PhDr. Profantová Naďa CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 317
e-mail: profantova@arup.cas.cz
specializace: starší a střední doba hradištní, společenská elita, styky s Avary
Výzkumy:
Projekty:
18-00477 S
GA404/09/1135
GA404/05/0232
GA404/99/0429
IAA9002702

Výběr z publikační činnosti:

Profantová, N. 2016: Erichtung und Zerstörung der ersten frühmittelalterlichen Burgwälle in Böhmen (8/9. Jahrhundert),  Bierman, F., Kerting, T., Klammt A. (edd.) Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und  nationes, BUFM 81, Langenweissbach,  223-239.PDF

Profantová, N. 2016a: Social inequality in the Early Middle Ages in Bohemia: written sources and archaeological record, in: Tagungen des  Landesmuzeum für Vorgeschichte Halle, B. XX, 636-651. pdf  profantova_satz_210616

Profantová, N. 2016: Archeologia elit w IX–X w. na przykładzie Czech, Poznaň, Red. H.Kócka-Krenz, Tradycja nowoczesność radycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, redakce Hanna Kočka-Krenz, Marzena Matla, Marcin Danielewski, Poznań 2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, SERIA HISTORIA NR 230, s. 249-273

Profantová, N. 2016: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách,  AH 41/2, 7-40. (PDf)

Profantová, N. 2016: CHronologie časně slovanského a starohradištního osídlení Čech na příkladu  Prahy a jejího zázemí, Boháčová , I.; Šmolíková, M. (ed.) Praha archeologická, Praha, 129-146.PDF

Profantová, N. 2016: Sekeromlat maďarského původu  z České Kubice, okr. Domažlice – Hammeraxt ungarischen Ursprungs aus Česká Kubice, Bez. Domažlice, AZČ 10, 88-93.pdf

Profantová, N.  a F. Krásný: Bronzové ozdoby  z Nepřevázky, okr. Mladá Boleslav., Archeologie ve středních Čechách 20, 2016,  869–873.PDF

2015
Profantová, N. 2015: Bronzefunde des 7. Jahrhunderts aus Městec Králové, Bez. Nymburk, Böhmen. In: Orsolya Heindrych-Tamáska, H.Herold, P. Straub, T.Vida (eds.): „Castellum, Civitas, Urbs“. Zentren und Eliten in Frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Castellum pannonicum pelsonense V.6, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden/Westf., 248- 263. (PDF)

Profantová N. 2015: Славяне в Богемии и их контакты в 6-7 вв. Stratum 5,  97 – 116.

Profantová N. 2015:  The horse harness, spurs and stirrups in Bohemia in 8th and 9th century, C. Cosma (ed) Wariors, weapons, and harness from the 5th-10th centuries  in the Carpathian Basin, Cluj-Napoca, 281- 297 (pdf)

Profantová N. 2015 : Nová raně středověká výšinná poloha z Kosoře a |Prahy-Radotína, in: Podliska et al. 2015 — J. Podliska et al. (ed.): V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu  jubileu Jarmily Čihákové. Praha 2015, 48- 67.Pdf

Profantová N. 2015 : Nové nálezy byzantských  přezek v České republice, Byzantinoslovaka V, 74- 82.pdf

2014
Profantová N. 2014: Raně středověký depot č.11 z vrchu Klášťov, Kat. Vysoké pole, okr. Zlín, Pravěk NŘ 22, 327-343. (PDF)

Profantová, N. – Prostředník, J. 2014: Raně středověké sídliště v Turnově- Maškových zahradách, ASČ 18, 819-864. (PDF)

Profantová, N. 2014: Mocenské elity v Čechách 9.-10. století, Katalog, P. Kouřil,   Velká Morava  a počátky křesťanství, Brno, 56 – 63 (PDF)

Profantová, N. 2014: Strukturální společenská změna konce 8. a 1. poloviny 9. století – Structural Social Change at the End of the 8th century and in the First Half of the 9th century, in, Evropa v pohybu. K poctě J. Klápště. Praha, 385- 395.PDF

