PhDr. Frolík Jan CSc.

pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 373 271
e-mail: frolikarup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, zejména výzkum hradišť, měst a církevních staveb; výzkum Pražského hradu; problematika složitých stratigrafií. Externě přednáší na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha, na Archeologickém ústavu FF Slezské univerzity v Opavě a Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice
Výzkumy:
34621
25154
Projekty:
14-36938G
GAP405/12/2195
GA103/07/1467
IAA8002304
GA404/01/0853
GA404/97/1056
PV349
IA90206
Publikace v prodeji:
978-80-7581-006-9
978-80-87365-93-9
978-80-87365-87-8
978-80-87365-86-1
978-80-87365-73-1, 978-80-87365-80-9

Další projekty:
Chrudim – život středověkého města (MK ČR, spolu s J. Siglem, MVČ Hradec Králové, 1997-1998). Projekt zpřístupnil nálezový fond z výzkumu v Chrudimi Filištínské ulici a zařadil ho do kontextu středověké Chrudimi.

Zahraniční projekty

Discovering  the Archaeologists of Europe (projekt EU v rámci programu Leonardo 2006-2008). Řešitel za ČR. Projekt mapující archeologickou komunitu ve 12 zemích Evropské unie (www.discoveringarchaeologists.eu).

Popularizační projekty
Příběh Pražského hradu (Správa Pražského hradu 2002-2004). Příprava stálé expozice o dějinách Pražského hradu, archeologická část. Zpřístupněna od 6. 4. 2004 (www.pribeh-hradu.cz).

Výběrová bibliografie:

Frolík, J. 2014: Nález prubířské pece z Kutné Hory – The find of an assai fonace from Kutná Hora, Acta rerum naturalium 16, s. 145-154.
Frolík, J. – Mácalová, M. 2014: Discovering the Archaeologist of Czech Republic 2012-14. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 74 str., 19 obr.; ISBN 978-80-87365-71-7.

Frolík, J. – Mácalová, M. 2014: Discovering the Archaeologists 2012-14. Zpráva za českou republiku. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 74 str., 19 obr.; ISBN 978-87-365-72-4.

Frolík, J. – Smetánka, Z. 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl I. Katalog, Castrum Pragense 12. Praha, ISBN 078-80-87365-73-1.

Šejvlová, L. – Ottenwelter, E. – Frolík, J. 2014: Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě – Herstellung von Repliken von Silberknöpfen vom frühmittelalterlichen Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg, Archaeologia Historica 39, s. 273-283.

Frolík, J. 2013: Doklady hornické činnosti v areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře (Předběžná zpráva) – Belege der Bergbautätigkeit auf dem Gelände des Jesuitenkollegsin Kuttenbeg (Zwischenbericht), ArchaeoMontan 2013, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28, s. 169-177.

Frolík, J. 2013: Archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře – The archeological Excavation in the Grounds of the former Jesuit College in Kutná Hora, Archeologie ve středních Čechách 17, s. 779-791

Frolík, J. 2013: Das Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg – eine Fallstudie zur Untersuchung der Sozialstruktur des 10. Jahrhunderts, in: Biermann, F. – Kersting, T. – Klammt, A. (eds.), Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 70, Langenweissbach, s. 33-42.

Frolík, J. 2013: Záchranný archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči (příspěvek archeologie k počátkům Skutče), Chrudimský vlastivědný sborník 17, s. 215-262.
Frolík, J. 2013: Archeologický výzkum v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře – The archeological Excavation in the Grounds of the former Jesuit College in Kutná Hora, Archeologie ve středních Čechách 17, s. 779-791.

Frolík, J. 2013: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu – Das Gräberfeld auf dem II. Burghof der Prager Burg, Archaeologia Historica 38, s. 91-105.

Frolík, J. 2013: Archaeological examination of medieval towns in Bohemia (An oveview by an Archaeologist, Analecta Archaologica Ressoviensis 7, s. 67-109.

