PhDr. Zápotocký Milan CSc.

pracoviště: Emeritní pracovník
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 362
e-mail: zapotocky@arup.cas.cz
specializace: eneolit střední Evropy, raný středověk severozápadních Čech
Projekty:
GAP405/10/1499
GA404/08/1176
GA404/05/2047
GA404/02/0481
GA404/99/0935
GA404/96/1448
Publikace v prodeji:
978-80-87365-56-4

Studium:
– 1952-1957 Filosoficko-historická fakulta KU v Praze, obor prehistorie – národopis, seminář univ. prof. J. Filipa (1957 dipl. práce: Počátky eneolitu v Čechách), prom. hist.;
– 1966 CSc. (Slovanské osídlení na Litoměřicku);
– 1968 PhDr.

Zaměstnání:
– 1956-1960 Severočeské krajské muzeum v Teplicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1960-1973 Okresní muzeum v Litoměřicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1968-1969 studijní pobyt (Humboldt-Stiftung: Institut für Ur-und frühgeschichte der Universität Kiel, NSR, univ. prof. G. Kossack);
– 1989 dopisující člen Německého archeologického ústavu v Berlíně;
– 1968 čestné uznání ministerstva kultury za práci v muzejnictví;
– 1969 Krajská cena Severočeského kraje za práci v kultuře.
– od 1973 Archeologický ústav ČSAV v Praze (vědecký pracovník).

Výzkumy:
– 1956-1973 výzkumy na území Severočeského kraje;
– 1973-1979 expedice ARÚ v Bylanech, záchranné a systematické výzkumy na Kutnohorsku a Čáslavsku;
– 1980-1989 výzkum eneolitického hradiště Kutná Hora – Denemark (s M. Zápotockou); 1989-1990 pravěké a raně středověké hradiště Kutná Hora – Cimburk.

Projekty:

– 1999-2001: Hradiště Denemark u Kutné Hory a závěrečný úsek středního eneolitu v Čechách (3000-2800 př.n.l.). Projekt GAČR č. 404/99/0935.

– 2002-2004: Výšinná sídliště a hradiště řivnáčské kultury v Čechách (ca 3100-2800 př. Kr..): Kutná Hora – Denemark (spolu s M. Zápotockou). Projekt GAČR č. 404/02/0481.

– 2004-2006: Syntéza českého pravěku. Spolupracovník pro kapitolu eneolit (spolu s E. Neustupným, M. Dobešem a J. Turkem): kultura nálevkovitých pohárů, starší/bolerázský a střední/klasický stupeň badenské kultury, bošácká skupina, kultury řivnáčská a chamská. Projekt GAČR č. 404/06/1262.

– 2005-2007: Badenská kultura v Čechách (ca 3400-3100 před n.l.). Projekt GAČR č. 404/05/2047.

– 2008-2009: Raně eneolitická jordanovská kultura (ca 42-40. stol. před n.l.): sídelní areály, periodizace. Projekt GAČR č. 404/08/1176.

– 2010-2011: Severozápadní Čechy ve starším eneolitu (38.-34. stol. př. Kr.): sídelní areály, periodizace. Projekt GAČR č. P405/10/1499.

 

Výběrová bibliografie z posledních let:
2014: K osídlení labské nivy v eneolitu a starší době bronzové: sídlištní areál s půdorysy kůlových domů u Kozel, okr. Mělník. Archeologické rozhledy LXVI, 651-694 (PDF).

2014 (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl, J. (Hrsg.), „…und es hat doch was gebracht!“ Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie – Studia honoraria 35 (Rahden/Westf. 2014), 79–90 (PDF).

2013a: Kultura nálevkovitých pohárů v severočeském Polabí (ca 40.–33. století př. Kr.). Archeologie ve středních Čechách 17, 387–513 (PDF).

2013b: Silicitové dýky z mladšího eneolitu. a starší doby bronzové v Čechách. Archeologické rozhledy LXV, 3-55 (PDF).

2013 (Miroslav Dobeš – Milan Zápotocký): Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří. Archeologické rozhledy LXV, 451-503 (PDF).

2012: Silicitové sekery v eneolitu a starší době bronzové Čech. Archeologie západních Čech 4, 126-159 (PDF).

