RNDr. Křivánek Roman Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: geofyzik
telefon: 257 014 333
e-mail: krivanek@arup.cas.cz
specializace: geofyzika v archeologii, průzkum a ochrana archeologických památek, historická kartografie, rekonstrukce krajiny
Projekty
R300021421
A8002301
PK01P04OPP011
IPP1043020
PK99P04OPP007
978-80-87365-69-4

Specializace: geofyzikální metody v archeologii, nedestruktivní archeologie, průzkumy archeologických památek, historická kartografie a rekonstrukce krajiny aj.

.
Studium a zaměstnání:
1984-1989: Přírodovědecká fakulta University Karlovy Praha, Katedra Užité geofyziky – obor Užitá geofyzika (1989 Mgr., 1991 RNDr.)
2003-2011: FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou – obor Pravěká a raně středověká archeologie (2011 Ph.D.)

1983-1984: oddělení Geomechaniky Uranové Doly Hamr – geofyzik-dělník
1989-1992: expozitura Most Archeologického ústavu ČSAV – geodetické a geofyzikální práce
1993-1994: Ústav Archeologické Památkové Péče SeveroZápadních Čech Most – geofyzik
od 1994: Oddělení Prostorové Archeologie Archeologického ústavu AV ČR v Praze – geofyzik
od 2008: Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. – geofyzik

.

Pedagogická činnost:
– od 2000: každoročně ½ semestru přednášek na Katedře archeologie Západočeská university v Plzni (Letecká archeologie a geofyzikální prospekce)
– jednotlivé přednášky (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty University Karlovy Praha, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně, Katedra archeologie University Hradec Králové, Ústav klasické archeologie na FF UK Praha, Archeologický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích aj.)
– vedení 2 diplomových prací na PřF UK Praha (Budínský, 2005-2006) a na KAR FF ZČU v Plzni (Baierl, 2008-2010)

Stáže/studijní pobyty:
1993: odborný kurs Geofyzika v archeologii v rámci Summerschool of London University College – Bighor Villa, West Sussex, V. Británie
2001: studijní pobyt a společný terénní průzkum s polskými kolegy v rámci mezinárodního projektu (Non-destructive methods of surveying of archaeological sites), IAE PAN Warszawa, Polsko

Projekty:

Vedení projektů:

– 1999 – 2000: Identifikace zaniklých opevnění i vnitřní struktury osídlení hradišť (OPP MK ČR: PK99P04OPP007, Křivánek)
– 2000 – 2001: Rozšíření možností aplikace geofyzikálních metod v archeologii v Čechách (dílčí podprojekt v rámci projektu AV ČR: Rozvoj unikátních diagnostických a detekčních metod – Program podpory rozvoje přístrojového vybavení progresívních vědních oborů, Křivánek)
– 2003 – 2007: Geofyzikální průzkumy v archeologicky nezkoumaných částech českých oppid (GA AV ČR: A8002301, Křivánek a kol.)
– 2008-2013: Ohrazené areály v pravěku a raném středověku (interní téma v ArÚ Praha: AVZOZ80020508, Křivánek a kol.)
– 2014-2015: Nedestruktivní výzkum významných a ohrožených archeologických lokalit v Ústeckém kraji (projekt regionální spolupráce AV ČR: R300021421, Křivánek a kol.)

