Mgr. Čech Petr

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Žatec
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 415 710 594
e-mail: cech@arup.cas.cz
specializace: raně středověká archeologie, žatecká sídelní aglomerace
Projekty:
GA404/09/1831
IAA800020706
IAB9002001
KZ97P02OPP003
978-80-87365-66-3

Je autorem záchranných archeologických výzkumů v intravilánu Žatce, které zde provádí od roku 1992. Zabývá se především studiem vývoje žatecké raně středověké aglomerace a hmotné kultury daného období. Vybraná témata řeší také ve spolupráci s FF UK, kde jsou zpracovávána v rámci studentských prací.

Vybrané publikace:

2014 (s Křivánkem, R. – Soukupem, M.): Archeologie a druhá světová válka. Výzkum palebného postavení z roku 1944 v předpolí hnědouhelného lomu (k. ú. Libkovice u Mostu) a poválečné postdepoziční procesy, Zprávy České archeologické společnosti, Supp. 93, 42-44.

2010a (s Kočárem, P. – Kozákovou, K. – Kočárovou, R.): Reconstruction of Environment and Economy of the Early Mediaeval Settlements in Žatec, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, I/1-2/2010, 45-60, Olomouc.

2010b (s Chlustikovou, K.): Frühmittelalterliche Sakralarchitektur in der Siedlungsagglomeration von Saaz/Žatec. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Internationale Tagungen in Mikulčice VIII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 275-288, Brno 2010.

2010c: Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci, Zprávy památkové péče, 70/2010/3, 198-200, Praha.

2008a: Frühmittelalterliche pyrotechnische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung- und spätburgwallzeitlichen Keramik, „Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren“, Internationale Tagungen in Mikulčice VII, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 91-102, Brno 2008.

2008b: Sídliště pozdní fáze únětické kultury ve Vysočanech, (Sídelní areál starší doby bronzové a analýza keramiky), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007 – Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 65-88, Most.

2008c: Souhrn současného stavu poznání Žatce v raném středověku, Archeologické rozhledy 60, 2008/1, 36-60.

2006 (s Likovským, J. – Urbanovou, M. – Hájkem, M. – Černým, V.): Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia), dated to the turn of the 12th century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae, Journal of Archaelogical Science 33, 1276-1283.

2004: Žatec v raném středověku, in: Holodňák, P. – Ebelová, I. (eds.), Žatec, 54-114.

2004 (s Beránkem, J. – Ebelem, M.): Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci, Průzkumy památek XI-2, 3-50.

2001: Žatec im 10. Jahrhundert. In: Sommer, P. (ed.), Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha, 303-342.

2000: Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří, Archeologie ve středních Čechách 4, 421-438.

2000: Mocenský vývoj v severozápadních Čechách do počátku 11. století. In: Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D. (eds.), Přemyslovský stát kolem roku 1000, 155-173, Praha.

2000: Žatec. In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (eds.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst, und Archäologie, Band 2, 393-394, Katalog, 261-266, 270-272.

1999: Dragúš – Kosmův mýtus náš historický problém, Archeologie ve středních Čechách 3, 353-365.

1999: Žatec „Podměstí“ – podhradí raně středověkého hradu. In: Čech, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, 137-150, Most.

1997 (s Černým, V.): K pohřebnímu ritu kultury se šňůrovou keramikou a datování mladoeneolitických pasových zápon, Praehistorica 23 – Varia Archaelogica 7, 41-55.

1996: Das frühbronzezeitliche Siedlungs- und Bestattungsareal, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 5. Treffen in Sulzbach-Rosenberg, 33-30, Espelkamp.

1996 (s Černým, V.): Nové možnosti studia pohřebního ritu na příkladu únětických hrobů z Konobrží, okr. Most, Archeologické rozhledy 48, 35-59.

1994: Archeologický průzkum při rekonstrukci plynovodu v Žatci (Předběžná zpráva), Archeologické rozhledy 46, 65-80.

1992 (s Lutovským, M.): Švédské šance v pravěku a ranné době dějinné, Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, 13-37.