– 2011 (s P. Sankotem): Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha – západ – Das äneolithiche Siedlungsareal der Jordanów- und Řivnáč-Kultur mit Rondell in Tuchoměřice, Landkr. Prag-West. Památky archeologické 102. (PDF)

2010a (s V. Šikulovou): Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka – Ein frühäneolithisches Kupferpektorale vom Berg Kotouč bei Štramberk. Archeologické rozhledy 62, 395-428. (PDF)

2010b (s M. Zápotockou): Kult hor v neolitu ? Neo- a eneolitické nálezy z hor a vrchů Českého středohoří. In: I. Fridrichová-Sýkorová, Ecce homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha, 330-347. (PDF)

2009a (s M. Dobešem): Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu – Eine früh- bis altäneolithische Siedlung in Hřebeč, Mittelböhmen als Beispiel für ein langfristig verwendetes urgeschichtliches Objekt. Archeologické rozhledy 61, 265-284. (PDF)

2009b (s V. Vokolkem): Východní Čechy v raném eneolitu: lengyelská a jordanovská kultura – Ostböhmen im Frühäneolithikum? Lengyel-Kultur und Jordanów-Kultur. Archeologie ve středních Čechách 13, 567-654. (PDF)

2008a (s M. Zápotockou): Kutná Hora–Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) – Kutná Hora–Denemark. Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.). Památky archeologické – Supplementum 18. Praha (autoři odborných příspěvků a posudků: J. Bílek, P. Budd, V. Čulíková, V. a A. Hoffmanovi, R. Kyselý, L. Macháčková, A. Majer, L. Smolíková, P. Šída, J. Turek); 586 str., 159 obr., 162 tab., 67 foto, v příspěvku R. Kyselého (Kap. 7. Animal bone analysis from the Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora – Denemark site, s. 341-418) 23 tab., 42 photo, 34 graphs.: strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)

2008b: Badenská a řivnáčská kultura v severozápadních Čechách – Die Badener und Řivnáč-Kultur in Nordwestböhmen. Archeologické rozhledy 60, 383-458. (PDF)

2008c (s J. Kudrnáčem): Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově – „Na vrchu“. Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury – Das äneolithische Siedlungs- und Bestattungsareal in Klučov – „Na vrchu“. Ein Beitrag zur Periodisierung der Řivnáč-Kultur. Památky archeologické 99, 35-92.

2008d: Kultura nálevkovitých pohárů ve starším eneolitu (Kap. 3.2). Nejstarší stupeň badenské kultury (Kap. 3.3). Badenská kultura ve středním eneolitu (spolu s E. Neustupným, kap. 4.2.). Řivnáčská kultura (kap. 4.3). Chamská kultura (kap. 4.4). In: E. Neustupný (ed.), Archeologie pravěkých Čech / 4 – Eneolit, Praha 2008), 61-86, 89-115.

Kompletní bibliografie – Milan Zápotocký

 

Monografie:

1979
1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí – Katalog der mittelalterlichen Keramik aus der nordböhmischen Elbegebiet. Praha. AÚ ČSAV (227 str.).

1992
1992: Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums. Weinheim, 1992 (563 str., 56 Abb., 49 Tab., 5 Fundlisten, 5 Typenlisten, 157 Tafeln, 5 Karten).

2000
2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. In: Památky archeologické – Supplementum 12, Praha (342 str., 75 obr., 62 tab.) (PDF)

2008
2008 (et M. Zápotocká): Kutná Hora–Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) – Kutná Hora–Denemark. Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.). Památky archeologické – Supplementum 18. Praha (autoři odborných příspěvků a posudků: J. Bílek, P. Budd, V. Čulíková, V. a A. Hoffmanovi, R. Kyselý, L. Macháčková, A. Majer, L. Smolíková, P. Šída, J. Turek); 586 str., 159 obr., 162 tab., 67 foto, v příspěvku R. Kyselého (Kap. 7. Animal bone analysis from the Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora – Denemark site, s. 341-418) 23 tab., 42 photo, 34 graphs.: strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)

 

Studie a články:

1956
1956: Baalberská skupina v Čechách – Le groupe de Baalberg en Bohême. Archeologické rozhledy 8, 539-563, 621.