Profantová, N. 2014:  Boháčová, I., Profantová N.: Čechy a Velká Morava – svědectví archeologie, P. Kouřil,   Velká Morava  a počátky křesťanství, Brno, 134- 144.PDF

Profantová, N. a M.  Profant, Modernizace české medievistiky?- The modernisation of Moravian medieval studies, Archeolog. rozhledy 66, 127- 140.PDF

Videman, J., Profantová, N. 2014: An der Ostgrenze des Frankenreiches. Ein Hortfund von Denaren von Ludwig dem Heiligen bei Jedomělice (Bez. Kladno), in: Questiones Medií Aevi Nowae 19,  367- 389.

Kloužková, A.-Zemenová,-Profantová, N.  2014, Charakterizace  chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy, AH 39,  Brno, 151-171. PDF

Profantová, N. 2014: Luxusní  karolinská průvlečka a nákončí  z Kosiček, okr. Hradec Králové , ASČ 18 , 869-873.PDF

2013
Profantová, N. 2013: Gräber mit Sporen aus Böhmen. In: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (eds.): Sozialle Gruppen und  Gesellschaftstrukturen im westslawischen Raum, BUFM 70, 57- 76. (PDF)

Profantová, N. 2013: Archeologický doklad kulturních styků Bavorska a Čech v 10. století. Archeologie ve středních Čechách 17, 207-214. (PDF)

Profantová, N.2013: Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století – Zu den Veränderungen in der Entwicklung der Sachkultur des 10. Jahrhunderts in Böhmen, AH 38/1, 27-44.PDF

Naďa Profantová – Michal Bureš 2013: Bedeutende frühe slawische Siedlungen in Böhmen (6.-8. Jh.) und Probleme der absoluten Datenerfassung, in: M. Dulinicz-H.Lossert(ed.)  Frühe slawische Siedlung in  Mitteleuropa (6.-9. Jahrhundert) im Lichte naturwissenschaftlicher Datierung/ M.Dulinicz – S.Moździoch (ed): The Early slavic settlement of Central Europe in the lihgt of new dating evidence, Wrocław, 169 – 194

Militký, J. – Profantová, N. -Videman 2013: Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768  – 814)  z areálu hradiště Tismice – Late roman coin and a denier of  struck under Charles the Great from the grounds of the Tismice hill fort (Kolín district), Numismatický sborník 27, PRAHA, 35-46.PDF

2012
Profantová, N. 2012: Tausiertes Steigbügel aus dem Gegend Dobruška. B. Tobias (Hrsg.), Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der  Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz am 4.  und 5. Dezember 2009. RGZM Tagungen (Mainz 2012), 295-308. ( pdf profantova)

Profantová, N. 2012:  Examples of the Most Important Results of Technological Analyses of Swords from the Czech Republic, B. Tobias (Hrsg.),  Die Archäologie der frühen  Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der  Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz am 4.und 5. Dezember 2009. RGZM Tagungen (Mainz 2012), 169-190.PDF

Profantová, N. 2012:  Cultural discontinuity and the migration hypothesis. The „Slavic  migration” (6th century) in the light of new archaeological finds from Bohemia.  The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early Medieval Migration and Colonisation (5th- 8th cent.).  Relicta monographien 7, Brussel,  255-264. (PDF)

Profantová, N. 2012:  Pohanský  idol z Kouřimi, Česká republika, in: Studia mythologica Slavica 15, 79– 89.PDF

Profantová , N. 2012: Honosné udidlo ze Stavenic, okr. Šumperk – A luxurious equestrian bit from Stavenice, Northern Moravia, Archeol. rozhledy 64, 153 – 156.pdf

Profantová , N. 2012: Nově získané kovové předměty z hradiště Češov a jeho okolí Newly recovered objects from the hill-fort of Češov and its surroundings,  Archeologie ve středních Čechách 16, 315-320.

Profantová, N. 2012: Několik náhodných  nálezů z Libice nad Cidlinou a jejich význam pro poznání dálkových kontaktů, SNM Praha A 66,  55-62.PDF

Profantová, N. Kašpárek, F. 2012: Depot železných předmětů z Mlékosrb, okr. Hradec Králové a další blízké nálezy z východních Čech, Východočeský sborník  historický 21, 77-95.

