prof. PhDr. Klápště Jan CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog, zástupce vedoucí oddělení středověku
telefon: 257 014 320
e-mail: klapste@arup.cas.cz
specializace: archeologie středověku
Projekty:
GD404/08/H026
GD404/03/H046
GA404/01/0490
IAE8002107
GA404/98/0968
KZ97P02OPP005
GA404/93/1036
IA90207

Projekty:

Archeologie města Mostu. Základní uspořádání nálezového fondu a dokumentace archeologického výzkumu v l. 1970.1981 a publikace vybraných kapitol. – Urban Archaeology of Most. (1993-1995, GAČR 404/93/1036).

Třinácté století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké Evropy (příspěvek k dějinám evropské integrace). – The 13th Century in Bohemia. A Late Chapter of the Mediaeval Europe Ascent (a Contribution to the History of European Integration). (1991-1993 , AV ČR IA90207).

Středověký dům v Mostě a jeho parcela (čp. 226). Příprava publikace archeologického výzkumu části domovního bloku v městě Mostě (1997-1999).

Středověké město a jeho region. Archeologické studium vztahů mezi vývojem města a jeho zázemí na vybraných českých a moravských příkladech (1998-2000).

.

Výběr z publikační činnosti:

2014:

Bičík, I. – Burda, T. – Hellmich, M. – Hladká, E. – Klápště, Jan – Králová, E. – Kučera, Z. – Kupková, L. – Kvapilová, A. – Marada, M. – Myšička, M. – Pacina, J. – Pavlíček, T. – Semotanová, Eva – Šimůnek, Robert – Štýs, S. – Tichá, K. – Velímský, T. – Vyskočil, Aleš: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 26 − Most.  [Historical Town’s Atlas of the Czech Republic. Vol. 26 – Most.]

2013:

Klápště, J. 2013: Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislosti v Pojizeří – The beginnings of the Markvartici kin-group and their settlement contexts in the Jizera River region. Archeologické rozhledy 65, 321–372.

Klápště, J. – Šmolíková, M. edd. 2013: Zdeňka Krumphanzlová a kol., Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. Praha.

2012:

Klápště, J.: Adel, Burg und Herrschaft – eine ewig strittige Problematik der tschechischen Mediävistik? In: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen, Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34. Linz, 225–238.

Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. NLN Praha (2. rozšířené vydání).

Klápště, J.: The Czech Lands in Medieval Transformation. Brill Leiden – Boston. /Recenze: M. Wihoda, Časopis Matice moravské 131, 2012, 190–191./

Klápště, J.: Tomáš Durdík. Časopis společnosti přátel starožitností českých 120, 173–174.

2011:

Klápště, J: A preserved Medieval Suburb – Sezimovo Ústí (Czech Republic). In: M. Carver – J. Klápště edd., The Archaeology of Medieval Europe (vol. 2). Aarhus, 386–389.

Klápště, J: Investigating Rural Settlement. In: M. Carver – J. Klápště edd., The Archaeology of Medieval Europe (vol. 2). Aarhus, 97–109.

Klápště, J: Ladislav Hrdlička (*4. 4. 1937 – † 30. 4. 2011) a jeho Praha pod Prahou. Staletá Praha 27, 137–138.

Klápště, J: O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu. In: E. Doležalová – P. Meduna, Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha, 61–66.

Klápště, J: Zu den Anfängen des böhmischen Städtewesens aus der Sicht archäologischer Erkenntnisse. In: F. Opll ed., Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. Linz, 187–204.

2010 a starší:

2010: Boemia plena est ecclesiis et religione divina. In Studničková, M. (ed.). Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. S. 217-227.

