moucha, V., Nechvátal, B., Varadzin, L. (eds.): Vyšehrad – knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Ernée, M., Kyselý, R. 2015: Tierknochen. In. Ernée, M. (ed.): Prag-Miškovice, Archäologische un naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Römisch-Germanische Forschungen Band 72. PDF

Chytráček, M., Chvojka, O. Egg, M., John, J., Kyselý, R., Michálek, J., Ritter, S., Stránská, P. 2015: Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefässen bei Rovná (okr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht. Archäologisches Korrespondenzblatt 45 (1): 71-89. PDF

Kyselý, R., 2015: Evidence of the use of a horn yoke in the Middle La Tène period, and an analysis of animal finds from La Tène features in the Velké Zboží and Malé Zboží cadasters, central Bohemia. Archeologické rozhledy 67 (3): 432-437. PDF

Kyselý, R., 2015: Soubor kostí z časně eneolitického objektu v Suchomastech, okr. Beroun. Archeologie ve středních Čechách 19: 505-506. PDF

Kyselý, R. 2015: Appendix: Zvířecí nálezy z laténských objektů ve Velkém a Malém Zboží. Archeologie ve středních Čechách 19: 242. PDF

2014

Chytráček, M., Chvojka, O., Egg, M., John, J., Křivánek, R., Michálek, J., Kyselý, R., Stránská, P., Kozáková, R., Fikrle, M., 2014: Die Untersuchung eines späthallstattzeitlichen Fürstengrabhügels bei Rovná (Kr. Strakonice) im Lichte naturwissenschaftlicher Analysen. Pp. 39-52. In: Chytráček et al. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich 23. Marie Leidorf, Rahden/Westf. PDF

Teegen, W.-R., Kyselý, R. 2014: Short Contribution: Severe Enamel Defects and Malformations of Canines in Pre-Historic and Historic Domestic Pigs from Bohemia. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences In Archaeology 5(2): 139-146. PDF.

2013

Kyselý, R. 2013: An analysis of osteological material from the late Funnel Beaker culture settlement in Brozany, northwestern Bohemia. Archeologické rozhledy 65(3): 504-534. PDF

Danielisová, A., Langová, M., Kočár, P., Kyselý, R., Stránská, P., Sůvová, Z., Světlík, I. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy 65(1): 56–88. PDF

Dobeš, M., Šumberová, R., Kyselý, R. 2013: Bošácká keramika z Kolína – Doklad kontaktu postbadenských kultur v závěru středního eneolitu. Archeologické rozhledy 65(2): 382–400. PDF

2012
Kyselý, R., Hájek, M. 2012: MtDNA haplotype identification of aurochs remains originating from the Czech Republic (Central Europe). Environmental Archaeology 17(2): 118-125. ONLINE

Chytráček, M., Danielisová, A., Pokorný, P., Kočár, P., Kyselý, R., Kyncl, T., Sádlo, J., Šmejda, L., Zavřel, J. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. Památky archeologické 103: 273-338. PDF

Kyselý, R. 2012: Paleoekonomika lengyelského období a eneolitu Čech a Moravy z pohledu archeozoologie. Památky archeologické 103: 5-70. PDF

Kyselý, R. 2012: Zvířecí kosti. In. Venclová, N., Valentová, J. (eds.): Oppidum Stradonice – Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses 38: 77-83, 222-225. PDF

Kyselý, R. 2012: Osteozoologické analýzy z Hoštic I. Pp. 453-466. In. Matějíčková, A., Dvořák P. (eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk – supplementum 24, sv. I. Ústav archeologické památkové péče Brno, Brno.PDF

Kyselý, R. 2012: Souhrnná analýza osteozoologických nálezů z období kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě. Pp. 431-452. In. Matějíčková, A., Dvořák P. (eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk – supplementum 24, sv. I. Ústav archeologické památkové péče Brno, Brno. PDF

Kyselý, R., Dreslerová, G. 2012: Osteozoologické analýzy z Hoštic IV a Ivanovic VI. Pp. 467-470. In. Matějíčková, A., Dvořák P. (eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk – supplementum 24, sv. I. Ústav archeologické památkové péče Brno, Brno. PDF

Kyselý, R. 2012: Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967. Archaeologica historica 37(2): 419-422. PDF

Dobeš, M., Limburský, P., Brnić, Ž, Likovský, J., Popelka, M., Kyselý, R., Hlaváč, J. 2013: Popis objektů a nálezů. Pp. 15-81. In. Dobeš, M., Limburský, P. (eds.): Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vlíněvsi u Mělníka. Archeologický ústav AV ČR, Praha.

