Mgr. Limburský Petr Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 365
e-mail: limbursky@arup.cas.cz
specializace: Zabývá se problematikou konce eneolitu a starší doby bronzové, systematická dokumentace a průběžné vyhodnocování výsledků pravěkého areálu ve Vlíněvsi, okr. Mělník.
Projekty:
GA13-24252P
IAA800020904
Publikace v prodeji:
978-80-87365-98-4
978-80-87365- 65-6

Specializuje se na období od konce eneolitu po dobu bronzovou a interpretaci přírodovědných analýz v archeologii. V současné době svojí činnost zaměřuje na systematickou dokumentaci a průběžné vyhodnocování výsledků výzkumu pravěkého areálu ve Vlíněvsi, okr. Mělník.

Absolvoval studium na katedře jaderné fyziky MFF UK a na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou  a katedře českých dějin FF UK v Praze. Studium archeologie zakončil v roce 2001 diplomovou prací „Problematika kultury Somogyvár-Vinkovci v rané době bronzové v západní části Karpatské kotliny“. Doktorské studium zakončil disertační prací pod názvem “ Tři kapitoly z problematiky konce eneolitu a počátku starší doby bronzové ve střední Evropě“.

Působil ve Středočeském muzeu Roztoky (1998-2004), od r. 2004 v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze.

Účastní se na výuce na ÚPA FF UK. Spolupodílel se na vedení terénních výzkumů (s J. Řídkým) ve Velkých Přílepech 2000-2006 (Praha-západ). Od roku 2004 je vedoucím výzkumu ve Vlíněvsi (okr. Mělník).

.

Projekty (interní):

Výzkum polykulturní lokality ve Velkých Přílepech /společně s J. Řídkým/ (od 2001)

Výzkum archeologického naleziště ve Vlíněvsi, okr. Mělník. (od r. 2004)

.

Výběr z publikační činnosti:

Limburský, P. –  Kalfusová, Z. – Němcová, A. – Krutina, I. 2014: Pohřebiště únětické kultury v Přemyšlení, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách. 2014, Roč. 18, č. 2, s. 567-605.

Limburský, P. – Koštová, N. 2014: Proměny v pohřebním ritu jako indikátor změn ve využití zdrojů sociálního prostředí starší doby bronzové. Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie 16, s. 53-58.

Dobeš, M. – Limburský, P. 2014: Obytný a výrobní areál kultury badenské ve Vliněvsi, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách. 2014, Roč. 18, č. 1, s. 65-86.

Řídký, J. – Končelová, M. –  Šumberová, R. – Limburský, P.- Květina, P. 2014: How were Neolithic ditches filled in? Deposition study of two enclosures from Bohemia. European Journal of Archaeology. 2014, Roč. 17, č. 4, s. 579-601.

Dobeš, M. – Limburský, P. 2014: Stopy pohřebních a obytných areálů ze staršího eneolitu ve Vliněvsi, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách. 2014, Roč. 18, č. 2, s. 553-566.

Limburský, P. – Ginoux, N. – Sankot, P. 2013: Les enclos à inhumations de Vlíněves (district de Mělník, Bohême centrale): données préliminaires. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer. 2013, Roč. 2013, č. 31, s. 41-44.

Dobeš, M. – Limburský, P. – Brnić, Ž. – Likovský, J. – Popelka, M. – Kyselý, R. – Hlaváč, J. 2013: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2013. (Archeologické studijní materiály : 22).

Limburský, P. 2013: Sídlištní nálezy kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi, okr. Mělník. Archeologické rozhledy 65/1, 175-192.

Attresová, M. – Horváthová, E. – Hreha, R. – Limburský, P. – Vizdal, M. 2013: Zisťovací archeologický výskum v Čičarovciach. In: Cheben, I. – Soják, M. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2010, Nitra, 11-18.

Limburský, P. 2012: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku starší doby bronzové. DAPB 13.

Limburský, P. 2011: Proměny pravěké krajiny u Vlíněvsi, okr. Mělník. Živá archeologie 11.

Dobeš, M. – Limburský, P.  – Kyselý, R. – Novák, J. – Šálková, T. 2011: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu : řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy 63/3, 475-424.

Limburský, P. – Likovský, J. – Velemínský, P. – Fleková, K. 2010: Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník. Stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů. Památky archeologické 101, 111-168.

Limburský, P. – Likovský, J. – Fleková, K. – Velemínský, P. 2008: Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník. Acta Archaeologica Opaviensia 3, 117-128.

Světlík, I. – Dreslerová, D. – Limburský, P. – Krsková, J. 2007: Radiouhlík v přírodě a jeho využití pro datovací účely. Archeologické rozhledy 59/1, 53-79.

Limburský, P. – Řídký, J. 2005: Archeologické výzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v lokalitě Velké Přílepy. Středočeský vlastivědný sborník 23, 127-129.

Limburský, P. – Řídký, J. 2004: Velké Přílepy 2003 – rodinné domky. Středočeský  vlastivědný sborník 22, 126-127.

Limburský, P. – Řídký, J. 2003: Pokračování výzkumu polykulturní lokality na stavbě obytného okrsku Velké Přílepy-Kamýk, Středočeský  vlastivědný sborník 21, 187-189.

Pleinerová, I. – Limburský, P. – Řídký, J. Sankot, P. – Vojtěchovská, I. – Šulová, L 2003: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2002, Středočeský  vlastivědný sborník 21, 167-189.

Limburský, P. – Řídký, J. 2002: Výzkum polykulturní lokality na stavbě obytného okrsku Velké Přílepy – Kamýk, Středočeský  vlastivědný sborník 20, 85-87.