PhDr. Březinová Helena Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Restaurátorské laboratoře
telefon: 266 009 450
e-mail: brezinova@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na problematiku textilní výroby a jejích dokladů v archeologických nálezech z období pravěku, raného a vrcholného středověku, provádí technologické analýzy dochovaných textilních fragmentů z archeologických výzkumů.
Projekty:
GA14-06451S
GAP405/12/2195
KJB800020901

Textilní laboratoř, součást Restaurátorských laboratoří.

Konference s tématikou archeologického textilu NESAT XIII Liberec 2017: www.nesat.org

 

Výběr z publikační činnosti:

Březinová, H. – Bravermanová, M. – Bureš Víchová, J. 2019: The Structure of Archaeological Textiles from the Early and High Middle Ages in Finds from the Czech Republic (Part 1). Fibres and Textiles 26/1, s. 14-23

Březinová, H. – Kohout, D. – Šmolíková, M. 2017: Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů. Muzeum hl. m. Prahy. ISBN: 978-80-87828-28-1

Březinová, H. – Kohout, D. 2017: Assemblage of Wool and Silk Textiles from Medieval Waste Layers in Prague, Czech Republic. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 25/6 (126), 119-125. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5382

Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (Eds.) 2017: Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII. Liberec – Praha.

M. Bravermanová – H. Březinová: Archaeological Textile Research in the Czech Republic. In: Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (Eds.) 2017: Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII. Liberec – Praha, 11-17.

Kohout, D. – Víden, I. – Chudoba, J. – Březinová, H. 2016: Identifikace přírodních barviv extrahovaných z archeologických textilií pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Chemické listy 110/2016, 818-827.

Březinová, H. – Kohout, D. et al. 2016: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského. (Medieval Textiles and Dyeing Technologies. An Assemblage of Textile Fragments from the Waste Layers of Prague’s New Town). Archeologický ústav, AV ČR, Praha, v. v. i. ISBN: 978-80-87365-91-5

Březinová, H.  –  Selmi Wallisová, M. 2016: Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového města pražského.  Archaeologia historica 41/2016, 179-191

Březinová, H. 2016: Archeologické textilie – nálezové okolnosti, exkavace, konzervace, odborné zpracování a uložení. In: Kol.: Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Zborník z konferencie CSTI 2015 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. október 2015. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2015, 545 s. ISBN 978-80-8060-377-9, s. 358-370.

Bravermanová, M. – Březinová, H. 2016: Dětská tunika z Královské krypty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. In: Doležalová, E. – Sommer, P. (eds.): Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Praha, 298-310.

Dulíková, V. – Odler, M. – Březinová, H. – Havelková, P. 2015:  A burial with a stamp seal depicting a Bes-like figure from Abusir. Prague Egyptological Studies XV/2015, 69-75.

Šálková, T. – Bezděk, A. – Březinová, H. – Farkašová, K. – Houfková, P. – Chvojka, O. – John, J. – Kmošek, J. – Koník, P. – Kovačiková, L. – Michálek, J. – Msallamová, Š. – Novák, J. – Pavelka, J. – Šuláková, H. – Bešta, T. – Myšková, E. –  Weiter, L. – Zronek, P. 2015:  Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Bioarchaeologická rekonstrukce pohřebního ritu – případová studie na základě organického materiálu z halštatské mohyly na lokalitě Zahrádka (jižní Čechy, Česká republika). Památky archeologické  CVI/2015, 95–135.

Limburský, P. – Sankot, P. – Březinová, H. – Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. The La Tène cemetery in the sandpits near Vliněves in the Mělník district. Památky archeologické  CVI/2015, 181–246.

Bravermanová, M. – Březinová, H. 2015: Further Textile Artefacts from the Royal Crypt at Prague Castle (CZ). A Tablet-Woven Silk Band and Fragments of a Child’s Funeral Tunic. Archaeological Textiles Review 57/2015, 104-110.

Kohout, D. – Březinová, H. 2015: An Assemblage of Medieval Archaeological Textiles from Prague: a Study of Current and Original Colours. In: Grömer, K., Pritchard, F. (eds.): Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII. The North European Symposium of Archaeological Textiles, 21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria. Archaeolingua Main Series 33. Budapest, str. 229-238.

Bravermanová, M. – Březinová, H. 2014: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách (Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin). Archaeologia historica 39, 2014, s. 299–313.

Březinová, H. — Přichystalová, R. 2014: Úvahy o textilní výrobě na Pohansku na základě analýzy nálezů textilních fragmentů a předmětů souvisejících se spřádáním a tkaním (An Examination of Textile Production at Pohansko on the Basis of an Analysis of Textile Fragments and Artefacts Connected with Spinning and Weaving). Památky archeologické CV, 2014, s. 155-214.

Březinová, H. 2014: Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany. In: Přichystalová, R. – Kalábek M. (eds.): Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany. Katalog. Brno, str. 191-197.

