Mgr. Varadzin Ladislav Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 316
e-mail: varadzin@arup.cas.cz
specializace: středověká archeologie s důrazem na raný středověk. Z témat zájmu: směna, výrobní specializace, počátky farní organizace, integrace raně středověké společnosti
Výzkumy:
710110
Projekty:
18-16362S
GAP405/10/2334
KJB800020701
GAUK358/2005

Životopis

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. (* 1977 v Chebu) vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii (1996-2002) a egyptologii (1996-2001) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u profesorů J. Slámy, J. Klápště a M. Vernera. Titul Ph.D. v oboru pravěká a středověká archeologie získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2010). Od r. 2002 pracuje v Archeologickém ústavu AVČR Praha, kde se věnuje archeologii raného středověku, zvláště problematice sociální a ekonomické integrace, centrálních a opevněných sídel, výrobní specializace a obchodu a otázkám počátků raných států. Přednášel na řadě mezinárodních konferencí v ČR, Německu, Norsku, Polsku a Slovinsku.

Řešitel grantových projektů Libušín, hradiště přemyslovské domény, jeho datování a hmotná kultura (GAUK, 2005), Počátky kostelních pohřebišť ve venkovském prostředí Českých zemí, (GAAV ČR, 2007-2009) a spolupracovník na grantových projektech Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince, archeologický výzkum (GAMK ČR, 2006-2008) a Knížecí a královská akropole na Vyšehradě, archeologické prameny (GAČR, 2010-2013).

Vedl nebo se spolupodílel na vedení zhruba dvaceti archeologických výzkumů na lokalitách v Čechách, mezi nimi např. Praha-Běchovice (hospodářský dvůr z 12.-13. století a jeho předpolí ohrožené současnou stavební činností na ploše téměř 3,5 tis. m2), Mělník-Pšovka (podhradní osada mělnického hradu z 12.-13. století), Vrbno u Mělníka (výzkum románského kostela a okolního pohřebiště z 12.-13. století s 250 prozkoumanými hroby), Zeměchy u Kralup n. V. (pohřebiště z mladší doby železné). Od r. 2003 se soustavně věnuje výzkumu Vyšehradu a vyhodnocování starších, dosud nezpracovaných archeologických pramenů z tohoto naleziště.

Jako spolupracovník Českého egyptologického ústavu FFUK se podílí na výzkumu starověkého pohřebiště z období Staré říše v Abúsíru (Arabská Republika Egypt) a je vedoucím terénního archeologického výzkumu v oblasti 6. nilského kataraktu (pohoří Sabaloka) v Republice Súdán.

Autor a spoluautor více než třiceti studií a článků zabývajících se např. raně středověkými hradišti, otázkami směny a výroby v raném středověku, počátky farní organizace, středověkou sakrální architekturou, problematikou raně středověkého Vyšehradu ad. Podílí se na publikaci výzkumů v Súdánu a v Egyptě. V současné době připravuje jako spoluautor monografii Vrbno u Mělníka a počátky venkovských kostelních pohřebišť a knihu Knížecí a královská akropole na Vyšehradě, archeologické prameny.

*

Vzdělání / Education

2010: Ph.D. – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, UK FF – Institute of Prehistory and Early History, Faculty of Arts, Charles Univ. in Prague

1996-2002: Mgr. – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, UK FF – Institute of Prehistory and Early History, Faculty of Arts, Charles Univ. in Prague

1996-2001: Mgr. – Český egyptologický ústav, UK FF – Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles Univ. in Prague

 

PUBLIKACE

Ladislav Varadzin na Academia.edu

 

Starší články / Older articles

2012

K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku – An archaeological view on the determination of the location of ruler´s residence at Vyšehrad in the Early Middle Ages. In: J. Kotous – B. Nechvátal eds., Královský Vyšehrad IV. Praha, 2012, 56-68.

(+ I. Štefan) Keramický soubor ze Zelčína, okr. Mělník. Příspěvek k poznání distribuce keramiky na sklonku raného středověku – An assembe of pottery from Zelčín, Mělník district. A contribution to our knowledge of pottery distribution at the end of the early Middle Ages, Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 387-392.

(+ P. Stránská, I. Světlík) Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě) – antropologické určení a radiouhlíkové datování  – The discovery of an Early Medieval grave at Vyšehrad („K Rotundě“ street) – anthropolgical determination and radiocarbon dating. In: J. Kotous – B. Nechvátal eds., Královský Vyšehrad IV. Praha, 2012, 383-387.

Nové poznatky o předrománském kostele centrální dispozice na Vyšehradě (předběžná zpráva), Průzkumy památek 19, č. 2, 2012, 170-176.

