RNDr. Křivánek Roman Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: geofyzik
telefon: 257 014 333
e-mail: krivanek@arup.cas.cz
specializace: geofyzikální metody v archeologii, nedestruktivní archeologie, průzkumy a ochrana archeologických památek, historická kartografie, rekonstrukce krajiny
Projekty
R300021421 Germáni ve středních Čechách. Výzkum, ochrana a prezentace archeologické lokality v katastru obce Holubice a příprava kulturně vzdělávací infrastruktury v regionu (Regionální spolupráce AV ČR)
R300021901 Nedestruktivní geofyzikální průzkumy zemědělskou činností ohrožených lokalit obsahujících různé typy příkopových ohrazení (Regionální spolupráce AV ČR)
EF16_013/0001439 Archeologický informační systém ČR – druhá generace
GA18-10747S Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
GA18-00477S Mezi avarskou a karolínskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v Čechách 8.-9. století.
CZ.02.2.69/0.0/0.0 /16_018/0002686 Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Dlouhodobě se zabývá aplikací geofyzikálních metod v archeologii. Při zpracování výsledků využívá kombinace s dalšími výsledky nedestruktivních i destruktivních metod archeologie. Mezi systematická témata sledovaná prostřednictvím geofyzikálních metod patří například výzkumy různých příkopových ohrazení, opevněných areálů hradišť, specifických výrobních areálů (sklárny, výroba železa) nebo také změn přirozených terénů, krajiny i rizik eroze archeologických lokalit.

V letech 1990–1994 pracoval na expozituře Archeologického ústavu v Mostě (následně na ÚAPPSZČ Most). Od pol. roku 1994 je stálým zaměstnancem ARÚ. Mezi roky 1994–2008 pracoval v Oddělení prostorové archeologie, v letech 2008-2017 v Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie, od roku 2017 působí v Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny.

V letech 1984-1989 vystudoval obor Užitá geofyzika na Katedře Užité geofyziky Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze (1989: Mgr, 1991: RNDr.). V letech 2006-2011 vystudoval postgraduálně obor Pravěká a středověká archeologie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (2011: Ph.D.).

Společně s M. Gojdou přednáší předmět „Letecká archeologie a geofyzikální prospekce“ na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde vede též vlastní seminář „Geofyzikální metody v archeologii“. Jednotlivými tematickými přednáškami se také nepravidelně podílel na výuce na ÚKA FF UK Praha, PřF UK Praha, AÚ FF JČU v Českých Budějovicích nebo KA UHK v Hradci Králové.

Publikace:
Researchgate.net
ASEP