prof. PhDr. Gojda Martin CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 409
e-mail: gojda@arup.cas.cz
specializace: krajinná archeologie, letecký průzkum a fotografie, teorie a metodologie, raný středověk
Projekty:
DG18P02OVV058
GA13-19041S
GV404/97/K024
GA404/94/1006
IA90215

Pracoviště mimo ARÚP:
Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni. e-mail: gojda@kar.zcu.cz
Wydzial Nauk Historycznych – Instytut Archeologii; Uniwersytet kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie (UKSW)

.

Vzdělání a akademická kvalifikace
2011: Profesor pravěké archeologie (Masarykova univerzita)
2001: Docent archeologie, habilitační práce: „Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny“ (Komenského univerzita v Bratislavě)
1991: CSc., slovanská archeologie, „Vývoj raně historického osídlení dolního Povltaví a otázka rekonstrukce zemědělsky využívané krajiny v období 3. – 12.století“ (odevzdáno 1985, z politických důvodů obhájeno 1991; AV ČSAV)
1982: PhDr.
1980: FF Univerzity Karlovy, obor prehistorie – dějepis.

Přehled zaměstnání
2006: UKSW (dosud)
2003: FF ZČU (dosud; 2005 – 2011: vedoucí katedry archeologie)
1985: Archeologický ústav AV ČR (dříve ČSAV), dosud
1980–1984: Archeologický ústav ČSAV (interní vědecká aspirantura)

Pedagogická činnost
Nedestruktivní archeologie
Letecká archeologie
Krajinná archeologie
Archeologie raně středověké Evropy

Vědeckovýzkumná činnost
Archeologie a dálkový průzkum: Letecký průzkum – http://en.arup.cas.cz/airarch/index.htm
Archeologie a fenomén krajiny

Akademické stáže
2002 – 2003 (září 02- červen 03): desetiměsíční stipendium (fellowship) na Collegium Budapest – Institute for Advanced Study Budapešť, Maďarsko
1997 (září): Stipendium British Academy na pozvání Centra pro archeologii střední a východní Evropy (CACEE): studijní pobyt a přednáškové turné – univerzity v Cambridge, Durhamu, Yorku, Lampeteru; Královská komise skotských historických památek (RCAHM, Edinburgh)
1996 (duben): Studijní a přednáškový pobyt v Japonsku, universita v Tokiu a Okajamě a v Archeologickém ústavu v Naře (stipendium Japonské společnosti pro podporu vědy – JSPS)
1991 (prosinec): Desetidenní studijní pobyt ve Velké Británii (Royal Commission on the Historical Monuments of England – Swindon, York; Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland – Edinburgh)
1988 (říjen – prosinec): Research Fellow na katedře archeologie Saint Davids University College, University of Wales, Lampeter, Velká Británie (3 měsíce)

Univerzitní aktivity
2005 – 2011: vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni
2004-2005 člen akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni
od r. 2005 (dosud) člen vědecké rady FF Západočeské univerzity v Plzni
2006 dosud člen vědecké rady Fakulty historických a společenských věd UKSW (Varšava)
2012 – 2013: předseda organizačního výboru výroční konference Evropské asociace archeologů (EAA) konané v září 2013 na ZČU v Plzni
2012 – 2103: předseda vědecké rady téže konference EAA

Mimouniverzitní aktivity
2001 – 2002: člen oborové rady historie společensko-vědní sekce Grantové agentury Akademie věd ČR
2008 – dosud: člen International Advisory Board časopisu Archeologia Polona (vyd. Akademie věd Polské republiky)

Ocenění
2000: Zlatý odznak ministra kultury Polské republiky za ochranu památek
2009: Pamětní medaile Archeologického ústavu Slovenské akademie věd.
2010: Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu (jako člen autorského kolektivu knihy Přemyslovci: budování českého státu.)
2012: Medaile ministra školství Polské republiky
2012: Pamětní medaile Západočeské univerzity

.

Kompletní bibliografie

Monografie (úplný seznam)

2014 Kamermans, H. – Gojda, M. – Posluschny, A. G. (eds.): A Sense of the Past. Bar Int. Ser. 2588. Oxford: Archaeopress.  PDF
2013 Gojda, M. – John, J. et al.: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny – Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. Plzeň. PDF
2011 Gojda, M. – Trefný, M. et al.: Archeologie krajiny pod Řípem – Archaeology in the Landscape around the Hill of Říp. Pilsen: University of West Bohemia. PDF
2010 Gojda, M. et al.: Studie k dálkovému průzkumu v archeologii – Studies in Remote Sensing for Archaeology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. PDF
2007: Gojda, M: Lety do minulosti – Flights into the Past. Exhibition guidebook. Praha: Národní muzeum.
2004 Gojda, M. et al.: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Czech Research Project 1997-2002 Praha: Academia.
2001 Darvill, T. – Gojda, M. et al.: One Land, Many Landscapes.. British Archaeological Reports (BAR) Int. series 987. Oxford.
2000 Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia.
1997 Gojda, M.: Letecká archeologie v Čechách – Aerial Archaeology in Bohemia. Praha: Institute of Archaeology.
1991 Gojda, M.: The Ancient Slavs: Settlement and Society. Edinburgh: Edinburgh University Press.
1988 Gojda, M.: The Development of the Settlement Pattern in the Basin of the Lower Vltava (Central Bohemia) 200-1200 A.D. BAR International Series 447. Oxford.