Kyselý, R., 2013: Zvířecí osteologické nálezy. Pp. 132-135. In. Dobeš, M., Limburský, P. (eds.): Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vlíněvsi u Mělníka. Archeologický ústav AV ČR, Praha.

Kyselý, R. 2012: Zvířecí kosti ze středobronzové jámy ze Slaného (okr. Kladno). Archeologie západních Čech 3: 118-119. PDF

2011
Kyselý, R. 2011: Zvířecí skelet z laténského objektu v Nových Dvorech, okr. Kutná Hora. Archeologické rozhledy 63(2): 253-255. PDF

Dobeš, M., Limburský, P., Kyselý, R., Novák, J., Šálková, T. 2011: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu: řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy 63(3): 375-424. PDF

Kyselý, R. 2011: Vyhodnocení kosterních pozůstatků. In. Lička, M. (ed.): Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Fontes Archaeologici Pragenses 37: 87-93. PDF

Kyselý, R. 2011: Osteologická analýza – objekty z výzkumu v r. 1998. Pp. 105-107. In. Sankot P., Zápotocký M.: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické 102: 59-116. PDF

Kyselý, R. 2011: Rozbor zvířecích kostí nalezených ve staroeneolitickém hliníku na lokalitě Dvory u Nymburka. Archeologie ve středních Čechách 15(1): 177-182. PDF

2010
Kyselý, R. 2010: Breed character or pathology? Loose cattle horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic). Journal of Archaeological Science 37(6): 1241-1246. ONLINE

Kyselý, R. 2010: Review of the oldest evidence of domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) from the Czech Republic in its European context. Acta Zoologica Cracoviensia 53A(1-2): 9-34. ONLINE

Kyselý, R. 2010: Lov v eneolitu: příspěvek k poznání paleoekonomiky v českém a moravském pravěku dle osteologických nálezů. Živá archeologie 11: 36-40. PDF

Kyselý, R. 2010: Pohřebiště Klecany I. Zvířecí kosti. Pp. 25-26, 89. In. Profantová N. (ed.): Klecany – Raně středověká pohřebište, II. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Kyselý, R. 2010: Archeozoologická problematika eneolitu Čech. Disertační práce (dissertation, doctoral thesis). Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova. 601 pp.

2009
Kyselý, R., Meduna, P. 2009: O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy – historická a archeozoologická analýza. Památky archeologické 100: 241-260. PDF

Kyselý, R. 2009: Zvířena ve městě. Veronica 23(6): 4. PDF

Kyselý, R. 2009: Zvířecí kosterní materiál z archeologických výzkumů v okolí basiliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Pp. 427-432. In. Nechvátal B. (ed.): Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince – Archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Kyselý, R. 2009: Zvířecí milodary z hrobů kultury se zvoncovitými poháry ve Velké Chuchli. Archeologie ve středních Čechách 13(2): 697-698. PDF

Kyselý, R. 2009: Zvířecí kosti z eneolitických objektů v Praze-Ďáblicích, ul. Legionářů. Archeologie ve středních Čechách 13(1): 169–172. PDF

Kyselý, R. 2009: Analýza zvířecích kostí z jordanovských objektů v Mšenské ulici v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 13(1): 167–168. PDF

2008
Kyselý, R. 2008: Frogs as a part of the Eneolithic diet. Archaeozoological records from the Czech Republic (Kutná Hora-Denemark site, Řivnáč Culture). Journal of Archaeological Science 35(1): 143-157. ONLINE

Kyselý, R. 2008: Aurochs and potential crossbreeding with domestic cattle in Central Europe in the Eneolithic period – A metric analysis of bones from the archaeological site of Kutná Hora–Denemark (Czech Republic). Anthropozoologica 43(2): 7-37. PDF ONLINE

Kyselý, R. 2008: Animal bone analysis from a Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora-Denemark site (Kutná Hora district, Czech Republic). In. Zápotocký, M., Zápotocká, M. (eds.): Kutná Hora – Denemark: hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.). Památky archeologické – supplementum 18: 341-418. PDF

Kyselý, R. 2008: Nálezy obratlovců z eneolitických objektů v Úholičkách (okr. Praha-západ) z r. 1994 a 1998. Archeologické rozhledy 60(2): 305-308. PDF

