PhDr. Dreslerová Dagmar Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 354
e-mail: dreslerova@arup.cas.cz
specializace: krajinná archeologie, pravěké zemědělství, paleoklima, environmentální archeologie, starší doba železná
Projekty:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
17-17909S
DF12P01OVV003
IAAX00050801
IAAX00020701

koordinátor CRL – Česká radiouhlíková laboratoř
http://crl.odz.ujf.cas.cz/

koordinátor CZAD – Archeobotanické databáze České republiky
https://www.arup.cas.cz/czad/

Další projekty:

2009 – 2011 mezinárodní grant GAAV Arbodat  (archeobotanická databáze) ve spolupráci s Německem a Francií – řešitel
https://www.arup.cas.cz/czad/

2005 – 2010 národní řešitel  projektu ESF Early Agricultural Remnants and Technical Heritage  (EARTH) – sekce Landscape Archeology
http://acl.arts.usyd.edu.au/projects/earth/

Vybrané publikace:

Profil na Academia.edu:https://cas-cz.academia.edu/DagmarDreslerova

Bešta, T. – Novák, J. – Dreslerová, D. – Jankovská, V. – Bernardová, A. – Lisá, L. – Valentová, D. 2015:  Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic. Boreas DOI 10.1111/bor.12119

Dreslerová, D. 2015: Pravěká transhumance a salašnické pastevectví na území České republiky: možnosti a pochybnosti – Prehistoric transhumance and summer farming in the Czech Republic: possibilities and doubts. Archeologické rozhledy LXVII (1), 109 – 130.

Vysloužilová,B., Ertlen, D., Šefrna, L., Tibor Novák, T., Virágh, K., Rué,M.,  Campaner, A., Dreslerová, D.,  Schwartz, D. 2015: Investigation of vegetation history of buried chernozem soils using near-infrared spectroscopy (NIRS). Quaternary International 365, 203-211.

Nováčková, J. – Dreslerová, D. – Černý, V. – Poloni E. S. 2014:  The place of Slovakian paternal diversity in the clinal European landscape. Ann Hum Biol, Early Online: 1–12. 2014 Informa UK Ltd. DOI: 10.3109/03014460.2014.974668

Dreslerová, D. (ed.) 2014: Počítačová podpora v archeologii / Computer application in archaeology XIII. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Dreslerová, D.  Waldhauser, J. – Abraham, V. – Kočár, P. – Křivánek, R. – Meduna, P.  – Sádlo, J. 2013: Bezdězsko – Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech – The Bezděz – Doksy region (Northern Bohemia) in prehistoryand the La Tène settlement at Okna. Archeologické rozhledy LXV, 535 – 573.

Dreslerová, D. – Kočár, P. 2013: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from the Neolithic to the Migration period (5500 B.C.–A.D. 580). Veget Hist Archaeobot 22:257-268. DOI 10.1007/s00334-012-0377-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s00334-012-0377-8

Dreslerová, D. –  Kočár, P.  Chuman, T. –  Šefrna, L. – Poništiak, Š. 2013: Variety in cereal production in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions. Journal of Archaeological Science 40, 1988-2000.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312005316

Venclová, N. – Dreslerová, D. 2013: Iron production, settlement, and environment: a regional approach. In: S. Rausz, A. Colin. K. Gruel, I. Ralston, T. Dechezleprê (eds): L’âge du Fer en Europe. Mélanges offerts a Olivier Buchsenschutz. Ausonius Éditions Mémoires 32, Bordeaux, 291 – 304.

