PhDr. Kuna Martin CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 387
e-mail: kuna@arup.cas.cz
specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová

Zaměstnání:
V ARÚ Praha pracoval v letech 1980-1985 a od 1990 pracuje dosud. V letech 1990-2017 vedoucí oddělení, v letech 2005-2013 zástupce ředitele ARÚ.

Další aktivity (výběr):
The Cultural Triangle Project, Šrí Lanka (1984). Konzultant UNESCO při výzkumu buddhistických klášterů v Anuradhapuře (cf. Kuna 1987).

Archeologická databáze Čech (Archeologická mapa ČR; 1990–dodnes). Dlouhodobý program budování výzkumné infrastruktury. Vedoucí projektu, autor databázového systému. K tématu zaměřeno několik grantových projektů (cf. Kuna et al. 2015).

Organizace a rozvoj metod nedestruktivního průzkumu, zejména v rámci Oddělení prostorové archeologie (1993-2007). K tématu zaměřena řada výzkumných projektů, vydána souhrnná publikace Nedestruktivní archeologie (Kuna a kol. 2004).

Terénní archeologický výzkum v Roztokách (1980-1984, 2006-2010). Polykultrní pravěké naleziště a rozsáhlá sídelní aglomerace z počátku raného středověku (6.-7. stol. AD). K tématu zaměřeno několik grantových projektů a publikací (Kuna – Profantová et al. 2005; Kuna – Němcová et al. 2012; Kuna et al. 2013).

Členství a funkce (výběr):
Člen Výboru Evropského archeologického konsilia (2006-2012).
Člen redakční rady Památek archeologických, Oborové rady doktorského studia archeologie ZČU v Plzni, předseda Komise pro udělování titulu doktor věd v oboru archeologie.

Publikace:
Academia.edu
ASEP