Mgr. Koštová Nikola

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (mateřská dovolená)
pracovní zařazení: doktorandka
telefon: 257 014 365
e-mail: kostova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, pohřebiště a centra raného středověku, radiouhlíkové datování v archeologii

Bakalářské studium archeologie absolvovala na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze (studium zakončené bakalářskou prací „Christianizace raně středověké společnosti ve světle movitých archeologických nálezů“, obhájenou v roce 2011). Navazující magisterské studium absolvovala na Ústavu pro archeologii na FF UK v Praze (diplomová práce na téma „Pohřebiště na akropoli libického hradiště. Nové zhodnocení archeologického výzkumu“, obhájená v roce 2014). V současné době studuje v rámci doktorského studia na Ústavu pro archeologii na FF UK v Praze (téma: „Struktura raně středověkého centra na příkladu Libice nad Cidlinou“).

Od r. 2013 působí v ARÚ (2013-2015 Oddělení archeologie pravěku; mateřská dovolená; od r. 2018 Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny). V letech 2015-2016 pracovala v České radiouhlíkové laboratoři v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (zaměření na archeologickou interpretaci výsledků radiouhlíkového datování, použití statistických metod interpretace výsledků).

Publikace:
ASEP