Profantová, N. 2012 s M. Štolbou,  Raně středověké nákončí k pochvě meče z Českého Středohoří, Archeol. rozhledy, 64, 357- 361. PDF

Profantová, N. –Stolz, D. –Videman, J. 2012:   Kovové ozdoby a mince z hradiště  Dřevíč, AZČ 4, 29- 36, Plzeň PDF

2011
Profantová, N. 2011: New Evidence concerning Dating, Importance and Hinterland of Early Medieval Hillfort of Klecany, district of  Prague-East, J. Macháček , Š. Ungerman (eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14, Bonn, 355 – 370.PDF

Profantová, N. 2011: Karolínské importy a jejich napodobování v Čechách (konec. 8 – 10. stol), Turčan, V. (ed) Karolínská doba a Slovensko –Karolingische Importe und ihre Nachamung in Böhmen, bzw. in Mähren (Das ausgehende 8.-10 Jahrhundert, Sborník SNM –supplementum, Bratislava,  71 – 104.PDF

Profantová, N. 2011: Nové poznatky o archeologicky zjistitelných  projevech pohanství v Českých zemích. In: D. Foltýn, P. Meduna (ed.): Cokoli kostel má, nemůže kníže  odníti… Lidové noviny, 21-39.

Profantová, N. – Špaček, J. – Novotná, M. 2011: Nové poznatky o výrobě a obsahu kaptorg na základě studia hrobů ze Zelenče a Čelákovic- New knolidge about the manufacture and contents of captorgas based on the study of graves from Zeleneč and Čelákovice, Prague-East district, ASČ 15, 539-552, Fototab. 14.PDF

Profantová, N.  a kol.2011: Klecany. Raně středověká pohřebiště II. Praha. Monografie ArÚ AV ČR.

Kuna, M. – Profantová, N. 2011: Prague-Type culture houses. Aspects of form, function  and meaning. Histria Antiqua, 20, 415-426.PDF

2010
Profantová, N. 2010: Lunicovité závěsky  z Levého Hradce – Halbmonformige Anhänger aus Levý Hradec, Ungerman, Š. -Přichystalová, R. et al. (ed). Zaměřeno na středověk- Sborník Z. Měřínskému k narozeninám. Praha, 194-202, 804-805.PDF

Profantová, N. 2010:  Awarische Funde in der Tschechischen Republik Forschungsstand und neue Erkenntnisse, AAC 45, Kraków , 203- 270.PDF

Profantová, N.- Šilhová, A 2010: K problematice  kaptorg v Čechách. Na základě detailního studia hrobu 22 z Klecan II. Památky archeologické CI, Praha, 283-310.PDF

Profantová, N. –  Bureš, M. 2010:K problému interpretace ostatků dětí na raně středověkém sídlišti v Praze-Liboci- Summary, in: in: Tichý R.(ed.) Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na  pravěkých a středověkých sídlištích, 155 – 163, Hradec Králové.

2009
Profantová, N. 2009: Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. The Prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe. On the article by Florin Curta.  Archeol. rozhledy 61, 303- 330.

Profantová, N. 2009:  Byzantine coins from the 9th- 10th century from the Czech Republic, in  Woloszyn, M. (ed.): Byzantine Coins in Central Europe between 5th and 10 th Century, Kraków, 581-598.

Profantová, N. 2009: Raně středověké pohřebiště Klecany I –  přínos výzkumu  v r. 2005 – Das Frühmittelalterliche Gräberfeld Klecany I – Grabungsausbeute 2005,  Dresler, P.,  Měřínský, Z. (ed.) Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice,  supplem. 2, v Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana 2, 82 – 93. Brno

Profantová , N. 2009: Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. The prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe.On the article by Florin Curta. Archeogické rozhledy 61, 303- 330.

