Mgr. Limburský Petr Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 365
e-mail: limbursky@arup.cas.cz
specializace: Zabývá se problematikou konce eneolitu a starší doby bronzové, systematická dokumentace a průběžné vyhodnocování výsledků pravěkého areálu ve Vlíněvsi, okr. Mělník.

Specializuje se na období od konce eneolitu po dobu bronzovou a interpretaci přírodovědných analýz v archeologii. V současné době svojí činnost zaměřuje na systematickou dokumentaci a průběžné vyhodnocování výsledků výzkumu pravěkého areálu ve Vlíněvsi, okr. Mělník.

Absolvoval studium na katedře jaderné fyziky MFF UK a na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou  a katedře českých dějin FF UK v Praze. Studium archeologie zakončil v roce 2001 diplomovou prací „Problematika kultury Somogyvár-Vinkovci v rané době bronzové v západní části Karpatské kotliny“. Doktorské studium zakončil disertační prací pod názvem “ Tři kapitoly z problematiky konce eneolitu a počátku starší doby bronzové ve střední Evropě“.

Působil ve Středočeském muzeu Roztoky (1998-2004), od r. 2004 v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze.

Účastní se na výuce na ÚPA FF UK. Spolupodílel se na vedení terénních výzkumů (s J. Řídkým) ve Velkých Přílepech 2000-2006 (Praha-západ). Od roku 2004 je vedoucím výzkumu ve Vlíněvsi (okr. Mělník).

Publikace:
ASEP