Svobodová Ljuba

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátorka keramiky a porcelánu
telefon: 257 014 399
e-mail: svobodova@arup.cas.cz
specializace: restaurování a konzervace keramiky a porcelánu
Projekty:
GA13-34374P
IAA800020904

Držitelka povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek, podle § 14 odst. 8, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a vyhlášky č. 66/1988 Sb, pod rozhodnutím č. MK 7604/98.

Specializuje se na restaurování všech druhů keramiky, včetně kameniny, porcelánu, skla a restaurování jantaru. Dlouhodobě se zabývá ošetřováním suchých archeologických dřev.

Od roku 2004 Ljuba Svobodová vypracovala přes 751 konzervátorských a restaurátorských zpráv o základním ošetření keramických nádob pocházejících ze záchranných archeologických akcí. Zprávy jsou uloženy v Archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a na archiv prací.

Výuka

2002 – Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha

2006 – Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

 

A takto vypadala laboratoř na restaurování keramiky v roce 1998.  YouTube

 

Keramická laboratoř

Hlavní náplní práce keramické laboratoře je komplexně ošetřovat keramické nálezy a prodlužovat životnost keramického střepového materiálu, získaného při archeologických terénních výzkumech.

Archeologické výzkumy dokazují, že vytváření z hlíny patří mezi nejstarší promyšlenou činnost člověka. Keramika, technický objev z přelomu střední a mladší doby kamenné, je prvním umělým kompozitním materiálem, vytvořeným lidskou rukou. Vypovídá o životě našich předků a aktivně doprovází člověka až do současnosti.

Výroba keramiky vždy odrážela aktuální umělecké směry, proto dnes slouží jako ukazatel své doby. Mnohdy se jedná o jediné artefakty dřívějších civilizací, které přežily a jsou jediným dokladem někdejší lidské činnosti. Pravěká keramika je nejdůležitějším vodítkem pro archeology k datování nálezů a určování archeologických kultur, k  interpretaci nálezových okolností, k poznání technologické úrovně, společenské struktury, rituálů a kultu, ale i běžného života, obchodních kontaktů a mnoha jiných aspektů minulosti.

Díky tepelnému zpracování jsou vlastnosti keramických artefaktů stabilní, odolné vůči vnějším vlivům, a proto přečkaly věky a nesou nám informace z různých historických epoch, i když často jen v podobě rozbitých střepů. Úkolem restaurátorů keramiky je nejenom navrátit a uchovat zašlou krásu keramických předmětů minulých dob a rozmnožit tak kulturní dědictví našeho státu, ale hlavně zachovat veškeré v nich obsažené informační, estetické a historické hodnoty, aby byly využitelné pro současné i budoucí vědecké úkoly.

 

Kvíc 2003

Zpracování keramického středověkého souboru z Lažan u Skutče, okres Chrudim

Before

After

Z  výzkumů aktuálně zpracovávaných v keramické laboratoři (výběr)

Rekonzervace nápisové stély z LIBICE (1949-1953) ze sádry imitující pískovec. PDF

Skleněná lahev na 10° pivo ze „STERNBERGSKÉHO PIVOVARU V RADNICÍCH“ nalezená v milířišti Sklená huť v Radčesku 02. 07. 2015. PDF

DOBROVÍZ 2014- AMAZON, zrestaurováno 16 nádob. PDF

TETÍN 1977 a 1982, zrestaurovány 3 nádoby. TetínVencl: Nález zásobnic ze střední doby hradištní u závrtu ZMF

ZÁLEZLICE 2012, 2013, zrestaurováno 15 nádob.  Zpracování depotu misek, díl I.Zpracování depotu misek, díl II.