Profantová, N. 2009: Archeology and written sources on eight to tenth century Bohemia, Early Medieval Europe 17 (2009), 286 – 310.PDF

Profantová, N. 2009: Velkomoravské vlivy v Čechách, in Sommer –Třeštík- Žemlička (ed.): Přemyslovci budování českého státu,  Praha 2009, 106-107.

Profantová, N. – Stolz, D. 2009: Nový relikviářový křížek z hradiště Dřevíč (ob. Kozojedy)- New Reliquiary Cross from the Stronghold Dřevíč,  in: Maříková Vlčková, P. – Mynářová, J. ,Tomášek, M. (ed.) My Things Changed Things. Social development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages.  Prague. 199 – 210.PDF

Profantová, N. 2009: 5 kapitolek in:  Sommer, P. –Třeštík, D.- Žemlička, J. (ed.): Přemyslovci budování českého státu,  Praha 2009.

2008
Naďa Profantová 2008: Byzantské nálezy v  6.-11. stol. v Čechách a na Moravě, in: P. Charvát a P. Maříková Vlčková (ed.) Země koruny české a východní středomoří ve středověku  a novověku. Praha, 73- 120 + barev. příl. 1- XII.PDF

Profantová, N.- Vích, D 2008: Raně středověké osídlení Malé Hané na pomezí Čech a Moravy- Early medieval settlement of Malá Haná, region on the Bohemian-Moravian border, Přehled výzkumů 49, 133-164.PDF

Profantová, N. 2008: Die frühslawische Besiedlung Böhmens und archäologische Spuren der Kontakte zum früh- und mittelawarischen Kulturkreis, in: J. Bemmann – M. Schmauder,(ed) Kulturwandel im Mitteleuropa – Langobarden,  Awaren – Slawen. Bonn,  619- 644.

Profantová, N. 2008: Problém interpretace staromaďarských nálezů v Čechách- Problem of interpretation of old Magyar finds in Bohemia,  in: T. Štefanovičová, J. Hulínek (ed) Boj pri Bratislave v r. 907 a jeho význam pre vývoj stredného Podunajska, Bratislava, 149 – 168.PDF

Profantová, N. 2008: The Middle Avar Period and the Problem of a „Cultural Change” at the End of the Seventh Century North of the Avar Khaganate,  Budapest, Anteus 29-30, 215-232.

Profantová, N. 2008: Начала славянских городищ в Чехии in: Starodavnij Ickorosten´i slovj´anski gradi II, ed. Petrauskas A., Korosten, 85-99.

Profantová, N.; Stránská, P. 2008: Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie)- Men and women in Early medieval burial grounds in Klecany (after archaeological and physicalanthropological records), ed. S.Stuchlík : Muž a žena v pohřebním ritu, Acta archaeologica Opaviensia 3, 2008, 129-

2007
Profantová, N. 2007: Deposits of ceramic and wooden pots as one most important offerings for the „last way for the afterlife“ in the 9th-10th century in the Middle Bohemia. Ed. C. Cosma: “ Funerary  offerings and votive depositions in Europe´s 1st millenium AD. Cultural artifacts and local identities. Cluj-Napoca 2007, 191- 206

Profantová, N. 2007: Nálezy byzantského původu z 6.-10. stol. v Čechách a na Moravě: teze- Byzantinische Funde in Böhmen und Mähren aus dem 6.-10. Jh., Thesen, In: Turčan , V. (ed.): Byzantská kultura a Slovensko, Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia- supplementum 2, Bratislava, 51- 65.

Profantová, N. a Militký, J 2007: Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobě na pohřebišti v Klecanech (okr. Praha –východ) – A Celtic gold coin found in the early medieval grave in Klecany (Prague-East distr.), Numismatický sborník 22, Praha, 19-29

Profantová, N.; Stolz, D. 2007 Nový nález relikviářového křížku  z Kouřimi, Od knížat ke králům, (in:) Doležalová E – Šimůnek R. (ed.) Sborník  pro (k narozeninám) J. Žemličku, Praha, 124—130, 604.