1957
1957a: K problému počátků kultury nálevkovitých pohárů – Zum Problem der Anfänge der Trichterbecherkultur, Archeologické rozhledy 9, 206-235.
1957b: Prehistorické oddělení Krajského muzea v Teplicích v 1. pololetí 1957. Zprávy Čs. společnosti archeologické 1, 34.

1958
1958a: Problém periodizace kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě – Problem der Periodisierung der Trichterbecherkultur in Böhmenund Mähren, Archeologické rozhledy 10, 664-700.
1958b: Die ältesten Kupferfunde im böhmischen  Äneolithikum. In: Epitymbion Roman Haken. Praha, 25-31.

1960
1960a: Příspěvky k poznání českého středního eneolitu – Beitrag zur Erkenntnis des böhmischen Mittel-Äneolithikums. Archeologické rozhledy, 12, 693,715-747.
1960b: Konvice a čerpáky kultury s kanelovanou keramikou v českém eneolitu – Die Kannen und Schöpfgefässe der kanelierten Keramik im böhmische Äneolithikum. Acta universitatis Carolinae 1959, Philisophica et historica 3. Praha, 53-60.
1960c: Sídliště kultury zvoncovitých pohárů u Kozel na Neratovicku – Die Siedlungstätte der Glockenbecherkultur bei Kozly in Neratowitzer Gegend. Památky archeologické 51, 5-26.

1961
1961a: Severské zbraně a nástroje starší doby bronzové v Čechách – Nordische Waffen und Geräte in der böhmischen Frühbronzezeit. Památky archeologické 52, 166-176.
1961b: Einige Fragen des jüngeren böhmischen Äneolithikums. In: L’Europe à la fin de l’âge de la pierre. Praha-Liblice, 337-347.
1961c: Pravěké nálezy ze sbírky Clary-Aldringen na teplickém zámku – Trouvailles préhistoriques de la collection Prince Clary-Aldringen au château de Teplice. Archeologické rozhledy 13, 628-640, 655.

1962
1962a: Halštatsko-laténský zahloubený objekt kultovního charakteru (?) z Libkovic u Duchcova – Hallstattlatènezeitliches Objekt vom kultischen Charakter (?) aus Libkovice bei Duchcov. Archeologické rozhledy 14, 22-32, 37-38, 41-47.
1962b: Pec na pálení vápna na starořímském sídlišti u Obříství – Kalkofen in einer altömischen Siedlung bei Obříství. Archeologické rozhledy 14, 630-635.
1962c  (et J. Kabát): Pravěké osídlení na území chemického kombinátu Spolany v Neratovicích u Mělníka – Vorgeschichtliche Besiedlung auf den Grundstücken des Chemischen Kombinates Spolana in Neratovice bei Mělník. Památky archeologické 53, 1-18.

1963
1963a: Nálezy ze sídlišť cítolibského typu na Litoměřicku – Siedlungen des Cítoliby-Typus im Gebiet von Litoměřice. Archeologické rozhledy 15, 146-166.
1963b: Pravěké nálezy z vrchu Házmburku u Klapého – Frühzeitliche Funde vom Berge Házmburk bei Klapý. Archeologické rozhledy 15, 432-446.
1963c: Nové mladoeneolitické hroby z Litoměřicka. Sborník Severočeského musea, Hist. 3 – 1962, 151-161.
1963d: Pravěké oddělení Okresního muzea v Litoměřicích v l. 1960-61. Sborník Čs. společnosti archeologické 3, 165-166.

1964
1964a: Bylanské kostrové hroby na dolním Poohří – Bylaner Skelettgräber im unteren Egergebiet. Památky archeologické 55, 156-177.
1964b: Mladoeneolitické a starobronzové nálezy z Třebenicka a okolí ve sbírkách Paříkova muzea v Třebenicích – Jungäneolithische und altbronzezeitliche Funde aus der Gegend von Třebenice in der Sammlung des Pařík-Museums in Třebenice. Sborník Severočeského musea, Hist. 4, 289-329.
1964c: Archeologie k zaniklým osadám na dolním Poohří. Litoměřicko 1, 14-25.