2009: Die Archäologie Böhmens im geschichtspolitischen Diskurs zwischen 1918 und 1989. In Schachtmann, J.; Strobel, M.; Widera, T. (ed.). Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien. Göttingen : V&R unipress, 109-123. [Prähistorische Archäologie im geschichtspolitischen Diskurs der politischen Systeme zwischen 1918 und 1989. Schlesien, Böhmen und Sachsen im Vergleich: Perspektiven der Forschung, Dresden, 24.11.2007-26.11.2007, DE

2010: Klápště, Jan ; Muk, J. ; Bubeník, J.: Klášter minoritů v Mostě. Archeologické rozhledy,  Roč. 62, č. 3, s. 429-468.

2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha. ISBN 80-7106-175-1.

2004: Hau sbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten eines archäologischen Themas, in: R. Czaja – G. Nawrolska et al., Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg , 81-87.

2004: Dvě miniatury o proměnách středověké střední Evropy, in: M. Nodl – P. Sommer (edd.), Verba in imagibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha, 61-67.

2004: František Graus a archeologie, in: František Graus – člověk a historik, Práce z dějin vědy 8, Praha 2004, 83-88.

2003: Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolem jednoho tématu – Mittelalterarchäologie der „interethnischen Beziehungen“ oder die Fragenzeichen herum eines Themas, Archaeologia historica 28, 9-17.

2003: Dějepis a archeologie: Příbuzenství jak se patří, in: J. Klápště – E. Plešková – J. Žemlička (edd.), Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha, 96-109.

2003: Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích – Bemerkungen zu den sozialen Zusammenhängen der Anfänge der Herrenburgen in den böhmischen Ländern, Archeologické rozhledy 55, 786-800.

– ed. 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4. Praha: Archeologický ústav AV ČR; Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.

2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Argo. Praha, 337-363.

2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław – Praha, s. 327-338.

– 2001: Bohemia and Moravia: High Medieval Settlement, in: P.J. Crabtree (ed.) Medieval Archaeology. An Encyclopedia. New York – London, 21-24.

.

Kompletní bibliografie

2009

2009: Evropa, střední Evropa a české země, in: P. Sommer – D. Třeštík – J. Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu. Praha, 43-57.

2009a: Osídlení českých zemí na sklonku přemyslovské epochy, in: P. Sommer – D. Třeštík – J. Žemlička (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu. Praha, 378-383, 387-397.

2009b: Die Archäologie Böhmens im geschichtspolitischen Diskurs zwischen 1918 und 1989, in: J. Schachtmann – M. Strobel – T. Widera (eds.), Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien, Göttingen, 109-123.

2008

2008: Prostřední náměstí ve starém Mostě, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most 2008, 297-306.

2007

2007: Aquamanilia – otazníky kolem jednoho artefaktu, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha, 131-146.

2007a: Das frühmittelalterliche Dorf in Böhmen und Mähren: Glanz und Elend des aktuellen Forschungsstandes, in: G. H. Jeute – J. Schneeweiß – C. Theune (eds.), Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. Festschrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag, Rahden/Westf. 2007, 187-196.

2007b: Die Archäologie des Mittelalters im Spannungsfeld verschiedener Identitäten: Das Fallbeispiel Böhmen, in: S. Rieckhoff – U. Sommer (eds.), Auf der Suche nach Identitäten: Volk – Stamm – Kultur – Ethnos, BAR International Series 1705, 166-174.

2007 (s Nissenem J. A.): Rural settlement, in: J. Graham-Campbell – M. Valor (eds.), The Archaeology of Medieval Europe (vol. 1), Aarhus 2007, 76-110.

2006

2006: Vivre dans la maison urbaine en Boheme aux XIe – XVe siecles, in: Cadre de vie et manieres d´habiter (XIIe – XVIe siecle), Caen, 209-220.

2006a: Manger et boire dans une ville médiévale de Boheme, in: Mélanges d´archéologie médiévale. Liber amicorum en hommage a André Matthys, Namur, 108-111.

2006 (s Procházkou R.): Archeologický výzkum počátků lokačních měst v českých zemích, in: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku, Wrocław 2006, 175-186.

2005

2005: Proměna českých zemí ve středověku. NLN Praha.

