Mgr. Čech Petr

Department: Department of medieval archaeology – Žatec
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 415 710 594
e-mail: cech@arup.cas.cz
Specialization: Early Medieval archaeology, settlement agglomeration of Žatec
Projects:
GA404/09/1831
IAA800020706
IAB9002001
KZ97P02OPP003
978-80-87365-66-3

Since 1992 he conducts rescue archaeological excavations within area of Žatec. He specialized mainly on the development of Early Medieval agglomeration of Žatec and its material culture. Selected issues are also solved in the cooperation with the Faculty of Filosophy and Arts, Charles University, Prague as BC and MA theses.

*

Projecs:
2007-2009 Natural Environment and Economy Reconstruction of the Early Medieval Agglomeration of Žatec. GA AV ČR

*

Selected bibliography:

2014 (with Křivánek, R. – Soukup, M.): Archeologie a druhá světová válka. Výzkum palebného postavení z roku 1944 v předpolí hnědouhelného lomu (k. ú. Libkovice u Mostu) a poválečné postdepoziční procesy [Archaeology and WWII. Investigation of firing position from 1944 in foreland of brown coal mine (Libkovice u Mostu) and postwar postdepositional processes.] , Zprávy České archeologické společnosti, Supp. 93, 42-44.

2010a (with Kočár, P. – Kozáková, K. – Kočárová, R.): Reconstruction of Environment and Economy of the Early Mediaeval Settlements in Žatec, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, I/1-2/2010, 45-60, Olomouc.

2010b (with Chlustiková, K.): Frühmittelalterliche Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von Saaz/Žatec. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 275-288, Brno 2010.

2010c: Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci, Zprávy památkové péče, 70/2010/3, 198-200, Praha.

2008a: Frühmittelalterliche pyrotechnische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung- und spätburgwallzeitlichen Keramik, “Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren”, Internationale Tagungen in Mikulčice VII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 91-102, Brno 2008.

2008b: Sídliště pozdní fáze únětické kultury ve Vysočanech, (Sídelní areál starší doby bronzové a analýza keramiky), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007 – Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 65-88, Most.

2008c: Souhrn současného stavu poznání Žatce v raném středověku, Archeologické rozhledy 60, 2008/1, 36-60.

2006 (with Likovský, J. – Urbanová, M. – Hájek, M. – Černý, V.): Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia), dated to the turn of the 12th century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae, Journal of Archaelogical Science 33, 1276-1283.

2004: Žatec v raném středověku, in: Holodňák, P. – Ebelová, I. (eds.), Žatec, 54-114.

2004 (with Beránek, J. – Ebel, M.): Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci, Průzkumy památek XI-2, 3-50.

2001: Žatec im 10. Jahrhundert. In: Sommer, P. (ed.), Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha, 303-342.

2000: Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří, Archeologie ve středních Čechách 4, 421-438.

2000: Mocenský vývoj v severozápadních Čechách do počátku 11. století. In: Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D. (eds.), Přemyslovský stát kolem roku 1000, 155-173, Praha.

2000: Žatec. In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (eds.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst, und Archäologie, Band 2, 393-394, Katalog, 261-266, 270-272.

1999: Dragúš – Kosmův mýtus náš historický problém, Archeologie ve středních Čechách 3, 353-365.

1999: Žatec „Podměstí“ – podhradí raně středověkého hradu. In: Čech, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, 137-150, Most.

1997 (with Černý, V.): K pohřebnímu ritu kultury se šňůrovou keramikou a datování mladoeneolitických pasových zápon, Praehistorica 23 – Varia Archaelogica 7, 41-55.

1996: Das frühbronzezeitliche Siedlungs- und Bestattungsareal, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 5. Treffen in Sulzbach-Rosenberg, 33-30, Espelkamp.

1996 (with Černý, V.): Nové možnosti studia pohřebního ritu na příkladu únětických hrobů z Konobrží, okr. Most, Archeologické rozhledy 48, 35-59.

1994: Archeologický průzkum při rekonstrukci plynovodu v Žatci (Předběžná zpráva), Archeologické rozhledy 46, 65-80.

1992 (with Lutovský, M.): Švédské šance v pravěku a ranné době dějinné, Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, 13-37.