PRAHA Bubeneč 2011, zrestaurovány 3 nádoby, např. „Pithosgrab“. Zásobnice_1965Mísa_1965Zásobnice_3470

VLINĚVES 1999-2008, zrestaurováno 328 nádobPDF 1PDF 2

TIŠICE 2003-2008, zrestaurování 77 nádobPDF

ROZTOKY 2006-2009, zrestaurováno 56 nádobPDF

KLECANY 2008, zrestaurováno 14 nádob. PDF

PRAHA Vinoř 2009, zrestaurováno 6 nádob, 27 skleněných korálků, 8 jantarůPDF

PRAHA tunel Blanka 2011, zrestaurováno 19 nádob, 86 skleněných korálků, 2 jantary PDF

PRAHA Střešovice 2012. PDF

Spolupráce na grantu Grantové agentury České republiky č. 404/09/2112: „Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621-1634)“.  www.vevodstvi.cz

Péče o dřevené konstukce pod III. nádvořím Pražského hradu. PHPéče o areál PH

 

Přednášková a publikační činnost (výběr)

 • Kohoutková, M. – Kloužková, A. – Kavanová, M. – Svobodová, Ljuba – Dvořáková, P.: Study of degradation processes of 16th century distillation apparatus. European Meeting on Ancient Ceramics /15./. 16.09.2019-18.09.2019, Poster Barcelona
 • Svobodová, Ljuba – Vejsada, O. – Kloužková, A.: Restaurování keramických nástěnných reliéfů ze Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Poster pro Konferenci konzervátorů-restaurátorů, v Rožnově pod Radhoštěm, Metodické centrum konzervace/Technické muzeum v Brně, ve dnech 10. – 12. 09. 2019. Poster Rožnov 2019
 • Kloužková, A. – Kavanová, M. – Dvořáková, P. – Kohoutková, M. – Svobodová, Ljuba: Characterization of ceramic bodies and glazes of faiences from Hradčany Palaces. Preparation of ceramic materials /13./. 25.06.2019-27.06.2019, Poster Jahodná
 • Kloužková, A. – Kavanová, M. – Svobodová, Ljuba – Msallamová, Š.: Průzkum povrchových úprav raně novověké keramiky z jímky u Salmovského paláce. Poster pro Konferenci konzervátorů-restaurátorů, v Mikulově, Metodické centrum konzervace/Technické muzeum v Brně, ve dnech 12. – 14. 09. 2018. Poster Mikulov 2018
 • SVOBODOVÁ, Ljuba: Méthodes de restauration passées et actuelles de l’ambre archéologique. [The past and present restoration methods of archaeological amber.]
  31èmes Journées des restaurateurs en archéologie 2017. D’hier à demain. 12-13 octobre 2017. Jarville-la-Malgrange: Laboratoire d’Archéologie des Métaux, 2017. s. 24. ISBN N.
  [Journées des restaurateurs en archéologie /31./. 12.10.2017-13.10.2017, Nancy]. Méthodes de restauration passées et actuelles de l´ambre archéologique
 • SVOBODOVÁ, Ljuba: Změny restaurátorských technik v čase.  [Changes in restoration techniques over time.] Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Vol. 2. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016 – (Blažková, G.), s. 256-281. Castrum Pragense, 13. ISBN 978-80-87365-94-6
 • Pulcová, K. – Kloužková, A. – Svobodová, Ljuba: Restaurování různých typů materiálů.  SVK 2016 – Sekce: Restaurování a konzervování skla a keramiky. Praha. PosterRestaurování různých typů materiálů
 • SVOBODOVÁ, Ljuba: Konzervování archeologických jantarů. [Conservation of archaeological amber.] In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2016, – (2016) = Forum for conservators-restorers: Brno, 13.-15. 09. 2016. Brno: Metodické centrum konzervace/Technické muzeum v Brně, 2016. 174 stran.  ISSN 1805-0050,  s. 116-122. KONZERVOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH JANTARŮ
 • Svobodová, Ljuba – Kloužková, A.: Proměny restaurování keramických nálezů v čase. [Transformations of the restoration techniques for ceramic finds in time.In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2016, – (2016) = Forum for conservators-restorers: Brno, 13.-15. 09. 2016. Brno: Metodické centrum konzervace/Technické muzeum v Brně, 2016. 174 stran.  ISSN 1805-0050,  s. 110-115. PROMĚNY RESTAUROVÁNÍ KERAMICKÝCH NÁLEZŮ
 • Kloužková, A. – Hajmanová, D. – Kavanová, M. – Kohoutková, M. – Svobodová, Ljuba: Characterisation and restoration of an archaeological finding from the Rudolfine Prague. In: 41. International Symposium On Archaeometry (ISA), 15. – 21. 05. 2016, Kalamata, Greece
 • Fiškandlová, I. – Kloužková, A. – Svobodová, Ljuba – Dragoun, Z. – Tryml, M. – Mjartan, J.: Charakterizace a restaurování historických keramických dlažeb. In: Metodický den v rámci mediálního tématu NPÚ „Cihla a její matka hlína” 12. 11. 2015 Brno
 • Hajmanová, D. – Kloužková, A. – Svobodová, Ljuba
  Restaurování novověké keramiky z domu „U Mecenáše“. [Restoration of modern ceramic vessels from the house „U Mecenáše“.]
  In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2015, č. 2015 (2015), = Forum for conservators-restorers: Plzeň, 8.– 10. 09. 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2014.162 s. ISSN 1805-0050, s. 95-99. Prezentace U Mecenáše Plzeň 2015