2004

2004: Dvě miniatury o proměnách středověké střední Evropy, in: M. Nodl – P. Sommer (edd.), Verba in imagibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha, 61-67.

2004a: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten eines archäologischen Themas, in: R. Czaja – G. Nawrolska et al., Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg, 81-87.

2004b: František Graus a archeologie, in: František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002, Práce z dějin vědy 8, Praha, 83-88.

2003

2003: Dějepis a archeologie: Příbuzenství jak se patří, in: J. Klápště – E. Plešková – J. Žemlička (edd.), Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha, 96-109.

2003a: Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolem jednoho tématu – Mittelalterarchäologie der „interethnischen Beziehungen“ oder die Fragenzeichen herum eines Themas, Archaeologia historica 28, 9-17.

2003b: Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích – Bemerkungen zu den sozialen Zusammenhängen der Anfänge der Herrenburgen in den böhmischen Ländern, Archeologické rozhledy 55, 786-800.

2002

2002 (ed.): Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The archaeology of a medieval House (No. 226) in Most, Mediaevalia archaeologica 4, Praha – Most.

2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Argo. Praha, 337-363.

2002a: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław – Praha, s. 327-338.

2002b: V kruhu hypotéz, či v zajetí pochyb?, Archeologické rozhledy 54, 907-909.

2002 (s Ježkem M. – Tomáškem M.): The medieval peasant house in Bohemia – continuity and change, in: The rural house from the migration period to the oldest still standing buildings, Ruralia 4, Památky archeologické – supplementum 15, 347-356.

2001

2001: Bohemia and Moravia: High Medieval Settlement, in: P.J. Crabtree (ed.) Medieval Archaeology. An Encyclopedia. New York – London, 21-24.

2001a: Mudrování u studny, Archeologické rozhledy 53, 802.

2001b: Ještě jednou o chrudimských „zemnicích“, Archeologické rozhledy 53, 814-816.

2000

2000: Archeologie středověku na přelomu věku – Medieval archaeology in the changing age, Archeologické rozhledy 52, 423-427.

2000a: Rynek – Platz – náměstí, in: Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa środkowa. Wrocław, 369-374.

2000b: Dendrochronologie mostecké studny 1/80 a předpoklady objektivní archeologické datace – The dendrochronology of Most well 1/80 and the prerequisites for objective archaeological dating, Archeologické rozhledy 52, 681-689.

2000c: Wirtschaft, Siedlungsweise und Siedlungsgebiete der Westslawen zwischen dem Erzgebirge und der Donau, in: A. Wieczorek – H.-M. Hinz (edd.), Europas Mitte um 1000, Handbuch zur Ausstellung, Bd. 1, Stuttgart, 104-107.

2000 (s Čulíkovou V. – Ježkem M. – Kaplanem M.): Archeologický výzkum v Českém Dubě v roce 1996 – Die Ausgrabungen 1996 in Český Dub, Archeologické rozhledy 52, 25-53.

2000 (se Smetánkou Z. – Tomáškem M.): The medieval Bohemian town and its hinterland, Ruralia III, Památky archeologické – Supplementum 14, 294-302.

2000 (s Tomáškem M.): Nástin raně středověkého osídlení v Bylanech u Kutné Hory – Skizze einer frühmittelalterlichen Siedlung in Bylany bei Kutná Hora, In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické – Supplementum 13, 165-181.

1999

1999: Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997) – Archäologie des mittelalterlichen Dorfes in Böhmen (1990-1997), Bibliografie – Bibliographie, Archaeologia historica 24, 459-468.

1999a: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách – Ein Beitrag zur archäologischen Erforschung der Rolle der Münzen im Přemyslidischen Böhmen, Archeologické rozhledy 51, 774-808.

1999b: Příspěvek k povaze svědectví středověkých artefaktů: úzký kostěný hřeben a možnosti jeho výpovědi – Ein Beitrag zum Zeugnis mittelalterlicher Artefakte: Der Langzinkenkamm und seine Interpretationsmöglichkeiten, in: Slovensko a európsky juhovýchod, Facultatis Philosophica Universitatis Comenianae Bratislavensis – Studia Archaeologica et Mediaevalia 5, Bratislava, 364-384.