Účast v mezinárodních projektech:
1991 – 1996: projekt Ancient Landscape Reconstruction in Northern Bohemia (ALRNB) mezi University of Sheffield, ArÚ Praha a expoziturou Most
1992 – 1997: projekt SEARCH University of Sheffield (arch. průzkum opuštěných ostrovů v jižní části Vnějších Hebrid)
1993: grant na výzkum osídlení Krušných hor mezi expoziturou Most ArÚ a Landesamt für Denkmalpflege Dresden
1995: projekt Abú Dhabi Islands Archaeological Survey Project (ADIASP) University of London
1997: projekt zaměřený na výzkum nivy dolního toku Ohře mezi University of Sheffield, University of Newcastle a ArÚ Praha
2000 – 2002: mezinárodní projekt Non-destructive methods of surveying of archaeological sites mezi IAE PAN Warszawa a ArÚ AV ČR Praha
2001: účast při archeologickém výzkumu v Bulharsku (Drama 2001) v rámci 19. sezóny výzkumu University Saarbrucken
2002: účast na expedici v Egyptě (Abusír 2002) v rámci smlouvy o spolupráci mezi ArÚ Praha a Českým národním egyptologickým centrem
od 2006 komplexní geofyzikální průzkumy na základě smlouvy o spolupráci mezi PÚ Bratislava a ARÚ Praha (kupř. průzkumy lokalit Kopčany a Kostolany p. T.)
2009 – 2013: česko-polský projekt „Stratygrafia wybranych grodów najstarszego panstwa Przemyslidów i Piastów w swietle porównawzcych badan nieinwazyjnych“ mezi Oddzialem IAE PAN v Poznani + ARÚ Praha a Muzeem Pierwszych Piastów na Lednicy, Kara-Křivánek-Tabaka a kol.)
2010 – 2012: česko-švýcarský projekt „The hillfort of Vladař.“ Revealing the potential of the suburbium and excavation of the uniquely preserved wooden constructions from 5th cent. BC within the waterlogged deposits (projekt s interní podporou mezinárodních projektů AV ČR: Chytráček a kol. + laboratoř Lausanne).
2012 – 2014: česko-německý projekt „Pohřební areály elit v době železné. Dokumentace a konzervace ohroženého monumentu v jižních Čechách“ (projekt s interní podporou mezinárodních projektů AV ČR: M300021201, Chytráček a kol. + Mainz).

Účast v tuzemských projektech:
od 1991: projekt Archeologická databáze Čech (interní projekt ARÚ AV ČR Praha, Kuna a kol.)
1996 – 1997: Predikce archeologických areálů ArÚ Praha (GAČR: 404/95/0523, Neustupný)
1997 – 2002: Sídelní prostor pravěkých Čech – přínos nedestruktivních metod archeologického výzkumu ArÚ Praha (GAČR: 404/97/K024, Gojda a kol.)
1998 – 2000: Význam Labe pro kontakty mezi Čechami a Saskem v době laténské (GA AV ČR: A9002809/98, Salač a kol.)
1998 – 2000: Lovosicko a okolí v době laténské a římské ArÚ Praha (GAČR: 404/98/1565, Salač a kol.)
1999-2001: Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postaveni v raném přemyslovském státě mezi ArÚ Praha (GAČR: 404/99/1060, Boháčová a kol.)
2001 – 2004: Pravěké hradiště Plešivec, metody dokumentace lokalit ohrožených nelegálním užíváním detektorů kovů OM Příbram a ArÚ Praha (OPP MK ČR: PK01P04OPP011, Korený a kol.)
2001 – 2004: Počátky antropogenní činnosti v aluviu Doubravy ArÚ Praha (GAČR: A8002104, Pavlů a kol.)
2002 – 2004: Raně středověké sídliště v Hrdlovce ArÚ Praha (GA AV ČR: A8002201, Meduna a kol.)
2002 – 2006: Sídelní struktury přelomu doby bronzové a železné, jako odraz hlubších změn v historickém vývoji mezi ArÚ Praha (GA AV ČR: A8002204, Chytráček a kol.)
2005-2010: Opomíjená archeologie (Výzkumný záměr KAR ZČU Plzeň, MSM 4977751314, Vařeka-Gojda a kol.)
2008-2010: Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů (GA AV ČR: KJB800020803, Mařík a kol.)
2008-2010: Zázemí raně středověkého hradiště jako ekonomický systém (GA ČR: 404/08/1696, Mařík a kol.)
2009 – 2011: „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové“ (GAČR: 404/09/P125, Chvojka a kol., JČU České Budějovice)

.

Další aktivity:
– geofyzikální měření v rámci záchranných a předstihových archeologických výzkumů ARÚ Ptaha i jiných archeologických institucí
– interdisciplinární spolupráce s jinými pracovišti s podobnou specializací (např. na PřF UK Praha, Geonika, INSET, Tengler aj.)
– prezentace výsledků na mezinárodních konferencích (např. Archaeological Prospection, CAA, Archaeometry, Kelti aj.) a na podobných tuzemských setkáních (např. kolokvium Výzkumy v Čechách aj.)
– popularizační aktivity (např. příspěvky na archeologických výstavách, v publikacích, tematických filmech, informačních materiálech o archeologických lokalitách aj.)

