PhDr. Hložek Josef Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 402
e-mail: hlozekarup.cas.cz
specializace: kastelogie

Výběrová bibliografie
*

Monografie:
Hložek, J. Hrady západních a jižních Čech ve světle nedestruktivních archeologických průzkumů Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň 2012, ISBN 978-80-261-0077-5.

Příspěvky v odborných časopisech
Hložek, J.; Menšík, P.; Štaffen, Z.; Gersdorfová, Z.; Procházka, M. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.539-547, ISSN 0231-5823.

Hložek, J.; Menšík, P. Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova. Archeologie západních Čech, 2014, roč.7. č.neuveden, s.46-50, ISSN 1804-2953.

Hložek, J. Trojrozměrná vizualizace pozůstatků hradu Zahrádka (Klosterberk), okr. Pelhřimov, a možnosti funkční interpretace jeho předhradí. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.3, s.152-159, ISSN 1803-1382.

Hložek, J. Na dohled vzdálené a přeci zcela odlišné. Proměna nároků na podobu hradu ve středověku a časném novověku. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.1, s.38-44, ISSN 1213-1628.

Hložek, J.; Baierl, P.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.399-414, ISSN 0231-5823.

Hložek, J.; Menšík, P. Nové geodetické zaměření zaniklého bezprostředního hospodářského a provozního zázemí Kozího Hrádku, okr. Tábor. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.3, s.147-151, ISSN 1803-1382.

Baierl, P.; Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.Neuveden, s.237-248, ISSN 0231-8237.

Hložek, J.; Menšík, P. Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích, okr. Praha-západ. Od pohřebiště badenské kultury k výrobnímu areálu doby římské. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.2, s.13-18, ISSN 1213-1628.

Hložek, J.; Menšík, P. Hrady Příběnice a Příběničky jako součást zaniklé kulturní krajiny. Rekonstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie, 2012, roč.14. č.1, s.29-35, ISSN 1213-1628.

Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá fortifikace (?) v lese Borečný u obce Rataje na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.179-192, ISSN 0231-8237.

Hložek, J. Předhradí středověkých hradů v Čechách – proč právě předhradí?. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2012, roč.120. č.1, s.36-47, ISSN 1803-1382.

Hložek, J. Hrad Litice, okr. Plzeň-město, a jeho nové zaměření. Archeologie západních Čech, 2012. s.36-43. ISSN 1804-2953.

Hložek, J.; Křivánek, R. Chvatěruby, okr. Mělník – výsledky výzkumu hradního areálu v letech 2008-2010. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2012, roč.120. č.3-4, s.210-227, ISSN 1803-1382.

Hložek, J.; Menšík, P. Opustil nás prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.. Výběr, 2012, roč.49. č.4, s.277-278, ISSN 1212-0596.

Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni. AntropoWebzin, 2012, roč.2012. č.2, s.107-118, ISSN 1801-8807.

Venclová, N.; Hulínský, V.; Henderson, J.; Chenery, S.; Šulová, L.; Hložek, J. Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy, 2011, roč.63. č.4, s.559-585, ISSN 0323-1267.

Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V. Záhadná lokalita u Bochova. Hláska, 2011, s.7. ISSN 1212-4974.

Rak, M.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Netolický, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč.12. č.2, s.31-50, ISSN 1211-8109.

Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.1, s.223-242, ISSN 0231-5823.

Hložek, J.; Menšík, P. Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep. Rekonstrukce a experiment v archeologii – Živá archeologie, 2011, roč.12. č.1, s.54-57, ISSN 1213-1628.

Hložek, J. Pozůstatky obléhacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč.24. č.1, s.209-225, ISSN 0231-8237.

Hložek, J.; Křivánek, R.; Procházka, M. Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemica, 2011, roč.Neuveden. č.12, s.385-396, ISSN 1211-6831.

Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč.2011. č.4, s.15-26, ISSN 1802-0364.

Hložek, J. Hrad Čejchanov okr. Benešov a jeho nové geodetické zaměření. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč.10. č.4, s.183-199, ISSN 1802-0364.

Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.143-154, ISSN 0231-8237.

Hložek, J.; Menšík, P. : „Hromové klíny“ z Kozího Hrádku na Táborsku aneb „účinné“ zajištění hradu před přírodní pohromou, nebo starší pravěké sídliště?. Kuděj, 2009, roč.11. č.1, s.63-73, ISSN 1211-8109.

Hložek, J.; Křivánek, R. Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu. Castellologica bohemica, 2009, s.297-312. ISSN 1211-6831.

Kapitoly v knize
Nenutil, J.; Rak, M.; Friedl, L.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Netolický, P. Archeologický výzkum na Městském hřbitově ve Stříbře. Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.79-81. ISBN 978-80-261-0086-7.

Statě ve sborníku
Hložek, J. Předhradí středověkých hradů ve světle písemných pramenů. In Způsoby přizpůsobování. Role adaptace ve vývoji (nejen) lidského druhu. Sborník abstraktů a příspěvků z 16. Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 19. – 22. ledna 2015. 2015. s.129-140. ISBN 978-80-261-0451-3.

Hložek, J. Gesellschaftlicher Kontext und Nutzung der Vorburgareale der mittelalterlichen Adelsburgen in Böhmen. In Castrum Bene. Ljubljana, 2014. s.153-166. ISBN 978-961-237-664-2.

Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Nováková, V. Die Wasserversorgung der Burg Kozí hrádek (Kr. Tábor) im Alltag und im Verteidigungsfall. In Fines Transire 22. 2013. s.229-236. ISBN 1868-2308.

Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. In 14. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 14.-17.1.2013 : Hranice světa – hranice poznání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.49-53. ISBN 978-80-261-0214-4.

Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek (okr. Tábor). Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-87311-43-1.

Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.113-122. ISBN 978-80-87311-43-1.

John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. In Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 2013, s.55-56. ISBN 978-3-7001-7459-2.

Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011-2012. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2013. s.7-15. ISBN 978-80-87311-43-1.

Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kreis Tábor. In Fines Transire 21. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2012, s.239-253. ISBN 1868-2308.

Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. In Nový světový (ne)řád. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.45-47. ISBN 978-80-261-0211-3.

Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V.; Krčmář, L.; Tajer, J. Záhadná fortifikace u Bochova. In Dějiny staveb 2011. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2012, s.247-254. ISBN 1803-0777978-80-87170-19-9.

Hložek, J. Zpráva o výsledcích výzkumu areálů přehradí vrcholně-pozdně středověkých hradů v Čechách v roce 2008. In Opomíjená archeologie 2007-2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s.142-153. ISBN 978-80-7043-923-4.

Sůvová, Z.; Hložek, J. Tuchoměřice : archeozoologická analýza materiálu ze sídliště mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská). In Doba popelnicových polí a doba halštatská. Brno : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s.315-322. ISBN 978-80-254-0954-1.

Postery, přednášky
Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M. Die Burg Pořešin. Denkmalschutz und Rekonstruktion. 2015.

Hložek, J.; Baierl, P. Předhradí jako prostředek adaptace hradu na regionálně specifické podmínky. 2015.

Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Metodologija i doprinos arheologije srednjovjekovnih naselja u Češkoj tijekom 20. i početkom 21. stoljeća. 2015.

Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké „zbraně“ jako symbol ochrany ve středověku a novověku. 2014.

Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P. Dva opevněné objekty u Bernartic (okr. Písek). K otázce jejich vztahu a funkčního zaměření.. 2014.

Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. 2014.

Hložek, J. K možné stavební podobě a vybavení předhradí hradu Pořešína (okr. Český Krumlov) ve světle nálezů železných artefaktů. 2014.

Hložek, J.; Gersdorfová, Z. Majestat Carolina und Burgenpolitik Karls IV.. 2014.

Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Otázka interpretace lokalit „Skalice“ a polohy „Hradiště – Na Hradišti“ u Sepekova. 2013.

Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. 2013.

Petr, L.; Čapek, L.; Menšík, P.; Hložek, J. Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod. 2013.

Petr, L.; Čapek, L.; Hložek, J.; Holata, L.; Menšík, P.; Vařeka, P. Pollen Chronicle of a Medieval Village – palynological evidence of settlement decline and vegetation succession from a small water reservoir. 2013.

John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. 2013.

Karel, T.; Knoll, V.; Hložek, J.; Hamberger, K. Hrady na Lesní Nábě. 2013.

Hložek, J.; Gersdorfová, Z.; Menšík, P.; Procházka, M.; Štaffen, Z. Zaniklý těžební areál v předpolí hradu Příběničky. K otázce možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. 2013.

Hložek, J. Interdisziplinäres Herantreten in der Schöpfung des Professors Tomáš Durdík. 2013.

Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. 2013.

Hložek, J. Terrainrelikte mittelalterlicher Burgen – 3D-Visualisierung, geophysikalische Untersuchung und archäologische Transformationen. 2013.

Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011 – 2012. 2013.

Baierl, P.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň – jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. 2012.

Hložek, J.; Menšík, P.; Petr, L. Environmentální průzkum vlhkého prostředí v bezprostředním okolí Kozího hrádku, okr. Tábor. 2012.

Hložek, J.; Janíková, R.; Menšík, P.; Nováková, V. Role of water in defence and economic activities at the castle of Kozí hrádek, Tábor district. 2012.

Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. 2012.

Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V.; Krčmář, L.; Tajer, J. Záhadná fortifikace u Bochova. 2011.

Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kr. Tábor. 2011.

Ambrož, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá kulturní krajina mezi Sezimovem Ústí a Kozím hrádkem. 2011.

Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. 2011.

Hložek, J.; Farkašová, K.; Friedl, L.; Funk, L.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Rak, M. Pohřební areály novověku i současnosti jako zdroj poznání kulturních změn a norem. 2011.

Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. 2010.

Hložek, J. Zu den Problemen der Definition, Terminologie und Variabilität der Vorburgareale der Adelsburgen in Böhmen.. 2009.

Recenze
Hložek, J. Durdík, T. 2008. Hrady na Malši. Castellologica bohemica, 2011, s.675. ISBN 1211-6831.

Hložek, J. Durdík, T. 2008. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Castellologica bohemica, 2011, s.676. ISBN 1211-6831.

Hložek, J. Černocká, S. – Červenka, M. – Durdík, T. – Vinař, J. 2010: Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice.. Zprávy památkové péče, Praha 1 : Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště středních Čech v Praze), 2011, roč.71. č.3, s.216-217, ISBN 1210-5538.

Hložek, J. Razím, V. (ed.) 2010: Přemyslovské Křivoklátsko. Zprávy památkové péče, Praha 1 : Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště středních Čech v Praze), 2011, roč.71. č.1, s.63-64, ISBN 1210-5538.

Hložek, J. Waldhauser, J. 2009: Archeologická tajemství Staré Boleslavi. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2010, s.190-191. ISBN 0862-2043.

Hložek, J. Durdík, T. 2008: České hrady. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2008. s.191. ISBN 0862-2043.