Poznámky k otázce úlohy mince a obchodu v raném středověku [Several notes on the role of coins and commerce in the Early Middle Ages], Medievistické fórum

(+ L. Suková) Preliminary report on the exploration of Jebel Sabaloka (West Bank), 2009-2011, Sudan and Nubia 16, 2012, 118-131.

Raně středověké hradiště Libušín. Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumů – The Early Medieval Stronghold in Libušín. The Main Findings from a Review of Excavations, Archeologické rozhledy 64, 2012, 723-774.

(+ L. Suková) Sabaloka Dam Archaeological Salvage Project: Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu – Sabaloka Dam Archaeological Salvage Project: Exploration of prehistoric occupation in the Sabaloka Mountains in Central Sudan, Pražské egyptologické studie 9, 2012, 3-10.

2011

(+ M. Ježek, J. Řídký, J. Zavřel) K železářské výrobě v Knovízi (okr. Kladno) kolem přelomu 12. a 13. století – On 12th–13th centuries ironworks in Knovíz, Central Bohemia, Archeologické rozhledy 63, 2011, 331-339.

(+ I. Světlík) Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě [Contribution to dating of early medieval moats at stronghold of Vyšehrad], Zprávy památkové péče roč. 71, č. 5, 2011, 340-344.

The Development of Přemyslid Domain Strongholds in the Heart of Bohemia (A Contribution to the Discussion). In: J. Macháček – Š. Ungermann Hrsg., Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 2011, 405-410.

2010

Disertační práce/Doctoral Thesis: Vybrané problémy z archeologie raného středověku: hrnčířství a problematika hradů v centrální části středních Čech. – The Selected Issues of the Archaeology of Early Middle-Ages: Pottery Production and Strongholds in the Central Part of Middle Bohemia, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze – Faculty of Arts, Charles University in Prague. Praha, 2010.

Hrnčířská výroba 6.-13. století ve východní části střední Evropy v archeologických pramenech – Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6th to 13th century in archaeological sources, Archeologické rozhledy 62, 2010, 17-71.

K vývoji hradišť v jádru Čech se zřetelem k přemyslovské doméně (příspěvek do diskuse) – On the development of strongholds in the heart of Bohemia in regard to the Přemyslid domain (A Contribution to the Discussion), Archeologické rozhledy 62, 2010, 535-554.

(+ H. Vymazalová, F. Coppens) The eastern group of mastabas: a middle class cemetery in South Abúsír. In: M. Bárta – F. Coppens – H. Vymazalová eds.: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53. Praha, 2010, 371-376.

(+ H. Vymazalová, F. Coppens) The surrounding tombs of unknown owners: AS 35 and AS 50–53. In: M. Bárta – F. Coppens – H. Vymazalová eds.: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Tombs AS 33–35, and AS 50–53. Praha, 2010, 207-278.

2009

Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Zhodnocení dosavadních archeologických výzkumů v bazilice a jejím okolí – The basilica of st. Lawrence at Vyšehrad. An evaluation of existing archeological excavations at the basilica and surroundig area. In: B. Nechvátal ed., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha, 2009, 302-399.

(+ I. Štefan) Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie [Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen un Mähren in der Aussage der archäologischen Quellen]. In. J. Dobosz ed., Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów: materiały z konferencji naukowej, Gniezno 21-24 września 2006 roku. Poznań, 2009, 49-72.

Vyhodnocení archeologického výzkumu v okolí rotundy sv. Martina na Vyšehradě – An assessment of archaeological excavations in the are aurroundig the rotunda of st. Martin at Vyšehrad. In: B. Nechvátal ed., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha, 2009, 135-153.

Zásobování raně středověkého hradiště Stará Boleslav keramikou. Příspěvek k poznání distribuce keramiky v raném středověku – Die Versorgung des frühmittelalterlichen Burgwalls Stará Bolelsva (Alt Bunzlau) mit der Keramik. Ein Beitrag zur Erkennung der Keramikverteilung im Frühmittelalter. In: S. Moździoch ed., Stare i nowe w średniowieczu, pomiędzy innowacją a tradicją, Spotkania Bytomskie 6. Wrocław, 2009, 99-113.

2008

Ještě jednou do Pšovky u Mělníka – [Noch einmal nach Pšovka bei Mělník. Diskusion], Archeologické rozhledy 60, 2008, 141-143.

2007

(+ I. Štefan) Archeologický výzkum v jihozápadní části Vyšehradu v r. 2004 – Eine archäologische Untersuchung im südwestareal desl Vyšehrads im Jahre 2004, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 549-564.

Nález středověké studny a pece na parcele čp. 55 ve Slaném – A medieval well and oven from plot No. 55 at Slaný, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 583-588.

Nové archeologické nálezy v Budihosticích, okr. Kladno – New archaeological finds from Budihostice (Kladno district), Acheologie ve středních Čechách 11, 2007, 245-250.