Dreslerová, D. 2012: Les v pravěké krajině II. – Forest in the prehistoric landscape II. Archeologické rozhledy LXIV, 199–236.  PDF

Dreslerová, D. 2012: Human Response to Potential Robust Climate Change around 5500 cal BP in the Territory of Bohemia  (the Czech Republic). IANSA,  Vol. III., Issue 1/2012, 43–55.  PDF

Pokorná, A. –  Dreslerová, D., –  Křivánková, D. 2011: Archaeobotanical Database of the Czech Republic, an Interim Report. IANSA Vol. II.,  Issue 1/2011, 49–53.  PDF

Dreslerová, D. 2010: Klima v holocénu a možnosti jeho poznání. Živá archeologie REA 11/2010, 18-21.  PDF

Dreslerová, D. – Mikuláš, R. 2010: An early medieval symbol carved on a tree trunk: pathfinder or territorial marker? Antiquity  84 (2010): 1067–1075.
http://www.antiquity.ac.uk/Ant/084/ant0841067.htm

Dreslerová, D. – Venclová, N. –  Danielisová, A. 2010: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku. Živá archeologie REA 11/2010, 56-60. PDF

Hajnalová, M. – Dreslerová, D. 2010: Ethnobotany of einkorn and emmer in Romania and Slovakia: towards interpretation of archaeological evidence – Etnobotanika jednozrnky a dvouzrnky v Rumunsku a na Slovensku: příspěvek k interpretaci archeologických nálezů. Památky archeologické 101, 169-202.  PDF

Kočár, P. – Dreslerová, D. 2010: Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky – Archeobotanical finds of cultivated plants in the prehistory of th Czech Republic. Památky archeologické 101, 203-242.  PDF

Dreslerová, D. 2009: Pedologie a archeologie. In: Hauptman, I. – Kukal, Z. – Pošmourný, K. (eds) Půda v České republice. MŽP – Consult Praha, 61-64.

Dreslerová, D. 2009: Dynamická historie údolí středního Labe v holocénu. Živá archeologie – REA, 9-2008, 3-6.

Dreslerová, D. 2008: Ekonomický potenciál regionu Říčanska z hlediska pravěkého hutnictví – Economic potential of the  Ricany region from a perspective of a prehistoric metallurgy. In: Venclová, N. a kol.: Hutnický region Říčansko, Praha (Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.),  266-280.  PDF

Dreslerová, D. 2008: Pozdě, ale přece: environmentální archeologie v České republice. In: Beneš, J. – Pokorný, P. (eds): Bioarcheologie v České republice – Bioarchaeology in the Czech Republic. Jihočeská univerzita v Českých budějovicích a Archeologický ústav AVČR Praha, v.v.i., České Budějovice – Praha, 13-38.

Dreslerová, D. – Frolík, J. – Mikolášek T. 2008: Využití trojrozměrného laserového scaneru v archeologii. Application of a 3D laser scanner in archaeology. In: Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2. ÚAM Masarykova Universita Brno, ARUP AVČR Praha, KAR ZČU, Brno -Praha-Plzeň 199-211.

Dreslerová, D. 2007: Hlavní faktory přírodního prostředí. Strava a způsob obživy.  In: Martin Kuna (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1 – Pravěký svět a jeho poznání. Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i., Praha, 114-120.

Dreslerová, D. (ed.) 2007: Přírodní prostředí Čech a jeho vývoj. In: Martin Kuna (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1 – Pravěký svět a jeho poznání. Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i., Praha, 23-50.

Dreslerová, D. – Venclová, N. 2007: Železná výbava vesnické komunity (nejen) v době laténské – Das eisen in einer Dorfgemeinschaft (nicht nur) der Latènezeit.  Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, 347 – 356. PDF

Kuna, M. – Dreslerová, D. 2007: Landscape archaeology and „community areas“ in the archaeology of Central Europe. In: Hicks, D.,  McAtackney, L. Fairclough, G (eds):  Envisioning Landscape. Situations and Standpoints in Archaeology and Heritage. Walnut Creek : Left Coast Press, 146-171.  PDF

Světlík, I. – Dreslerová, D. – Limburský, P. – Tomášková, L. 2007: Radiouhlík v přírodě a jeho využití pro datovací účely. Archeologické rozhledy LIX.