1999c: Hnojnice u Loun a otázka vzniku jejího půdorysného uspořádání – Hnojnice bei Louny und die Frage der Entstehung seiner Grundrissanordnung, in: P. Čech (ed.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997. Most, 151-157.

1999d: Románská čelenka z Českých Budějovic a hledání jejího výkladu – Der romanische Stirnreif aus České Budějovice (Budweis) und die Suche nach seiner Bedeutung, Studia mediaevalia Pragensia 4, 133-139.

1999 (s Boháčovou I. – Hrdličkou L. – Dragounem Z. – Procházkou R.): Czech Republic (Bohemia and Moravia), in: Report on the situation of urban archaeology in Europe (Council of Europe Publishing). Strasbourg, 57-61.

1998

1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem – Počátky mladší středověké keramiky v Čechách jako kulturně historický problém, Archeologické rozhledy 50, 138 – 158.

1998a: Les outils de la préparation du sol au Moyen Age (a propos des fouilles archéologiques tcheques), in: Le village médiéval et son environnement. Études offertes a Jean-Marie Pesez (Publications de la Sorbonne), 359 – 365.

1998b: Proměna Čech ve 13. století jako předmět archeologického výzkumu, in: Kultura średniowiecznego Ślaska i Czech. Rewolucja XIII wieku, red. K. Wachowski. Wroclaw, 9-16.

1998 (se Smetánkou Z.): The Settlement Pattern within the Medieval Landscape near Kostelec nad Černými lesy (Central Bohemia), Ruralia II, Památky archeologické – Supplementum 11, 226-236.

1997

1997: Časy se mění – Times are changing, Archeologické rozhledy 49, 243 – 248.

1997a: Das mittelalterliche Most und das Moster Land: die Stadt und ihre Region, in: Život v archeologii středověku, Praha, 327 – 341.

1997b: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě – Changements du matériel céramique de la ville médiévale de Most, Archaeologia Historica Polona 5, 163 – 174.

1996

1996: Urbanizace střední Evropy jako archeologický problém, in: Slowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 2, ed. Z. Kurnatowska. Wroclaw, 23 – 30.

1996 (se Smetánkou Z.): The Archaeology of Medieval Villages in Bohemia and Moravia (Czech Republic), in: Ruralia I, Památky archeologické – supplementum 5, 331 – 338.

1996 (s Richterem M. – Velímským T.): Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen, in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické – supplementum 6, 148 – 165.

1996 (s Brachmennem H.): Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa (Schlußbetrachtung), in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické – supplementum 6, 166 – 172.

1995

1995: Stadt um Umland. Vom Wandel einer Landschaft im Zuge der Urbanisierung, in: H. Brachmann Hrsg. Burg – Burgstadt – Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin. 207 – 211.

1995a: Kostel sv. Václava v Mostě – Die St. Wenzelskirche in Most, Archeologické rozhledy 47, 426 – 443.

1995b: Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě – Bauentwicklung und örtliche Zusammenhänge der Maria-Kirche in Most, in: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992. Most, 263 – 277.

1994

1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka – Das Landschaftsgebiet Most als Zeuge des Mittelalters. Most.

1994a: Změna. Středověká transformace a její předpoklady – Transformation. La transformation médiévale et ses conditions préalables, Památky archeologické – Supplementum 2, 9 – 59.

1994b: The development of medieval archaeological research in the Prague Archaeological Institute (1969 – 1993), Památky archeologické – supplementum 1, 103-110.

1994 (s Boháčovou I. – Dragounem Z.): Prague et l´archéologie urbain tcheque, Nouvelles de l´Archéologie 55, 38-41.