Frolík, J. 2013: Změny v postavení archeologie v souvislosti s přípravou nového památkového zákona v České republice – Changes in the standing of archaeology in connection with the preparation of the new cultural heritage law in Czech Republic, Studia Historica Nitrensia, 16/1-2, s. 208-221.

Frolík, J. 2012: Změny v postavení archeologie v souvislosti s přípravou nového památkového zákona v České republice – Changes in the standing of archaeology in connection with the preparation of the new cultural heritage law in Czech Republic, Studia Historica Nitrensia, 16/1-2, s. 208-221.

Beneš, J. – Čulíková, V. – Kosňovská, J. – Frolík, J. – Matiášek, J. 2012: New Plants at Prague Castle and Hradčany in the Early Modern Period: a History of selected Species, Interdisciplinaria Archaeologica, 3, I/2012, s. 103-114.

Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, s. 189-232.

Frolík, J. – Starec, P. 2012: Archeologický výzkum nejstarší pražské plynárny – Archaeological Investigations at the Oldest Gaswork in Prague, Plyn/Gas, 92, 9/2012, s. 207-210.

Frolík, J. – Jílek, J. – Jiřík, J. – Urbanová, K. 2011: Sídliště vinařské skupiny z Prahy – Kobylis – Settlement of the Vinařice Group in Prague-Kobylisy, in: Droberjar, E. (ed.), Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem, Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc, s. 415-451.

Frolík, J. 2011: Počátky pravěkého a středověkého osídlení Skutečska – The oldest trace of humans in the Skuteč area, in: Voráček, E. a kol., Dějiny Skutče. Skuteč, s. 9-20, 366-368, 393, 406.

Frolík, J. – Musil, J. 2011: Hrochův Týnec v proměnách staletí, svazek 3. Pravěk a středověk. Hrochův Týnec.

Kozáková, R. – Klikarová, L. – Frolík, J. 2010: Bohatý soubor skla v Chrudimi, Hradební ulici, Chrudimský vlastivědný sborník 14, s. 129-166.

Frolík, J. – Musil, J. 2010: Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi, Hradební ulici v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, s. 3-28.

Frolík, J2010: Rotunda sv. Víta na Pražském hradě ve světle nových poznatků – Die Sankt Veitsrotunde auf der Prager Burg im Lichte neuer Erkenntnisse, in: Kubín, E. (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. Praha, s. 131-147.

Frolík, J2010: Počátky středověké Luže, in: Voráček, E. (ed.), Luže v dějinách. Díl 1. Pod počátků středověku do konce 17. století. Luže, s. 25-38.

Frolík, J. 2009: The „Gunpowder Bastion“ in Chrudim through the eyes of an archeologists – Bašta Prachárna v Chrudimi očima archeologa – Die Bastei Prachárna in Chrudim aus der Sicht des Archäologen, Studies in Post Medieval Archaelogy 3, Praha, s. 453-478.

Frolík, J. 2008: Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech 2004-2006) – Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského-Gasse 2004-2006), Castellologica Bohemica 11, s. 553-584.

Frolík, J2008: Neue Erkenntnisse über den Burgwall Chrudim in Ostböhmen (Tschechische republik), in: Biermann, F. – Kersting, T. – Klammt, A. (eds.), Siedlungstrukturen und Burgen im westslawischen Raum, s. 59-64.

Dreslerová, D. – Frolík, J. – Mikolášek, T. 2008: Využití trojrozměrného laserového scaneru v archeologii – Application of a 3D laser scanner in archaeology, in: Macháček, J. (ed.) Počítačová podpora v archeologii 2, s. 199-211. Brno – Praha – Plzeň.

Frolík, J. 2008: Achtzig Jahre Archeologie auf der Prager Burg  80 years of Archeology on Prague Castle – 80 ans d´archéologie au château de Pratur – 80 años de arqueología en el castillo de Praga – 80 let archeologického výzkumu na Pražském hradě, Castrum Pragense 8, s. 31-46.

Frolík, J– Tomášek, M. 2008: Discovering the Archaeologists of Europe – Zkoumání evropské archeologické komunity: Česká republika. Praha, 96 str.