Dreslerová, D. 2006: Maková hora – novodobý příklad pravěké opevňovací techniky. -Ein neuzeitliches Beispiel vorgeschichlicher Befestigungstechnik auf dem Maková-Berg. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, České Budějovice, 341 – 348.  PDF

Dreslerová, D. 2005: Klima v pravěku – mýtus a skutečnost. Několik poznámek k článku Jana Bouzka.  – Climate in prehistory – a myth and a reality . Archeologické rozhledy LVII, 534 – 548.  PDF

Sádlo, J. – Pokorný, P. – Hájek, P. – Dreslerová, D. – Cílek, V. 2005: Krajina a revoluce. Nakl. Malá skála.

Dreslerová, D. 2004: Povrchové sběry na severním Prácheňsku v letech 2001-2004. Výzkumy v Čechách 2002. Praha, Archeologický ústav, 369 – 416.

Dreslerová., D. 2004: The North Prácheňsko region in prehistory. In: Gojda, M. (ed): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology, Praha, Academia, 342-364.

Dreslerová,D. 2004: Dynamika povrchu krajiny v holocénu. In: M.Kuna (ed), Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha – Academia, 31-48.

Dreslerová, D. – Břízová, E. – Růžičková, E. – Zeman A. 2004: Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley. In: Gojda, M. (ed): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology, Praha, Academia, 121-171.

Dreslerová, D. – Hrubý, P. 2004 .: Halštatské výšinné lokality v jižních Čechách –  Nové výzkumy dvou hradišť.  – Hallstattzeitliche  Höhensiedlungen in Südtschechien – Neue Grabungen auf zwei Burgwällen. In: Študijné zvesti AÚ DAV 36, Nitra, 105-129.

Dreslerová, D. – Pokorný, P. 2004: Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence. – Settlement and prehistoric land-use in middle Labe valley, Central Bohemia. Direct comparison of archaeological and pollen-analytical data.  Archeologické rozhledy LVI, 739-762.  PDF

Dreslerová, D. – Stejskal, A. – Beneš, J. 2003: Historie krajiny severního Prácheňska – The Historic Landscape   of North Prácheňsko. Prácheňské nakladatelství, Písek.

Dreslerová, D. 2002. Ein Modell zur Umweltrekonstruktion anhand archäologischer Daten. In: C. Dobiat & S. Sievers & T. Stöllner (eds),  Dürrnberg und Manching“ – Wirtschaftsarchäologie im Ost-keltischen Raum, 55-61. Kolloquien  zur Vor-und Frühgeschichte 7, Frankfurt:RGK.

Dreslerová, D. 2001: Dynamic Changes in the central Bohemian Holocene alluvial landscape. In: Darwill, T. – Gojda, M. (eds):  One Land, Many Landscapes, BAR 987, 47-53.

Dreslerová, D. – Sádlo, J. 2000: Les jako součást pravěké kulturní krajiny – The Forest as a Component of the Prehistoric Cultural landscape. ARLII, 330-346. PDF

Dreslerová, D. 1998.  The Říčany area: field walking and GIS in the study of settlement history. In: Neustupný E. (ed.) Space in Prehistoric Bohemia, Praha , 116-128, 170-176.

Dreslerová, D. 1996. Modelování přírodních podmínek mikroregionu na základě archeologických dat – Modelling environmental conditions of microregion based on archaeological data, Archeologické rozhledy 48: 605-614 and 709-712.  PDF

Dreslerová, D. 1995. A settlement-economic model for a prehistoric microregion: settlement activities in the Vinoř-stream basin during the Hallstatt period. In: M.Kuna and N.Venclová (eds.), Whither Archaeology. Papers in honour of Evžen Neustupný. Praha: Institute of Archaeology, 145-160.

Dreslerová, D. 1995: A late Hallstatt settlement in Bohemia. Excavation at Jenštejn,1984. Praha: Institute of Archaeology.

Dreslerová, D. 1995. The prehistory of the middle Labe (Elbe) floodplain in the light of archaeological finds, Památky archeologické 86: 105-145.