Doc. PhDr. Jiráň Luboš CSc.

Department: Department of the prehistorical archaeology
Job: archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 368
e-mail: jiran@arup.cas.cz
Specialization: Late and Latest Bronze Age Periods, archaeometalurgy of copper and bronze, settlement archaeology and classical archaeology
Projects:
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/0002686
GD404/08/H026
GA404/06/1262
GD404/03/H046
GA404/02/0785
GA404/01/1407
KSK8002119
IPP1043020
IAA9002705
GA404/97/0722
GA404/94/1013

 

Publications on Sale:
978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5
978-80-87365-57-1
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
978-80-86124-78-0

Director of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i.

Projects:
School of doctoral studies in archaeology (since 2003, GA ČR – reg. č. 404/03/H046 – co-ordinator)

Syntéza českého pravěku – Synthesis of Czech Prehistory ( 2002-2004 GA ČR 404/01/1407)

Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové – Structure of the Late Bronze Age Settlement Area (2001 – 2002, GA ČR 404/01/1407 – spoluřešitel)

Bronze Age hoard finds – an important source for research into Bohemian metallurgical production of the Middle and Late Bronze Age cultures (1997-2000, GA AV ČR A9002705 ).

Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia and Moravia from the viewpoint of analyses of element composition, II. (1997, GA ČR 404/97/0722).

Prehistoric Bohemia in the context of Central European metallurgical province. (1994-1996, GA ČR 404/94/1013).

Metallurgy of non-ferrous metals and its cultural significance in Bohemian prehistory (1991-1993, GA AV ČR IA90205).

Selected publications from recent years:
2004 (together with Chvojka, O): Kontakty jižních Čech a rakouského Podunají v době popelnicových polí – Kontakte Südböhmens mit dem österreichischen Donauraum während der Urnenfelderzeit, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17,163 – 173. České Budějovice.

2004: Výzkum období popelnicových polí v Čechách – současný stav a perspektivy – Die Erforschung der Urnenfelderzeit in Böhmen – Gegenwärtiger Stand und Perspektiven, in: Popelnicová pole a doba halštatská – Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24.9. 2004, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum I, 245 – 249. České Budějovice.

2004: Die Vertretung des Schmuckes in den Hortfunde der Urnenfelderzeit Böhmens, in. Proceedings of the Internationa l Conference “Ancient Jewellery and Costume in Course of Time”, Anodos 3/2003, str. 101-108, Trnava.

2004: Kultur, Gruppe oder Stufe – Probleme der Terminologie am Beispiel der Systembildung für die Bronzezeit Böhmen, in: Archeologia-Kultura-Ideologie. Prace Komisji Archeologicznej Oddzialu PAN we Wroclawiu Nr. 15, 173-181. Wroclaw – Biskupin.

2002: Topographie der Kulturimpulsen, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 11. Treffen, 15 –20. Obernzell.

2002: Die Messer in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde VII/5. Stuttgart.

2001: Änderungen in der archäologischen Denkmalpflege der Tschechischen Republik 1990 – 2000, Archäologische Arbeits-gemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 10. Treffen, ss. 23 -26. Český Krumlov.

2001: Ke koncepcím českého pravěku, Archeologické rozhledy 53, 789-791.

2001 : Současný stav archeologické památkové péče v ČR a cesta k jejímu zdokonalení, Archeologické rozhledy 53, 581-583.

2001: Symbol und Schema – bildliche Bestimmungsmittel in der jüngeren Vorgeschichte, in: Sztuka epoki br ą zu i wczesnej epoki ż elaza w Europie Ś rodkowej, 43-58. Wroclaw – Biskupin.

2000: Die Frage nach Rohstoffqellen der urnenfederzeitlichen Bronzeproduktion in Böhmen ; sborník Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 9. Treffen, 61-67, in Neukirchen b. Hl. Blut.

2000: Archeologický ústav AV ČR v Praze na konci tisícíletí – The Institute of Archaeology at the end of the millennium, in. Archeologické rozhledy 52, s. 399-403

2000: Neobvyklé tvary bronzových nožů z období popelnicových polí v Čechách, in: Čech, Petr – Dobeš,Miroslav (ed.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, 111-115.

2000 (together with Šumberova, R.) : Výzkum lužického pohřebiště v Čáslavi – Ausgrabungen der lausitzer Gräberfeld in Čáslav; in: Pavlů, I. (ed.): In memoriam Jan Rulf, 141-152.

2000 (together with Tomášek, M.): Pozůstatky sídliště štítarského stupně v býv. Žižkových kasárnách v Čáslavi – The remains of a Štítary phase settlement from the former Žižkov Barracks at Čáslav; in: Archeologie ve středních Čechách 4/1, 123-132.

1999 (together with Fridrich, J. – Rulf, J. – Salač, V.): Pravěk zemí českých. In:Kronika Českých zemí. – Praha, Fortuna Print 1999. – S. 9-31.