Profantová, N.- Stránská, P. Hájek, M. 2007: Dětské hroby na raně středověkých pohřebištích  Klecany I, II ve světle poznatků antropologie, antropogenetiky a archeologie – Kindergräber auf frühmittelalterlichen Fundstellen Klecany I, II im Licht der Erkenntnissen von Antropologie, Antropogenetik und Archäologie, ŠZ SAV 42, Nitra, 141-152.

2006

Profantová, N. 2006: Pohřebiště elity ve  Staré Kouřimi, in: P. Sommer (ed.) „ České země v raném středověku,“ Praha, 232-243.

Profantová, N.  –Stolz, D.  2006: Kovové  nálezy z hradiště v Tismicích a pokus o interpretaci významu hradiště – Metal finds from the enclosure at Tismice, and attempt at  interpreting the  importance of the hillfort in the Early Middle Ages. Archeologie ve Středních Čechách 10, Praha,  793-838.

Profantová – Stolz, D.  2006: Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých     nálezů – Chronologie und Bedeutung des Burgwall Rubín im Lichte der neuen frühmittelalterlichen FundeArchaeologica Historica 31, Brno, 149 -164.

2005

Profantová, N. 2005: Die Elite im Spiegel der Kindergräber aus dem 9. und 10. Jahrhundert in Böhmen. In: P. Kouřil (ed.), Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östliches Mitteleuropas, Raně středověké elity ve střední Evropě. Brno, 313 – 334.

Profantová, N. 2005: Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy – Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Präger Typus aus Roztoky bei Prag, Památky Archeologické 96, 2005, 127- 164.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha. Monografie ARU Praha.

Profantová, N. 2005: Stará Kouřim, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (HOOP) B. 29, Berlin – Ne York, str. 516 – 520.

N. Profantová M. Bureš 2005: Raně středověké sídliště v Praze  – Liboci –Frühmittelalterliche Siedlung in Liboc, Prag 6.  Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň. 44 -71

2004:

Profantová, N., Test excavation of the triple ditch system at the Přívory promontory site (distr.Mělník)(kap. IV.6.), 235-241.  in: M. Gojda (ed) 2004: Ancient landscape, settlement dynamics and non destructive archeology, 235- 241. Praha.

Profantová, N.2004: Raně středověká bronzová kování ze  Zámostí, hradiště Prachovské skály, okr. Jičín, Zborník na počest D. Bialekovej, 293-302. Nitra.

 

2003

Profantová, N. – Profant, M2003: Archeologie a historie aneb jak vykopávat dějiny, in: Klápště, J.-Plešková, E.-Žemlička, J.(ed.) Dějiny ve věku nejistot, Sborník k příležitosti 70. narozenin D.Třeštíka, 239 – 250. Praha.

Profantová, N.2003:  Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze). Problém symbolického systému sebeidentifikace elity  a jeho nedostatečného poznání- Die kulturelle Diskontinuität und die  Möglichkeiten ihrer Interpretation als ethnische Anderungen (problem der sog. Slawischen Expansion). AH  28, 2003, 19 – 31

Profantová, N. – Frána, J. 2003: Příspěvek ke studiu šperkařství v raném středověku v Čechách a na Moravě, Archeologické rozhledy 55, 47- 58.PDF

Profantová, N. 2003: Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze), Archaeologia historica 28, 19- 31

Profantová, N. 2003 (s B. Kavánovou): Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela, Studie ARÚ v Brně č. 22 (ed. P.Kouřil), Brno. (Monografie)

Profantová, N.-Špaček, J. 2003: Příspěvek k poznání raně středověkého osídlení v Toušeni (Lázně Toušeň), okr. Praha-východ- Der Beitrag zur Erkenntnis der frühmittelterlichen Besiedlung in Toušeň, Bez. Prag-Ost, Archeologie ve středních Čechách 7, 509-529.

2002:

Profantová, N.,  Nejstarší  slovanské sídliště  ve Statenicích, okr. Praha-západ-The earliest slavic settlements at Statenice (Prague-West district), Archeologie ve středních Čechách 6, 425-440.