.

Výběr z publikační činnosti (2004-2015):

Výběr literatury (2004-2014):
2004
Křivánek, R.. 2004: kap. 4. Geofyzikální metody. In: M. Kuna (ed.) et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, Academia, 117-183.
Křivánek, R.. – Kuna, M. 2004: kap. 5. Průzkum detektory kovů. In: M. Kuna (ed.) et al.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, Academia, 185-193.
Křivánek, R.. 2004: 2.3. Geophysical prospection. New perspectives for settlement studies in Bohemia. In: Gojda, M. (ed.) et al.: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archeology – Czech research project 1997-2002, Academia, 47-71.
Křivánek, R. 2004: Geophysical survey in the archaeologically univestigated parts of Czech oppida. Antiquity – Project Gallery (http://antiquity.ac.uk/ProjGall/krivanek/index.html).

2005
Křivánek, R.. 2005: New scale of application of geophysical survey on sites discovered by aerial prospection in archaeological projects in Bohemia. In: Kars, H. – Burke, E. (eds.): Proceedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, Volume 3, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-14.
Mrlina, J. – Křivánek, R. – Majer, A. 2005: Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze. In: J. J. Maříková-Kubková – M. Bravermanová – A. Kováč – R. Křivánek – P. Měchura – J. Mrlina – J. Šindelář – M. Šindelářová – B. Vácha – J. Vandělík: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Castrum Pragense 6, 99-124.
Křivánek, R. 2005: Role geofyzikálních měření v archeologických projektech ARÚ Praha. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie VI, Brno, 129-138. RK2005b.pdf
Křivánek, R. 2005: Geofyzikální měření na Pohansku u Břeclavi v letech 2000-2002. Archeologické rozhledy LVII/1, 139-146. RK2005a.pdf

2006
Křivánek, R. 2006: Magnetometric prospection of various types of large ditched enclosures in Bohemia. Archaeological prospection vol. 13/1, Wiley InterScience, Gaffney, C. – Aspinall, A. – Conyers, L. B. (eds.), 25-43.
Křivánek, R. 2006: Shrnutí výsledků geofyzikálních měření ARÚ Praha na moravských archeologických lokalitách sledovaných ve spolupráci s moravskými archeology (2000-2005). In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie VII, Brno, 77-92. RK2006.pdf
Křivánek, R. 2006: Nelegální využívání detektorů kovů není problém několika jednotlivých lokalit. Archeologické rozhledy LVIII/2, 313-321.
Křivánek, R. – Kuna, M. – Korený, R. 2006: Hradiště Plešivec – preventivní detektorový průzkum a dokumentace stavu lokality. Archeologické rozhledy LVIII/2, 329-343.

2007
Křivánek, R. 2007: Příspěvek geofyzikální měření k poznatelnosti vybraných výšinných opevněných lokalit (převážně hradišť) v Čechách. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2007, Brno, 90-99. RK2007b.pdf
Budínský, V. – Křivánek, R. 2007: Shrnutí geofyzikálních průzkumů v areálu hradiště Kozly, okres Mělník. Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost sv. 25, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 139-147.
Křivánek, R. – Čižmář, M. 2007: The combination of magnetometric prospection and other non-destructive survey methods of a large La Tène site near Němčice, Central Moravia, present results and future possibilities.
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 41 – 2007, Archaeological Prospection (I. Kuzma ed.) – Topics and Abstracts, 7th International Conference on Archaeological Prospection, 11-15 September 11-15, 2007, Nitra, Slovakia , Archeologický ústav SAV Nitra, 205-207.
Křivánek, R. 2007: Využití geofyzikálních metod ARÚ Praha při průzkumech archeologických lokalit v Jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, 435-451. RK2007a.pdf

