PhDr. Venclová Natalie DrSc.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 342
e-mail: venclova@arup.cas.cz
specializace: doba železná, pravěké sídlištní, industriální a rituální aktivity, prostorová archeologie
Projekty:
GA14-25396S
IAA800020903
GA404/06/1284
GA404/02/0757
GA404/93/1037
AVČR90214
Publikace v prodeji:
978-80-87365-90-8
978-80-87365-59-5
978-80-87365-58-8
978-80-86124-90-2
978-80-86124-79-7
978-80-86124-80-3

Dříve pracovala: Pravěké oddělení Muzea hlavního města Prahy (1973-74), Československá společnost archeologická (1974-76). Přednáší na ZČU v Plzni. Laureátka evropské ceny „Prix Evelyne Encelot“ pro obor archeologie (2002).

.

Projekty:

Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice, řešitelka, 2013-2015

Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny, řešitelka, 2009-2011

Keltové v Evropě – Celts in Europe – Les Celtes en Europe, spoluřešitel, 2008-2011

Železo a sídla: region Říčanska (2002-2004, GAČR, 404/02/0757). Integrace dat získaných výzkumem pravěkého hutnictví a sídelních aktivit v regionu Říčanska. Zdroje železných rud a jejich využití. Prostorové vztahy a chronologie výrobních a sídelních areálů.

Syntéza českého pravěku (2002-2004, GAČR, 404/02/0785) – účast v projektu. Vedení autorského kolektivu zpracovávajícího kapitoly „Doba halštatská“ a „Doba laténská“.

Sídelní prostor pravěkých Čech (1997-2002, GAČR, 404/97/K024) – účast v projektu. Vyhodnocení výsledků předchozího projektu (Struktura laténského osídlení ve středních Čechách, GAČR) zakončené publikací „Výroba a sídla“ (viz níže).

Struktura laténského osídlení ve středních Čechách (1993-95, GAČR 404/93/1037.)

Keltský industriální mikroregion horního toku Loděnice (1991-92, AVČR 90214.)

.

Výběr z publikační činnosti:
2015: Natalie Venclová – Václav Hulínský – Šárka Jonášová – Jaroslav Frána – Marek Fikrle – Tomáš Vaculovič: Hellenistic mosaic glass vessels in Bohemia and Moravia. Archeologické rozhledy 67, 213-238.

2014: Venclová, N. – Hulínský, V. – Jonášová, Š.: Merovingian glass beads from Holubice in Moravia: chemical and technological view. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. eds: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno (Moravské zemské muzeum), 815-826.

2013: Venclová, N. ed. et al.: The Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age – the Hallstatt period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 196 pp.

2013: Venclová, N. ed. et al. 2013: The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 183 pp.

2012: Venclová, N. – Valentová, J. et al.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses vol. 38. Pragae (Národní muzeum). 227 s.

2011: Venclová, N. – Hulínský, V. – Henderson, J. – Chenery, S. – Šulová, L. – Hložek, J.: Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy 63, 559-585. PDF

2009: Venclová, N. – Hulínský, V. – Frána, J. – Fikrle, M.: Němčice a zpracování skla v laténské Evropě. Archeologické rozhledy 61, 2009, 383-426. textobr. 3tabulky 7-13 (PDF)

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba halštatská. Archeologie pravěkých Čech 6. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). 173 s.

2008: Venclová, N. (ed.) et al.: Doba laténská. Archeologie pravěkých Čech 7. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.). 164 s.

2008: Venclová, N. a kol.: Hutnický region Říčansko. Praha (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) 2008. 318 s.

2007: Communication within archaeology: do we understand each other? European Journal of Archaeology 10, 2007, Nr. 2-3, 207-222.