1965
1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku – Die slawische Besiedlung in der Litoměřicer Gegend. Památky archeologické 56, 205-391.

1966
1966a: Streitäxte und Streiaxtkulturen. Památky archeologické 57, 172-209.
1966b: État actuel des recherches sur la civilization des gobelets à entonnoir  en Tchécoslovaquie. In: Investigations archéol. en Tchécoslovaquie. Prague, 68-71.
1966c: Pravěké nálezy z Hoštky. In: 700 let Hoštky. Litoměřice, 1-7.

1967
1967a: Slovanské osídlení na území Litoměřic ve světle archeologických nálezů. Sborník Severočeského musea, Hist. 5, 89-106.
1967b: Expozice v litoměřickém muzeu – Exposition au Mesée de Litoměřice. Archeologické rozhledy 19, 258, 267, 270.
1967c: Výstava „Slovanské osídlení na Litoměřicku“ – Exposition „Peuplement slave dans la région de Litoměřice“. Archeologické rozhledy 19, 258-259, 270.

1968
1968a: Přehled záchranných výzkumů a průzkumů archeologického oddělení litoměřického muzea za r. 1967. In: Přehled záchranných výzkumů v některých okresech Severočeského kraje. Liberec, 13-15.
1968b: Nový archeologický nález z Roudnice – kostrový hrob z doby stěhování národů. Kulturní měsíčník (Roudnice n. L.) 4, 218-219.

1969
1969a: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty – Zur Bedeutung der Elbe als Verbindungs- und Transportweg. Památky archeologické 60, 277-366.
1969b: Materiály k osídlení Litoměřicka v době římské I. Dolní Poohří – Das Besiedlungsmaterial aus dem Litoměřicer Gebiet in der Kaiserzeit I. Am Unterlauf der Eger. Archeologické rozhledy 21, 178-201.

1970
1970: Zur Frage der Streitaxtkulturen. In: Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques I. Prague, 545-548.

1971
1971a: Archeologická práce a muzea na Litoměřicku do roku 1945. Litoměřicko 8, 5-64.
1971b: Z archeologických nalezišť v našem okrese: Dómský vrch v Litoměřicích. Hradiště na Hrádku. Labský poklad. Kulturní měsíčník (Roudnice n. L.) 7, 11-13, 47-48, 119-120.

1972
1972: Příspěvek k osídlení Úštěcka v pravěku a raném středověku. Archeologická sbírka bývalého muzea v Úštěku. Litoměřicko 9, 67-81.

1973
1973a: Keltská pohřebiště na Litoměřicku – Die keltische Gräberfelder im Kreis Litoměřice. Archeologické rozhledy 25, 139-184.
1973b: Pozdně hradištní nálezy z Třebušína. Otázka opevněných sídel z doby rané kolonizace 11.-12. stoleí na severním Litoměřicku. Litoměřicko 10, 5-25.

1974
1974: Hradiště Hrádek, k. o. Libochovany. Pravěké a raně středověké osídlení. In: Severočeskou přírodou 5, 111-119.

1975
1975a: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945-1973.  Litoměřicko 12, 29-70.
1975b: Archeologické nálezy a výzkumy litoměřického muzea v letech 1945-1973. In: Výzkumy v Čechách 1973. Praha, 191-246.

1977
1977a: Slovanské osídlení na Děčínsku – Die slawische Besiedlung der Děčíner Gegend. Archeologické rozhledy 39, 521-553.
1977b: Zprávy o archeologických nálezech z Roudnicka v časopisech Podřipan, Říp a Podřipský kraj z let 1870-1929. In: Výzkumy v Čechách 1974 – Supplementum, Praha, 43-85.

1978
1978a: Konec neolitu v Čechách – kultura lengyelská a kultura jordanovská. In: R. Pleiner – A. Rybová (ed.), Pravěké dějiny Čech. Praha, 212-216.
1978b. Kultura nálevkovitých pohárů a civilizace staršího eneolitu. In: R. Pleiner – A. Rybová (ed.), Pravěké dějiny Čech. Praha, 236-245.
1978c: Slovanské osídlení na Ústecku – Die slawische Besiedlung im Raum Ústí n.L.. Archeologické rozhledy 30, 258-303.
1978d: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie  a relativní chronologie – Die mittelalterliche Keramik des  nordböhmischen Elbegebietes. Morphologie und relative  Chronologie. Památky archeologické 69, 171-238.

