Mgr. Blažková Gabriela Ph.D.

Department: Department of medieval archaeology – Prague Castle
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 224 373 350
e-mail: blazkova@arup.cas.cz
Specialization: Post-Medieval Period and history of material culture
Projects:
28/2018/OVV
GA13-34374P
IAA800020902
Publications on Sale:
978-80-87365-94-6
978-80-87365-85-4
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1

She specialized in the Post-medieval Period, above all in the history of material culture. She participates on archaeological excavations at the Prague Castle and at the Jesuitic college in Kutná Hora.

Member of the School of Doctoral Studies in Archaeology at the Institute of Prehistory and Early History, Faculty of Arts of the Charles University in Prague; dissertation topic: Material culture of the Prague Castle during the early post-medieval period in the light of archaeological sources.

Projects:
Cooperation at the grant project The Prague Castle as a Centre of the Bohemian State in the Light of Burial Practices During the Přemyslid and Luxembourg Periods (investigator PhDr. K. Tomková GA ČR 2000-2003)

Selected publications from recent years:

Academia.edu

Blažková, G. 2013: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z pražského hradu – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle, Památky archeologické 104, 183 –230 (PDF).

Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assamblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – Raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–232 (PDF)

Boháčová, I. – Blažková, G. 2011: Pohřebiště na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech, Archeologický výzkum Ivana Borkovského (1934–1936) a jeho výsledky – Burial grounds at Loretánské square in Prague – Hradčany. The archaeological excavation of Ivan Borkovský and results thereof, Castrum Pragense 11.

Blažková, G. 2011: Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů – The material culture of Prague Castle in the Early Modern period in light of archaeological finds, nepubl. disertační práce, uložena na FF UK Praha.

Blažková, G. – Matiášek, J. 2011: Porcelán, kamenina a fajáns z archeologických výzkumů Pražského hradu, Katalog výstavy Porcelán ze sbírek Pražského hradu, 21-32.

Bernardová, A. – Blažková, G. – Kovačíková, L. – Meduna, P. – Novák, J. – Veselá, A. 2010: Regionální muzeum Mělník, Archeologické výzkumy v roce 2009, Roztocký vlastivědný sborník, 107–117 (PDF).

Boháčová, I. – Blažková, G. 2010: Pohřebiště na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech, Archeologický výzkum Ivana Borkovského (1934–1936) a jeho výsledky, Castrum Pragense 11.

Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2010: Raně novověká jímka z Pražského hradu – An Early Modern period pit at Prague Castle, Živá archeologie 11, 100–103 (PDF).

Blažková-Dubská, G. 2009: Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague Castle – Nálezy novověké keramiky z jímky B na Pražském hradě – Funde neuzeitlicher Keramik aus Abfallgrube B auf der Prager Burg, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 21–44 (PDF).

Blažková-Dubská, G. 2007: House of the armoury scribe at Prague Castle – Dům zbrojního písaře na Pražském hradě – Das Haus des Waffenschreibers auf der Prager Burg, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 9–42 (PDF).

Blažková-Dubská, G. – Frolík, J. 2005: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou – Die durch archäologische Forschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihre Schutz, Archaeologia historica 30, 29–46.

Blažková-Dubská, G. 2005: Několik poznámek k archeologickému studiu novověkého pohřbívání v Čechách (Úvod ke studiu novověkých pohřebišť na Pražském hradě), Castrum Pragense 7, díl I.1, 201–216.

Blažková-Dubská, G. 2005: Archeologický výzkum novověkého pohřebiště u Jízdárny, Castrum Pragense 7, díl I.1, 403–410.

Blažková-Dubská, G. 2005: Novověké pohřebiště v Jízdárně, Castrum Pragense 7, díl I.2, 145–174.

Blažková-Dubská G. 2005: Výzkum v prostoru Prašného mostu na Pražském hradě v roce 2001 – Die Ausgrabung im Raum der Pulverbrücke auf der Prager Burg im Jahr 2001, Castrum Pragense 6, 124–144.