Mgr. Kočár Petr

Department: Department of the Natural Sciences and Archaeometry
Job: Environmental archaeologist – archaeobotanist
Telephone Number: + 420 257 014 309
e-mail: kocar@arup.cas.cz

Publications:

2015
Kočár, P. – J. Hůrková – J. Anderle – R. Kočárová 2015: Výzkum renesanční sladovny v Chanovicích (okr. Klatovy). Kvasný průmysl 61:15-20.
Kočár P. – J. Beneš – M. Preusz – Z. Vaněček 2015: Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích (Barley and Malt in the Middle Age and Early Modern Period in Czech Lands), Kvasný průmysl 61:153-158.
R. Kozáková – J. Jeřáb – P. Kočár – R. Kočárová 2015: Novověká pastevně agrární krajina pražské periferie. Záchranný výzkum Na Vackově, Praha 3. In: Sborník V za(u)jetí…, s. 160 -176.

2014
Dejmal M., L. Lisá, M. Nývltová Fišáková, A. Bajer, L. Petr, P. Kočár, R. Kočárová, Z. Sůvová, M. Rybníček, R. Culp, H. Vavrčík 2014: Medieval horse stable; the implication of multi proxy interdisciplinary research. Plos One 9:1-12.
Kočár P. 2014: Analýza rostlinných zbytků In: Dobeš M. – M. Metlička, Raný enerolit v jihozápadních Čechách. Archeologie Západních Čech – Supplementum1, s. 78-82.
Kočár P. – R. Šumberová – R. Kočárová 2014: Antrakotomický soubor z neolitického sídliště u Kolína – příspěvek (nejen) k rekonstrukci lesní vegetace v  neolitu České republiky, Archeologické rozhledy. Archeologické rozhledy LXVI: 391-414.
Kočár P. – R. Kočárová 2014: Historie exploatace lesních porostů In: Hůrková a kol. Venkovské panské sídlo ve středověku a raném novověku. Zámek v Chanovicích, historie, stavební vývoj, hmotná kultura. s. 398-402.
Kočár P. 2014: Hospodářství panského statku v Chanovicích – užitkové druhy rostlin In: Hůrková a kol. Venkovské panské sídlo ve středověku a raném novověku. Zámek v Chanovicích, historie, stavební vývoj, hmotná kultura. s. 402-407.
Preusz M. – J. Beneš – L. Kovačiková – P. Kočár – J. Kaštovský 2014: What did they Eat, what did they Drink, and from what? An Interdisciplinary Window into the Everyday Life of the Early Modern Burgher’s Household in Český Krumlov (Czech Republic). Interdisciplinaria archaeologica Natural Sciences in Archaeology V:59-77.
Kočár, P. – R. Kočárová – L. Petr – J. Crkal – K. Derner a P. Lissek 2014: Rostlinné zbytky z vrcholně středověkých hornických lokalit Krušných hor In: Regina Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2014, Dippoldiswalde.
Hrubý, P. – P. Hejhal – K. Malý – P. Kočár – L. Petr 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Brno
Kočár P. – R. Kočárová – E. Opravil † – R. Procházka 2014: Archeobotanická výpověď brněnských parcel. Přehledy výzkumů 55/2:125-166.

