prof. PhDr. Sommer Petr CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: Archeolog
telefon: 257 014 360
e-mail: sommer@arup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na duchovní kulturu středověku a na její odraz ve hmotné středověké kultuře. Specializuje se na tzv. církevní archeologii

Zabývá se mezioborovým výzkumem duchovní kultury středověké společnosti s akcentem na její christianizaci a každodennost. Provedl řadu výzkumů v areálech nejstarších českých klášterů a v prostorech středověkých sakrálních staveb. Na základě studia a interpretace archeologických, historických, ikonografických a uměleckohistorických pramenů usiluje o přesnější poznání středověkých sakrálních objektů, jejich užívání, datace a logické funkčnosti.

V letech 1968-1973 vystudoval na FF UK v Praze obory dějepis-prehistorie, v roce 1977 zde obhájil disertaci a v roce 1983 kandidátskou práci. V roce 2001 se na FF UK habilitoval na téma středověké duchovní kultury, v roce 2007 prošel na UK v Praze profesorským řízením a byl jmenován profesorem pro obor dějiny umění. V roce 2009 byl na základě úspěšné obhajoby monografie o sv. Prokopu jmenován v rámci AV ČR doktorem historických věd.

Jako vědecký pracovník působí také v Centru medievistických studií AV ČR a UK v Praze. V Ústavu pro archeologii FF UK v Praze přednáší obor církevní archeologie.

Od roku 2003 vedl český tým podílející se na mezinárodním projektu „Christianisation and State Formation in Central and Northern Europe“ (koordinace universita v Cambridge). Úspěšná oponentura celého projektu proběhla v únoru 2005.

Od r. 1997 do roku 2002 byl za ČR koordinátorem mezinárodního výstavního projektu „Střed Evropy okolo r. 1000“ (šlo o 27. výstavní projekt Rady Evropy, jehož český tým byl odměněn cenou AV ČR za rok 2002).

Publikace:
ASEP