Mgr. Mařík Jan Ph.D.

pracoviště: Ředitelství
pracovní zařazení: ředitel ústavu
telefon: 257 014 400
e-mail: marik@arup.cas.cz
specializace: Raný středověk – hradiště a hmotná kultura, GIS
Výzkumy:
Projekty:
CE947
DF13P01OVV014
DF12P01OVV003
IAA800020903
GA404/08/1696
Publikace v prodeji:
978-80-87365-34-2; 978-80-7036-299-0
978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4

Další projekty:
interní:  výzkum raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou

Intergraph Registered Research Laboratory.

.

Výběr z publikační činnosti:

2014

Kozáková R. – Pokorný, P. – Mařík, J. – Čulíková,V. – Boháčová, I. – Pokorná, A. 2014: Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence, Vegetation History and Archaeobotany, November 2014, Volume 23, Issue 6, 701-718. (Abstract)

2013

Mařík, J. – Roháček, J. 2013: Ještě jednou a jistě ne naposledyk tzv. libickým stélám, Epigraphica & sepulcralia 4, 315-330. (PDF)

Mařík, J. 2013: From Central Places to Powe Domain. Delopment of Early Medieval Landscape on Middle Elbe and Lower Cidlina. In: Ettel, P.; Werther, L. (eds.) Zetrale Orte und Zentrale Räume ds Frühmittelalters in Süddeutschland, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 217-233. (PDF)

Callebaut, D. – Mařík, J. – Maříková-Kubková, J. (eds.) 2013: Heritage Reinvents Europe, EAC Occasional Paper 7. (PDF)

Mařík, J. 2013: Amateur and professional archaeologists: Legal mode for their cooperation in the Czech Republic. EAC Occasional Paper 8, Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management (Lagerlöf, A.), s. 105-108. (PDF)

2012

Danielisová, A. – Mařík, J. 2012: From the Late Iron Age oppida to Early Medieval stronghold. Continuity of economical systems?. Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin : Muzeum archeologiczne w Biskupinie, (Gediga, B.; Grossman, A.; Piotrowski, W.), s. 465-488. (PDF)

Hošek, J. – Košta, J. – Mařík, Jan 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. [Finds of Early Medieval swords in the agglomeration of Early Medieval stronghold at Libice nad Cidlinou.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, 71-87,91-96. (PDF)

Košta, J. – Mařík, J. 2012: Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště. Evidence fondu, digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování. [Archaeological excavations conducted by Rudolf Turek at the inner bailey of the Libice nad Cidlinou stronghold. Fund evidence, digitalization of field documentation, and database processing.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2s. 35-42. (PDF)

Mařík, J. – Zavřel, J. 2012: Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení). [New evidence of precious metal processing in the Early Middle Ages (preliminary advise).]. Acta rerum naturalium. Roč. 12, s. 101-107. (PDF)

Křivánek, R.- Mařík, J. 2012: Nedestruktivní výzkum akropole libického hradiště. [Non-destructive research on the inner bailey of the Libice nad Cidlinou stronghold.]. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie. Roč. 66, 1-2, s. 67-70. (PDF)

2011

Mařík, J. 2011: Ecclesia lignea, memoria nebo něco úplně jiného?. [Ecclesia lignea, memoria or something completely different?.]. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, (Doležalová, E.; Meduna, P.), s. 40-45. (PDF)

Mařík, J. 2011: Hinterlands of Early Medieval central places in Bohemia. Archaeological and historical sources. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Bonn : Rudolf Habelt, 2011 – (Macháček, J.; Ungerman, Š.), s. 397-403. (PDF)

Mařík, J. 2011: The Slavniks and Saxony. Der Wandel um 1000. Langenweissbach : Beier & Beran, 2011 – (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 191-197. (PDF)

2010

Mařík, J. – Košta, J. 2010: Archeologická mapa raně středověké Libice, výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště.

Mařík, J. 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS. [GIS and the archaeological excavation of an Early Medieval fortified settlement.]. Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, s. 80-83.

Mařík, J. 2010: Die Sakralbauten in der frühmittelalterlichen Burg Libice nad Cidlinou. [Sacral buildings at the early mediaeval castle in Libice nad Cidlinou.]. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J.), s. 263-273. (PDF)

2009

Mařík, J. 2009a: The Slavníks and their Remote Neighbours, In: P. Maříková Vlčková – J. Mynářová – M. Tomášek (eds). My things changed things. Praha: Český egyptologický ústav – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2009, 179-187. (PDF)

Mařík, J. 2009b: Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 7. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Křivánek, R. – Mařík, J. 2009: Early Medieval stronghold Libice nad Cidlinou. An example of use of geophysical methods in systematic non-destructive archaeological project. Archeosciences. Bulletin de liaison du groupe des methodes pluridisciplinaires contribuant a l’archeologie. Roč. 33, s. 93-95.

2008

Hošek, J. – Mařík, J. – Šilhová, A. 2008: Kanín, hrob 54 – průzkum hrobové výbavy. [Grave 54 – Research on the grave contents.]. Archeologické rozhledy. Roč. 60, č. 2, s. 310-328. (PDF)

Mařík, J. 2008: Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland?. [Raně středověké hradiště v Libici nad Cidlinou, velké nebo malé zázemí?.]. Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, (Poláček, L.), s. 195-206. (PDF)

Mařík, J. 2008: The Early Medieval agglomeration of Libice – on the quest of suburbium. [Raně středověké aglomerace v Libici nad Cidlinou – po stopách suburbia.]. Burg–Vorburg–Suburbium. Brno : ARU AV ČR, Brno, (Boháčová, I.; Poláček, L.), s. 133-141.

 

2007

Mařík, J.2007: Libická sídelní aglomerace ve výpovědi archeologických pramenů. Cuthna Antiqua 2. (PDF)

2006

Mařík, J. 2006a: Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou – sonda 236. Archeologické rozhledy 58, 511-519. (PDF)

Princová, J. – Mařík, J. 2006: Libice nad Cidlinou – stav a perspektivy výzkumu, Archeologické rozhledy 58, 643-664. (PDF)obrázek 2

Pokorný, P.  – Mařík, J. 2006: Nález zbytku medem slazené potraviny ve výbavě raně středověkého hrobu v Libici nad Cidlinou – Kaníně. Zhodnocení nálezu z hlediska rekonstrukce krajiny a vegetace. Archeologické rozhledy 58, 559 – 569. (PDF)