2013
Foster L. – P. Kočár – R. Kočárová 2013: Středověký slad z hradu Rabí. Kvasný průmysl 59(1):19-26.
Danielisová A. – M. Langová – P. Kočár – R. Kyselý – P. Stránská – Z. Sůvová – I. Světlík 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. AR LXV: 56-88.
Dreslerová D. – P. Kočár 2013: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from the Neolithic to the Migration period (5500 B. C. – A. D. 580). Vegetation History and Archaeobotany 22:257–268.
Dreslerová, D. – P. Kočár – Luděk Šefrna – Tomáš Chuman – Štefan Poništiak 2013: Variety in cereal production in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions Journal of Archaeological Science 40:1988-2000.
Dreslerová, D. – J. Waldhauser – V. Abraham – P. Kočár – R. Křivánek – P. Meduna – J. Sádlo 2013: Bezdězsko – Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech AR LXIV: 535-573.
Cymbalak T. – P. Kočár – K. Matějková – Z. Sůvová 2013: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském – výsledky mezioborové spolupráce AH 38/2013/2:675-772.
Kuna M. – Hajnalová M. – Kovaříková L. – Lisá L. – Novák J. – Bureš M. – Cílek V. – Hošek J. – Kočár P. – Majer A. – Makowiecki D. – Van Nieuland J. – Scott-Cummings L. – Sůvová Z. – Světlík I. – Vandenberghe D. – Yost CH. L. – Zabilska-Kunek, M. 2014. Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů. Památky Archeologické, CV: 1-78.
Bajer A. – M. Dejmal – L. Lisá – P. Kočár – R. Kočárová – M. Nývltová – Fišáková – L. Petr 2013: Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod Příkladová studie Veselí nad Moravou. Živá archeologie 15: 39-44.
Holub M. – L. Kaiser – P. Kočár – R. Kočárová – M. Vokáč – J. Vokáčová 2013: Nové sídliště lidu kultury s vypíchanou keramikou v Rouchovanech na Třebíčsku Archeologie západních Čech 6:7-15.
Čech P. – P. Kočár. – R. Kozáková – R. Kočárová 2013: Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci. Praha.
Kočár, P. – R. Procházka 2013: Životní prostředí a strava ve středověkém městě na základě archeobotaniky in: Libor Jan (ed.), Dějiny Brna II, středověké město. Brno. s. 369-376.
Kočár, P. – R. Kočárová 2013: Flóra a vegetace Nebovid In: J. Havrda – M. Tryml: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Archeologické prameny k dějinám Prahy, sv. 6, Praha. s. 219-222.
Nováček K. – P. Kočár 2013: K počátkům minoritského konventu v Plzni, Forum urbes medii aevi VII/1,2: 64 – 76, ISBN: 978-80-903588-9-8, Archaia Brno o.p.s, Národní památkový ústav.

2012
Kočárová R. – P. Kočár – M. Kaplan † 2012: Analýza uhlíků a dřev ze žalovských pohřebišť. In: K. Tomková a kol. Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Praha s. 348-353.
Salaš M. – I. Jarošová – P. Kočár – M. Nývltová Fišáková – M. Roblíčková 2012: Potravní zdroje obyvatelstva mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny: analýzy bioarcheologických pramenů, AR LXIV: 312 -441.
Kočár P. – Kočárová R. 2012: A o rostlinách. In: R. Šumberová: Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008 – 2010. s. 71-80.
Hrubý P. – P. Hejhal – A. Hoch – P. Kočár – K. Malý – L. Macháňová – L. Petr – J. Štelcl 2012: Středověký hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku. Památky archeologické, Roč. 103, 339-418.
Chytráček, M. – A. Danielisová – P. Pokorný – L. Šmejda – P. Kočár – R. Kočárová R. – R. Kyselý – T. Kyncl – J. Sádlo – J. Zavřel 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. Památky archeologické, Roč. 103, 273-338.
Kočár P. 2012: Zemědělství pozdní doby bronzové In: Martin Kuna – Andrea Němcová a kol.: Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu. Praha s. 166-171.
Šabatová, K. – Kazdová, E. – Kočár, P. – Kuča, M. – Nývltová-Fišáková, M. – Prokeš, L. – Sázelová, S. – Trampota, F. 2012: Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren. Fundverteilungsanalyse. In: T. Link, D. Schimmelpfennig (Hrsg.), Taphonomie. Beiträge zur Sitzung der AG Neolithikum im Rahmen der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbands für Altertumsforschung e. V. in Nürnberg am 26. und 27. Mai 2010. Fokus Jungsteinzeit – Berichte der AG Neolithikum 3 (Kerpen-Loogh in Vorbereitung). 201-219.

2011
Bouda J. – P. Kočár 2011: Merklín – ulice 1. máje, raně novověké spáleniště studované pomocí metod environmentální archeologie. Archeologie západních Čech 2: 173 –181.
Kočár, P. – J. Mihályiová 2011: Kněževes – archeobotanická analýza na sídlišti z mladší doby bronzové. In: L. Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. s. 464 -484.
Ježek, M. – P. Kočár 2011: První století Trutnova a jeho pivovarnictví. AR LXIII s. 621-643.

