Mgr. Danielisová Alžběta Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: vedoucí oddělení
telefon: 257 014 407
e-mail: danielisova@arup.cas.cz
specializace: paleoekonomie doby železné, problematika centrálních sídel, struktura osídlení, hospodářské zázemí, GIS, sociální simulace v archeologii
Projekty:
18-20096S
GAP405/12/0926
DF12P01OVV003
GAP405/10/1588

Hlavní projekty:
2012 – 2014 – GA ČR P405/12/0926
„Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturní změně na konci doby laténské“ (Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age)

2013 – 2016 – GA ČR 13-24707S

„Celtic coin production in Bohemia in 3. – 2. cent. BC and its relationship to the oppida period“

2010 – 2012 – GA ČR P405/10/1588
„Mincovnictví na českých oppidech doby laténské“ (The coin production at the Bohemian oppida during the La Tène period). řešitel – PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

2003 – 2008 – interní –
Oppidum české Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí.

Projekty mezinárodní:
2009 – 2011 – GA AV, M300020903
Opevněný areál na stolové hoře Vladař. Mapování potenciálu předhradí a výzkum unikátně dochovaných  dřevěných architektonických prvků z 5. století před Kristem.

(The hillfort of Vladař. Revealing the potential of  the suburbium and excavation of the uniquely preserved wooden constructions from 5th cent. BC within the waterlogged deposits“)
spolupráce s: Musée Cantonal d´Archéologie et d´Histoire  Lausanne, Canton Vaud, Switzerland .

2009 – 2011
“Archaeological sites in northern Bactria” (nositel: Stančo, Ladislav, Ph.D. – Ústav pro klasickou Archeologii )

2008 – 2011
„GDRE Celtic Europe“ („Les Celtes en Europe“). Keltové v Evropě – Celts in Europe – Les Celtes en Europe,  2008-2011.
http://www.archeo.ens.fr/spip.php?rubrique148

2008 – 2010
“Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse: Zur Genese und Entwicklung    frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes” (“Fürstensitze”) (      RGK Institute, Frankfurt am Main).
http://www.fuerstensitze.de

 
Výuka:

2012 – „Doba halštatská a laténská“ , „Seminář Hospodářské dějiny pravěku“, „Ekonomika pro archeology“ ( ÚPA FF UK, Praha)

2009 – 2014 „Evropa v době laténské“ ( KA UHK, Hradec Králové,  jarní semestr)

2006 – 2012 “Doba železná ve střední Evropě”, (KAR ZČU, Plzeň, podzimní semestr)

2010 – 2011 „Archeologická metoda“ (FF MU, Brno, část bloku, zvané přednášky)

2003 – 2009 – “Počítačová podpora v archeologii“, (UK, Praha, jarní semestr)

Výběr z publikační činnosti :

Danielisová, A. 2014: Staré Hradisko pohled na urbanismus doby laténské optikou moravského oppida. (Staré Hradisko – La Tène urbanism from the perspective of the Moravian oppidum), In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 315-334.

Danielisová, A. – Olševičová, K. – Cimler, R. – Machálek, T. 2015: Understanding the Iron Age Economy: Sustainability of Agricultural Practices under Stable Population Growth, In: Wurzer, G. – Kowarik, K. – Reschreiter, H. (eds.): Agent-based Modeling and Archaeology, Springer: Geographic Information Science, 205-241.

Kysela, J. – Danielisová, A. – Militký, J. 2014: Středomořské importy z oppida Třísov. Nálezy z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007 – 2013. Archeologické rozhledy LXVI, 567-608.

Mangel, T. – Danielisová, A. 2014: Dostupnost zdrojů surovin a specializovaná výroba v době laténské. Živá Archeologie 16, 39-48.

Danielisová, A. 2014: Oppida, production and social status – complexity of the late La Tène period in central Europe, In: Fernandez-Götz, M. (ed.): Paths to complexity – Centralisation and Urbanisation in Iron Age Europe, Oxford – Oxbow books.

Danielisová, A. – Militký, J. 2014: Pozdně laténské spony z oppida Třísov získané povrchovou prospekcí v letech 2008-2013. Archeologické rozhledy LXVI, 40-66.

Danielisová, A. – Hajnalová, M. 2014: Oppida and agricultural production – state of the art and prospects. Case study from the Staré Hradisko oppidum (Czech Republic), In: Hornung, D. (ed.): Produktion-Distribution-Ökonomie. Siedlungs- und Wirtschaftsmuster der Latènezeit. Universitäts forschungen zur prähistorischen Archäologie.

Křivánek, R. – Danielisová, A. – Drda, P. 2013: Geofyzikální průzkum oppid v Čechách: zhodnocení projektu (2003-2007). Praha.

Machálek, T. – Cimler, R. – Olševičová, K. – Danielisová, A. 2013: Fuzzy Methods in Land Use Modeling for Archaeology, In: Mathematical Methods in Economics 2013, vol. 2, 536-542.

Danielisová, A. 2013: Počátky moderního světa. Státy a říše starověku. (The Beginning of the Modern Era. States and Empires of the Antiquity), In: Bárta, M. – Kovář, L. (eds.): Civilizace a dějiny (The Civilisations and History), Praha – Academia, 141–186.

