Mgr. Velímský Filip Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 327 511 730, 327 511 731, 723 821 287
e-mail: velimsky@arup.cas.cz
specializace:
Výzkumy:

Studium:
– Ph.D. – Archeologie středověku, Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové.
Téma disertační práce: „Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec.“ Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu.
Školitel: Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

– Ph.D. – České a československé dějiny, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Téma disertační práce: Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory.
Školitel: Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

 

Zaměstnání, výuka:
– od 11/1999 ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora

– Na pracovišti ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. v Kutné Hoře působí od roku 1999. Dlouhodobě se zabývá problematikou charakteru a vývoje raně středověkého a vrcholně středověkého osídlení v jihovýchodní části středních Čech v kutnohorském a čáslavském regionu. Podílí se na záchranném archeologickém výzkumu zajišťovaném pracovištěm.

– od 2010 externí přednášející: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra archeologie: kurz Archeologie středověké vesnice;

– od 2007 externí přednášející: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, Oddělení historických věd: kurs Pomocné vědy historické;

– 2003 – 2004 externí přednášející: Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze, Katedra dějin a didaktiky dějepisu: kursy: 2003 – 2004 výuka oborových dějin – Pravěk; 2003 – 2004 výběrový seminář; 2002 – 2003 výběrový seminář.

 

Ostatní:
– člen redakční rady sborníku Antiqua Cuthna
– místostarosta Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“

 

Badatelské aktivity:
– Nejstarší slovanské a raně středověké osídlení na Kutnohorsku a Čáslavsku.
– Montánní archeologie a dějiny těžby a zpracování kovů na Kutnohorsku a Čáslavsku.
– Výzkum středověké sakrální a monastické architektury na Kutnohorsku a Čáslavsku.

– Výzkum vývoje a transformace středověkého města Kutná Hora.

 

Organizace konferencí:
– Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve střední Evropě 26.-28. května 2010. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze; České muzeum stříbra v Kutné Hoře; Česko-německý fond budoucnosti; Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur der Ost-mitteleuropa an der Universität Leipzig; Galerie středočeského kraje – Centrum umění Kutná Hora; Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora; Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze

Výběr z publikační činnosti:

2014

Filip VELÍMSKÝ, Wie das Silber in Kuttenberg verarbeitet wurde – Jak se v Kutné Hoře zpracovávalo stříbroin: Regina Smolnik (Hrsg.), Silberrausch und Berggeschrey. Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen und Böhmen. – Stříbrná horečka a volání hor. Archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách. Dresden 2014, s. 143-152, 255.

Filip VELÍMSKÝ, Kostel sv. Jana Křtitele v Malíně (okr. Kutná Hora) ve světle dosavadního archeologického výzkumu, in: Jiří K. Kroupa – Luboš Polanský – Jiří Sláma – Vojtech Vaněk (Eds.), Antiqua Cuthna 3, 2007, Po stopách svatého Vojtěcha. Praha 2014, s. 161-175.

Filip VELÍMSKÝ, Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory, in: Jiří Roháček (Ed.), Epigraphica et Sepulcralia V. Praha 2014, s. 241-252.

2013

Filip VELÍMSKÝ, Gründung, Struktur und Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte, in: Yves Hoffmann – Uwe Richter (Hrsg.), Die Frühgeschichte Freibergs im überregionalen Vergleich. Städtische Frühgeschichte – Bergbau – früher Hausbau. Halle 2013, s. 315-325.

Filip VELÍMSKÝ, Počátky města Kutná Hora ve světle archeologického výzkumu areálu Vlašského dvora. Die Anfänge der Stadt Kuttenberg im Licht der archäologischen Forschung auf dem Gelände des Welschen Hofes, in: Regina Smolnik (Hrsg.), ArchaeoMontan 2012. Erkunden – Erfassen– Erforschen. Internationale Fachtagung Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012. Průzkum – Evidence – Interpretace. Mezinárodní konference Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26, Dresden 2013, s. 249-256, 257-262.

Filip VELÍMSKÝ, Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře, in: Jiří Roháček (ed)., Epigraphica et Sepulcralia IV., Praha 2013, s. 483-519.

Petr HRUBÝ – Filip VELÍMSKÝ, Als in Böhmen das Silberfieber ausbrach. Archäologie in Deutschland 4/2013, Darmstadt, s. 34-38.

2012
2012a: Známý či neznámý Vlašský dvůr v Kutné Hoře? Příspěvek k dějinám centrální středověké mincovny zemí koruny České. in: Argenti fodina 2011. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2011. Banská Štiavnica, s. 54-68.

2012b: Archaeological Excavation of two newly recorded high medieval Mining Sites in Kutná Hora and in Hořany. in: Jacquo Silvertant(ed.), Mining and the Development of the Landscape. 7th International Symposium on archaeological Mining History. Valkenburg aan de Geul – Jihlava, s. 72-91.

2012c: Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných. Deserted mining site U Všech Svatých (Allerheiligen/All Saints) near Kutná Hora (Kuttenberg). Acta rerum naturalium 12, Jihlava, s. 205–212.

Velímský, F. – Končelová, K. 2012: Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora) Archaeological research of deserted mining area near the church of St. Wenceslaus in Pněvice (Pnewitz, district Kuttenberg). Acta rerum naturalium 12, Jihlava, s. 255–258.

2010
Bartoš, M. – Králová, J. – Kremla, J. – Novák, P. – Pospíšil, A. – Purš, I. –  Semotanová, E. – Studničková, M. – Šimůnek, R. – Vaněčková, J. – Vaněk, V. – Velímský, F. – Žemlička, J. 2010: Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 22. Kutná Hora. Praha.

Benešovská, K. – Roháček, J. – Velímský, F. 2010: Fragment náhrobní desky mladého muže (katalogové heslo), in: Klára Benešovská (ed.), Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha, s. 117-119.

2009
2009: Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím na sídelní vývoj centrálního hradiště v Malíně a vývoj vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory. Disertační práce, KDDD PedF UK, Praha. Svazek 1 (text – 227 str.), svazek 2 (obrazová dokumentace – 15 str. textu, 305 obr. na přiloženém CD).

2008
Militký, J. – Velímský, F. 2008: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora), Numismatický sborník 22, Praha, 232-248.

Brzobohatá, H. – Velímský, F. 2008: K pohřebišti kultury bylanské na kolínském předměstí Šťáralka, Archeologie ve středních Čechách 12/1, Praha, 449-458.

Brzobohatá, H. – Pospíšil, A. – Štaffen, Z. – Velímský, F. 2008: Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory, Průzkumy památek XV, č. 1/2008, Praha, 57-70.

Kibic, K. ml. – Velímský, F. 2008:Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně, Průzkumy památek XV, č. 1/2008, Praha, 127-134.

2007
2007:Příspěvek k diskusi o charakteru a stáří stavby kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem. Průzkumy památek XIV., č 1, Praha, 79-86.