prof. PhDr. Sommer Petr CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog, předseda Rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.
telefon: 257 014 360
e-mail: sommer@arup.cas.cz
specializace: církevní archeologie
Projekty:
IAA800020806
GA404/05/2099
GA404/02/0756

Specializuje se na církevní archeologii, pracuje také v Centru medievistických studií AV ČR a UK v Praze.

.

Projekty:

Zrod českého města a žebravé řády, GA ČR, 2016-

Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300, MKČR, 2011-1015

Sázavský klášter – začátky monastické kultury v Čechách, GA AV ČR, 2008-2012

Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost, Centrum základního výzkumu, MŠMT ČR, 2005-2011

Přemyslovci, budování českého státu a národa, program „Podpory projektů cíleného výzkumu“, AV ČR, 2005-2009

Komentovaná digitální databáze ikonografických a geodetických pramenů ke stavebním dějinám českých klášterů, GAČR, 2005-2008

účast na mezinárodním projektu „Christianisation and State Formation in Early Mediaeval Europe”, University of Cambridge, vedoucí projektu prof. Nora Berend, 2002-2004

Beneditini a počátky sakrální architektury v Čechách, GAČR 2002-2004

Databáze pramenů raného středověku v ČR, spoluřešitelství projektu NM v Praze financovaného MK ČR, 2000-2001

Střed Evropy okolo roku 1000/Europas Mitte um 1000, mezinárodní výstava (ČR, SRN, Maďarsko, Polsko, SR), 1998-2002

.

Výběr z publikační činnosti:

2017:

2017: Der Übergang zu Landeskirchlichen Strukturen. Christianisierung und Kirchenbau in Böhmen und Polen, in: 400-1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik (=Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa I), ed. Christian Lübke, Matthias Hardt, Leipzig, 222-231.

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací, in: Rozhovory s koordinátory Strategie AV21, ed. Markéta Vernerová, Luděk Svoboda, Praha, 134-143.

2016:

2016: K 700. výročí narození Karla IV., Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka a okresu Rakovnického XIV, 3-11.

2016: Středověký kostel – svědectví Homiliáře opatovického, in: Historiografické a historické problémy středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, Robert Šimůnek, Praha, 43-46, 172-176.

2016: Sázavská ikonografická drolerie, in: Ikonografie, témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, ed. Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl, Praha, 32-39.

Moderní technologie a historická metoda, in: X. sjezd českých historiků 14.-16.9.2011, svazek V., ed. Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Ostrava, 9-14.

2015

2015: (s Dušanem Foltýnem), Life in a Benedictine Monastery, Architectural Form and Daily Rhythm of Life, in: Open the Gates of Paradise, The Benedictins in the Heart of Europe 800-1300, ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha, 89-111.

2015: St. Benedict, in: Open the Gates of Paradise, The Benedictins in the Heart of Europe 800-1300. ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha, 63-73. 

2015: (s J. Waldhauserem) Archeologické výzkumy cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou v letech 1852-2010, in: Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou, ed. Miroslav Kovář, Praha, 26-59.

2015: I byl svatý opat Prokop rodem Čech, in: Střední Čechy, kolébka národních patronů, ed. Jiří Sláma a kol., Kladno, 143-168, 198-200.

2014

2014: Poustevník Vintíř/Gunther a nejstarší české benediktinské kláštery, in: Ora et labora (=Historia et Historia artiumXV, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis), ed. Markéta Jarošová, Radka Lomičková, Praha 2014, 9-26.

2014: Svatý Benedikt, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha 2014, 63-74.

2014: (s Josefem Žemličkou) Počátky českého státu christianizační optikou, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, 17-22.

2014: (s Dušanem Foltýnem) Život v benediktinském klášteře – stavební podoba a každodenní rytmus, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, 89-111.

2014: Jeden den v Sázavském klášteře, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl, Petr Sommer, Praha 2014, 57-88.