1994 (s Boháčovou I. – Drašnarovou M. – Ježkem M. – Vochozková I.): Medieval archaeology 1969-1993, Selected bibliography of the work prepared within the research programme of the Institute of Archaeology, Prague, Památky archeologické – supplementum 1, 111-132.

1993

1993: Středověká keramika z Loktuše na Turnovsku, Pojizerský sborník OM Turnov 1, 58-62.

1993a: Preliminary comments on the ALRNB projekt, Památky archeologické 84, 149-150.

1993 (s Ernstem E.): Stahlnhain – eine untergegangene Waldschmiedesiedlung, Hessische Heimat 43, 43-50.

1992

1992: Wybrane zagadnienia schylku wczesno-średniowiecznego okresu w Czechach pólnocno-zachodnich, Studia Lednickie II, 113-117.

1992a: Das 12.- 14. Jh. vom Gesichtspunkt der böhmischen Archäologie, Sborník Národního muzea v Praze, 46 B, 113-115.

1992b: Archeologie a stavební vývoj, in: Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, Praha – Ústí n.L., 5-11.

1992 (s Durdíkem T.): Dva pohledy na počátky hradu Riesenburku – Zwei Blicke auf die Anfänge der Burg Riesenburk, Archeologické rozhledy, 266-276.

1992 (s Frolíkem J. – Smetánkou Z. – Žeglitzem J.): L’archeologie et la culture spirituelle du Moyen Age (Quarte miniatures) – Archeologie a duchovní kultura středověku (Čtyři miniatury), Památky archeologické 83, 149-173.

1992 (s Velímským T.): The topographical development of the town of Most, in: Medieval Europe 1992, Urbanism, vol. 1. 197-206.

1991

1991: K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky z Litoměřic – Zu den Interpretierungszusammenhängen der mittelalterlichen Reliefplatte aus Litoměřice, Studia mediaevalia Pragensia 2, 117-123.

1991a: Studies of structural change in medieval settlement in Bohemia, Antiquity 65, 396-405.

1991b: Bedřichův-Světec and early feudal residences in NW Bohemia, in: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Praha. 64-67.

1991 (s Dobešem M.): Zu den gegenwärtigen Möglichkeiten der Erforschung von Skelettgräbern im nordwestlichen Böhmen, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 25, 121-124.

1991 (s Frolíkem J.): Praha a Pražský hrad v 11. a 12. století – Prag und die Prager Burg im 11. und 12. Jahrhundert, In: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku. Spoleczenstwo i kultura. Wroclaw – Warszava – Kraków, 103-118.

1990

1990 (s Kunou M.): Poznámky ke koncepci terénní archeologické práce – On the character and concepts of field work in contemporary Czech archaeology, Archeologické rozhledy 42, 435-445.

1989

1989: K některým otázkám vztahu palynologie a studia středověkého osídlení – Zu einigen Fragen der Beziehung der Palynologie und des Studiums der mittelalterlichen Besiedlung, Památky archeologické 80, 464-467.

1989a: Česká archeologie a studium problematiky 13.století – Die tschechische Archäologie und das Studium der Problematik des 13.Jahrhunderts, Archaeologia historica 14, 9-17.

1989b: Poznámky k některým tendencím v současném vývoji archeologické pramenné základny – Bemerkungen zu einigen Tendenzen in der Entwicklung der archäologischen Quellenbasis, Archeologické rozhledy 41, 75-84.

1988

1988: Topographie der frühmittelalterlichen Besiedlung in der Gegend von Most (Nordwestböhmen), Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 32, 35-79.

1988a: K některým problémům středověké kolonizace – Zu manchen Problemen der mittelalterlichen Kolonisation, Studia mediaevalia Pragensia 1, 93-111.

1988 (s Mukem J.): Studie o středověkém domě z Mostu (čp.226) – Eine Studie über das mittelalterliche Haus aus Most (Nr.226), Památky archeologické 79, 199-240.