Kyselý, R. 2008: Zvířecí kosti z Klučova – pískovny „Na vrchu“. Pp. 85-87. In. Zápotocký, M., Kudrnáč, J.: Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově – „Na vrchu“ – Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury. Památky archeologické 99: 35-92. PDF

Kyselý, R. 2008: Osteologický soubor z Prahy-Dubče 1. P. 157. In. Venclová, N. (ed.): Hutnický region Říčansko. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Špaček, J., Bouzek, J., Koutecký, D., Kyselý, R., Stloukal, M. 2008: Nález kultovního objektu z Květnice, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 12(1): 253-277. PDF

Likovský, J., Kyselý, R. 2008: Lidské a zvířecí kosterní pozůstatky z objektů kultury nálevkovitých pohárů ze Siřemi (okr. Louny). Archeologie ve středních Čechách 12(1): 131–134. PDF

2007
Ernée, M., Dobeš, M., Hlaváč, J., Kočár, P., Kyselý, R., Šída, P. 2007: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích – Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. Památky archeologické 98: 31-108. PDF

Kyselý, R. 2007: Zvířecí kosti z objektů řivnáčské kultury z výzkumu v Praze-Ďáblicích v letech 2002 a 2004. Archeologie ve středních Čechách 11(1): 167–170. PDF

Kyselý, R. 2007: Zvířecí kosti z archeologických objektů jordanovské kultury v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 11(1): 125–130. PDF

2006
Boenke, N., Pokorný, P., Kyselý, R. 2006: Zur Rekonstruction des Siedlungsumfeldes auf dem Burgwall Vladař – Archäobotanische und zoologische Untersuchungen aus späthallstatt-/frülaténezeitlichem Kontext. Pp. 68 – 86. In. Chytráček, M., Michálek, J., Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen, 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. PDF

2006
Kyselý, R. 2006: Zvířecí kosterní pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy 58(4): 813-814. PDF

2005
Kyselý, R. 2005: Historie savců od mladší doby kamenné po 17. století ve světle archeozoologických nálezů. Živa 53(2): 85-88. PDF

Kyselý, R. 2005: Žáby jako součást jídelníčku v eneolitu. Archeozoologické doklady z Dänemarku (ČR). In. Hašek, V., Nekuda, R., Ruttkay, M. (eds.): Ve službách archeologie 6: 281-298. PDF

Kyselý, R. 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Lynx 36: 55-101. PDF

2004
Kyselý, R. 2004: Jakého původu jsou kosti koní z pískovny Lázně Toušeň? Pp. 129-139. In. Špaček, J. (ed.): 100 let Městského muzea v Čelákovicích. Městské muzeum Čelákovice, Čelákovice. PDF

Kyselý, R.: 2004: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století). Castellologica Bohemica 9: 171-176. PDF

Kyselý, R. 2004: Zvířecí kosti z archeologických výzkumů na Vyšehradě. Pp. 478-577. In. Nechvátal, B. (ed.): Kapitulní chrám svatého Petra a Pavla na Vyšehradě – Archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR, Praha. PDF

Kyselý, R. 2004: Die Ergebnisse der Analyse der Tierknochen. In. Chytráček, M., Metlička, M. (eds.): Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Památky archeologické – supplementum 16: 89-92.PDF

Kyselý, R. 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy 56(2): 279-296. PDF

Kyselý, R. 2004: Zvířecí kosti z Prahy-Miškovic (obj. 1020). Archeologie ve Středních Čechách 8(1): 285. PDF

2003
Kyselý, R. 2003: Zvířecí kosti z Otradovic. Archeologické rozhledy 55(2): 376-377. PDF

Kyselý, R. 2003: Savci (Mammalia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová, I. (ed.): Stará Boleslav – Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: 311-334. PDF

Kyselý, R. 2003: Ryby (Pisces) a obojživelníci (Amphibia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová, I. (ed.): Stará Boleslav – Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: 345-346. PDF

Kyselý, R. 2003: Zvířecí kosti. Pp. 143-144. In. Chvojka, O., Michálek, J.: Sídliště ze střední doby bronzové u Radčic – Vodňan, okres Strakonice. Památky archeologické 94: 83-160. PDF

Kyselý, R. 2003: Zvířecí kosti z neolitického naleziště Krnsko. Archeologie ve středních Čechách 7(1): 90-93. PDF

