Mgr. Václavová Čulíková Lucie Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
telefon:
e-mail: lculikova@arup.cas.cz
specializace: letecká archeologie
Projekty:
GA13-19041S

Zabývá se problematikou dálkového archeologického průzkumu a studiem pravěké – novověké zemědělské krajiny.

Od roku 2009 působí na Západočeské univerzitě v Plzni a od roku 2013 rovněž v Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. Je absolventkou ZČU v Plzni (obor archeologie). Studium dokončila v roce 2011 disertační prací „Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů“.

V roce 2010 absolvovala studijní stáž ve Velké Británii (Department of Archaeology of the University of Sheffield). V roce 2011 pracovní stáž v Cambridge ve firmě „Air Photo Services Cambridge“ a v roce 2013 v Yorku v English Heritage (National Mapping Programme).

 

Výber z publikací:

Čulíková, L. 2010: Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů. In Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference katedry archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 9-18.

Čulíková, L. 2011: Projevy nepietního způsobu ukládání mrtvých u středověkých populací. AntropoWebzin 2/2011, 103 – 111.

Čulíková, L. 2011: Studium pozůstatků zemědělských aktivit na Drahanské vrchovině. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 27 – 37.

Čulíková, L. 2012: Aerial Archaeology course, Czech Republic, 18-23 June 2012. AARGnews 45, 9 – 10.

Nachlingerová, B. – Čulíková, L. – Menšík, P. – Starková, L. 2012: Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. Sborník ze Studentské vědecké konference KAR ZČU.

Čulíková, L. 2013: Nedestruktivní výzkum polních systémů. ZČU v Plzni.