Bravermanová, M. – Březinová, H. 2013: Textilie z hrobu biskupa Jana II. (… 1236)  katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 38/13/2. Brno 2013, 643-652. ISSN 0231-5823

Březinová, H. 2013: Finds of textile fragments and evidence of textile production at a major excavation site of the Great Moravia in Mikulčice (South Moravia, Czech Republic). In: Banck-Burges, J. – Nübold, C (eds.): NESAT XI. The North European Symposium for Archaeological Textiles. Leidorf, str. 193-196. ISBN 978-3-86757-002-7.

Březinová, H. – Bravermanová, M. 2013: Research of Archaeological and Historical Textiles. In: TexSci 2013. 8th international conference Textile Science 2013. Liberec, str. 22. ISBN 978-80-7372-989-9.

Březinová, H. 2013: Odborný posudek textilního nálezu z archeologického výzkumu v areálu  centrální hasičské stanice HZS v Rokycanech, Komenského ulici (exkurz k článku Hána, J. – Militký, J. – Vařeka, P.: Poklad Pražských grošů Karla IV. A Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech). Numismatický sborník 27/1, 2012-2013, s. 92.

Březinová, H. 2012: Textilní fragmenty na kovových předmětech z archeologických výzkumů v Žalově u Prahy. In: Tomková, K.a kol.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště. Díl I. Praha 2012, str. 273-281, ISBN 978-80-87365-48-9 (německé resumé: Textilfragmente auf Mettallgegenständen aus der archäologischen Grabung in Žalov bei Prag).

Březinová, H. 2011: Textilfragmente vom Gräberfeld Kutná Hora – Karlov (okr. Kutná Hora/CZ). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 2011/58, s. 403-415.

Březinová, H. 2011: Fragments of textiles from AS38 and surrounding structures. In: Vymazalová, H. et al.: Abusir XXII. The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60). Praha, str. 163-168. ISBN 978-80-7308-389-2

Březinová, H.; Ernée, M. , Profantová, N., Březinová, H., Frána, J.,  Majer, A., Stránská, P. 2011: Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ. Archeologické rozhledy LXIII, Praha, s. 307-330.

Březinová, H.; Bravermanová, M., Urbanová, K. 2011: Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. Zprávy památkové péče 71/2. Praha, s. 97-104.

Březinová, H. 2010: Klecany I. a II. Textil z pohřebišť. In: Profantová, N. a kol. 2010: Klecany. Raně středověká pohřebiště. 2. svazek. Praha, s. 29-34.

Březinová, H.; Urbanová-Poppová, K. 2010: Textile Remains on a Roman Bronze Vessel from Řepov (Czech Republic). In: Andersson Strand, A. – Gleba, M. – Mannering, U. – Munkholt, Ch. – Ringgaard, M. (eds.): North European Symposium for Archaeological Textiles X, Ancient Textiles Series vol. 5, Oxford,  s. 242-246.

Březinová, H. 2010: Textile fragments from the eastern group of mastaba, kapitola 4.7.5. In: M. Bárta – F. Coppens – H. Vymazalová (eds.):  Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33-35, and AS 50-53. Praha, s. 358–363

Březinová, H. 2010: Tablet-woven and Tabby-woven braids from the Czech late medieval archaeological findings. In: Fasciculi  Archaeologiae Historicae. From Studies into Ancient Textiles and Clothing. Fasciculus XXIII. ŁÓDŹ 2010, s. 47-51

Březinová, H.;  Urbanová, K. 2010: Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr. Živá archeologie – REA 11. Hradec Králové, s. 65-69.

Březinová, H.; Poppová Urbanová, K. 2009: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova, Archeologické rozhledy LXI, Praha, s. 101 – 117.

Březinová, H.; Vykouková, J.; Fikrle, M.; Frána, J.; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L. 2008 : Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové. Sborník z Konference konzervátorů- restaurátorů, Brno, s. 86-93.

Březinová, H.  2007: Analýza textilních fragmentů dochovaných na předmětech z hrobu 2349 z Tišic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, s. 319-320.

Březinová, H. 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 2. Praha – Brno.

Březinová, H.; Vykouková, J.; Fikrle, M.; Frána, J.; Králík, M.; Lutovský, M.; Samohýlová, A.; Smejtek, L. 2007: Náramky z Turska – Těšiny. Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 11/1, Praha, s. 205-225.

Březinová, H.; Ernée, M. 2004: Rekonstrukce horizontálního tkalcovského stavu, Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 5, Hradec Králové, 239-252.

Březinová, H. 2003: Nejstarší doklady textilní výroby a jejich experimentální ověření. Příspěvek k diskusi o prezentaci výsledků experimentů, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4, Hradec Králové, 195-200.

Březinová, H.; Turek, J. 1999: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě, Archeologické rozhledy LI, Praha, 653-687.

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické LXXXVIII, Praha, s. 124-179.

Březinová, H. 1997: An Overwiew of Early Medieval Textile Production. in: Život v archeologii středověku, Praha, 85-87.

Březinová, H. 1996: Die Textilforschung in der Tschechischen Republik, Archaeological Textiles Newsletter 22, Trondheim, 11-14, 26-28.