prof. PhDr. Pavlů Ivan DrSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 358
e-mail: pavlu@arup.cas.cz
specializace: neolit
Výzkumy:
Projekty:
DF12P01OVV032
GA404/09/0623
IAA800020701
ICE800020702
GA404/03/0361
ICE8002207
IAA8002104
IAE9002005
GA404/99/M033
IAE9002801
IAE9002702
IAA9002601
GA404/95/0524
IA90210
Publikace v prodeji:
978-80-87365-55-7
978-80-87365-32-8
978-80-87365-29-8
978-80-86124-71-1
978-80-86124-67-4
978-80-87365-22-9
80-86124-55-X
80-86124-33-9

Absolvoval obor archeologie na FF Karlovy university v Praze v letech 1956-1961 prací „Organizace neolitické zemědělské společnosti ve světle archeologických pramenů“ (The Organisation of the neolithic agricultural society in the light of archaeological records). Disertaci CSc. předložil v roce 1976 s titulem „Problematika chronologického třídění nestratifikovaných sídlištních nálezů kultury s lineární keramikou“ (The chronological classification questions of unstratified Linear Pottery Culture finds), publikováno 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou. Památky archeologické LXVIII, 5-55. Disertaci (DrSc.) zpracoval v roce 1996, práce vyšla knižně v nakladatelství Carolinum 1997: „Pottery Origins“ (Původ keramiky), 1997, Praha: Carolinum, 181 str.

V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. pracuje od roku 1963, vedl výzkumnou základnu v Bylanech u Kutné Hory (1971-1988), prováděl řadu projektů zaměřených na výzkum neolitických sídlišť (Žimutice, Vochov, Křimice, Nynice, Třebenice) a jejich analýzu na základě keramiky (Březno, Praha-Liboc, Močovice, Holohlavy, regiony Kutná Hora a Kolín). Publikoval je samostatně nebo ve spolupráci s dalšími autory. V současnosti pracuje na pracovišti ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. v Kutné Hoře.

Je spoluautorem série publikací o výzkumu v Bylanech a rediguje sborníky Bylany Varia.

Na Katedře praktické a experimentální archeologie  FF Univerzity v Hradci Králové vyučuje předměty „ Analýza artefaktů“, „Počátky keramiky“ a „ Velké výzkumy“.

 

Projekty:
Podunajská skupina LnK (1995-1997, spolu s J.Rulfem, GAČR 404/95/0524).

Archeologický výzkum-teorie a praxe (1995, spolu s M. Popelkou, MŠ 0844).

Osídlení, obživa a kultura neolitického sídliště (1996-1998, A9002601).

ediční, Močovice (1997, E9002702).

ediční, Bylany. Varia1 (1998, E9002801).

The Postpaleolithic Development Towards the Neolithic, Turecko (1998-1999, Mellon Fundation).

Počátky antropogenní činnosti v aluviu Doubravy (grant GAV, č. A80002104 na léta 2001-2004). Mnohostranný průzkum území v regionu Kutná Hora-Čáslav, odkud nebylo dosud známo pravěké osídlení.

Archeogeografie neolitických sídleních areálů (grant GAČR, č. 404/03/0361 na léta 2003-2005). Analýza sídlištních nálezů metodami GIS.

 

Výběr z publikační činnosti:
2007 (s P. Květinou): Databáze Bylany, CD a manuál.

2007 (s J. Řidkým – C. Wawruschka – S. Gulcur): Grinding Stones and Handstones from the Chalcolithic Site of Guvercinkayasi (1996-2004), Anatolia Antiqua 15, 17-48.

2005: Neolitické osídlení v areálu Bylany 2. In: I. Pavlů (eds.), Bylany Varia 3, 17-38.

2005: Počátky antropogenní činnosti v Podoubraví. In: I. Pavlů (eds.), Bylany Varia 3, 55-92.

2005: Neolitizace Evropy. Archeologické rozhledy LVII, 293-302.

2004: The Origins of the Early Linear Pottery Culture in Bohemia. In: A. Lukes – M. Zvelebil (eds.), LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery Culture. BAR 1304, 83-90. London.

2003: Neolithic Traditions: Anatolia and the Linear Band Ceramic Culture. In: M. Özdogan – H. Hauptmann – N. Başgelen (eds.), Köyden Kente. From Village to Cities, 141-146. Istanbul: Arkeoloji ve Sanat.

2002: Neolitické komponenty na polykomponentních lokalitách v mikroregionu Vrchlice a Klejnárky – Neolithic Components of Localities within the Vrchlice-Klejnárka Microregion. In: I. Pavlů (eds.), Bylany Varia 2.

Bibliografie na Academia.edu