2002
Kyselý, R. 2002: The animal bones from a late bronze age feature at Ostrov. – Zvířecí kosti z pozdně bronzového objektu v Ostrově. Památky archeologické 93(1): 110-121. PDF

Kyselý, R. 2002: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-West district) – Funnel Beaker culture (TRB) and a comparison of animal remains from Hostivice with other contemporary finds from the Czech Republic and Central Europe. Památky archeologické 93(1): 29-87. PDF

Kyselý, R. 2002: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu z Náměstí republiky ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999). Archaeologica Pragensia 16: 197-216. PDF

Prostředník, J., Šída, P., Kyselý, R. 2002: Zemnice kultury nálevkovitých pohárů z Plaňan, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 6(1): 133-143. PDF

Kyselý, R. 2002: Zvířecí kosti ze sídliště kultury nálevkovitých pohárů ve Vikleticích (okr. Chomutov). Pp. 315-322. In. Čech, P., Smrž, Z. (eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most. PDF

Kyselý, R. 2002: Laténské zvířecí kosti z polohy Střekov-Podhradí (Ústí n. L.). Pp. 93-96. In. Čech, P., Smrž, Z. (eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most. PDF

Kyselý, R. 2002: Přívory 2000 – archeozoologický rozbor. Vlastivědný sborník Mělnicka 4: 48-51. PDF

Kyselý, R. 2002: Určení zvířecích kostí z výzkumu hradu Lacemboku v roce 2000. Castellogica Bohemica 8: 215-216. PDF

Kyselý, R. 2002: Zvířecí kosti (12.-13. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999). Archaeologica Pragensia 16: 189-196. PDF

2001
Šamata, J., Kovačíková, L., Kyselý, R. 2001: Archeozoologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Zprávy České archeologické společnosti – supplément 45: 12-13. PDF

Šamata, J., Kovačíková, L., Kyselý, R. 2001: Analýza zvířecích kostí z raně středověkého hradiště v Netolicích. Zprávy České archeologické společnosti – supplément, 45: 10. PDF

2000
Kyselý, R. 2000: Archeozoologický rozbor materiálu z lokality Rubín a celkový pohled na zvířata doby hradištní. Památky archeologické 91(1): 155-200. PDF

Kyselý, R. 2000: Zvířecí kosti ze Strunkovic (12. století). Archeologické rozhledy 52(1): 79-84. PDF

Kyselý, R. 2000: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Osvračín. Castellogica Bohemica 7: 147-149. PDF

.

 

Abstracts:

2015
Kyselý, R.,Peške, L. 2015: Equids from archaeological contexts of the Czech Republic: Question of early horse domestication. P. 38. In. 11th Conference of Environmental Archaeology (9th-11th February 2015, České Budějovice) – Abstracts. Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice. PDF

2014
Kyselý, R., Varadzin, L.. 2014: Konzumace masa na akropoli Vyšehradu v jeho nejstarším období. Svědectví archeozoologických nálezů [abstract]. P. 45. In. Konference KEA (27. – 28. 1. 2014, Olomouc). Sborník abstrakt. Olomouc. PDF

Kyselý, R., Doubek, F., Čuláková, K., Pecinovská, M., Široký, P. 2014: Želvy v Čechách v archeologických nálezech [abstract]. In. Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? – Program a abstrakty přednášek (konference 20. – 21. února 2014, Čelákovice). HERPETA. ONLINE

2012
Kyselý, R. 2012: Information about archaeozoology in the Institute of Archaeology of the Academy of Science Czech Republic, Prague [abstract]. Pp. 1-3. Bioarcheologia – metody biologiczne w badaniach archeologicznych. Kongerencija 15-16 marca 2012 – Sborník abstrakt. Polska akademia nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław. PDF

Kyselý, R. 2012: Specifika řivnáčské kultury z pohledu archeozoologie [abstract]. P. 45. In. Součková, K., Hejcman, M. (eds.): Zemědělství pohledem environmentální archeologie, 8. konference environmentální archeologie 1.-3. února 2012 – Sborník abstrakt. FŽP, ČZÚ, Praha. PDF

2010
Kyselý, R., Miklíková, Z., Galetová, M. 2010: Archaeozoology in the Czech Republic and Slovakia [abstract]. P. 166. In. Vigne, J.-D., Patou-Mathis, M., Lefèvre, C. (eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010 – Abstracts. ICAZ – Muséum National d′Historie Naturelle, Paris. ONLINE