1987

1987: Archäologie im Gebiet von Most und Entstehung der hochmittelalterlichen Besiedlung, in: Archäologische Rettungstätigkeit in den Braunkohlengebieten . Most. 43-47.

1987a: Výzkum tzv. hradiště u Dolánek (okr. Semily), Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 14/1, 60-61.

1986

1986: Studies of the structure of mediaeval settlement of Bohemia, Archaeology in Bohemia 1981-85, 247-252.

1986a: Studium středověkého osídlení Mostecka – Das Studium der mittelalterlichen Besiedlung des Gebietes von Most, Archeologické studijní materiály 15, 93-103.

1986 (s Durdíkem T. – Sommerem P.): Archeologie a architektura – Archäologie und Architektur, Archaeologia historica 11, 11-24.

1986 (se Smetánkou Z.): Poznámky k využití ikonografických pramenů v archeologii středověku (Some remarks to the use of iconography in mediaeval archaeology), Památky archeologické 77, 269-272.

1985

1985: Archeologiczne Zdjecie Polski – polský projekt a česká skutečnost, Archeologické rozhledy 37, 347-349.

1985a: Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest – Das Gebiet von Most im Frühmittelalter und das Netz der Fernwege, Archeologické rozhledy 37, 502-515.

1985b: Region g. Most. Osnovy zaselenija v vysokom sredněvěkovje, Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg., 165-169.

1985 (se Smetánkou Z.): Okresnosti g. Čáslav. Issledovanija seliščnoj struktury Čáslav-region, Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg., 249-254.

1984

1984: Archeologie a zázemí středověké Prahy – Die Archäologie und das Hinterland des mittelalterlichen Prags, Archaeologica Pragensia 5, 289-294.

1984 (s Boháčovou I.): Praha 6 – Řepy. Dosavadní výsledky a perspektivy dalšího studia – Prag 6 – Řepy. Bisherige Ergebnisse und Perspektiven für das weitere Studium, Archaeologica Pragensia 5, 373-377.

1984 (se Smetánkou Z.): Platzdörfer in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 2, 221-224.

1983

1983: Studie o středověké studně z Mostu – Studie über einen mittelalterlichen Brunnen aus Most, Památky archeologické 74, 443-492.

1983 (s Březákem J.): Zpráva o rekonstrukční geomorfologické a hydrologické mapě Mostecka – Bericht über die geomorphologische und hydrologische Landkartenrekonstruktion der Gegend von Most, Archaeologia historica 8, 399-404.

1983 (s Mukem J. – Velímským T.): K současnému stavu studia středověkého města Mostu, Československý časopis historický 31, 586-591.

1983 (se Smetánkou Z. – Dragounem Zv.): Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy – A contribution to the study of rural hinterland of the mediaeval city of Prague, Archeologické rozhledy 35, 387-426.

1982

1982 (se Slámou J. – Smetánkou Z. – Žemličkou J.): Studium středověkého osídlení a archeologie – Die Erforschung mittelalterlicher Besiedlung und die Archäologie, in: Metodologické problémy československé archeologie, 137-141.

1982 (se Smetánkou Z.): Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971-1981 – Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher Dörfer Böhmens in den Jahren 1971-1981, Archaeologia historica 7, 11-31.

1981

1981: O počátcích města Turnova – Über die Anfänge der Stadt Turnov, Praehistorica VIII – Varia Archaeologica 2, 289-293.

1981a: Dějiny středověkého osídlení a problémy vývoje klimatu – History of mediaeval settlement a problems of the developement of medieval climate, Zpravodaj místopisné komise 22, 344-354.

1981b: The archaeological excavations of the town of Most, Archaeological news in the Czech republic, 193-194.

1981 (se Smetánkou Z.): Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku – Geodetical-topographical survey of deserted medieval villages in the Kostelec-nad-Černými-lesy region, Památky archeologické 72, 416-458.

1981a (se Smetánkou Z.): Archeologické ověřování toponomastické lokalizace zaniklých středověkých vsí v o. Beroun – Archaeological verification of the toponomastic localization of extinct medieval villages in the Beroun District, Zpravodaj místopisné komise 22, 26-29.

