Mgr. Varadzin Ladislav Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 316
e-mail: varadzin@arup.cas.cz
specializace: archeologie pravěku a středověku se zaměřením na pravěk severovýchodní Afriky a středověk střední Evropy

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. (* 1977 v Chebu) vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii (1996-2002) a egyptologii (1996-2001) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u profesorů J. Slámy, J. Klápště a M. Vernera. Titul Ph.D. v oboru pravěká a středověká archeologie získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2010). Od r. 2002 pracuje v Archeologickém ústavu AVČR Praha, kde se věnuje archeologii raného středověku, zvláště problematice sociální a ekonomické integrace, centrálních a opevněných sídel, výrobní specializace a obchodu a otázkám počátků raných států. Přednášel na řadě mezinárodních konferencí v ČR, Německu, Norsku, Polsku a Slovinsku.

Vedl nebo se spolupodílel na vedení zhruba dvaceti archeologických výzkumů na lokalitách v Čechách, mezi nimi např. Praha-Běchovice (hospodářský dvůr z 12.-13. století a jeho předpolí ohrožené současnou stavební činností na ploše téměř 3,5 tis. m2), Mělník-Pšovka (podhradní osada mělnického hradu z 12.-13. století), Vrbno u Mělníka (výzkum románského kostela a okolního pohřebiště z 12.-13. století s 250 prozkoumanými hroby), Zeměchy u Kralup n. V. (pohřebiště z mladší doby železné). Od r. 2003 se soustavně věnuje výzkumu Vyšehradu a vyhodnocování starších, dosud nezpracovaných archeologických pramenů z tohoto naleziště.

Jako spolupracovník Českého egyptologického ústavu FFUK se podílí na výzkumu starověkého pohřebiště z období Staré říše v Abúsíru (Arabská Republika Egypt) a je vedoucím terénního archeologického výzkumu v oblasti 6. nilského kataraktu (pohoří Sabaloka) v Republice Súdán.

Autor a spoluautor více než třiceti studií a článků zabývajících se např. raně středověkými hradišti, otázkami směny a výroby v raném středověku, počátky farní organizace, středověkou sakrální architekturou, problematikou raně středověkého Vyšehradu ad. Podílí se na publikaci výzkumů v Súdánu a v Egyptě. V současné době připravuje jako spoluautor monografii Vrbno u Mělníka a počátky venkovských kostelních pohřebišť a knihu Knížecí a královská akropole na Vyšehradě, archeologické prameny.

Publikace:
Academia.edu
ASEP