2010
Kozáková, R. – P. Šamonil – P. Kuneš – J. Novák – P. Kočár – R. Kočárová 2010: The Holocene history of Abies alba driven by human activities in the Czech Republic: evidence in forestry, pollen and charcoal data. The Holocene 21(3) 431–444.
Kočár, P. – D. Dreslerová 2010: Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky. PA s. 203–242.
Kočár, P. – Z. Sůvová 2010: Středověký ohrazený areál v Ledčicích na Podřipsku. Výsledky environmentálních expertíz. AR LXII s. 293-298.
Thér, R. – E. Droberjar – M. Gregor – L. Lisá – P. Kočár – R. Kočárová 2010: Vápenické pece z doby římské v lokalitě Tuněchody (okr. Chrudim). AR LXII s. 326-347.
Kočár, P. – R. Kočárová – A. Tajer – J. Peška – M. Kalábek 2010: Vývoj lesní vegetace v pravěku střední Moravy na základě rozboru uhlíků z archeologických situací. In: Bém, M. – Peška, J. (eds.): Archeologické centrum Olomouc, Ročenka 2009 177-191.
Kočár, P. – R. Kočárová – R. Kozáková – P. Čech 2010: Environment and Economy of the Early Medieval Settlement in Žatec. IANSA I pp. 45-60.
Chytráček, M. – L. Šmejda – A. Danielisová – P. Pokorný – R. Křivánek – P. Kočár – J. Klsák 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen, in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südöhmen/Oberösterreich. 19.Treffen 17. bis 20. Juni 2009 in Prachatice. Fines Transire 19, 183-192.
Kočárová, R. – P. Kočár 2010: Pohřebiště Klecany I. Dřeva na pohřebišti. In: N. Profantová a kol. Klecany. Raně středověká pohřebiště II.

2009
John, J. – P. Kočár 2009: Trial excavation of talus cone at the Middle Eneolithic site Radkovice – Osobovská skála and its archaeobotanical analysis. Fines Transire 18, 209-213.
Pokorný, P. – P. Kočár – Z. Sůvová – A. Bezděk 2009: Palaeoecology of Abusir South according to plant and animal remains in: M. Barta et al. Tomb complex of teh Vizier Qar, his sons Qar junior and Senedjemib, and Iyhai. Praha.
Kočár, P. – R. Kočárová – L. Petr 2009: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor, AH 34: 161-172.
Kočár, P. – R. Kočárová – Z. Sůvová – L. Petr 2009: The Early Modern period cesspit at the Capuchin Monastrery on the site of Prague´s Republic Square from the perspective of environmental archaeology. Studies in Post-Mediaval Archaeology 3, p. 391-406.

2008
Kočár, P. – Z. Sůvová – P. Pokorný – A. Bezděk 2008: Palaeoenvironmental research in Abu Sir – South in season 2004, Abusir and Saqqara in the Year 2005.
Kočár, P. – V. Jankovská – L. Hendrychová – Z. Sůvová 2008: Lštění environmentální výzkum středověké tvrze. Casteologica Bohemica 11: 419-435.

2007
Ernée, M. – M. Dobeš – J. Hlaváč – P. Kočár – R. Kyselý – P. Šída 2007: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. Eine jungneolithische eingetiefte Hütte in Prag 9 –Miškovice. Ergebnisse der archäologischen und naturwissenschaftlichen Analysen. PA XCVII:31–108.
Kočár, P. – Z. Sůvová – R. Kočárová – T. Kyncl 2007: Environmental analysis of the content of Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague. Studies in Post-Mediaeval Archaeology 2, p.383-400.
Kočár, P. – R. Kočárová 2007: Rostlinné zbytky z mladobronzových lokalit na katastru obce Tuchoměřice. Doba popelnicových polí a doba halštatská, 305-313.

2006
Kočár, P. 2006: Archaeobotanical Analysis In: Verner M. a kol. Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef, Praha, 495 – 501.
Kočár, P. – R. Kočárová 2006: Jenišův Újezd – analýza hromadného nálezu zuhelnatělých rostlinných zbytků ze středověké sladovny. Archeologie v severozápadních Čechách v letech 1998-2002, str. 115-120.
Hrubý, P. – Z. Jaroš – P. Kočár – K. Malý – J. Mihályiová – J. Militký – D. Zimola 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy, PA XCVII:171-264.

2004
Kočár, P. – P. Pokorný 2004: Archeobotanický výzkum příkopu hradu Velhartice. Casteologica Bohemica 9: 363 – 370.

2002
Beneš, J. – J. Kaštovský – R. Kočárová – P. Kočár – K. Kubečková – P. Pokorný – P. Starec 2002: Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms. Vegetation History and Archaeobotany 11: 107 – 119.
Pokorný, P. – P. Kočár – V. Jankovská – J. Militký – P. Zavřel 2002: Archeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic), AR LIV: 813 – 835.

1997
Bastl, M. – P. Kočár – K. Prach – P. Pyšek 1997: The effect of successional age and disturbance on the establishment of plants in man-made sites: an experimental approach, In: Brock J. H., Wade P.M. et Pyšek P. (eds.), Plant invasions: case studies from Europe and North America, Amsterdam, 191 – 201.