2008
Křivánek, R. 2008: Detailní měření magnetické susceptibility v odkrytých archeologických situacích. Archeologické rozhledy LX/4, 695-724. RK2008c.pdf
Křivánek, R. 2008: Geofyzikální měření při ověřování výsledků leteckých průzkumů v severozápadních Čechách. In: Černá, E. – Smrž, Z. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 385-397. RK2008a.pdf
Venclová, N. – Křivánek, R. 2008: Nedestruktivní archeologie hutnických areálů. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 375-384. RK2008b.pdf
Křivánek, R. 2008: Nové výsledky geofyzikálních průzkumů v širším areálu pravěkého a raně středověkého hradiště Zámka, Praha-Bohnice, obv. Praha 8. Archaeologica Pragensia 19, Muzeum hlaního města Prahy, 233-256. RK2008d.pdf
Křivánek, R. 2008: Příklady využití magnetometrických metod při průzkumech zalesněných archeologických lokalit. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2008, Brno, 70-77. RK2008e.pdf
Křivánek, R. 2008: Geophysical survey in the archaeologically un-investigated parts of Czech oppida. In: Martin, L. (ed): ISAP News, Issue 14, January 2008, The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection, Bradford, 7-10 (www-zdroj: http://www.bradford.ac.uk/acad/archsci/archprospection/newsletters.php ).
Hložek, J. – Křivánek, R. 2008: Komplexní nedestruktivní průzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ. Castellologica bohemica 11, Praha, 297-312.
Křivánek, R. 2009: 3. Geophysical survey at South Abusir in 2002. In: M. Bárta et al. (ed.): Abusir XIII. Tomb complex of the vizier Qar, his sons Qar junior and Senedjemib, and Iykai. Abusir South 2. Charles University in Prague. 19-26 + 320-323. RK2009b.pdf

2009
Křivánek, R. – Mařík, J. 2009: Early Medieval stronghold Libice nad Cidlinou. An example of use of geophysical methods in systematic non-destructive archaeological project. ArcheoSciences, revue d´archéométrie, suppl. 33 (Mémorie du sol, espace des hommes), Presses de Universitaires de Rennes, 93-95.
Gojda, M. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Rytíř, L. – Trefný, M. 2009: Archeologie krajiny na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích. Archeologické rozhledy LXII, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 259-292.
Křivánek, R. 2009: Uplatnění geoelektrických metod při průzkumech zaniklých středověkých lokalit. In: V. Hašek -R. Nekuda- M. Ruttkay (eds): Ve službách archeologie 1/2009, Fineso s.r.o. Brno, 22-28.
Brych, V. – Dragoun, Z. – Křivánek, R. 2009: Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. (Předběžné výsledky v roce 2008). In: M. Mašek – P. Sommer – J. Žemlička a kol., Vladislav II. Druhý král Přemyslova rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 107-115.
Gajdoš, V. – Křivánek, R. – Rozimant, K. 2009: Výsledky geofyzikálneho výskumu NKP Kostol sv. Juraja. In: Maříková – Kubková, J. – Baxa, P. (eds.): Kostol sv Juraja, Kostoľany pod Tribečom, História, Archeológia, Prírodné vedy, dejiny umenia, Pamiatková obnova, Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Monumentorum Tutela 21, 45-52.
Křivánek, R. 2009: Využití geofyzikální měření při sledování archeologických lokalit v severozápadních Čechách v letech 2007-2008. In: Kuljavceva Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 16, ÚAPPSZČ, v.v.i., Most, 197-207. RK2009a.pdf

2010
Křivánek, R. 2010: Geofyzikální průzkum hradišť Přerovská hůra a Zámka ohrožených stavebním záměrem. Archeologické rozhledy LXII/3, 480-491. RK2010d.pdf
Hložek, J. – Křivánek, R. – Procházka, M. 2010: Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemika, 12. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 385-396.
Chvojka, O. – John, J. – Menšík, P. – Frána, J. – Křivánek, R. 2010: Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 53-71. RK2010c.pdf
Křivánek, R. 2010: Archeogeofyzikální průzkumy ARÚ Praha v jižních Čechách v letech 2007-2009 Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 261-272. RK2010b.pdf
Chytráček, M. – Šmejda, L. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Křivánek, R. – Kočár, P. – Klsák, J. 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen. [Framework from 5th century BC in former spring on the grounds of the fortified settlement foregrounds Vladař in West Bohemia.]. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 19, Chytráček, M.; Gruber, H.; Michálek, J.; Sandner, R.; Schmotz, K. (eds), Fines Transire. Rahden/Westf : Marie LeidorfS. 183-192.
Křivánek, R. – Gojda, M. 2010: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu. Živá archeologie : (re)konstrukce a experiment v archeologii 11 (2010), Hradec Králové, 92-95. RK2010a.pdf