1981 (s Velímským T.): Shrnutí výsledků první etapy výzkumu historického jádra města Mostu – Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Untersuchungsetappe des historischen Stadtkernes von Most, In: Současné úkoly československé archeologie, Praha, 150-155.

1980

1980: Ke koncepci středověké archeologie v severozápadních Čechách – Zur Konzeption der mittelalterlichen Archäologie in Nordwestböhmen, Archeologické studijní materiály 13, 56-59.

1980 (se Smetánkou Z.): Archeologie a česká středověká vesnice (Archaeology and Czech mediaeval village), Věda a lidstvo 1981, Praha, 99-115.

1980 (s Velímským T.): Archeologické nálezy ze středověku – Archäologische Funde aus dem Mittelalter, Archeologické studijní materiály 13, 54-56.

1979

1979: Nález keramiky na zaniklé středověké osadě Sadonice – The find of pottery from a deserted medieval village Sadonice, Archeologické rozhledy 31, 580-584.

1979 (s Velímským T.): Problematika výzkumu středověkého města Lundu, Památky archeologické 70, 501-505.

1979 (se Žemličkou J.): Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy – Das Studium der Siedlungsgeschichte in Böhmen und seine weiteren Perspektiven, Československý časopis historický 27, 884-906.

1979 (se Smetánkou Z.): Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad – Geodätisch-topographische Untersuchung mittelalterlicher Wüstungen, Archeologické rozhledy 31, 614-631.

1979 (se Smetánkou Z. – Richterovou J.): Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k.o. Jedomělice) – Geodetical-topographical survey of deserted medieval village Ostrov, Archeologické rozhledy 31, 420-430.

1978

1978: Středověké osídlení Černokostelecka – Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Kostelec nad Černými lesy, Památky archeologické 69, 423-475.

1978a: Mostecké zemnice 13.století (zpráva o stavu výzkumu) – Grubenhäuser von Most aus dem 13. Jahrhundert (Bericht über den Grabungsstand), Archaeologia historica 3, 121-129.

1978 (s Braunem P.): O archeologickém studiu Práchně a jejího zázemí, Výběr z prací členů historického kroužku při Jihočeském muzeu 15, 9l-93.

1977

1977: O středověkém osídlení Černokostelecka. Práce muzea vesnice v Kouřimi. Mimoř. č.

1977 (s Lehečkovou E. – Slavíčkem A.): Přípravy výzkumu v Kralupech u Chomutova a v Kopistech na Mostecku – Die Vorbereitung der Ausgrabungen in Kralupy bei Chomutov und in Kopisty in der Moster Gegend, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 129-133.

1977 (s Velímským T.): K charakteru zástavby středověkého Mostu – Zur Art der Bebauung der mittelalterlichen Stadt Most, In: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 77-89.

1976

1976 (se Slavíčkem A. – Velímským T.): Archeologický výzkum města Mostu 1970-1975 – Die archäologische Ausgrabung in der Stadt Most 1970-1975. Most

1975

1975: Archeologický výzkum města Mostu v letech 1971 až 1973. Dosavadní výsledky a pespektivy výzkumu. – Die archäologische Ausgrabung in der Stadt Most in den Jahren 1971- 1973, Archeologické rozhledy 27, 262-270.

1975 (s Velímským T.): Příspěvek ke studiu počátků města Mostu – Ein Beitrag zum Studium der Anfänge der Stadt Most, Archeologické rozhledy 27, 651-672.

1975 (se Smetánkou Z.): Archeologie a česká středověká vesnice 10.-13. století – Die Archäologie und das böhmische Dorf des 10.-13. Jahrhunderts, Archeologické rozhledy 27, 286-296.

1973

1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast – Das Gebiet von Kostelec nad Černými lesy als Kolonisationsgebiet, Historická geografie 10, 123-138.

.

(PDF) – kompletní bibliografie