1979
1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí – Katalog der mittelalterlichen Keramik aus der nordböhmischen Elbegebiet. Praha. AÚ ČSAV (227 str.).

1980
1980 (et Z. Smrž): Sídliště KNP v Dobroměřicích, okr.Louny – A Funnel Beaker settlement site in Dobroměřice, the Louny district. Archeologické rozhledy 32,  481-490.

1981
1981a: K rozšíření sekeromlatů kultury  nálevkovitých pohárů v Čechách – Zur Verbreitung der  Streitäxte der Trichterbecherkultur in Böhmen. Praehistorica 8, 63-66.
1981b: Eine äneolithische reichverzierte Streitaxt aus Böhmen. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte, I, Berlin, 151-155.

1982
1982: Lovosice a oblast České brány – starobronzová sídelní koncentrace s doklady kovolitectví – Lovosice und die Böhmische Pforte – frühbronzezeitliche Siedlungskonzentration mit Nachweisen für Metallgiesserei, Archeologické rozhledy 34, 361-405.

1986
1986a: Die Lengyel- und Trichterbecherkultur – ihr gegenseitiges Verhaltnis im Lichte der Streitaxte, in: Internat. Symposium uber die Lengyel-Kultur (Nové Vozokany 1984), Nitra – Wien, 347-356.
1986b  (et M. Zápotocká): The Aeneolithic hillfort above the „Dänemark“ mill by Kutná Hora. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985. Prague, 57-64.

1988
1988: Pravěká výšinná sídliště a hradiště na Litoměřicku (1. část). – Vorzeitliche Höhensiedlungen und Burgwälle im Raum von  Litoměřice (1. Teil). Archeologické rozhledy 40, 121-154, 233-235.

1989
1989a: Pravěká výšinná sídliště a hradiště na Litoměřicku (2. část).  – Vorzeitliche Höhensiedlungen und Burgwälle im Raum von  Litoměřice (2. Teil). Archeologické rozhledy 41, 506-542.
1989b (et E. Černá, M. Dobeš): Michelsberské nálezy ze severozápadních Čech – Michelsberger Funde aus Nordwestböhmen. Památky archeologické  80,  30-58.
1989c: Streitäxte der Trichterbecherkultur: ihre Typologie,  Chronologie und Funktion. In: Praehistorica 15 (Äneolithikum-Symposium 1986). Praha, 95-103.

1990
1990a (et V. Vokolek): Východní Čechy ve středním  eneolitu. Otázka zásahu bošácké skupiny – Ostböhmen im älteren Äneolithikum (Die Frage des Eingreifens der Bošáca Gruppe). Památky archeologické, 81,1990, 28-58.
1990b (et M. Zápotocká): Kutná Hora („Dänemark“) – eine befestigte Höhensiedlung der mitteläneolithischen Řivnáč-Kultur in Böhmen, Jahresschrift f. mitteldeutsche Vorgeschichte 73, 203-211, Taf. 16-19.

1991
1991a: Michelsberg und die relative Chronologie des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. In: Jankowska, D. (ed.), Die Trichterbecherkultur – neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo 1988. Poznan, 201-211.
1991b: Frühe Streitaxtkulturen im mitteleuropäischen Äneolithikum. In: J. Lichardus (ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche (Symposium Otzenhausen 1988), 465-475.
1991c (et M. Zápotocká): Kutná Hora – Dänemark. A hillfort of the middle  Eneolithic Řivnáč culture in the east part of Central Bohemia.  In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Praha, 87-89.
1991d (et J. Kalferst): Sídliště ze staršího období kultury nálevkovitých pohárů u Benátek, okr. Hradec Králové – Siedlung der älteren Trichterbecherkultur bei Benátky, Kreis Hradec Králové, Archeologické rozhledy 43, 376-410.