 • Kloužková, A. – Zemenová, P. – Frolík, Jan – SvobodováLjuba: Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS.
  [Assessment of medieval pottery from Lažany, near Chrudim by means of XRF, XRD, OM, DSC-TG and RS analyses.] Archaeologia historica. Roč. 39, č. 1 (2014), ISSN 0231-5823. 75-87 s.
  [Mezinárodní konference archeologie středověku /45./. Kutná Hora, 16.09.2013-19.09.2013]
 • SVOBODOVÁ Ljuba:Restaurování zahradní dekorativní keramiky Albrechta z Valdštejna. [Restoration of garden decorative pottery owned by Albrecht von Wallenstein.]
  In: Fórum pro konzervátory-restaurátory 2014 = Forum for conservators-restores: Ústí nad Labem, 9.– 11. 09. 2014. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2014. 148 s.  ISSN 1805-0050. 97-103 s.
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování sádrového odlitku sv. Václava. [Restoration of the plaster copy of the statue of St Wenceslas.] In: Fórum pro konzervátory-restaurátory 2013 = Forum for conservators-restores: Hodonín, 10.-12.9.2013. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. 153 s. ISBN 978-80-86413-98-3. 121-125 s. PDF
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování historických keramických kachlů.  [Restoration of historical ceramic tiles.] Technologie výroby keramických kachlů. [Praha] : Silikátový svaz, 2013 – (Fiala, M.), s. 74-93 ISBN 978-80-86821-69-6.
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Zásady restaurování slinuté keramiky. [Principles of sintered ceramics restoration.Zdobení keramiky a porcelánu. [Praha] : Silikátový svaz, 2013 – (Kalabisová, J.), s. 103-111 ISBN 978-80-86821-72-6.
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování zahradní keramiky z Libosadu u Jičína.  [Restoring garden pottery from Libosad by Jičín.] Sklář a keramik. Roč. 62, 13-14 (2012), s. 374-376. ISSN 0037-637X. PDF
 • Zemenová, P. – Svobodová, Ljuba – Kloužková, A. – Alblová, D.: Mikrostruktura a restaurování pravěkých nádob z Běchovic.  [Microstructure and restoration of prehistoric vessels from Běchovice.] Sklář a keramik. Roč. 62, 13-14 (2012), s. 357-361. ISSN 0037-637X. PDF
 • Kloužková, A. – Svobodová, Ljuba – Zemenová, P.: Zpracování keramického středověkého souboru z Lažan u Skutče.  [Treatment of medieval ceramic set of Lažany near Skuteč.]
  Sklář a keramik. Roč. 62, 13-14 (2012), s. 362-367. ISSN 0037-637X.
 • Jonášová, Šárka – Kloužková, A. – Svobodová, LjubaCharakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček.  [Characterization and restoration of glazed historical pelvises.]
  Sklář a keramik. Roč. 62, 13/14 (2012), s. 368-373. ISSN 0037-637X. PDF
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování souboru zahradní keramiky z Libosadu u Jičína.  Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. Roč. 72, č. 4     (2012), s. 285-288. ISSN 1210-5538.
 • SVOBODOVÁ Ljuba:  Restaurování historických keramických předmětů. In HANYKÝŘ Vladimír (ed.). Keramika. Plzeň : Plzeňský kraj, 2012, s. 237-250. ISBN: 978-80-86821-63-4.
 • Přednáška: Restaurování archeologické keramiky a porcelánu v souladu s etickými principy a s využitím moderní materiálové báze. Publikováno in: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, Bratislava, Slovensko, 3. – 4. 11. 2011. Konferenci pořádalo Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita. PDFprezentace
 • Jonášová Šárka –   Kloužková Alexandra –  Svobodová LjubaRestaurování užitné keramiky z 16. století. [The restoration of the utility ceramics from the 16th century.]
  Publikováno in: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2012, s. 208-211. ISBN 978-80-8060-288-8.
  [Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava (SK), 03.11.2011-04.11.2011]
 • Cílová Zuzana – Svobodová LjubaHodnocení vývoje materiálů a technik používaných při restaurování a konzervování skla na příkladu nekonzervačního zásahu. [The evaluation of development of the materials and techniques used during glass restoration and conservation on the re-conservation example.] Fórum pro konzervátory-restaurátory. Vydalo Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně, 2011, ISSN 1805-0050, str. 90–93. PDF
 • Poster pro Konferenci konzervátorů-restaurátorů, pořádanou Komisí konzervátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR v Opavě, ve dnech 6. – 8. 09. 2011. Cíĺová Zuzana – Svobodová LjubaHodnocení vývoje materiálů a technik používaných při restaurování a konzervování skla na příkladu nekonzervačního zásahu.  [The evaluation of development of the materials and techniques used during glass restoration and conservation on the re-conservation example.] PDF