(+ I. Štefan) Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie – [Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren in der Aussage der archäologischen Quellen]. In: J. Hrdina – B. Zilynská eds., Církevní topografie a síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Praha, 2007, 33-54.

(+ I. Štefan) Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka, naleziště u sv. Vavřince. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky středočeského Polabí – The St Lawrence’s Basilica site of the Early Medieval settlement beneath the walls at Pšovka near Mělník: A contribution to the dating of Late ‘Hillfort’ period ceramics of the Labe (Elbe) valley in Central Bohemia, Archeologické rozhledy 59, 2007, 116-129.

Vyhodnocení archeologického výzkumu v okolí rotundy sv. Martina na Vyšehradě – An assessment of archaeological excavations in the are aurroundig the rotunda of st. Martin at Vyšehrad. In: B. Nechvátal ed., Královský Vyšehrad III. Praha, 2007, 290-306.

Značky na dnech keramických nádob ze Staré Boleslavi – Bodenmarken auf den Keramikgefäßen aus Stará Boleslav, Archeologické rozhledy 59, 2007, 53-79.

2006

(+ I. Štefan) Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce – Archäologische Untersuchung des Untergegangenen Seitenschiffes der Konventbasilika des Hl. Laurentius in Mělník-Pšovka, Průzkumy památek 2, roč. XIII, 2006, 91-97.

(+ N. Venclová) Laténské a starší nálezy z Libušína – La Tène and earlier finds from Libušín, Pravěk Nová řada 16, 2006, 405-421.

(+ J. Militký, L. Polanský, I. Štefan) Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník) – Coin finds from early and late medieval graveyard of the Elevation of the St. Cross Church in Vrbno (Mělník district), Numismatický sborník 21, 2006, 209-214.

2005

(+ I. Štefan) Archeologický výzkum čp. 973/VI na Vyšehradě v roce 2003 – Archaeological excavations at Vyšehrad no. 973/VI in 2003, Archaeologica Pragensia 17, 2005, 183-196.

(+ I. Štefan) Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002 – Archäologische Erforschung der romanischen St. Kruezerhöhung-Kirche in Vrbno bei Mělník nach dem Hochwasser im Jahr 2002, Archaeologica historica 30, 2005, 403-412.

(+ J. Militký, L. Polanský, I. Štefan) Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník) – Early modern coins found during archaeological excavations in the interior of the Elevation of the St. Cross Church in Vrbno (Mělník district), Numismatický sborník 20, 2005, 172-173.

Raně středověké osídlení ve Velvarech – Early medieval settlement in Velvary, Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 569-573.

Značky na dnech keramických nádob ve středověku – Beitrag zur Kenntnis der Bodenzeichen auf der mittelalterlichen Keramik, Studia Mediaevalia Pragensia 5, 2005, 165-199.

2000

(+ I. Štefan) Tři kamenné stavební obětiny z moravského Valašska – Three stone buidling offerings from Moravian Wallachia, Archeologické rozhledy 52, 2000, 698-700.

*

Recenze / Reviews

2011

Tim Pestell – Katharina Ulmschneider eds.: Markets in Early Medieval Europe. Trading and „Productive“ Sites, 650-850. Wingather Press, Bollington 2003. ISBN 0-9538630-7-7. 304 s. In: Archeologické rozhledy 63, 2011, 369-370.

(+ M. Ježek) Dagfinn Skre ed.: Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 2. Norske Oldfunn XXIII. Aarhus University Press – the Kaupang Excavation Project, University of Oslo 2007 (printed 2008). In: Archeologické rozhledy 63, 2011, 353-357.

2009

K. Blažková – J. Lomecká – Z. Neustupný: Po stopách zaniklých sídel. Katalog k výstavě středověkých nemovitých památek Rakovnicka. Muzeum T. G. M. Rakovník, 2008. 47 s. In: Studia Mediaevalia Bohemica 1, 2009, 158.

2006

Heege, A. Hrsg.: Einbeck – Negenborner Weg I: Naturwissenschaftliche Studien zu einer Töpferei des 12. und frühen 13. Jahrhunderts in Niedersachsen, Keramiktechnologie, Paleoethnobotanik, Pollenanalyse, Archäozoologie, Studien zur Einbecker Geschichte 12, Einbeck 1998. In: Archeologické rozhledy 58, 2006, 374-377.

Hofrichter, Hartmut Hrsg.: Zentrale Funktionen der Burg. Braubach 2001. In: Archeologické rozhledy 58, 2006, 594-596.

2003

Parzcewski, M. Hrsg.: Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet, Bd. 1. Kraków 2001. In: Archeologické rozhledy 55, 2003, 441-442.

2001

Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb 1998. In: Archeologické rozhledy 53, 2001, 425.

Kubů, F.: Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb 1997. In: Archeologické rozhledy 53, 2001, 419-420.