2011
Křivánek, R. 2011: Combination of non-destructive methods for the observation of the state of subsurface preservation of ploughed archaeological sites: A case study from oppidum Stradonice in Bohemia. In: Turbanti-Memmi, I (ed.). Proceedings of the 37th International Symposium of Archaeometry 12th – 16th May. Siena, Italy (www.springerlinc.com): 527 – 532.
Křivánek, R. 2011: kap. 4. Využití archeogeofyzikálních měření při výzkumu Podřipska v letech 2005-2010. In: Gojda, M.- Trefný, M. a kol. (eds.): Archeologie krajiny pod Řípem. Opomíjená archeologie, svazek 2, KAR FF ZČU v Plzni, 41-46.
Křivánek, R. 2011: The different ways of collaboration of geophysical and archaeological methods in research project “Neglected Archaeology” of the Department of Archaeology of the University of West Bohemia in Pilsen. In: Turbanti-Memmi, I (ed.). Proceedings of the 37th International Symposium of Archaeometry 12th – 16th May. Siena, Italy (www.springerlinc.com): 533 – 540.
Křivánek, R. – Frolík, J. – Musil, J. 2011: Geofyzikální průzkum benediktinského kláštera v Podlažicích, okr. Chrudim. In: Doležalová, E. – Meduna, P. (eds.): Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 129-137.
Hložek, J. – Křivánek, R. – Menšík, P. 2011: Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí? Archaeologica historica 36/11/1 (Měřínský, Z. et Kouřil, P. eds.), Brno, 223-242.
Křivánek, R. 2011: 6.3. Shrnutí výsledků geofyzikálních průzkumů v mikroregionu říčky Smutná. In: Chvojka, O. (ed): Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 8, Č. Budějovice, 248-254.

2012
Řídký, J. – Daněček, D. – Sedláček, Z. – Smejtek, L. – Kostka, M. – Křivánek, R. 2012: Geophysical survey of rondels in the Czech Republic – contribution in: J. Řídký – D. Daněček: New Neolithic Rondels in Bohemia. In: Brthenes, F. – Meller, H. (eds): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa. Halle: Landesmuseums für Vorgeschichte, Sachsen-Anhalt (Tagungen des 8). Proceedings of the International Workshop Goseck, 7.-9. May 2004, 223-238.
Mařík, J. – Křivánek, R. 2012: Systematický nedestruktivní výzkum raně středověkého hradiště Libice nad Cidlinou. Nedestruktivní výzkum akropole libického hradiště. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, 67-70, 89-90.
Křivánek, R. 2012: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2010-2011. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, Č. Budějovice, 223-234. RK2012b.pdf
Křivánek, R. 2012: A Comparison of a Surface Artefact Collection and Geophysical Prospection Information – Examples from the Vraný Micro-region, Distr. Kladno. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA), Volume III, Issue 1/2012, Olomouc, 155-161. RK2012a.pdf
Křivánek, R. 2012: 2.4. Geofyzikální výzkum v letech 2011-2012. In: Venclová, N. – Valentová, J. a kol.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses – Volumen 38, Národní muzeum, Praha, 21-23, 51, 196-197.