Kapitoly v monografiích (úplný seznam)

2014 Gojda, M.: České země v pravěku (Czech Lands in Prehistory). In: Semotanová, E. – Cajthaml, J. et al., Akademický atlas českých dějin (Academic Atlas of Czech History). Praha: Academia, 1-30. PDF
2009 Gojda, M.: Česká raně středověká hradiště. In: Přemyslovci. Budování českého státu (Sommer, P. – Třeštík, D. – Žemlička, J. et al.). Praha: Nakladatelství lidové noviny, 64-68. PDF
2007 Gojda, M.: Landscape Archaeology. In: Encyclopedia of Life Supporting System: Archaeology 1 (D. Hardesty ed.), Eolss Publisher Co, Oxford/UNESCO, 198-226 (internet publication)
2007 Gojda, M.: Vznik a vývoj osídlení. In: Krajina v České republice (Němec, J. – Pojer, F. 2007 et al.), 70-73. Praha: Consult.
2007 Gojda, M.: Kulturní krajina. In: Česko – Ottův historický atlas (E. Semotanová et al.) – kap. 2 (pp. 34-41). Praha: Ottovo nakladatelství.
2007 Gojda, M.: Krajina jako palimpsest. In: Krajina v České republice (Němec, J. – Pojer, F. 2007 et al.), 36-43. Praha: Consult.
2005 Gojda, M.: Popis raně středověkých objektů (et M. Kuna – N. Profantová). In: Počátky raného středověku v Čechách (M. Kuna – N. Profantová et al.), chapt. 1.4 (pp. 25-67). Praha: Archeologický ústav AV ČR.
2005 Gojda, M.: Krajinné prostředí sídelního areálu (et M. Kuna – J. Sádlo). In: Počátky raného středověku v Čechách (M. Kuna – N. Profantová et al.), chapt. 1.4 (pp. 25-67). Praha: Archeologický ústav AV ČR.
2004 Gojda, M.: Letecká archeologie a dálkový průzkum. In: Nedestruktivní archeologie (Kuna, M. a kol.) – chapt. 3 (pp. 49-115). Praha: Academia.
2000 Gojda, M.: Aerial survey and air photo documentation at Velim and its surroundings – Letecký průzkum a dokumentační snímkování Velimi a okolí. In: Hrala, J. – Šumberová, R. – Vávra, M.: Velim. A Bronze age fortified site in Bohemia, 329-336. Praha: Institute of Archaeology.

Články v časopisech a sbornících (2010 – 2015: úplný seznam, 2000 – 2009: výběr)
(1) Články v časopisech s impakt faktorem
2013 Hejcman, M. – Součková, K. – Gojda, M.: Prehistoric settlement activities changed soil pH nutriet availability, and growth of contemporary crops in Central Europe, Plant and Soil 369, 131-140. PDF
2012 Gojda, M. – Hejcman, M.: Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spektrum of buried features on archaeological sites in Central Europe, Journal of Archaeological Science 39, 1655-1664. PDF
2011: Gojda, M.: Archaeology in current society. A central European perspective, Antiquity 85, 1448-53. PDF
1993 Gojda, M.: Bohemia from the air: seven decades after Crawford, Antiquity 67/257, 869-75.

