PhDr. Nechvátal Bořivoj CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Vyšehrad
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 918 758
e-mail: arupraha@arup.cas.cz
specializace: přemyslovské hradiště Vyšehrad, středověké tvrze a hrádky
Výzkumy:
710110
Projekty:
GAP405/10/2334
DB06P01OPP007
PK01P04OPP005
Publikace v prodeji:
978-80-87365-23-6

Projekty:

Královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie (GA 2010-2013)

Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum (MK ČR 2006-2009).

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (projekt ukončen v roce 2006).

.

Výběr z publikační činnosti:

 

in press:

V. Moucha – B. Nechvátal – L. Varadzin et all.: Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie. Praha.

2014

Boháčová, I. – Nechvátal, B. : Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Vyšehrad, Zprávy památkové péče 1, 11-3 (PDF).

Kašička, F. – Nechvátal, Bořivoj
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.
[Castles, small castles and strongholds in the Strakonice, Blatná and Vodňany regions.]
2. dopl. a rozš. – Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 2014. 630 
.

Kašička, F. – Nechvátal, Bořivoj
Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích.
[Building history of Strakonice castle.]
Archaeologia historica. Roč. 39, č. 2 (2014),  519-537

2012

Nechvátal, Bořivoj: Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele. In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 219-283. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj: Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal). In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 452-454. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj – Stránská, Petra – Světlík, Ivo: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 497-505. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 466-473. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj: Životní jubileum Jarmily Princové-Justové. Archeologické rozhledy, 2012, Roč. 64, č. 2, s. 366-367. ISSN 0323-1267

Nechvátal, Bořivoj: Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 809-810. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Novák, J. – Zavřel, J. Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 401-418. ISSN 0231-5823.

2011

Nechvátal, Bořivoj: Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica, 2011, Roč. 36, č. 2, s. 632-633. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica, 2011, Roč. 36, č. 1, s. 193-221. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Záchranný výzkum v poloze tzv. „Tomanovny“ na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 121-134. ISSN 0231-5823.

2010

Nechvátal, Bořivoj: K výzkumu předrománské sakrální stavby na Vyšehradě. In Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 267-279,794-796. ISBN 978-80-7422-027-2.

Nechvátal, Bořivoj: Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915-2009). Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 482-483. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Zemřela Dagmar Hejdová (1920-2009). Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 481-482. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Bek, F. – Sychra, V.: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka. Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 451-461. ISSN 0231-5823.

2009

Nechvátal, Bořivoj – Kyselý, René – Rybařík, V. – Stránská, Petra – Varadzin, Ladislav – Zavřel, J.: Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2009. 432 s. ISBN 978-80-87365-23-6.

Nechvátal, Bořivoj: Vzpomínka na Ivana Borkovského *8.9.1897 – +17.3.1976. Archaeologia historica, 2009, Roč. 34, -, s. 864-866. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Renesanční sklepy v Radomyšli u Strakonic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2008, Roč. 21, -, s. 317-322. ISSN 0231-8237.

Nechvátal, Bořivoj: Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Archaeologia historica, 2009, Roč. 34, -, s. 775-792. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Bazilika sv. Vavřince. Celkový plán archeologických výzkumů v oblasti baziliky sv. Vavřince. 2009.

2008

Nechvátal, Bořivoj: Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále [recenze]. Archaeologia historica, 2008, Roč. 33, -, s. 577-578. ISSN 0231-5823. [Orig.: Merhautová, A. – Spunar, P. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále. Praha, 2006. 218 s].

Blajerová, Miroslava – Nechvátal, Bořivoj: K demografii raněstředověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic. Archaeologia historica, 2008, Roč. 33, -, s. 399-418. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Křemen, M.: Digitální model terénu slovanského hradiště v Branišovicích u Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2008, Roč. 21, -, s. 247-257. ISSN 0231-8237.

Renesanční sklepy v Radomyšli u Strakonic, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 319-325.

2005

2005: Rotunda sv. Martina na Vyšehradě – Die St. Martin Rotunde in Prag – Vyšehrad, Archaeologia historica 30, 351-358.

2004

2004: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004. 667 s.

2003

2003: K problematice poznání středověkého Vyšehradu – Zur Problematik der Erkenntnis des mittelalterliches Vyšehrad, Monumentorum tutela 14, 185-198.

2002

2002: Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské – Domkirche der hl. Peter und Paul in Vyšehrad in der vorhussitischen Zeit. Archaeologia historica 27, 381-408.

2001

2001a: Nedestruktivní průzkumy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech 1980-1998 – Undestruktive Untersuchungen in der St. Peter und Paul Kirche auf dem Vyšehrad in der Jahren 1980-1998. In: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Praha, 102-112 (et L. Hrdlička).

2001b: Nález baptisteria před západním průčelím raně románské basiliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – Der Fund eines Baptisteriums vor der Westfront der frühromanischen St. Peter und Paul Basilika. In: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému mileniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Praha, 218-228.

2001c: Die archäologische Erforschung der St. Martins – Kirche in Radomyšl bei Srakonice – Ergebnisse und Probleme. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, Treffen 10. 7. bis 10. Juni 2000 in Český Krumlov, Rahden/Westf, 188-209.

2001d: Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu – Zwei frühmittelalterliche Sarkophage von Prag – Vyšehrad, Archaelogia historica 26, 345-358.

2001e: Vodní hrad v Blatné od svých počátků do současnosti. In: Sborník k 400. výročí povýšení Blatné na město, Blatná, 9-42 (et F. Kašička).

2000

2000a: Raně středověké baptisterium na Vyšehradě – Frühmittelalterliches Baptisterium in Vyšehrad (Památce Václava Humla 1940-1998), Archaeologia historica 25, 323-324.

2000b: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě – 3. a 4. etapa (Bastion XXXIV a kostel Stětí sv. Jana Křtitele) – Physikalische undestruktive Erforschung der königlich – fürstliches Akropole auf dem Vyschehrad – Etappen 3 und 4 (Bastion XXXIV und die Kirche der Enthauptung Johannes des Taufers (Archaeologia Pragensia 15, 199-218 ) et L. Hrdlička).

2000c: Od počátku Vyšehradu do doby předhusitské. In: Vyšehrad – historické podoby, Praha, 11-41.

2000d: Vyšehrad from earliest Times to the Pre – Hussite Period. In: The historic Faces of Vyšehrad, Praha, 11-41.

2000e: Nález raně středověkého sarkofágu na Vyšehradě – Der fund eines frühmittelalterlichen Sarkophags auf der Burg Vyšehrad. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 173-180, 310.

1999

1999a: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě – 2 (Bastion XXXV) – Die physikalische nicht destruktive Forschung in der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad – 2 (Bastion XXXV), Archaeologia historica 24, 1999, 231-261 (et L. Hrdlička).

1999b: Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích, o. Domažlice – Kollektion der mittelalterlichen Fliesen aus der Kirche des Hl. Nikolaus in Čečovice (Bez. Domažlice), Archaelogia historica 24, 363-374.

1999c: Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern (West- und Süd- böhmen, Treffen 8., 17 bis 20. Juni 1998 in Běšiny bei Klatovy Rahden/Westf, 201-219.

1999d: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. S antropologickou analýzou M. Blajerové a s příspěvky Z. Hazlbauera, J. Macharta – Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Radomyšl. Praha, 351 s.