Mgr. Malyková Drahomíra Ph.D.

pracoviště: Oddělení záchraných výzkumů – skupina záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog, mateřská dovolená
telefon: 257 014 348
e-mail: malykova@arup.cas.cz
specializace: Terénní záchranná archeologie, doba bronzová, nálezy lidských kosterních pozůstatků v sídlištních kontextech
Výzkumy:

Realizované výzkumy:
2005-2006 Žatec – tepelný napáječ
2007-2008 Praha – Kbely, obytný park centrum Kbely
2008 – Praha – Kbely, revitalizace parku
2008-2009 Kolín – výstavba obchvatu města
2010 – Čelákovice – bytový soubor náměstí
2011-2012 – Čelákovice, revitalizace náměstí

*

Studium a zaměstnání:
Absolvovala archeologii a etnologii při Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF Univerzity Karlovi v Praze v roce 2004 diplomovou prací „Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové v Čechách a na Moravě“. V r. 2012 ukončila doktorandské studium disertační prací „Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách“.

*

Výběr z publikační činnosti:

Malyková, D. – Likovský, J. – Velemínský, P. – Čech, P. 2014: Společný hrob dvou mužů se stopami smrtelných zranění ze Žatce. Archeologie ve středních Čechách 18, 883-900.
Frolík, J. – Malyková, D. 2013: Záchranný archeologický výzkum náměstí 5. května v Čelákovicích 2011-2012, Zprávy České archeologické společnosti, 41-42.
Vlčková , Z. – Malyková, D. 2012: Lidské pozůstatky. In: Kuna, M. – Němcová, A. : Výpověď sídlištního odpadu: Nálezy z pozdní doby v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu. Praha: Archeologický Ustav AV ČR Praha, 147-150.
Malyková, D. – Bursák, D. – Pecinovská, M. 2010: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie barbarů 2010 : Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397 – 413.
Pecinovská, M. – Malyková, D. 2011: Sídlištní objekty z pozdní doby bronzové v Horních Počaplech, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách 2011, roč. 15, č.1, 291-300.
Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2010: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína: záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.
Likovský, J. – Malyková, D. – Brzobohatá, H. – Stránská, P. 2010: Causation and methods of skull trepanation in the past from the point of view of the latest findings from the Czech territory. Anthropologie 48, 19-32.
Šumberová, R. – Malyková, D. 2010: Kolín: druhý rok záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu silnice I/38. Zprávy České archeologické společnosti, 11-12.
Šumberová, R. – Malyková, D. 2009: Kolín – obchvat silnice I/38 (neolitické rondely, polykulturní lokality). Zprávy České archeologické společnosti, 13.
Malyková, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum Praha-Kbely, výstavba bytových domů. Zprávy České archeologické společnosti, 5.
Malyková, D. 2005: Trepanace lebky v etnologickém kontextu. Studia mediaevalia Pragensia. Praha : Karolinum, 113-124.
Likovský, J. – Malyková, D. 2004: Trepanace lebky z únětického dvojhrobu v Praze – Jelení ulici a její srovnání s nálezy trepanací shodného datování z území Čech. Archeologické rozhledy 2004, roč. 56, č. 4, s. 841-849.
Stolz, D. – Malyková, D. 2004: Nedatované hradiště nad Rakovnickým potokem u Chlumu (okr. Rakovník). Archeologie ve středních Čechách. 2004, roč. 8, č. 1, s. 307-311.
Malyková, D. 2002: Trepanace lebky v archeologických nálezech z území Čech: Trephinated skulls among archaeological finds from Bohemia. Archeologie ve středních Čechách. 2002, roč. 6, č. 1, s. 293-314.