Mgr. Blažková Gabriela Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 373 350
e-mail: blazkova@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na postmedievální období, především na dějiny hmotné kultury. Podílí se na archeologických výzkumech na Pražském hradě a v Kutné Hoře v Jezuitské koleji.
Projekty:
28/2018/OVV
GA13-34374P
IAA800020902

Projekty:

spolupráce na grantu Pražský hrad jako centrum Českého státu ve světle pohřbívání v době přemyslovské a lucemburské (řešitel PhDr. K. Tomková GA ČR 2000-2003)

člen Doktorandské školy archeologie na Ústavy dějin pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Praha; téma disertační práce: Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických pramenů.

Popularizační projekty

Archeologické nálezy ve Schwarzenberském paláci, stálá expozice v Národní galerii,od října 2009.

„Porcelán na Pražském hradě: Krása a užitek“, výstava v Letohrádku královny Anny (květen – září 2011)

Výběr z publikační činnosti:

Academia.edu

Blažková, G. 2013: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z pražského hradu – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle, Památky archeologické 104, 183 –230.

Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2012: Early Modern archaeological assamblages from Prague Castle and period written and iconographic sources – Raně novověké archeologické soubory z Pražského hradu a dobové písemné a ikonografické prameny – Frühneuzeitliche archäologische Fundkomplexe von der Prager Burg und zeitgenössische schriftliche und ikonographische Quellen, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–232.

Boháčová, I. – Blažková, G. 2011: Pohřebiště na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech, Archeologický výzkum Ivana Borkovského (1934–1936) a jeho výsledky – Burial grounds at Loretánské square in Prague – Hradčany. The archaeological excavation of Ivan Borkovský and results thereof, Castrum Pragense 11.

Blažková, G. 2011: Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů – The material culture of Prague Castle in the Early Modern period in light of archaeological finds, nepubl. disertační práce, uložena na FF UK Praha.

Blažková, G. – Matiášek, J. 2011: Porcelán, kamenina a fajáns z archeologických výzkumů Pražského hradu, Katalog výstavy Porcelán ze sbírek Pražského hradu, 21-32.

Bernardová, A. – Blažková, G. – Kovačíková, L. – Meduna, P. – Novák, J. – Veselá, A. 2010: Regionální muzeum Mělník, Archeologické výzkumy v roce 2009, Roztocký vlastivědný sborník, 107–117.

Boháčová, I. – Blažková, G. 2010: Pohřebiště na Loretánském nám. v Praze – Hradčanech, Archeologický výzkum Ivana Borkovského (1934–1936) a jeho výsledky, Castrum Pragense 11.

Blažková, G. – Frolík, J. – Žegklitzová, J. 2010: Raně novověká jímka z Pražského hradu – An Early Modern period pit at Prague Castle, Živá archeologie 11, 100–103.

Blažková-Dubská, G. 2009: Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague Castle – Nálezy novověké keramiky z jímky B na Pražském hradě – Funde neuzeitlicher Keramik aus Abfallgrube B auf der Prager Burg, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 21–44.

Blažková-Dubská, G. 2007: House of the armoury scribe at Prague Castle – Dům zbrojního písaře na Pražském hradě – Das Haus des Waffenschreibers auf der Prager Burg, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 9–42.

Blažková-Dubská, G. – Frolík, J. 2005: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou – Die durch archäologische Forschung freigelegte Architektur und Probleme mit ihre Schutz, Archaeologia historica 30, 29–46.

Blažková-Dubská, G. 2005: Několik poznámek k archeologickému studiu novověkého pohřbívání v Čechách (Úvod ke studiu novověkých pohřebišť na Pražském hradě), Castrum Pragense 7, díl I.1, 201–216.

Blažková-Dubská, G. 2005: Archeologický výzkum novověkého pohřebiště u Jízdárny, Castrum Pragense 7, díl I.1, 403–410.

Blažková-Dubská, G. 2005: Novověké pohřebiště v Jízdárně, Castrum Pragense 7, díl I.2, 145–174.

Blažková-Dubská G. 2005: Výzkum v prostoru Prašného mostu na Pražském hradě v roce 2001 – Die Ausgrabung im Raum der Pulverbrücke auf der Prager Burg im Jahr 2001, Castrum Pragense 6, 124–144.