PhDr. Kuna Martin CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 387
e-mail: kuna@arup.cas.cz
specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová
Výzkumy:
Projekty:
18-10747S
LM2015080
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439
Grant Agr. No. 313193
Grant Agr. No. 2012-1399/001
DF12P01OVV003
GAP405/10/2289
GA404/07/0989
1ET200020405
IAA8002303
PK01P04OPP011
IBS8002001
IAA9002603
IAA90252
Publikace v prodeji:
978-80-87365-50-2
978-80-86124-75-9

V ARÚ Praha pracoval v letech 1980-1985 a od 1990 pracuje dosud. Vedoucí Oddělení informačních zdrojů, v letech 2005-2013 zástupce ředitele ARÚ.
Dříve pracoval: Středočeské muzeum v Roztokách (1979); Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (1985); Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (1986-1990).

:.

Specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum a nedestruktivní archeologie, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová.

:.

Výběr dalších aktivit:
The Cultural Triangle Project, Srí Lanka (1984). Konzultant projektu UNESCO při výzkumu buddhistických klášterů v Anuradhapuře (s J. Bouzkem, J. Břeněm a P. Charvátem; viz Kuna, M., Památky archeologické 78, 1987, 5-66).
Archeologická databáze Čech (od r. 1991 průběžně). Dlouhodobý program budování výzkumné infrastruktury. Vedoucí projektu, autor databázového systému databáze. K tématu bylo zaměřeno několik grantových projektů. Od r. 2016 dojde k postupnému přechodu k systému Archeologická mapa ČR.

:.

Terénní archeologický výzkum v Roztokách (1980-1984, 2006-2010). Viz Roztoky u Prahy – přeložka silnice II/242

:.

Člen Výboru Evropského archeologického konsilia (2006-2012).
Člen redakční rady Památek archeologických, Oborové rady doktorského studia archeologie ZČU v Plzni, předseda Komise pro udělování titulu doktor věd v oboru archeologie.

:.

Publikace:
Martin Kuna na Academia.edu (https://cas-cz.academia.edu/MartinKuna)