1992
1992a: Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums. Weinheim, 1992 (563 str., 56 Abb., 49 Tab., 5 Fundlisten, 5 Typenlisten, 157 Tafeln, 5 Karten).
1992b: Raně středověké sídelní komory na dolní Ohři – Frühmittelalterliche Siedlungskammern im unteren Flussgebiet der Eger. Archeologické rozhledy 44, 185-215.
1992c: Die archäologische Untersuchung des Burgwalles Cimburk bei Kutná Hora. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Deggendorf, 67-68.
1992d (et J. Petrlík): Horka u Kučlína, okr.Teplice – nové pravěké výšinné sídliště v Podkrušnohoří – Horka bei Kučlín, Kr. Teplice – eine neue prähistorische Höhensiedlung im Erzgebirgsvorland, Archeologické rozhledy 44, p.10-28.

1993
1993a (et M. Cvrková): Slovanská osada v Ústí nad  Labem-Krásném Březně. Příspěvek k datování mladohradištní  keramiky severočeského Polabí – Eine slawische Ansiedlung in  Ústí n.L.-Krásné Březno. Beitrag zur Datierung der  jungburgwallzeitlichen Keramik in NW-Böhmen. Archeologické rozhledy 45,  279-314, 363-364.
1993b: Evžen Neustupný – 60 let. Archeologické rozhledy 45, 525-527.

1994
1994a: Eneolithic Studies in Bohemia: 1968-1993. In: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia. Památky archeologické – Supplementum 1, Praha 1994, 37-54.
1994b: Beziehungen der Lengyel Kultur und der Trichterbecherkultur im Lichte der neueren Funde aus Böhmen. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888-1988. Brno, 256-262.
1994c (et M. Cvrková): Ústí nad Labem. K topografii jednoho z raně středověkých centrálních míst severozápadních Čech – Ústí nad Labem. Zur Topographie eines der frühmittelalterlichen zentralen Orte Nordwestböhmens. Archeologické rozhledy 46, 205-243.
1994d: Antonín Beneš – 60 let. Archeologiké rozhledy 46, 635-637.

1995
1995: Čáslavská kotlina v eneolitu (1. část) – Das Čáslaver Becken im Äneolithikum (1. Teil). Archeologické rozhledy 47, 58-90.

1996
1996a: Raný eneolit v severočeském Polabí – Frühes Äneolithikum im nordwestböhmischen Elbegebiet. Archeologické rozhledy 48,  404-459.
1996b (et D. Dreslerová): Jenštejn. Eine neuentdeckte frühäneolithische Gruppe im Mittelböhmen – Jenštejn. Nová raně eneolitická skupina ve středních Čechách. Památky archeologické 87, 5-58.

1997
1997 (et M. Zápotocká): Hradiště Cimburk u Kutné Hory a otázka staršího (bolerázského) stupně badenské kulury v Čechách – Die Burgstätte Cimburk bei Kutná Hora und die Frage der äteren (Boleráz-)Stufe der Badener Kultur in Böhmen. In:  Sborník prací filosofic. fakulty brněnské univerzity M 2. Brno, 135-153.

1998
1998a: Zum Stand der Forschung über die relative Chronologie des frühen Äneolithikums in Böhmen. In: Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete – Probleme der Entstehung, Chronologie und des Siedlungswesens. Kolloquium Hemmenhofen 1997. Stuttgart, 291-302.
1998b: Čáslavská kotlina v eneolitu (2. část). Výšinné sídliště Hrádek v Čáslavi – Das Čáslaver Becken im Äneolithikum (Teil 2). Die Hohensiedlung Hrádek bei Čáslav, Archeologické rozhledy 50, 557-585.
1998c (et M. Zápotocká): Hradiště Cimburk u Kutné Hory a otázka staršího (bolerázského) stupně badenské kultury v Čechách – Die Burgstatte Cimburk bei Kutná Hora und die Frage der älteren (Boleráz-) Stufe der Badener Kultur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university 1997, řada archeologická 1-1997, 135-153.
1998d: Kutná Hora, Flur Dänemark. In: Filip, J. – Hrala, J. (ed.), Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Band III – Addenda, 196.
1998e: Die äneolithische Besiedlung des Stromgebiets der Bylanka. In: Pavlů, I. (ed.), Bylany Varia 1. Praha, 147-167.

