PhDr. Dobeš Miroslav Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce vedoucího pravěkého oddělení, správce archeologických sbírek ARÚP, tajemník Dozorčí rady
telefon: 257 014 374
e-mail: dobes@arup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na celé období pozdní doby kamenné, podílí se tedy na zpracování různých souborů příslušného období. Koordinuje zpracování archeologického naleziště ve Vliněvsi, okr. Mělník

Zabývá se obdobím eneolitu, a na Archeologickém ústavu působí od roku 2004 (předtím pracoval na Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech). Zaměřuje se na celé období pozdní doby kamenné, podílí se tedy na zpracování různých souborů příslušného období.
Archeologii absolvoval na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, studium zakončil v roce 1984. V červnu 1986 získal titul PhDr. V září 2012 ukončil doktorandské studium obhajobou disertační práce „Měď v eneolitických Čechách“. Přednáší na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze, a to „Eneolit“ v rámci bakalářského stupně výuky a „Český eneolit ve světle evropských nálezů“ v rámci magisterského stupně výuky.
Koordinuje zpracování archeologického naleziště ve Vliněvsi, okr. Mělník.

Publikace:
ASEP