Mgr. Ernée Michal Ph.D., DSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku, Redakce Památek archeologických
pracovní zařazení: archeolog, redaktor časopisu Památky archeologické
telefon: 257 014 346
e-mail: ernee@arup.cas.cz
specializace: historické technologie; starší doba bronzová ve střední Evropě; historie a archeologie regionu a města Český Krumlov; metodika přípravy, provádění a vyhodnocování terénních archeologických výzkumů; středověké a novověké kamnové kachle
Projekty:
16-14855S
GA404/07/1408
Publikace v prodeji:
978-80-86124-91-9

Dřívější působiště:

1993-1998 – archeolog v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově,
1998-2002 – archeolog, vedoucí projektu, Archaia Praha
Od r. 2002 – vědecký pracovník ARÚ AVČR v Praze a vedoucí redaktor časopisu Památky archeologické.

 

Grantové projekty:
Soubor gotických a renesančních kamnových kachlů z Českého Krumlova. 1999-2001– nositel a řešitel ( MKČR č. PK99P04OPP041.)

Lidská komunita starší doby bronzové. Komplexní analýza pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Praze 9 – Miškovicích (2007–2009, GAČR č. 404/07/1408)

.

Studijní pobyty a účast na projektech:
1991 – Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Universität Bern
1992-1994 – Archeologická expedice sárské university Saarbrücken (prof.Dr.J.Lichardus) na lokalitě Drama (Bulharsko)
2004 – Römisch-Germanische Kommission des DAI Frankfurt a. M.
2010–2012 – Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler der Alexander von Humboldt-Stiftung, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

.

Bibliografie:

Bibliografie na academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/MichalErnee

.

Výběr z publikační činnosti:

Ernée, M. 2012a: Die räumliche Entwicklung des Gräberfeldes der Aunjetitzer Kultur in Prag-Miškovice – Kontinuität oder Diskontinuität? In: D. Bérenger/J. Bourgeois/M. Talon/S. Wirth Hrsg. “Gräberlandschaften der Bronzezeit – Paysages funéraires de l´âge du Bronze”, Internationales Kolloquium zur Bronzezeit, Herne (Westfalen), 15.–18. Oktober 2008, Bodenalt. Westfalen 51 (2012), 477–485.

Ernée, M. 2012b: Jantar v České únětické kultuře – k počátkům jantarové stezky. Bernstein in der böhmischen Aunjetitz-Kultur – Zu den Anfängen der Bernsteinstrasse. Památky archeologické 103, 71–172. PDF

Ernée, M. et al. 2011: Pohřebiště únětické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ. The Únětice culture cemetery in Klecany, Central Bohemia. Ein Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur in Klecany, Kr. Prag-Ost. Archeologické rozhledy LXIII, 2011, 307–330. PDF

Ernée, M. – Smejtek, L. 2010: Depotfund der jüngeren Bronzezeit (?) aus Pyšely, Kr. Benešov (Mittelböhmen). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Archäologische Ausgrabungen in Südböhmen 23, 2010, 111–123. PDF

Ernée, M. – Müller, J. – Rassmann, K. 2009: Ausgrabung des frühbronzezeitl. Gräberfeldes der Aunjetitzer Kultur von Prag – Miškovice. Überblick über die Auswertung und die ersten Ergebnisse der naturwiss. Untersuchungen. Germania 87, 2009/2 (2012), 355–410.

Ernée, M. ; Majer, A. 2009: Uniformita, či rozmanitost pohřebního ritu? Interpretace výsledků fosfátové půdní analýzy na pohřebišti únětické kultury v Praze 9 – Miškovicích – Uniformität oder Vielfalt des Bestattungsritus? Interpretation der Ergebnisse der Phosphatanalyse auf dem Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur in Prag 9 – Miškovice. Archeologické rozhledy LXI, 493–508. (PDF)

Ernée, M. 2008a: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Urgeschichtliche Kulturschicht als archäologische Quelle. Památky archeologické – Supplementum 20. Praha. ISBN: 978-80-86124-91-9.

Ernée, M. 2008b: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. Gotische Ofenkacheln aus der Burg und Schloss in Český Krumlov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 5. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ISBN: 978-80-86124-92-6.

Ernée, M. et al.  2007 : Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. Eine jungneolithische eingetiefte Hütte in Prag 9 – Miškovice. Ergebnisse der archäologischen und naturwissenschaftlichen Analysen. Památky archeologické XCVIII, 31–108. (PDF)

Ernée, M. 2005: Využití fosfátové půdní analýzy při interpretaci kulturního souvrství a zahloubených objektů z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 – Záběhlicích – The use of soil phosphate analysis in the interpretation of Late and Final Bronze Age cultural stratigraphy and sunken features at Prague 10 – Záběhlice. Archeologické rozhledy LVII, 303-330. (PDF)

Ernée, M., Hanykýř, V.; Maryška, M. 2004: Výsledky přírodovědných analýz gotických kamnových kachlů z Českého Krumlova. – Ergebnisse naturwissenschaftlicher Analysen der gotischen Ofenkacheln aus Český Krumlov. Památky archeologické XCV/2004, 175-222. ISSN 0031-0506. (PDF)

Ernée, M. 2003: Svatá Kateřina Alexandrijská, Kristus nebo král? K interpretaci gotických kamnových reliéfů z Českého Krumlova a Velkého Meziříčí. – St. Katharina von Alexandria, Christus oder König? Zur Interpretation gotischer Kachelreliefs aus Český krumlov und Velké Meziříčí. Archeologické rozhledy LV, 68-75. (PDF)

Ernée, M.; Vitanovský, M. 2003: Řezaná negativní dřevěná forma – první krok při výrobě čelní vyhřívací stěny kamnového kachle? – Die geschnitzte Negativform aus Holz – der erste Schritt bei der herstellung der reliefierten Blattkachel? Archeologické rozhledy LV, 548-560. ISSN 0323-1267. (PDF)

Ernée, M.; Stejskal, A. 2001: Kouty na Českokrumlovsku. Běžný či výjimečný model vrcholně a pozdně středověkého osídlení? Die Landschaft Kouty im Gebiet von Český Krumlov. Gängige oder außergewöhnliche Form spätmittelalterlicher Besiedlung? Archeologické rozhledy LIII, 310-342. (PDF)

Ernée, M. 2001: Pícka Sebalda Matighofera (Pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra). – Der Probierofen von Sebald matighofer (Einblick in die Werkstätte des Rosenberger Silberbrenners. Archaeologia historica 26, 27-42. (PDF).