Danielisová, A. et al. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové (The Únětice culture barrow in Brandýs nad Labem as evidence of unique Early Bronze Age burial practices), Archeologické Rozhledy LXV, 56 – 88.

Danielisová, A. – Mařík, J. 2012: From late Iron Age oppida to Early Medieval Stronghold. Continuity of Economic System? In: Gediga, B. – Grossman, A. – Piotrowski, W. (eds.): Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu (Rhytmus der Kulturumwaldlungen in der Ur- und Frühgeschichte), Biskupin – Wroclaw, 465 – 488

Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. et al. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. (Rises and falls of a Regional Power Centre. An Overview of the Current State of Knowledge of the Prehistric Fortified Area at Vladař in Western Bohemia), Památky Archeologické CIII, 273 – 338.

Posluschny, A. – Verhagen, P. – Danielisová, A. 2011: Go your own least cost path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. BAR International Series 2284.

Danielisová, A. 
2011: A pak se potichu vytratili … Zánik keltské civilizace v Čechách z pohledu archeologie, In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur. Praha – Academia, 107 – 137.

Danielisová, A. – Mangel, T. – Drnovský, T. 2011: Kamenné rotační mlýny a jejich význam v době laténské, Živá Archeologie 12, 67 – 71.

Danielisová, A. – Pokorný, P. 2011: Pollen and archaeology in GIS: modelling the past landscapes. In: Danielisova, A. – Poschluschny, A. – Verhagen, P. (eds.): Go your least cost path; spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, BAR International Series 2284, 33 – 46.

Danielisová, A. 2010: Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí (Oppidum České Lhotice and its hinterland). Archeologické Studijní Materiály 17, Praha – Pardubice.

Křivánek, R. – Danielisová, A. – Drda, P. 2011: Geofyzikální průzkumy v archeologicky nezkoumaných částech českých oppid. (Geophysical Prospection Within the Archaeologicaly Not Investigated Parts of the Bohemian Oppida). Památky Archeologické, (in print).

Dreslerová, D. – Venclová, N. – Danielisová, A. 2010: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku (Modelling the economic landscape of the Late Prehistoric period). Živá Archeologie 11, 55 – 59.

Danielisová, A. 2010: The role of the oppida as the regional centers within the late Iron Age central Europe, In: Macháček. J. (ed.): Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 165 – 182.

Chytráček, M. – Danielisová, A. – Trefný, M. – Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.

Chytráček, M. – Šmejda, L. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Křivánek, R. – Kočár, P. –Klsák, J. 2010: Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Feuchtbodenmilieu der Vorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen, Fines Transire 19, 1 – 10.

Žák, K. – Cílek, V.- Danielisová, A. – Hlaváč, J. – Kadlec, J. – Kyncl, T. – Pokorný, P. – Světlík, I. 2010Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání nivy Berounky. (Holocene section in the Hýskov Hydropower Plant construction pit and its contribution to the Berounka River floodplain evolution.), Český kras 36, 42-51.

Danielisová, A– Stančo, L. – Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009.  Studia Hercynia 14, 67-90.

Kuna, M. – Danielisová, A. 2009: Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii.  (Geomorphometry and the analysis of the relief in archaeology.), Rekonstrukce a experiment v archeologii 10, 56-60.

Danielisová, A. 2008: Économie et environnement: Habitats de La Tène finale (IIe – Ier s. avant notre ère) en Bohême et Moravie. In: Bertrand, I. – Duval, A. – Gomez de Soto, J. – Maguer, P. (eds.): Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d´autres régions du monde celtique. Actes du XXXIe colloque international de l´Association Française pour l´Étude de l´Âge du Fer 17 – 20 mai 2007, Chauvigny (Vienne, F), 299 – 319.

Danielisová, A. 2008: Praktické problémy spojené s modelováním pohybu pravěkou kulturní krajinou (Practical problems related to modelling of a human movement through a prehistoric cultural landscape). In: Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora II. Brno, 110 – 119.

Danielisová, A. 2006: To the architecture of oppida. Reconstruction of one part of settlement pattern behind the ramparts. In: Gediga, B. – Piotrowski, W. (eds.): Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji. Biskupin, 269-302.

Danielisová, A. 2006: Povrchová prospekce na oppidu České Lhotice (Surface prospection at the oppidum of České Lhotice). In: Sedláček, R. -Sigl, J. – Vencl, S. (eds.): Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové. 69-80.

Danielisová, A. 2006:  L´oppidum de České Lhotice, point de communication sur la voie d´ouest en est. Dossiers d’Archéologie. 313, 68-75.

Danielisová, A. 2005: Die Oppida von České Lhotice und Staré Hradisko – neue Methoden und Erkenntnisse. Alt-Thüringen 38, 301-310.

Danielisová, A. 2005: To the architecture of oppida . Reconstruction of one part of settlement pattern behind the ramparts. (in print)

Danielisová, A. 2005: Recenze – Baray, L. 2 003:Pratiques funéraires et sociétés de l´Âge du Fer dans le Bassin parisien (fin du VII e s. – troisieme quart du II e s. avant J.-C.). 56 e supplément a GALLIA. CNRS Éditions, Paris. In: Archeologické Rozhledy LVII/1, 229 – 233.

Danielisová, A. 2003: K problematice urbanismu v pozdním laténu. Dvorec na oppidu Staré Hradisko (nepublikovaná dipl. práce, FFMU Brno)