2001:

Profantová, N.,  K průniku prvků franského životního stylu do Čech 9. století (na základě poznatků archeologie), in: Galuška, L.-Kouřil, P.-Měřínský, Z.(edt) Velká Morava mezi východem a západem, Uherské Hradiště –Brno,  .

2000:

Profantová, N.,  Slovanské výšinné sídliště z Třebovle, okr. Kolín. K problému napodobování cizích předloh v keramice -Die slawische Höhensiedlung in Třebovle, Bez. Kolín. Zur Nachahmung fremder Vorlagen in der Keramik, Archeologické rozhledy  52-4,  647-664.

Profantová, N., Die Ausbildung herschaftlicher Strukturen bei den Westslawen, in Europas Mitte um 1000, B 1, Stuttgart , 293-296.

Profantová, N. – Profant, M2000: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha.

1999

Profantová, N. a Bláhová, M.  a Frolík, J.  Velké dějiny Zemí koruny  české. Praha.

Profantová, N. 1999: Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand der Frühmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Šárka (Prag 6), Památky archeologické 90, 65-106.

Profantová, N. 1999,  Bronzové raně středověké nákončí z Češova, okr. Jičín – Frühmittelalterliche Bronzeriemenzunge aus Češov, A rcheol. rozhledy  LI, 614 – 630.

Profantová, N. 1999, a Kalferst J., Nové poznatky o hradišti Kal, okr. Jičín (Neue Erkenntnisse über den Burgwall Kal, bez. Jičín, in. Archeologie ve středních Čechách 3/2, 293-335.

1998
Profantová, N. 1998: Doubravčice: zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Burgwallanlage aufgrund der Ausgrabungen von J. Kudrnáč, Památky archeologické 89, 303-364.

Bubeník, J.- Pleinerová, I.-Profantová, N. 1998: Od počátku hradišť k počátkům přemyslovského státu. Nástin stavu archeologického poznání staršího úseku raného středověku,  Památky  archeol. 89, 104 -145.

Metlička, J.- Profantová, N.1998: Zum Fund eines eisernen Riemzeugbeschlages und zur Datierung des Burgwalls bei Žinkovy, Bez. Plzeň-jih. Saarbrücker Studien und Materialien zur Altertumskunde 6/7, 315 – 324. Bonn.

1997:

Profantová, N.,  Ein Hortfund von Eisengegenständen aus Plužná, Kreis Mladá Boleslav-Soubor železných předmětů z Plužné, okr. Mladá Boleslav, In: J. Klápště-P. Sommer (eds.), Život v Archeologii středověku ( Sborník k poctě Doc., Dr. M. Richtera a Doc., Dr. Z. Smetánky). 514-519.Praha.

1996:

Profantová, N.,  Kněžna Ludmila. Praha.

Profantová, N.,  To central Asia and beyond: Oriental motifs in the applied arts of the LA and Great Moravian epochs, in: Ibrahim Ibn Ja´qub at- Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Cenral Europe c. 800 –1300 A.D., 26 – 37.Prag 1996.

Profantová, N., On some Danubian influences in 8th- 9th century in Bohemia: Particulary pottery shape, in: Bialeková, D. – Zábojník, J.(eds) Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Bratislava, 227- 243.

Profantová, N., Slovanské osídlení hradiště Bohnice-Zámka a jeho zázemí. Na základě výzkumů N. Maška-Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice-Zámka und seines Hinterlandes. Auf Grund der Ausgrabungen N. Mašeks, Archaeologica Pragensia 12, 65-140.

1995:

Profantová, N. a M. Lutovský, Sámova říše.  Praha. Akademia.

 

 

1994:

Profantová, N., K nálezům ostruh z konce 7. – 9.stol. v Čechách- Spurs from the 7.th – 9th century in Bohemia ,PA -supplementum 2.- Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993, 60-85.Arch. Ústav Praha.

1992:

Profantová, N., Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen, in: F. Daim: Awarenforschungen II, 605 – 778.Wien 1992 .

1991:

Profantová, N., Předběžné vyhodnocení rentgenfluorescenčních analýz předmětů z 8. a 9. století. Študij. zvesti 27, 65-71.