 • Poster pro Konferenci konzervátorů-restaurátorů, pořádanou Komisí konzervátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR v Opavě, ve dnech 6. – 8. 09. 2011. Jonášová Šárka – Kloužková Alexandra – Svobodová LjubaHodnocení střepové hmoty keramických talířů včetně jejich restaurování. [The evaluation of potsherd material of the ceramic plates including their restoration.PDF
 • SVOBODOVÁ, L.: Restaurování halštatského koflíku s uchem. [The restoration of Hallstatt cup with handle.] Zpravodaj STOP: časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Svazek. 13, č. 1 (2011), ISSN 1212-4168, str. 4–8. PDF
 • SVOBODOVÁ, L.: Zásady restaurování slinuté keramiky. [The principles of the sintered ceramics restoration.] Zpravodaj STOP: časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Svazek. 13, č. 1 (2011), ISSN 1212-4168, str. 26–35. PDF
 • SVOBODOVÁ, L.: Rekonstrukce čínské porcelánové mističky ze 16.století. [The reconstruction of Chinese porcelain bowl from the 16th century.] Zpravodaj STOP: časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Svazek. 13, č. 1 (2011), ISSN 1212-4168, str. 36–39. PDF
 • Vítovcová, K. – SvobodováLjuba – Kloužková, A.: Restaurování tuhovaných nádob. [The restoration of the graphited pottery.] Zpravodaj STOP : časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Roč. 13, č. 1 (2011),  ISSN 1212-4168, s. 14-18.
 • Dvořáková Trochová, E. – Kloužková, A. – SvobodováLjubaRekonzervace porcelánové konvice.  [The re-conservation of the porcelain teapot.] Zpravodaj STOP: časopis společnosti pro technologie ochrany památek. Roč. 13, č. 1 (2011), ISSN 1212-4168, s. 40-44.
 • Jonášová, Š. – Kloužková, A. – SvobodováLjubaRestaurování keramických trojnožek. [The restoration of the ceramic pans.]. Praha, 2011. [Muzea, památky a konzervace /6./. 31.05.2011-01.06.2011, Brno].
 • Recenzovaná přednáška: SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999 – 2007. [The restoration of the archaeological ceramics from polyculture funeral locality Vliněves 1999-2007.] Publikováno in: Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Uherské Hradiště 2010, Technické muzeum v  Brně, ISBN 978-80-86413-72-3, ISSN 1801-1179, str. 47–54.  ( Textpřílohy).
 • Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek. Přednáška: SVOBODOVÁ Ljuba: Zásady restaurování slinuté keramiky. [The principles of the sintered ceramics restoration.] Publikováno in: STOP, odborný seminář Restaurování slinuté keramiky, 2010, Národní muzeum, Praha, str. 32-47 . (PDF)
 • Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek „Ohradní zdi“, přednáška: SVOBODOVÁ Ljuba: Konzervování torz historických dřevěných staveb na Pražském hradě. [The conservation of the historical wooden building torsos at Prague Castle.] Publikováno in: STOP, odborný seminář Ohradní zdi, 2009, Národní muzeum, Praha, str. 26–34. (PDF)
 • Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek „Restaurování pórovité keramiky“, přednáška: SVOBODOVÁ Ljuba: Způsoby konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky. [The methodology of the porous archaeological ceramics conservation and restoration.] Publikováno in: STOP, odborný seminář Restaurování pórovité keramiky, 2009, Národní muzeum, Praha, str. 26-40 . (PDF)
 • SVOBODOVÁ Ljuba: Restaurování archeologické keramiky. [Archaeological ceramics restoration.] Zpravodaj Silikátového svazu. Roč. 14, č. 1 (2008), s. 8-14. ISSN 1801-7053 . (PDF)
 • 2007 – na Konferenci konzervátorů a restaurátorů ve Znojmě přednáška na téma: Dlouhodobá ochrana a péče o archeologický areál pod deskou III. nádvoří Pražského hradu se zaměřením na konzervování dřevěných prvků. [Long-lasting preservation and treatment of archaeological area under the 3rd courtyard of the Pargue castle with interiority to wood components.] Publikováno in:  Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Brno : Technické muzeum v Brně, 2007, s. 30-35 ISBN 80-86413-41-1. ISSN 1801-1179.
 • 1998 – na semináři Konzervování a restaurování sbírkových předmětů v  Kopřivnici přednáška na téma: Možnosti využití moderní počítačové techniky PC při zpracování keramického střepového materiálu. [Possibilities of PC utilisation for archaeological pottery and potsherds reconstruction/evaluation.] Publikováno in: Sborník z  konzervátorského a restaurátorského semináře, Kopřivnice 1998. Vydalo Technické muzeum v Brně pro Komisi konzervátorů – restaurátorů a preparátorů při AMG, 1999, ISSN 1212-2742, str. 123-130. (RESUMEANGTEXT PDF)
.