1999
1999a (et I. Pleinerová): Polozemnice z období řivnáčské kultury v Březně u Loun – Grubenhaus der Řivnáč-Kultur in Březno bei Louny. Archeologické rozhledy 51, 280-299.
1999b  (et J. Muška): Kultura nálevkovitých pohárů na Bílinsku – Die Trichterbecherkultur in der Gegend von Bílina (NW Böhmen). In: Čech, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997. Most, 7-43.

2000
2000a: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. In: Památky archeologické – Supplementum 12, Praha. 342 str., 75 obr., 62 tab. (PDF)
2000b: Keramika s brázděným vpichem a synchronizace Čech, Moravy a středního Podunají ve starším eneolitu – Die Furchenstichkeramik und die Synchronisierung Böhmens, Mährens und des mittleren Donaugebiets im älteren Äneolithikum. Archeologické rozhledy 52, 595-622.
2000c (et M. Dobeš): Sídliště kultury kulovitých amfor z Lovosic. K typologii KKA v severozápadních Čechách – Eine Siedlung der Kugelamphorenkultur in Lovosice. Ein Beitrag zur Typologie der Keramik der KAK in Nordwestböhmen. Památky archeologické 91, 119-150.
2000d: Eneolitická výšinná sídliště a komunikace – Äneolithische Höhensiedlungen und Fernwege. In: Pavlů, I. (ed.), In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické – Supplementum 13. Praha 2000, 480-488.
2000e: Eneolitické gynekomorfní nádoby z Čech – Äneolithische gynaikomorphe Gefässe aus Böhmen. In: Čech, P. – Dobeš, M. (ed.), Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 287-297.

2001
2001a: Eneolitická hradiště Čáslavské kotliny a jejich kontakt s Moravou – Äneolithische Burgwälle des Čáslaver Beckens und ihre Kontakte mit Mähren. In: Pravěk – Supplementum 8, Brno, 246-275.
2001b (et M. Zápotocká): Die Boleráz-Stufe der Badener Kultur in Böhmen. In: Cernavoda III  Boleráz. Symposium Mangalia/Neptun 1999. Bucuresti, 579-603.

2002
2002a: Eneolitická broušená industrie a osídlení regionu Čáslav – Kutná Hora  – Eneolithic Polished Industry and Settlement within the Čáslav – Kutná Hora Region. In: Pavlů, I. (ed.): Bylany Varia 2 (Praha), 159-228.
2002b: K sídelním a pohřebním areálům kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: Vikletice, okr. Chomutov – Zu  den Siedlungs- und Bestattungsarealen der Trichterbecherkultur in NW Böhmen: Vikletice, Kr. Chomutov. In: P. Čech – Z. Smrž, eds., Sborník Drahomíru Kouteckému. Most, 281-308.
2002c (et K. Motyková): Eneolitická sídliště (KNP, badenská k.) v poloze “Na vrších” u Mlékojed, okr. Mělník – Die äneolithischen Siedlungen (TBK, Badener Kultur) in der Flur „Na vrších“ in Mlékojedy, Bez. Mělník. In: Archeologie ve středních Čechách 6, 113-132.
2002d: Diskuse: Kly a otázka „českého Michelsbergu“, či „Michelsbergu v Čechách“, 423-425. In: Gojda, M., Dreslerová, D., Foster, P., Křivánek, R., Kuna, M., Vencl, S., Zápotocký, M., Velké pravěké ohrazení v Klech (okr. Mělník). Využití nedestruktivních metod výzkumu k poznání nového typu areálu  – Das Erdwerk Kly in Mittelböhmen. Auswertung der nichtdestruktiven Methoden zur Erkenntnis eines Siedlungsareal Typus.. Archeologické rozhledy 54, 371-430.

2004
2004 (et I. Pavlů): K neolitickému a eneolitickému osídlení severozápadního předpolí Pražského hradu. Archeologie ve středních Čechách 8, 103-117.

2006
2006: Antropomorfní plastika řivnáčské kultury – Anthropomorphic stattuetes of the Řivnáč culture. In: Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Kr. – Pardubice, 381-405.