Bréhard, S., Bălăşescu, A., Kovačiková, L., Kyselý, R., Balasse, M., Tresset, A. 2010: Milk and the Secondary Product Revolution in Europe: a cheesy story [abstract]. P. 102. In. Vigne, J.-D., Patou-Mathis, M., Lefèvre, C. (eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010 – Abstracts. ICAZ – Muséum National d′Historie Naturelle, Paris. ONLINE

Kyselý, R. 2010: The Eneolithic story: selected results from archaezoological research in Bohemia [abstract]. Pp. 166-167. In. Vigne, J.-D., Patou-Mathis, M., Lefèvre, C. (eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010 – Abstracts. ICAZ – Muséum National d′Historie Naturelle, Paris. ONLINE

2008

Tresset, A., Bălăşescu, A., Bollongino, R., Cucchi, T., Kyselý, R., Kovačiková, L., Radu, V., Vigne, J.-D. 2008: Des bœufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe tempérée continentale (7e-4e millénaires av. J.-C.). In. Paleoeconomie animaliere et saisonalite a Magura Buduiasca (culture Precris). International Scientific Meeting New Methods and results of the pluridisciplinary research of the cultural heritage (Slobozia, 6-8 novembre 2008). ONLINE

Kyselý, R. 2008: New pre-La Tène evidence from the Czech Republic for domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) in its European context [abstract]. P. 64. In. Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Środowisko i kultura, vol. 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. PDF

2006
Kyselý, R. 2006: Cattle loose horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic, Central Europe): breed or pathology? [abstract]. P. 100. In. Polaco, O.J., Arroyo-Cabrales, J., Aguilar, F.J., Guzmán, A.F. (eds.): International Council for Archaeozoology 10 th Conference, Mexico 2006 – Abstracts. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. PDF

Kyselý, R. 2006: Archaeological evidence of wild mammals in the Czech Republic from Neolithic to modern times [abstract]. P. 100. In. Polaco, O.J., Arroyo-Cabrales, J., Aguilar, F.J., Guzmán, A.F. (eds.): International Council for Archaeozoology 10 th Conference, Mexico 2006 – Abstracts. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. PDF

Kyselý, R. 2006: Cattle loose horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic, Central Europe): breed or pathology? [abstract]. P. 14. In. Ábelová, M., Ivanov, M. (eds.): 12. Kvartér 2006 – Sborník abstrakt. ÚGV PřF, Masarykova univerzita – ČGS, Brno. PDF

2004
Kyselý, R. 2004: Divoké druhy savců z archeologických nalezišť ČR. Pp. 20-21. In. Ábelová, M., Ivanov, M. (eds.): 12. Kvartér 2006 – Sborník abstrakt. ÚGV PřF, Masarykova univerzita – ČGS, Brno. ONLINEPDF

 

.

Reviews

2015

Kyselý, R.,  Dreslerová, G. 2015: „Pucher E., — Barth, F.E., Seemann R., Brandstätter F.: Bronzezeitliche Fleischverarbeitung im Salzbergtal bei Hallstatt Mitteilungen der prähistorischen Kommission, Band 80. Wien 2013 [review]. Památky archeologické 106: 377-378. PDF

Kyselý, R., 2015: „László Bartosiewicz Shuffling Nags, Lame Ducks: The Archaeology of Animal Disease. Oxbow Books, Oxford 2013 [review]. Památky archeologické 106: 367-368. PDF

2006

Kyselý, R. 2006: „Lyman, R. L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. Cambridge. 524 str. ISBN 0-521-45840-4.“ [review]. Archeologické rozhledy 58(2): 384-388. PDF

2004
Kyselý, R. 2004: „László Bartosiewicz and Haskel J. Greenfield (eds.), 1999: Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from Archaeology, History and Ethnology. Archaeolingua. Series Minor, 11. Budapest.“ [review]. Archeologické rozhledy 56(2): 472-474. PDF

2003
Kyselý, R. 2003: „Reitz, E.J. and Wing, E.S., 1999: Zooarcheology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press.“ [review]. Archeologické rozhledy 55: 443-444. PDF

Kyselý, R. 2003: „Červený, Č., Komárek, V., Štěrba, O., 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Avicenum. Grada Publishing. 704 stran (1. vydání)“ [review]. Archeologické rozhledy 55: 438. PDF