Stálé archeologické expozice

Restaurování archeologických artefaktů pro archeologické expozice ve (výběr): Vlastivědném muzeu v Slaném, Vlastivědném muzeu v Litoměřicích, Muzeum Mladoboleslavska, palác Templ, Mladá Boleslav, 2000 – restaurování 23 nádob, rekonstrukce modelu lužického hrobu in situ, vytvoření kopie hrotu typu Quison pro multimediální stálou prezentaci pravěku a středověku regionu ad.

 

Výstavy

Restaurování archeologických artefaktů pro výstavy (výběr):

 • 2016 – Libice nad Cidlinou – historie na soutoku. POZVANKA_LIBICE_DL_mail
 • 2015 – Dvacet let výzkumu památky UNESCO. Hrádek v Kutné Hoře.  20-let-pozvanka, Kutná Hora – Jezuité
 • 2014 – „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300″. Valdštejnská jízdárna, NG Praha
 • 2013 – „Jezuitská kolej od pravěku po dnešek. Archeologický výzkum 1998–2012“. Galerie Středočeského kraje, v Jezuitské koleji v Kutné hořePDFČT 24
 • 2011 – Dávné civilizace pod zahradou… Aneb, můžese to stát i vám! Východočeské muzeum v Pardubicích
 • 2011 – Porcelán na Pražském hradě. Správa Pražskéhohradu, Letohrádek královny Anny.Stolování PH 2011. Stolování PH 2011Stolování PH 2011Výběr exponátůKultura s Dvojkou
 • 2009 – 12 nej…objevů pražské archeologie. Muzeum hlavního města Prahy
 • 2009 – Vliněves včera a dnes. Národní muzeum v Praze
 • 2008 – Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století. Z  archeologického výzkumu Klecany. Oblastní muzeum v Brandýse n. Labem
 • 2008 – Výstava v Ústavu šlechtičen v areálu Pražského hradu
 • 2007 – Klecany. Archeologický výzkum. Výstava nálezů z doby počátků českého státu z 10. století. Oblastní muzeum v Brandýse n. Labem
 • 2006 – Tišice ve světle nových a starých nálezů, Regionální muzeum Mělník
 • 2000 – Europas Mitte um 1000, Pražský hrad