2014: Karolinské reformy a mnišství v říši, Dějiny a současnost 10/2014, 10-13.

2013

2013: Christianizace střední Evropy, Dějiny a současnost 8/2013, 28-29.

2013: (s Janem Roytem a Martinem Steckerem): Sázavský klášter, Praha 2013.

2013: (s Dušanem Třeštíkem a Josefem Žemličkou), Čechy a Morava, in: Christianizace a utváření křesťanské monarchie – Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, ed. Nora Berend, Praha, 219-261.

2013: Der Heilige Prokop, das Kloster Sázava und die sogenannte altkirchenslawische Liturgie in Böhmen, in: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence, ed. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (= U źródeł Europy Środkowo-wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1,1), Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, vol. I, 161-168.

2012

2012: Moderne Technologie und historische Methode, Český časopis historický 110, 757-764.

2012: Christianity, Archaeology and Building Sacrifice, in: Leidulf Melve and Sigbjørn Sønnesyn (eds.), The Creation of Medieval Northern Europe, Oslo, 90-102.

2012: (s Martinem Steckerem), The Churches of the Sedlčany Region, Sedlčany-Praha.

2012: Die St. Veits-Kirche und das Frauenstift St. Georg auf der Prager Burg zu Beginn des böhmischen Staates und Christentums, in: Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext, ed. Wolfgang Schenkluhn, Andreas Waschbüsch, Regensburg, 85-94.

2012: Der frühe böhmische Staat und die Christianisierung seiner Gesellschaft, in: Christianisierung Europas, ed. Orsolya Heinrich-Tamáska, Niklot Krohn, Sebastian Ristow, Regensburg, 261-273.

2011
2011: Böhmen als Kultlandschaft, Besonderheiten, Importe, Exporte, in: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (=Vorträge und Forschungen LXXIV), ed. Ivan Hlaváček, Alexander Patschovsky, Ostfildern, 289-315.

2011: (s Martinem Steckerem), Kostely na Sedlčansku, Sedlčany-Praha.

2010
2010: České křesťanství doby knížete Václava, in: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (Saint Wenceslas. On the 1100th Anniversary of the Birth of Duke Wenceslas the Saint), ed. Petr Kubín, Praha, 65-80.

2010: Der heilige Prokop und sein Kult im Mittelalter, in: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter (=Colloquia mediaevalia Pragensia 11), ed. Eva Doležalová, Praha, 275-297.

2010: Die gegenwärtige tschechische kirchliche Archäologie, in: Kirchenarchäologie heute. Fragestellungen-Methoden-Ergebnisse, ed. Niklot Krohn und Alemannisches Institut, Darmstadt, 544-560.

2009
2009: (s Dušanem Třeštíkem a J. Žemličkou), Přemyslovci – budování českého státu, Praha.

2008
2008: Jeden den děkana Kosmy. Ze života českých duchovních v raném středověku, Dějiny a současnost XXX, 34-36.

2007
2007: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha.

2007: (s D. Třeštíkem, J. Žemličkou a Z. Opačić), Bohemia and Moravia, in: Christianisation and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europa and Rus´ c. 900-1200, edited by Nora Berend, Cambridge, 214-262.

2006
2006: Procession in early medieval Bohemia, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur, ed. D. Doležal, H. Kühne, Europäische Wallfahrtstudien 1, Frankfurt am Main, 167-176.

2006: Církev a český stát od 10. do 13. století, in: Przemyślidzi i Piastowie – twórci i gospodarze średniowiecznych monarchii, ed. J. Dobosz, Poznaň, 43-77.

2006: Svatý Prokop a jeho kult ve středověku, in: Světci a jejich kult ve středověku (=Sborník katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie IV), Praha, 261-281.

2005
2005: Sázava und böhmische Klöster des 11. Jahrhunderts, in: Colloquia mediaevalia Pragensia 4, ed. P. Sommer, Praha, 157-171.