2008
2008a (et M. Zápotocká): Kutná Hora–Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) – Kutná Hora–Denemark. Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.). Památky archeologické – Supplementum 18. Praha (autoři odborných příspěvků a posudků: J. Bílek, P. Budd, V. Čulíková, V. a A. Hoffmanovi, R. Kyselý, L. Macháčková, A. Majer, L. Smolíková, P. Šída, J. Turek); 586 str., 159 obr., 162 tab., 67 foto, v příspěvku R. Kyselého (Kap. 7. Animal bone analysis from the Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora – Denemark site, s. 341-418) 23 tab., 42 photo, 34 graphs.: strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)
2008b: Badenská a řivnáčská kultura v severozápadních Čechách – Die Badener und Řivnáč-Kultur in Nordwestböhmen. Archeologické rozhledy 60, 383-458. (PDF)
2008c (et J. Kudrnáč): Eneolitický sídlištní a pohřební areál v Klučově – „Na vrchu“. Příspěvek k periodizaci řivnáčské kultury – Das äneolithische Siedlungs- und Bestattungsareal in Klučov – „Na vrchu“. Ein Beitrag zur Periodisierung der Řivnáč-Kultur. Památky archeologické 99, 35-92. PDF)
2008d: Kultura nálevkovitých pohárů ve starším eneolitu (Kap. 3.2). Nejstarší stupeň badenské kultury (Kap. 3.3). Badenská kultura ve středním eneolitu (spolu s E. Neustupným, kap. 4.2.). Řivnáčská kultura (kap. 4.3). Chamská kultura (kap. 4.4). In: E. Neustupný (ed.), Archeologie pravěkých Čech / 4 – Eneolit, Praha 2008), 61-86, 89-115.

2009
2009a (et M. Dobeš): Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu – Eine früh- bis altäneolithische Siedlung in Hřebeč, Mittelböhmen als Beispiel für ein langfristig verwendetes urgeschichtliches Objekt. Archeologické rozhledy 61, 265-284. (PDF)
2009b (et V. Vokolek): Východní Čechy v raném eneolitu: lengyelská a jordanovská kultura – Ostböhmen im Frühäneolithikum? Lengyel-Kultur und Jordanów-Kultur. Archeologie ve středních Čechách 13, 567-654. (PDF)

2010
2010a (et V. Šikulová): Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka – Ein frühäneolithischer Kupferpektorale vom Berg Kotouč bei Štramberk. Archeologické rozhledy 62, 395-428. (PDF)
2010b (et M. Zápotocká): Kult hor v neolitu ? Neo- a eneolitické nálezy z hor a vrchů Českého středohoří. In: I. Fridrichová-Sýkorová, Ecce homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha, 330-347. (PDF)

2011
2011 (et P. Sankot):  Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha – západ  – Das äneolithiche Siedlungsareal der Jordanów- und Řivnáč-Kultur mit Rondell in Tuchoměřice, Landkr. Prag-West. Památky archeologické 102.  (PDF)

2012
2012 (et M. Cvrková, D. Koutecký): Raně eneolitické sídliště v Trmicích, okr. Ústí nad Labem – Die frühäneolithische Siedlung in Trmice, Bez. Ústí nad Labem. Archeologie ve středních Čechách 16, 153-171.  (PDF).
2012: Silicitové sekery v eneolitu a starší době bronzové Čech. Archeologie západních Čech 4, 126-159 (PDF).

2013
2013a: Kultura nálevkovitých pohárů v severočeském Polabí (ca 40.–33. století př. Kr.). Archeologie ve středních Čechách 17, 387–513 (PDF).
2013b: Silicitové dýky z mladšího eneolitu. a starší doby bronzové v Čechách. Archeologické rozhledy LXV, 3-55 (PDF).
2013 (Miroslav Dobeš – Milan Zápotocký): Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří. Archeologické rozhledy LXV, 451-503 (PDF).¨

2014
2014: K osídlení labské nivy v eneolitu a starší době bronzové: sídlištní areál s půdorysy kůlových domů u Kozel, okr. Mělník. Archeologické rozhledy LXVI, 651-694 (PDF).
2014 (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl, J. (Hrsg.), „…und es hat doch was gebracht!“ Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie – Studia honoraria 35 (Rahden/Westf. 2014), 79–90 (PDF).