RNDr. Herichová Iva

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení:
telefon: 224 373 350
e-mail: herichova@arup.cas.cz
specializace: terénní výzkum, aplikace geologických poznatků v archeologii
Výzkumy:
Projekty:
DF13P01OVV014
DF11P01OVV010
GA404/05/2671

Projekty:

2005 – 2007: Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech (GAČR 404/05/2671, účast)

2010 – 2015: Cradles of European Culture – Francia Media Programe Culture 2007-2013, (účast)

2011 – 2015: Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (NAKI, navrhovatel UTAM, účast)

2012 – 2016: Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI, účast)

 

Terénní výzkumy:

Jiřský klášter 2004

Jízdárna Pražského hradu 2004/2005

Nový svět čp. 89, 2009/2010

Tunel Blanka (Dejvice – Hradčany – Střešovice) 2008-2014

 

Výběr z publikační činnosti:

Fridrichová-Sýkorová, I. – Herichová, I. 2013: Praha paleolitická [Prague of the Paleolithic], Archeologie ve středních Čechách 17/1, 334-342.

Herichová, I. – Fridrichová-Sýkorová, I. – Tomková, K. 2012: Tunel Blanka, tunel do historie Prahy [Blanka Tunnel, a Tunnel to Prague History], Tunel 4/2012, 66-73.

Bartošová, V. – Herichová, I. – Kašička, F. – Tomková, K. 2010: Barokní opevnění Prahy v trase stavby tunelu Blanka, Zprávy památkové péče, roč. 70, 4/2010, 239–247.

Maříková-Kubková, J. – Herichová, I. 2009: Archeologický atlas Pražského hradu, díl I., Katerdrála sv. Víta – Vikářská ulice, Castrum Pragense 10.

Boháčová, I. – Herichová, I. 2008: Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu – The Early Medieval settlement area in the western part of the Hradčany promontory, Archaeologica Pragensia 19, 2008, 257-308.

Herichová, I. 2005: Vývoj georeliéfu v západní části severního předpolí Pražského hradu, In Tomková, K. (ed.): Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I.1, Castrum Pragense 7, 413-442.

Boháčová, I. – Herichová, I. 2004: Georeliéf jako zdroj poznání historického vývoje lokality, Forum urbes medii aevi 1, Brno, 10-17.

Boháčová, I. – Herichová, I. 2003: Poznámky ke genezi historického nadloží – Notes on the genesis of the historical deposits. In: I. Boháčová, ed.: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5. Praha, 112-132.

Herichová, I2003: Geomorfologie lokality v raném středověku – Site geomorphology in the Early Middle Ages. In: I. Boháčová, ed.: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5. Praha, 79-111.

Herichová, I. 1996: Rekonstrukce původního reliéfu jižního svahu v centrální části Pražského hradu, – The Reconstructed Relief of the Southern Slope in the Central Part of Prague Castle, Archaeologica Pragensia 12, 339-345.