2013
Křivánek, R. (ed.) – Danielisová, A. – Drda, P. 2013: Geofyzikální průzkum oppid v Čechách. Zhodnocení projektu (2003-2007). – Geophysical survey of oppida in Bohemia. The evaluation of project (2003-2007). Archeologické studijní materiály 23, ARÚ AV ČR Praha, ISBN 978-80-87365-69-4.
Křivánek, R. 2013: Changes of structure and extent od Early Medieval strongholds in Central Bohemia from geophysical surveys of sites. In: Neubauer, W. – Trinks, I. – Salisbury, R. B. – Einwögerer (eds.): Archaeological prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection, Vienna, May 29th – June 2nd 2013. Austrian Academy of Sciences Press, Wien, 281-284.
Dreslerová, D. – Waldhauser, J. – Abraham, V. – Kočár, P. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Sádlo, J. 2013: Bezdězsko – Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech. Archeologické rozhledy LXV-2013, ARÚ Praha, 535-573. RK2013d.pdf
Křivánek 2013: Geofyzikální průzkum nově prokázaného pravěkého hradiště na k. ú. Zlončice, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách, ročník 17/1, 2013. ÚAPPSČ, Praha, 115-120. RK2013a.pdf
Baierl, P. – Hložek, J. – Křivánek, R. – Menšík, P. 2013: Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku – Ein ehemaliger Kalkofen in Vorfeld der Burg Příběničky in Gebiet von Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, Č. Budějovice, 237-248. RK2013b.pdf
Křivánek, R. 2013: Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách. In: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Č. Budějovice, 167-178. RK2013c.pdf
Křivánek, R. 2013: Geophysical surveys of abandoned quadrangular enclosures (“Viereckschanzen”) from La Tène period in Bohemia. In: Fry, R. – Brown, H. (eds.): ISAP News, Issue 36, August 2013, The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection, Bradford, 5-7 (www-zdroj: http://www.archprospection.org/isapnews/isapnews-36)

2014
Křivánek, R. 2014: Different use of magnetometric field methods in Czech archaeology. In: Braekmans, D. – Honings, J. – Degryse, P. (eds.): Proceedings of the 39th International symposium on Archaeometry, 28 May – 1 June 2012, Leuven, Belgium, KU Leuven, 302-305. RK2014a.pdf
Křivánek, R. 2014: Hillfort investigations in the Czech Republic. In: Smith, C. et al. (ed.): Encyklopedy of global archaeology. New York, Springer, ISBN 978-1-4419-0426-3, 3371-3375.
Křivánek, R. 2014: Shrnutí výsledků dosavadních geofyzikálních měření v areálu Němčice nad Hanou z doby laténské. In: Čižmářová, J – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Morava mezi pravěkem a historií (publikace věnovaná památce M. Čižmáře), MZM Brno, 785-799. RK2014b.pdf
Křivánek, R. 2014: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2012-2013. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, Č. Budějovice, 371-382. RK2014d.pdf
Lissek, P. – Derner, K. – Šrein, V. – Bohdálek, P. – Křivánek, R. 2014: Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013 – Untersuchung der Bergbausiedlung Kremsiger im Jahre 2013. Archaeomontan 2014. Ergebnisse und perspektiven, Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 23. bis 25. Oktober 2014 – Výsledky a výhledy, Mezinárodní konference, Dippoldiswalde 23.-25. říjen 2014. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, Landesamt fűr Archäologie Sachsen, Dresden, 151-166.
Křivánek, R. 2014: Geofyzikální průzkum v areálu husitského obléhacího tábora na předpolí Nového hradu v Praze-Kunraticích. Archeologické rozhledy LXVI/4, ARÚ AV ČR Praha, 633-650. RK2014c.pdf
Křivánek, R. 2014: Proč jsou (a budou) možnosti i výsledky geofyzikálních měření v areálech dříve zkoumaných mohylových pohřebišť problematické? Archeologie západních Čech 7, ZČM v Plzni, 161-169.

2015
Křivánek, R. 2015: Chapter 27. Hillfort investigations in the Czech Republic. In: M. Carver – B. Gaydarska – S. M. Subías (eds): Field archaeology from around the world. Ideas and approaches. Springer Briefs in archaeology. Springer International Publishing Switzerland, 157-161.

.

Prezentace

(PDF) – GEOFYZIKA V ARCHEOLOGII

(PDF) – ROLE GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PROJEKTECH ARÚ PRAHA

(PDF) – GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ V PROJEKTU SÍDELNÍ PROSTOR PRAVĚKÝCH ČECH

(PDF) – NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH, aneb výsledky nových geofyzikálních průzkumů v Jižním Abusíru.