prof. PhDr. Pavlů Ivan DrSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 358
e-mail: pavlu@arup.cas.cz
specializace: neolit

Absolvoval obor archeologie na FF Karlovy university v Praze v letech 1956-1961 prací „Organizace neolitické zemědělské společnosti ve světle archeologických pramenů“ (The Organisation of the neolithic agricultural society in the light of archaeological records). Disertaci CSc. předložil v roce 1976 s titulem „Problematika chronologického třídění nestratifikovaných sídlištních nálezů kultury s lineární keramikou“ (The chronological classification questions of unstratified Linear Pottery Culture finds), publikováno 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou. Památky archeologické LXVIII, 5-55. Disertaci (DrSc.) zpracoval v roce 1996, práce vyšla knižně v nakladatelství Carolinum 1997: „Pottery Origins“ (Původ keramiky), 1997, Praha: Carolinum, 181 str.

V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. pracuje od roku 1963, vedl výzkumnou základnu v Bylanech u Kutné Hory (1971-1988), prováděl řadu projektů zaměřených na výzkum neolitických sídlišť (Žimutice, Vochov, Křimice, Nynice, Třebenice) a jejich analýzu na základě keramiky (Březno, Praha-Liboc, Močovice, Holohlavy, regiony Kutná Hora a Kolín). Publikoval je samostatně nebo ve spolupráci s dalšími autory. V současnosti pracuje na pracovišti ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. v Kutné Hoře.

Je spoluautorem série publikací o výzkumu v Bylanech a rediguje sborníky Bylany Varia.

Na Katedře praktické a experimentální archeologie  FF Univerzity v Hradci Králové vyučuje předměty „ Analýza artefaktů“, „Počátky keramiky“ a „ Velké výzkumy“.

Publikace:
Academia.edu
ASEP