PhDr. Dobeš Miroslav Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce vedoucího pravěkého oddělení, správce archeologických sbírek ARÚP, tajemník Dozorčí rady
telefon: 257 014 374
e-mail: dobes@arup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na celé období pozdní doby kamenné, podílí se tedy na zpracování různých souborů příslušného období. Koordinuje zpracování archeologického naleziště ve Vliněvsi, okr. Mělník
Projekty:
R300021703
IAA800020904

Zabývá se obdobím eneolitu, a na Archeologickém ústavu působí od roku 2004 (předtím pracoval na Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech). Zaměřuje se na celé období pozdní doby kamenné, podílí se tedy na zpracování různých souborů příslušného období.
Archeologii absolvoval na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, studium zakončil v roce 1984. V červnu 1986 získal titul PhDr. V září 2012 ukončil doktorandské studium obhajobou disertační práce „Měď v eneolitických Čechách“. Přednáší na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze, a to „Eneolit“ v rámci bakalářského stupně výuky a „Český eneolit ve světle evropských nálezů“ v rámci magisterského stupně výuky.
Koordinuje zpracování archeologického naleziště ve Vliněvsi, okr. Mělník.

Výběr z publikační činnosti:
2014 (s M. Metličkou): Raný eneolit v jihozápadních Čechách – Frühes Äneolithikum in Südwestböhmen. Archeologie západních Čech. Supplementum 1. Plzeň.
2014 (s R. Šumberovou): Sídlištní objekty středního eneolitu z obchvatu Kolína ve světle jejich chronologické a kulturní homogenity – Middle Eneolithic settlement features from the Kolín ring road in the light on their chronological and cultural homogeneity, Archeologické rozhledy 66, 310-346.
2013: Měď v eneolitických Čechách – Kupfer im Äneolithikum Böhmens. Disertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 16. Praha.
2013 (s P. Limburským): Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi – Gräberfeld des älteren Äneolithikums und der Schnurkeramik in Vliněves. S příspěvky Želimira Brniće, Jakuba Likovského, Miroslava Popelky, René Kyselého a Jaroslava Hlaváče. Archeologické studijní materiály 22. Praha.
2013 (s M. Zápotockým): Pozdní fáze kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách: sídliště Brozany nad Ohří – Die Spätphase der Trichterbecherkultur in Nordwestböhmen: die Siedlung Brozany nad Ohří, Archeologické rozhledy 65, 451–503.
2013 (s R. Šumberovou a R. Kyselým): Bošácká keramika z Kolína. Doklad kontaktu postbadenských kultur v závěru středního eneolitu – Keramik der Bošáca-Kultur aus Kolín (Mittelböhmen). Nachweis vom Kontakt der Postbadener-Kulturen am Ausgang des Mitteläneolithikums, Archeologické rozhledy 65, 382–400.
2011 (s L. Klassenem a P. Pétrequinem): Dreieckige Kupferflachbeile aus Mitteldeutschland und Böhmen. Zum kulturgeschichtlichen Hintergrund einer bemerkenswerten Fundgruppe, Alt-Thüringen 41, 7-35.
2011 (s M. Kostkou a J. Likovským): Pohřebiště mladšího stupně kultury nálevkovitých pohárů v Praze-Bubenči a Dejvicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 139-162.
2011 (s S. Venclem, J. Zadákem a J. Řídkým): K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy, Archeologické rozhledy 63, 90-135.
2011 (s P. Limburským, R. Kyselým, J. Novákem a T. Šálkovou): Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi, Archeologické rozhledy 63, 375-424.
2011 (s R. Koreným): Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách, Praehistorica 29, 69-77.
2010 (s R. Koreným): Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 25-51.
2010 (s M. Kostkou a M. Popelkou): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.