Bláha, R. – Frolík, J. – Sigl, J. 2006: Proměna uliční sítě a parcelace v Hradci Králové a Chrudimi – Veränderungen des Straβennetzes und der Parzellierung in Hradec Králové un Chrudim, Forum Urbes Medii Aevi 4, 82-93.

Frolík, J. 2006: Chrudim – raně středověké centrum jižní části východních  Čech (Archeologie a 950. výročí první písemné zmínky) – Chrudim – frühmittelalterliches centrum des südlichen Teils Ostböhmens (Archeologie und 950. Jahresgedächtnis der ersten Erwähnung), Archaeologia Historica 31, s.7-19.

Blažková-Dubská, G. – Frolík, J. 2005: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou – Die durch archäologische Erforschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihrem Denkmalschutz, Archaeologia Historica 30, s. 29-46.

Frolík, J2005: Hroby přemyslovských knížat na Pražském hradě – Die Gräber der Přemyslidenfürsten auf der Prager Burg, Castrum Pragense 7, Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I,1, s. 25-46; díl I.2, s. 254-257.

Tomková, K. – Frolík, J. 2005: Topografie pohřbívání v areálu Pražského hradu a na jeho předpolích – Die Topographie der Bestattungen im Areal der Prager Burg und auf ihren Vorfeldern, Castrum Pragense 7, Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích, díl I,1, s. 7-24; díl I.2, s. 251-254.

Frolík, J. – Sigl, J.  2004: Archeologický výzkum v Chrudimi – Břetislavově ulici v roce 1992 (K umístění věže Hlásky a podobě Horní brány), Chrudimský vlastivědný sborník  8, s. 3-42.

Kolektiv autorů 2003: Příběh Pražského hradu – The Story of Prague Castle. Praha, s. 30-81, 102-107, 122-127, 146-149, 194-195, 264-268, 346-349, 430-436, 458-461 (kapitoly: 01 – Přírodní prostředí Pražského hradu; 02 – Kam až vedou stopy pravěkých nálezů; 03 – Nejstarší Slované; 04 – Příkop starší než knížecí centrum; 05 – Knížecí stolec a tajemný pahorek Žiži; 06 – Kníže Bořivoj a kostel Panny Marie; 07 – Spytihněv I.: pozapomenutý zakladatel; 08 – Bazilika a klášter sv. Jiří: nejstarší dochované církevní stavby; 09 – Tři zastavení v kostele sv. Víta; 10 – Navštívil Ibráhím ibn Jákúb Pražský hrad?; 11 – O čarodějnici, čarodějovi a křesťanství na Pražském hradě; 12 – Obyčejný život: bezpečný i nebezpečný, pracovní i zábavný; 17 – Biskupský palác a jeho obyvatelé; 21 – Proměna hradiště v kamenný hrad; 26 – O kováři a dlouhé chodbě; 33 – Zmýlená platí; 45 – Od smetiště k paláci z pálené hlíny; 62 – O chudých špitálnících a čínském porcelánu;  77 – „Co chcete opravovati, vždyť jest to zbořeniště!“; 82 – Střípky z historie archeologického výzkumu – kapitoly 21 a 45 spolu s P:Chotěborem)

Frolík, J. 2003: Kachle Chrudimska. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi 5/II. Chrudim.

Frolík, J. 2002: Prag und die Prager Burg im 10. Jahrhundert, in: J. Henning (hrsg.), Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchzeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung „Otto der Grosse, Magdeburg und Europa. Mainz am Rhein, s. 161-169.

Frolík, J. 2002: Zamyšlení nad třetím svazkem sborníku „Mediaevalia Archaeologica“ (K výsledkům výzkumu raně středověkého opevnění Pražského hradu a Malé Strany) – Gedanken über Mediaevalia archaeologica 3 (Zu den Ergebnissen der Ausgrabungen  der frühmittelalterlichen Befestigung der Parger Burg und der Kleinseite, Archeologické rozhledy 54, s. 705-726.

Frolík, J. – Tomášek, M. 2002: Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města, in: Civitas et Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wroclaw-Praha, s. 99-106.