(2) Články ostatní (recenzované)
2015 Gojda, M. 2015: Ujawniajac ukryty wymia przeszlego krajobrazu: zwiad lotniczy w regione góri Říp w Czechach. In: Wysocki, J. (ed.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. – Krajobraz kulturowy (Archaeologia hereditas 3), 167-176. Warszawa. PDF
2012 Gojda, M.: Význam moderních metod dálkového průzkumu pro studium, dokumentaci a mapování historické krajiny českých zemí. Relikty fortifikační architektury v krajině (Terezín). In: E. Chodějovská – R. Šimůnek (eds.): Krajina jako historické jeviště. Sborník k poctě profesorky Evy Semotanové, str. 319-346. Praha: Historický ústav AV ČR. PDF
2012 Gojda, M.: Some observations on contemporary teaching of archaeology in universities, Sprawozdania archeologiczne 64, 9-16. PDF
2011 Gojda, M.: Remote sensing for the integrated study and management of sites and monuments – a Central European perspective and Czech case study. In: D. Cowley (ed.): Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, EAC Occassional Paper No. 5. Budapest: Archaeolingua, 215-227. PDF
2011 Gojda, M. – John, J. – Starková, L.: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu, Archeologické rozhledy 63, 680-698. PDF
2010 Gojda, M.: Archeologie v procesu univerzitního vzdělání, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/10, 13-22. PDF
2010 Bouzek, J. – Gojda, M. – Klápště, J. – Macháček, J. – Měřínský, Z. – Podborský, V. – Vařeka, P.: Česká archeologie na rozcestí, Archeologické rozhledy 62, 712-714.
2010 Gojda, M. – Křivánek, R. 2010: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu, Živá archeologie – REA 11, 92-95. PDF
2010 Gojda, M.: Archeologie v procesu univerzitního vzdělání, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/10, 13-22.
2010 Gojda, M. – Křivánek, R. – Meduna, P. – Rytíř, M. – Trefný, M.: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích. Archeologické rozhledy 62, 259-292. PDF
2009 Gojda, M.: Military activities on Rome‘s frontier: the evidence of aerial archaeology. In: V. Salač – J. Bemmann (eds.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha – Bonn, 577-594. PDF
2009 Gojda, M.: Vysokoškolské kurzy letecké archeologie a dálkového průzkumu v České republice, Archeologické rozhledy 61/1, 142-144.
2009 Gojda, M. – John, J.: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech – Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy 61, 467-492. PDF
2008 Gojda, M.: Post-medieval to early modern military landscape of Bohemia. Earthworks and buried monuments in the view of air survey, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 9-20.
2008 Gojda, M.: Archeologie, společnost a univerzitní vzdělání. Poznámky k aktuálním trendům, Archeologické rozhledy 60, 755-768. PDF
2008 Gojda, M.: Archiv leteckých snímků Archeologického ústavu AV ČR v Praze (1992 – 2007). Archeologické rozhledy 60, 144-146. PDF
2007 Gojda, M.: Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska. In: Opomíjená archeologie 2005 – 2006 (Krištuf, P. – Šmejda, L. – Vařeka, P. eds.). Plzeň, 19-25.
2006 Gojda, M.: Large prehistoric enclosures in Bohemia: the evidence from the air. In: Enclosing the Past: inside and outsider in prehistory (A. Harding – S. Sievers – N. Venclová eds.), Sheffield Archaeological Monographs 15, 5-19. J.R. Collis Publications: Sheffield.
2006 Gojda, M.: The archeology of lowlands: a few remarks on the methodology of aerial survey. In: Landscape Ideologies (T. Meier ed.), 117-123. Archaeolingua, Series Minor 22. Budapest.
2005 Gojda, M.: Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie. In: Ve službách archeologie 6 (J. Hašek – R. Nekuda – M. Ruttkay eds.), 29-42. Brno.
2005: Gojda, M.: Features, Sites and Settlement Areas in the View of Air Survey (Bohemia, 1992-2003). In: Air Photography and Archaeology 2003. A Century of Information (J. Burgeois – M. Meganck eds.), 101-111. Gent. PDF
2005 Gojda, M.: Archeologia lotnicza w Czechach w kóncu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna. In: Biskupin…i co dalej? Zdjecia lotnicze w polskiej archeologii (J. Nowakowski, A. Prinke, W. Raczkowski eds.), 449-456. Poznań: Ad rem. PDF
2005 Gojda, M.: LIDAR a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny, Archeologické rozhledy 57, 806-809.
2004 Gojda, M.: Letecký průzkum a identifikace komponent sídelních areálů prostřednictvím porostových příznaků: metodické poznámky. In: Sedmdesát Neustupných let (Šmejda, L. – Vařeka, P. eds.), 65-73. Plzeň: Katedra archeologie Západočeské univerzity.
2004 Gojda, M.: Prehistoric Bohemia: Landscapes and Settlement in the Heart of Europe, Landscapes Vol. 5/1, 35-54
2003 Gojda, M.: Aerial reconnaissance in archaeology and past landscape studies. The application of visual prospection from low altitudes in Bohemia, Kartografie a geoinformatika 5/2, 4-10.
2003 Gojda, M.: Archaeology and landscape studies in Europe: approaches and concepts. In: People and nature in historical perspectives (Laszlovszky, J. – Szabó, P. (eds.), 35-51. Budapest: CEU et Archaeolingua.
2002 Gojda, M.: Aerial Archaeology in Bohemia at the turn of the twenty first century: integration of landscape studies and non-destructive archaeology. In: Aerial archaeology. Developing future practice (Bewley, B. – Raczkowski, W. eds.), 68-75. Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington D. C.: IOS Press.
2002 Gojda, M.: Archeologie v České republice: evidence a ochrana památek, průzkum krajiny, Rekonstrukce a experiment v archeologii 3, 159-168.
2002 Gojda, M. – Dreslerová, D. – Foster, P. – Křivánek, R. – Kuna, M. – Vencl, S. – Zápotocký, M.: Velké pravěké ohrazení v Klech (okr. Mělník). Využití nedestruktivních metod výzkumu k poznání nového typu areálu, Archeologické rozhledy54, 371-430.
2000 Gojda, M.: „Sídelní prostor pravěkých Čech“. Zpráva o průběhu komplexního výzkumného projektu Archeologického ústavu AV ČR a Jihočeského muzea, Archeologické rozhledy 52/3, 535-542.