Frolík, J. 2001: Die Prager Burg im 10. und 11. Jahrhundert (Zu Fragen der Auswertungder älteren archäologischen Dokumentation und deren Interpretation), in: Boleslav II. Der Tschechische Staat um das Jahr 1000 (internationales Symposium, Praha, 9.-10.2.1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2 (ed. P. Sommer), Praha, s. 153-187.

Frolík, J. – Maříková, J. – Růžičková, E. – Zeman, A. 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověd archeologických pramenů. – Die ältesten Kirchenbauten der Prager Burg auf Grund der archäologischen Quellen, Castrum Pragense 3, Praha.

Frolík, J. – Hazlbauer, Z. – Charvát, P. – Šumberová, R. – Tomášek, M. 1999: Čáslav – místo pro život – Čáslav. The site for life. Čáslav.

Bláhová, M. – Frolík, J. – Profantová, N. 1999: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek I. (do roku 1197) – (The great history of the Lands of Czech Crown. Ist volume (till 1197), in Czech). Praha – Litomyšl. Části: České země v pravěku (s. 15-143), Slované na území našeho státu (s. 144-164), Slovanská každodennost (s. 324-343).

Frolík, J. 1999: Archeologický výzkum v Kanovnické ulici čp. 73 na Hradčanech v letech 1982-1985. Vývoj osídlení před rokem 1378 – Archaeological Ecavations at Kanovnická ul. 73, Hradčany, 1982-1985. I. Settlement evolution before 1378. In: Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. (eds.): Castrum Pragense 2. Praha, s. 113-168.

Frolík, J. 1998: Dom biskupi na Zamku Praskim do końca XIII wieku – The Residence of the Bishop of Prague at Prague castle till end of the 13th century, Acta Archaeologica Waweliana 2, s. 19-38.

Frolík, J. – Sigl, J. 1998: Chrudim v pravěku a středověku.  Obrazy každodenního života. – Chrudim in prehistory  and the Middle Ages. Pictures of everyday life.  – Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter.  Bilder aus dem Alltagsleben. Chrudim 1998.

Frolík, J. – Smetánka, Z. 1997: Pražský hrad a archeologie – (Prague Castle and Archaeology, in Czech).  Praha – Litomyšl,  Paseka.

Frolík, J. – Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku.  Vývoj osídlení a jeho proměny. – Chrudim Region  (East Bohemia) in the Early Middle Ages.  Development of Settlement and Related Structural  Changes. – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter.  Die Entwicklung der Besiedlung und seine  strukturellen Probleme. Hradec Králové.

Boháčová, I. – Frolík, J. – Špaček, J. 1994: Stará Boleslav. Archeologický výzkum 1988-1994 – Stará Boleslav. Archaeological excavations 1988-1994 – Die archäologische Ausgrabung 1988-1994. Čelákovice.

Frolík, J. 1991: K užití formulářů v terénní archeologické praxi – To the use of sheets in archaeological on-site practise, in Czech), Archeologické fórum 2, s. 50-55.

Boháčová, I. – Frolík, J. – Petříčková, J. – Žegklitz, J. 1990:  Příspěvek k poznání života a životního prostředí na  Pražském hradě a Hradčanech – Ein Beitrag zur Kenntnis des  Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und in Hradčany,  Archaeologia Historica 15, s. 177-189.

Frolík, J. 1989: Archeologické památky Hlinecka a Chrastecka – (Archaeological monuments of Hlinsko and Chrast regions, in Czech), Hlinsko.

Frolík, J. 1982: Archeologické nálezy a minulost Skutečska – (Archaeological finds and the past of Skuteč region, in Czech). Skuteč.

Frolík, J. 1980-88: Archeologické nálezy Chrudimsko. Sbírky Okresního musea v Chrudimi 1/II.1.díl A-CH; 2.díl Chrudim; 3.díl K-T; 4.díl T-Z. – (Archaeological Finds. Chrudim Region. The Collection of the District Museum Chrudim, in Czech), Chrudim 1980, 1981, 1984, 1988.